4. m -»nis m m m m m m m m dragen, berichte zulks aan den Penning meester, den heer iA. L. Boot, N. Haven 83, Voor liet geregeld ipnen der vaste be dragen, wordt gaarne gezorgd. WijïSgtng Bouwverordening. Naar aanleiding van hetoorstel van het Raadslid den h.eer J. v. d. Tempel, 0111 ar^' 4? ^er Bouwverordening in dien zin te wijzigen, dat voor vrije eengezinswo ningen arbeiderswoningen de ver diepinghoogte 2.85*11. mag bedragen, onder aanvoering, dat vrije woningen in liet be lang der Volkshuisvesting de meeste aan beveling verdienen, doch duurder zijn dan verdiepingwoningen, deelen Burgemeester en Wethouders den Raad het volgende mede „Ook wij zijn het er geheel mede eens, dat de bouw van vrije woningen moet wor den aangemoedigd. De bewoners hehbfen daarbij het genot van een eigen open terrein en zijn daar niet op elkaar gepakt. Ook bieden deze woningen ruimte voor een groot gezin. Dit laatste vooral van groot belang ach tende, wensohen wij tot eisch gesteld te zien, dat de zolders geschikt zijn om tot slaapplaats te worden ingericht en wen- schen wij derhalve zien voorgeschreven, dat deze een borstwering hebben van min stens 0.80 M. hoogte. Wij merken hierbij nog op, dat in het voorstel te gereedelijker kan worden toe gestemd, waar Schiedam behoort tot de gemeenten, die de grootste verdiepings hoogte eischen en verscheidene gemeenten van beteekenis voor qlle woningen met een hoogte van 2.80 M. genoegen nemen. Wij stellen u derhalve voor te beslui ten, dat aan art. 48 der Bouwverorde ning wordt toegevoegd Voor vrije eengezinswoningen met enkel begane grond-verdieping mag de verdie pinghoogte, als gedoeld in het 2e lid, 2.85 Meter bedragen, mits de zolder aan twee zijden een borstwering heeft ijan minstens 0.80 Meter hoogte. - Door Burgemeester en Wethouders js tot plaatsvervangend hoofd van school J hoofd de heèr Klein, aangewezen mej. M. F. C. van der nies. De heer V. J. Ibissen, rijksklerk 3e klasse, is met nigang van 21 dezer verplaatst van het kantoor der invoerrechten en accijnzen alhier naar dat te Eindhoven. In de godsdienstoefening der afd. Schie dam van den Nederl. Protestantenbond zal morgen als spreker optreden dr. K. F. Spamay, Remonstrant predikant te 's Gra- venhage. Collecte. Met toestemming van B. en W. zal Maan dag a.s. en volgende dagen een collecte gehouden worden langs de huizen ten bate van het „Tehuis voor alléénstaande blinden van alle gezindten uit Nederland". Wij ver wijzen onze lezers naar de in dit nummer voorkomende advertentie, die daaromtrent esnige nadere bijzonderheden vermeldt De brand. Omtrent Öen gisteren plaats gehad heb benden brand kunnen wij thans mededee- len dat "de vermoedelijke oorzaak zal ge weest zijn dat het in de loods binnenstroo- mende water in aanraking is gekomen met een paar vaatjes ongebluschte kalk endaar- door het vuur is ontstaan, dat zich door den storm natuurlijk snel heeft ontwikkeld en verspreid. Gistermorgen vroeg heeft een Vlaarding- sche werkman, de '49-jarige K. Wj., op hei bootje waarmede hij naar zijn werk op het droogdok ging, het zóó benauwd gekregen flat hij door zijn medewerklieden moest worden vastgehouden om ongelukken te voorkomen. Hij is daarop naar hier gebracht en vervolgens op last van een dokter per rijtuig naar zijn woning te VlaaTdingen ge bracht. CcTowlcn voorwerpt». Aan het Commissariaat van Politie te bevragen Nummer van eenpaardentuig, reticule, portemonnaie, rozenkrans, diverse sleu tels, kinderschoentje, R K. kerkboekje, Jockeypet. Bij vinders: Rozenkrans, v. Oosten, v. Beverenstr. 2; stuk lood, gistpakhuis, Wittkampf, Lange Haven; kinderwantje, Dijkhof, Mariastraat 28b; zilveren broche, G. J. Blok, Breed- straat 23; portemonnaie met inhoud, Ach terberg, Warande 33; bloedkoralen ketting met medaillon, Scharloo, L. Nieuwstraat 41 hondenhalsband, Kleis, Nieuwe Haven 41; koperen dop met schroef, Meerburg, Wa rande 4; Bas sleutels, de Regt, Gasstr. 26. AGENDA, Vrijdag tot Dinsdag Flora-Bioscoop, 8 uur. Voorstelling. Hoofdnummer: „Va der en Zoon", Variété-nummer: mej. Florenzita, zang, buikspreken en presödigitatie. Heden en volgende dagen. Casino, 8 uur. Haiti Hier blijven 1 Revue vkn Henri Ter Hall. 15 Jan. en volgende d^jfen. Circus Schouw. burg. 8 u. Circus Hermann Altboff. 15 Jan. Lokaal K. Kerkstr. 3, 8 uur. N. C. G. O. V. Gezellige samenkomst. 15 Jan. Groot© Schouwburg, 8 uur. Opera ItqJiana Cavaleria Rustioana. J Pa~ gliacici. 15 Jan. Odéon, 8 uur. Gymnastiek Vereeni- ging T. Hl O. R. Uitvoering, Ból. 15 Jan. Tivoli Schouwburg, 8 uur. Het krekeltje achter den Haard. 16 Jan. Groots Schouwburg 8 u. Rotterd. Toon.-Gez. De Rechte lijn. 16 Jan. Tivoli Schouwburg, 8 uur. Kon. Ned. Toon. Moeder Meews. 161 Jan. Tivoli Schouwburg, 2 uur. Het Krekeltje achter den Haard. 16 Jaa. Groote Schouwburg, 2 uur. Die Haghespelers Zijn eenige Vrouw. 17 Jan. Nutszaal Rotterdam, 8 uur. De heer en mevr. Speenhoff. Oude en nieuwe* liedjes. 18 Jan. Gemeenteraad Schiedam, 2 uur. 18 Jan. Groote Schouwburg, 8 u. Rotterd. Toon. Gez. Hedi's eerste man. K erk en School. NED. HERV. KERK. Re roepen te Oene (gom. Epe) ds. F. F. J. van der Plassche, te den Ham (0.).- Beroepen te Aalst ds. P. Kruijt, te Gouderak. Bedankt voor het beroep te Weesp (2de predikantsplaats) ds. E. Warmolts te Nunspeet. Bedankt voor het beroep te Driesum (cl Dokkum) ds. II. Heyer te Renkum; te Eenigenburg en voor C-allantsoog de heer J. Wj. Roobo], cand. 'te Dordrecht Bedankt voor het beroep te Ottoland ds. G. J Koolhaaste Kamperveen. GEREF. KERK. Tweetal te Amsterdam (vac. C. van Proosely)- dr. K1. Dijk te Rijswijk (Z.-'H.); dr. 3. C. de Moor te 's-Gravenbage. Beroepen te Westervoort-Elst ds.fk de Vries te Klazienavecn. B;Croepen te Serooskerke ds. P.War- menhoven te Aarlanderveen. Bedankt voor het beroep te Dirks- iand ds. H. Roelofsen te Zeist; te Spijk (Grom) ds. H. Munnik te Bunschoten. Beroepe n te Lekkerkerk ds. Z. Iloek te Zonnemaire. Sport FoeCbal. Ned. .Voetbalbond. Uit het programma .der moigen te spelen wedstrijden in de [westelijke afdeeling: (1ste klas. Dordrecht: D. F. C.—H. F. C. Den Haag: H. V. V.Quick. Utrecht: U. V. X,H. B. S. RotterdamSpartaHercules. t 2de klas A. DelftConcordiaNeptunus Schiedam. S. V. V.Unitas. 3de klas A. Rotterdam: LeonjdasTransvalia. ,3de Idas B. Rotterdam: LycurgusU. S. C. R. S. <G. V.—f V V. U. Dl I.Reran Reserve 2te klas A. VlaardingenDl V. ,S IISparta III. SchiedamHermes IIV. 0. III. RotterdamXerxes IIConcordia .11. De watersnood in ^oord- Holland Marken ernstig bedreigd. 15 menschen verdronken. Men seint ons heden uit Enkhuizen: De toestand op het eiland Marken is zeer ernstig. Het water wast elk uur. De bevolking verkeert in nood. Veer tien huizen zijn reeds door het water stuk geslagen, waarbij eenige personen verdron ken. Naar mij werd meegedeeld zijn er 15 menschen in de golven "omgeklo men, waaronder zeven kinderen. Niet on waarschijnlijk* is, dat nog meerdere levens vallen te betreuren. Alle verkeer met het eiland is verbro ken. Eenige kleine schepen, die in de haven lagen, zijn losgerukt en uiteengeslagen. Nog verneem ik, dat verscheidene huizen dreigen in te storten. Naar alle zijden wordt om hulp ge vraagd. In ons blad van gisteren heeft men de onrustbarende berichten kunnen lezen over overstroomingen in Noord-Holland be noorden het IJ, tengevolge van doorbraak van den Zuiderzeedijk op verschillende plaatsen, speciaal bij Katwoude. Wanneer men den dijk volgt van Schel- lingwoude-Durgerdam-Nidam, kqmt men aan -de plaats van de doorbraak. De plaats ligt tusschen Nidam en Monnikendam. Men vindt er den dijk- op drie plaatsen door gebroken. Iedere breuk is 100 k 150 meter meter lang. Als een waterval stroomde gisteren het water door de breede gaten heen, bruisend en suizend met onweer staanbare kracht, alles meesleepend wat op zijn weg komt. Toen in den donkeren nacht plots de doorbraak kwam, waren de arme bewo ners der omliggende gehuchten hulpeloos aan deze geduchte kracht overgeleverd. De schapen en koeien werden bij troepen meegesleurd en inderhaast redden de be woners der boerderijen het veege lijf door naar de zolders te vluchten. Hetzelfde ver schijnsel als bij de door oorlog geteisterde strekenmec-st eigenaardige zaken, doelloos voor het oogenblik. werden benevens bedde ngoed, matrassen, dekens, kussens naar bo ven gesleept. Monnikendam was gisteren alleen nog uit het Noorden te bereiken. Van vele streken weel men niets, absoluut niets.Doch hoe zeer de boeren geteisterd zijn, blijkt uit de troepen vee, de doode koeien en schapen, die daar komen aandrijven. Men sleurt de lijken 'uit het water, legt ze op het droge om althans nog iets te redden. Terwijl wij daar waren aldus een berichtgever, zagen wij nog hoe uit sommige laag gelegen woningen*'de bewo ners van uit het dak gered werden. Hier kwamen nog eenige boeren in bootjes af zakken, een troep vee door het water drij vend. En met de koppen nog net bovenhel water waadden de dieren moeilijk naar het veilige hooger gelegen land. i In Waterland. Verslaggevers, die de tengevolge van de doorbraken overstroomde polder van Wa terland bezochten, deelen allerlei bijzon derheden mede, die doen zien, hoe zwaar dit gebied door het Zuiderzeewater is ge teisterd. Den geheelen nacht, zoo vertelde iemand onder Broek in Waterland aan een ver slaggever van de „N. R. Ct.", waren de heemraden op den Zuiderzeedijk geweest, in verband met het dreigende gevaar; toen zij om 6 uur vanmorgen thuis kwamen, hield de dijk het echter nog. Om 7 uur werd van een van de keiktorens te Broek de noodklok getuid, ten teeken, dat de zeedijk was doorgebroken, In de hoog ge legen polders was het toen een sauve qui peut, maar het was onmogelijk, meteen alle vee m veiligheid te brengen. Veel is er verdronken. Zoo is deze gou den tijd van de boeren plotseling in een rouwtijd verkeerd. Gelukkig, dat er, althans voor zoover wij konden nagaan, geenmen- sciienlevens te betreuren zijn. Nog altijd kwam er meer water opzet ten. Toen wij den weg langs het zijkanaal naar IBroek volgden, stroomde het water van het kanaal, dat wijd buiten zijn oever? was getreden, ons voorbij, met de woede van een bergstroom, meesleepend allerlei wrakhout: kippenhokken, hekwerk en der gelijke, en nu en dan ook een dood schaap. De Noordpolder, ter linkerzijde van den weg naar Broek, stond voor een groot ge deelte blank'; de buurtplaatsen lange het kanaal lagen als eilanden in den vloed. Maar veel erger was, wat wij zagen ter rechterzijde van den weg in het verschiet van den z.g. iBroekemi eerpolder. De meest Oostelijke dijk was geheel overzilverd. Eerst dachten wij aan een hageldek, dat vannacht door den storm was neergesme ten, maar al spoedig bleek ons, dat het een cascade was, een cascade van het den polder binnenstroomende zeewater. Vlak bij Broek konden wij niet verder. Hier stroomde het water over den weg, juist in den knik er van. (Bruisend stortte het jich omlaag in den pÖIder, als een dier op zijn prooi. En in het midden van dien wilden vloed stc id heel zonderling, als een rotsblok in een waterval, een zorg vuldig geschilderd boerenhuis, dat natuur lijk verlaten was. Het was een naargeestig tooneel, en de indruk werd nog versterkt door het akelige geloei van vee in het als het ware door water ingesloten dorp Broek in Water land, waar honderden stuks vee waren bij eengedreven op het hooge gedeelte om de kerk en ook in het kerkgebouw. Maar hoe lang het daar nog veilig zou zijn, wist niemand. Het water bleef maar wassen. Langs het zijkanaal maakten steeds meer menschen zich op om met hun have en goed, voor zoover het draagbaar was, te vluchten. Door de ramen der huizen zag men in de schielijk ontruimde vertrekken soms de kast boven op de tafel liggen, om haar voor wegspoelen te beveiligen. Sjee- zen en fietsen reden heen en weer en ook ontmoette men telkens een boer te paard, die als een soort van renbode af en aan draafde en overal stonden de menschen aan de deur om aan degenen, die van boven af kwamen, te vragen, hoe het er mee stond. „Alles gaat eraan," zoo klaagden zij, en ze. wezen ons, hoe achter him huis in den IBroekermeerpolder feet water spoor slags vooruitschoof en hoe het achterge laten vee hier en daar op enkele hoogere punten bijeenschoolde om den kop boven water te houden. Ook op onzen terugrit naar Buiksloot, moest onze auto zich telkens weer moei zaam heenworstelen door oneindige kud den hoornvee, paarden en schapen, die door mannen, vrouwen en knapen, oud en jong, alles wat maar een stok kon voe ren, werden voortgedreven in de richting van Amsterdam. I Een verslaggever van. het „Hbi.", diegis termiddag D ur@erda,m bezocht, schrijft. Langs den hoogen, broeden dijk zijn we toen gaan loopen, de dijk, die het Zuider- zee-water scheidt van de lage polderlan den, waar nu zoo groot de ellende is ge worden; Waarin de uit Waterland stroo- mende vloed maar blijft wassen en was sen. Heel Burgerdam is nu één groote stalling, leder, die zijn vee heeft kunnen redden, brengt het naar het langgerekte dorpje; de dorpsstraat is niet meer be gaanbaar de koeien staan er naast elkan der, honderden dieren; hier en daar een paard. De struatsteenen liggen onder een zware mestlaag, en wie het dorp wil door- gaan, moet den tuimeldijk beklimmen, die glimt van vette modder. Kalm lag ter rechterzijde de Zuiderzee. Hier en daar, dichtbij, schitterde hei witte zeil Van een visschenden botter en, ver weg, aan den gezichteinder, doemde een grijs-bruin-zeil. Even maar werd hetwater gerimpeld door den westenwind, die in dit middaguur zoo zoetjes luwde, zoo onschul- digjes over de zonbeschenen-vlakte streek, alsof daar niet heel den nacht een orkaan hadgebulderd, die zóóveel ontreddering, teweeg bracht En links daar rees het water in de polderlanden: Ransdorp aan den overkant. Vlakbij, nog geen half uur, misschien twin tig minuten gaans, als alles droog ligt en vlak. Nu onbereikbaar; alleen perboot Maar pramen waren niet te krijgen. Wie in het bezit Was van een bootje, Was er op uitgevaren. Om naar Ransdorp te gaan, dat heelemaal geïsoleerd nu ligt. Waarde bewoners, wier huisjes al waren onder- geloopen, in de kerk waren gevlucht of in de boerenhofsteden, die hoog gelegen zijn op terpjes. „Ze hebben 'twel èrg benauwd, daar ginds", vertelden de Durgerdammers, die ervan terugkwamen, „de lui kunnen er alleen uit in de booten. Wéér moeten ze heen! 'tVee verzuipt bij massa's." En anderen gingen in plalgeboom le schuiten en' in jollen erop uit om van het vee, dat daar in bet Waterland stond, nog te redden, wat maar ©enigszins mogelijk, was. Wij zagen ze dan later terugkomen, de mannen, een koe op de schuit of achter elk bootje een beest, dat den kop nog even uitstak boven de watervlakte en, als het eindelijk op het droge was geheschen, met doornatte, verwarde huid in de ,eindelooze rij werd gezet. Maar hoeveel beesten zijn er niet ver dronken in de groote houten schuren, die anders midden in het grasland, nu, vereen zaamd in (don plas stonden! Reeds reikte het water tot het dak bijna; klagelijk klonk het loeien der in doodsnood ver koerende dieren en over de vaalgrauwe vlakte bereikte het den grooten dijk. Ka kelend vlogen heele zwermen kippen naar de hooger gelegen plaatsen; uit gedeelte lijk ondergeloopen hokken klonk angstig ge kakel niemand nam op deze stille plek notitie vjan de hoenders, die door de gevluchte bewoners iwiaren achtergelaten „Rennen vol zijn verdronken", 'hoorden we later vertellen, <„de menschen denken in de eerste plaats aan zichzelf en aan hun koeden; kippen kun je niet meenemen." Onbeheerd dwaalden troepen schapen over den dijk, arrtte beesten, die alle ge wond waren en bloedsporen uit ooren, pooi ten en nek achterlieten in de klamme klei. Ze waren losgewrongen ruit de schuren of opgejaagd met bespijkerde latten, onnoozele dieren, die voor {him eigenaar tot eiken prijs behouden moesten blijven. Terug weer in Burgerdam hebben de menschen ons hun gehavende huisjes laten zien, overal, waar de zee in den afgeloopen nacht over den tuimeldijk was geslagen in wilde golven, den grond had losgewoeld, geknaagd haid aan de fundamenten der zwakke woninkjes, in kelders was gespoeld en angst en ontzetting had teweeg ga bracht. „0, God," klaagden de mannen, wanho- pig, „wat moet idat worden, als vannacht de storm weer opsteekt. Dan houdt de dijk hot niet uit Hij houdt het niet uit Telkens weer kwam „een schuit landen. Bracht mannen aan, imet het ingeknoopte beddegoed op den rug, vrouwen, die zui gelingen droegen en jkleerehbundels, kinde ren die een stosl voortsleepten, een pronk - •tafeltje, een vogelkooi. (En jedacht opeens weer, bij 'tzüen van die blootshoofd sehe menschen, die hun leven gingen redden, met medeneming van enkele dierbare stuk ken; met achterlating .van al het andere; je herinnerde je weer de Belgen, die net zulke bundeltjes droegen, eveneens gevlucht om 'tlijf te redden. 1 Op den dijk in Schellingwoude bleef één dier gevluchte vrouwtjes staan; ze zette haar kleinen jongen neer en veegde de tra nen van haar wangen. „Nou hebben we net niks meer", zei ze, en ze wees naar het steenon huisje, dat, verderweg, stond in dpn vloed, het water al gestegen tot hoven' de vensterbanken; „de boel spoelt wegbeneden in huis staat niks meer." En haar man voegde op bitteren toon ot aan toe: „DAn J^aar weer.van voren af aan beginnen. Onze Lieve (Heer zal ons wel meier op de been jhelpen." t Uit Ekroek in jwjaterl'and meldde gistermiddag oan 1 uur jeew verslaggever: Wanneer het water niet hooger kwam, maar wié (kon dat nog zeggen? —-dan Waren de beesten daar /in en om' de hoogveld, gen kerk) veilig. jV*ele boeren Verbal) 'en nu, dat (honderden stuks vee verdron ken waren. Voor de boeren dezer streek /.al deze dijkbreuk ©en ware ramp worden. Te voet gaan iwij weer terug tot waar onze auto wacht. Doode (schapen drijven met 'den stroom mee; Zielig ligt daar een op eem handkar op den weg. Het droef geloeidei koeien om.ep [in (de kerk te Broek klink ons nog lang in jde ooren. Weer is door drie koeien ons do (weg verspend!*Zij hollen voort zonder geleiders. Aan jwien behooren zij? De talloozte koeien (veroorzaken een groote verwarring. £enige~*'mi];i tairen jagen de beesten een eind weegs oi>, en dan neemt onzie auto die.jtaak over. Hier ©n daar rijden wij gezinnen achterop, die in de Noord-Hol- landsche tentwagentjes de {vlucht nemein voor het wassende [water. Bij de splitsing van den weg (naar Purmerend zien Wij de Amsterdamsdie politieboot, die door den hoofdcommissaris gezonden is om zoo moge lijk hulp te jbieden.' Men zou trachten tegen den sterkten, stroom [in Broek te bereiken. Nabij Buiksloot raken [wij formeel vast tusschen troepen onbeheerde koeienslechts met veel beleid gelukt het onzen chauffeur, vooruit te komen. Op den terugtocht .constateeren wij, dat het water ook den Buiksioterm eerpolder is binnengedrongen. Buiksloot is vervuld van het geloei der jkoeien, die uit alle over stroomde polders naar [dit eene punt zijn samengtedreven. Op de pvegen tusschen Buiksloot en Tolhuis is het vol met koeien; Er heerscht hier dus, zpoals te begrijpen valt, een groote (Consternatie. Door klokgelui en (bekkenslag worden ook de bewoners in i^en Buikslotermteerpolder gewaarschuwd, dat er gevaar dreigt Buik sloot wondt door (deze ramp het toevluchts oord van alle gevluchte menschen en het saamgejdreven vee. i Om 3 uur .meldt dezelfde berichtgever uit Broek-in-Waterland: .[Wij1 zullen trachten, via Purmerend, Monnikendam en Edam te bereiken. Daar- voor moeten wij langs denzelfden weg, dien: wij een uur geleden verlaten hebben, en waar wij toen nog de menschen in 'bun woningen zagen zitten. Maai- al gauw ver-~ spert het zeer snel was^ ide water ons den - weg. Even voorbij kruitmagazijn, bij de tramhalte Zn- - rp, slaat het aver den weg heen nm -rdhollanrlsch kanaal in. Het gebouwtje vai. de halte en de tram- baan Ijggen geheel in het water. Van een boerderij, die als een eiland is in de groote watervlakte, rijdt een boerenwagen door de golven naar den weg toe. Het paard loopt tot de buik in het water. En dan gaat het Weer terug om nog te redden wat. te redden valt. Wij moeten weer onverriahler- sate terug- En achter ons klinkt steeds met4 suizend geluid als van een naderenden spoortrein het geluid -van hel aanzwellende water. Wij moeten het nu maar over Landsmeer proboa ren, doch ook daar staat volgens de geruchten alles blank. Wij nemen eerst nog even een kijkje in de richting van Nieuwendam. 's Middags - bereikte het water, nadat de Buiksloter- moerpolder voor een groot deel in oen uitge strekte watervlakte veranderd was, ook de; banne van Nieuwendam, zoodat ook daar weer dezelfde consternatie ontstond als in de vele andere dorpen. Het water wies na 12 uur zoo- snel, dat de huizen van Nieu wendam, die niet aan den dijk stonden, ook weldra in het water werden weerspiegeld.' De bewoners vluchtten naar hun buren, die hoog woonden en redden zooveel ze konden uit hun ondergeloopen huizen. De niet te koeren stroom van het water had zulk een ontzaglijke kracht, dat zelf booten tegen de bruegen verbrijzeld werden. Tegen den avond, bij do ondergaande zon, kreeg 3e onafzienbare watervlakte met de eenzame huizen, boomen of hokken, die in het wa ter teerden weerspiegeld, een lugubere» aanblik. Intussohen kwain uit Amsterdam de noo- dige hulp opdagen. Verscheidene sleepboo ten met zandschuiten voeren floor het ka naai naar de bedreigde plekken. Ook wer den er in Buiksloot eenige militairen gere- quireerd, om te zorgen dat do koeien, die in de eerste verwarring door elkaar jjepen, Vastgebonden konden worden. De bewoners van de dorpen zelf,en vooral de autori teiten van Buiksloot, dat, evenals Nieuwen dam, aller toevluchtsoord weid, deden bij deze ernstige ramp wat zij konden. Van een gisteravond met een jol van Schellingwoude naar 'tverdronken Rans dorp ondernomen tocht vertelt een andere krantenman: Langzaam doemde de massieve toren van Ransdorp op en even ter linkerzijde, een klein lichtje. Maar hoe klein ook, het deed ons goed, het te zien. Goddank, daar was tenminste nog leven in het dorp. Wij hadden gehoord, dat op het keikhof een zevenhonderd koeien waren geborgen en, zeer zwakjes, maar, Al meer het dorp naderend, hoe langer zoo sterker, klonk heb loeien der beesten. Nu konden we de huizen onderscheiden; naderden een verdronken brug, voeren langs appelboompjes, die tot den kruin in het "Sat stonden, naderóen' den zwaren breeden kolos, die het kerkje domineert God, wat was dat een griezelig, een spookachtig gezichtHet donkere, totaal ver drenken dorpje tusschen de spichtige, kale boomen; het geweldig doordringend loeien van die honderden koeien, die op het kerk hof waren bijeengebracht en nu op dezen heuvel, zij aan zij stonden, dicht opeen tot vlak aan het water. Door de kerkramen drong licht naar buiten Wij hebben gemeerd in Ransdorp bij het huisje, waaruit het lichtje ons over het on dergeloopen land had gewenkt. Het was 'n herberg. De schipper, wadend door het wa ter, heeft ons toen op zijn rug naar de sloep van het cafétje gebracht en de juf frouw, binnen, en de bezoekers, die kwa men, vertelden van Ransdorps ellende. Wie in het dorpje waren gebleven, zaten op zolder maar af "te wachten tot het wa ter zou vallen, dat vreeselijke water, dat sinds zeven uur, toen de vloed was komen opzetten, weer wies en wies Je bleef maar waken; die nog in het dorp waren gebleven, dachten niet aan slaapalleen de kinderen waren naar bed gebracht, de kleintjes, die niet eens wil den slapen, die, in doodsangst, het water hadden zien komen, al meer en meer, tot dat ze hun huis niet meer uitkonden; tot dat (ze hadden gezien en gehoord, dait kappen en schapen en varkens waren verdronken, „Maar och, kinderen vergeten hun leed; hün kan de slaap nog wel de baas wor den, óns niet," vertelde de vrouw. En ze vertelde ook, dat ginds, in Ilolie- sloot, den vorigen avond, even voordat de groote ellende ging komen, een man was gestorven, een oude mam Die kon" nu niet begraven worden. Het kerkhof zou daar wel blank staan, het was er zooveel lager ge legen dan hier! Hoe moest dat nou wel gaan, daarginds -■ En de anderen vertelden van een boer uit Ransdorp, één, die zich heelemaal, van onderaf, had opgewerkt. Die 45 koebeesten op stal had.; 43 eraan verdronken alles weg! I 1' 1 Heden meldt men ons uit Broek in Wa terland Hedenmorgen was het water hier nog niet gezakt. i i I - Uit Edam. Uit Edam werd gisteren aan de „Tel." gemeldt De doorbraak van den dijk' had heden morgen in de vroegte plaats. Het water, date gisteravond om 8 uur 1.65 meter boven A. P. stond, is thans tot 2.70 M. hoven A. P. gerezen. Edam is via Purmerend niet meer te he reiken. Als men van de zijde van Ilpendam binnenkomt, staan de eerste straten geheel hlank. Het water* ruischt als een groote,. stroom-vanuit een dwarsstraat en stroomt} als een waterval naar heneden in de tuinen van eenige werkplaatsen. De boeren drijven hun vee wèg en pro- i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2