De oorlog. Laatste Nieuws. I Gemengd Jïienws- Yftn het Westelijke front. Yon het Oostelijke front. Tan het ZnldeUjke front. Yan het Balkanfront. Handel en Bedrijf Burgerlijke Stand. m ItagelUksoh Beursbericht. -1$ cA I beeren in schuitjes de verbinding met hun schuren en stallen te onderhouden. B(j de remise van de stoomtram kan men den geheelen Zuidpolder overzien. Het is een groote watervlakte, waar hier en daar de boerderijen boven uitsteken, die tot aan de vensterkozijnen onder water staan. Te 'Monnikendam brak hedenochtend om 7 uur de dijk over een lengte van 40 meter door, bij den hoek „Noord", zoodat ook de geheele Katwouderpolder blank staat. De menschen vluchten vandaar naar Edam en Volendam. De Noord-Hollandsche tram van 7.10 uui kon slechts Monnikendam bereiken. De rails zijn nu geheel onzichtbaar van het water De dijk bij Broek in Waterland staat nu ook geheel onder water. Hier en daar ziet men paaiden door het water rennen; sommige staan tot aan den kop onder water of schijnen met hun poo- ten den grond te zoeken. Ook bij Schouw is de dijk bezweken. Er zijn ongeveer 30 a 40 koeien en wel 500 schapen verdronken, daar men in die streek voornamelijk aan schapenteelt doet. 'sAvonds meldde men uit Edam: De spoordijk bij Edam is doorgebroken, waardoor de polder de Zeevang onder water loopt Alle boeren vluchten met hun vee zooveel mogelijk bierheen. Men weet mei het vee geen raad. In de groote kerk be vinden zich 800 koeien. In Marken zijn zes huizen ingestort. De zbe is sinds vanmiddag' 40 c.M. gezakt maar het gat, bij' 'Katwoud© in den dijk ge slagen, is zoo diep, dat het onder het nor maal peil van de Zuiderzee blijft. De stroom water kan niet ophouden voordat de spie gel gelijk is. De toestand is zeer kritiek. Men seint ^>ns uit Edam (Zaterdagmor- - gen): De toestand is hiel' aanmerkelijk ver beterd en gelukkig is de binnendijk behou den gebleven. Het water is gezakt en stroomt niet meer over het Westerbuiten (een gedeelte van Edam)ook het zeewater blijft zakken. De sluizen stroomen nog met geweld. Militairen zijn bezig den zeedijk te herstellen. De spoordijk van de lijn Vol- lendamKwadijk is bij Edam doorgebro ken. De lijn wordt nu gebruikt van de Kwadijker brug tot de brug bij Edam. De Kwadijkerpolder over stroomd. Men seint ons uit Purmerend (Zaterdag smorgen) Het water uit de ringvaart van de Purmer heeft "den Kwadijker Koogpolder overstroomd. Ook deze polder staal thans geheel blank. Voor de Purmer bestaat geen gevaar, maar de Ovenveersohe polder kan ieder .Qogenblik worden overstroomd. Uit het Noord-Hollandsoh kanaal - stroomt het water in den "Zuidpolder, waar de terrei nen van de melkfabriek „Hollandia" reeds gedeeltelijk blank staan. In de Zaanstreek. Men seint ons uit Oostzaan Ook de pol der bij Oostzaan begint onder te loepen. Het vee wordt uit dezen polder naar Zaan dam gedreven, waar ongeveer duizend koeien zijn ondergebracht Te Landsmeer stijgt het water nog ongeveer 1 clM. per uur. Nog een gevaarlijk punt. Te Burgerdam vreest men, dat de dijk zal b.ezwijkem Als dit werkelijk geschiedt, zal de polder tot aan het Y onder! ooipen. Men heeft telegrafisch aan de Regee ring hulp" verzocht De wethouder _Duys Was op het terrein aanwezig. Aan het Tobbuis te Amsterdam. De boeren uit den Waterlandschen ver dronken hoek dreven gister hun beesten op zoek naar een toevlucht in de richting van Amsterdam. Men kon ze natuurlijk in de stad niet toelaten, zoodat aan de pont de politie de kudden aanhield en voorloopig opborg op het omheinde „Entos"-terrein, dat zich voor het doel uitnemend leende. Gisteravond had men hier reeds tweedui zend beesten, hoofdzakelijk koeien en kal veren, met een tiental paarden, binnenge loodst l Hedenmorgen zijn de heesten naar aller lei richtingen verder gezonden. Maai- heden middag verwachtte men nog een paar dui zend dieren. De Anna Pauwlownapol de/. Gisteravond werd uit Alkmaar aan de „Tel." gemeld: - De toestand bij de doorbraak van den Anna Paulownapolder is nog steeds kritiek. Hedenavond om 6 uur stroomde het water nog steeds met een val van ife M. over een breedte van ruim 10Ö M. naar binnen. De dijk-heeft over een breedte van wel 1000 M. zeer geleden. Dank' zij het gunstige weer wierd de doorbraak niet gro-oter. Dooi den Noordenwind is de nacht van Don derdag op Vrijdag het water over den dijk geslagen, waardoor deze aan de binnen, zijde inzakte, zoodat groote gaten ontston den. De dijk is wiel 4 M. boven A. P., doch moest het ten slotte begeven. Het water kwam hierdoor met een Val Van 4 M. naar binnen, waardoor het water zoo snel steeg, dat om 4 uur uit de dichtbij gelegen plaatsen niets meer gered kon worden. In allerhaast moesten de bewoners Waarvan velen uit hun bed in het water stapten, vluchten; zieken werden, in dekens vervoerd. In het ondergeloopen deel van den Anna Paulo^mepolder (die Oosterpolder) staan een 100 boerenplaatsen met ruim 1000 stuks Vee. Door het gemis aaneen generale leiding begon men met de redding Van het vee wel wjat laat, waardoor het overgroot© deel verloren ging. 's Middags om 5 uur werden nog koeien en paarden achter vletten aan uit de boerderijen ge haald. Dit vee was zoo goed als ver-" dronken. Van een -boerderij met 45 koeien Verdronk al het vee. De schade is enorm. - Voor den Wjesterpolder, die tweemaal zoo groot is, wordt mede zeer gevreesd. Een 900 soldaten zijn bezig om den weg van de kleine sluis naar de Ewycksluis te ver- hoogen; hoewel zij hun best doen, schieten zij met hun infanteriesehopjes in de klei niet erg op. Des avonds ,om 6 uur arriveerde er aan de Blieezand wederom een. extra- trein met militairen, om de andere man schappen af te lossen. Al het reeds ge zaaide zaad is verloren, terwijl de grootste schade veroorzaakt wordt door het feit, dat het land door het zeewater in geen jaren voldoende zal opleveren. De Kamer leden Schaper en Rutgers waren des na middags met ©enige heeren van de groenten- commissie, waarmede zij een reis door Noord-Holland maakten, om een onderzoek in te stellen in do koolstreken, ter plaatse en namen een en ander in oogenschouw. Zoolang de polder droog is, is er nimmer een doorbraak geweest. Behalve helgroot© vee, ging ook veel klein vee verloren Honderden waren uit Schagen op weg, om de zaak in ©ogenschouw te nemen. Bij de kleine sluis was de weg naar de Ewyck sluis evenwel door militairen afgezet. De blanks taande polder mei de boven liet vatei uitstekende boerderijen en boomen leverde een droeven aanblik. Uit Schagen'werd gisteren gemeld- De Zuiderzeedijk van de Anna Paulow- na-polder is vannacht om halfdrie over een lengte van 150 M. op 13 plaatsen doorgebroken. De Oostpolder is geheel on der water geloopen; 1800 H.A. land zijn overstroomd. De hoofdingenieur van den Waterstaat, de admiraal W. Naudin ten Cate met officieren en 750 manschappen zijn aanwezig. Duizenden zakken zand wor den aangevoerd. De duikers in den spoor dijk worden dichtgemaakt. Verschillende punten in den weg Kleine SluisEwyck sluis worden versterkt. In verschillende boerderijen staat nog vee. Pogingen wor den aangewend dit te redden. Een groot deel van de bewoners is ge vlucht naar Hoofddorp, Wieringerwaand en naar Oudesiuis. Men seint ons heden uit Anna Paulowna: Het water is zakkende. In den Oostpolder is 1800 bunders land ondergeloopen. De Westpolder wordt bedreigd. 8 a 900 mili tairen verlleenen hulp. Met motorhootcn tracht men het vee te redden, hoewel men vreest dat ongeveer een 200 stuks zijn om gekomen. Hulp in den nood. Uit Amsterdam meldt pie nheden: Wbtei'snoodkioimimSssie vergadert voort- tdlurend. CD(ei odmioistraferrs [hdbbfeh bet voegdheaa om, iwaar pufds noodig is, onj- /middellijk allen steun |te verleeenen, en hebben van dezfe bevoegdheid needs in velie gevallen gebruik gemaakt Eieren. Naar het „Centrum" verneemt, bedienen sommige eierhandelaren van verdacht allooi zich t}cc laatsten tijd van een truc, welks bedoeling zich maar .al te gemakkelijk laat raden. Zooals bekend, mogen de z.g. Regee- ringseieren, die voor binnenlandsch verbruik bestemd en daarom van een regeerings- stempel voorzien zijn, niet worden uitge voerd. Door middel van een vitriool-oplossing wordt nu echter deze stempel van de eieren verwijderd een „behandeling", die naar men ons verzekert dagelijks op ettelijke duizenden Regeeringseieren wordt toege past ende uitvoer is vrij l Onnoodig te zeggen, dat bïf den eerlijken eierhandel rechtmatige verontwaardiging heerscht over dezen truc, waartegen tot dusver door het contrólebureau op den eier- uitvoer nog geenerlei maatregel is geno men. De storm. Verschillende stoomtrawlers komen te IJhiuiden binnen met stormschade. De stoomtrawler „Annie" keerde terug met verlies van scheepslading, ingeslagen brug, terwijl de-stuurman door een stortzee over boord is geslagen en verdronken. De trawler „Hilda" is vanmorgen te fJmuiden binnengesleept met gebroken roer. Het vaartuig kjoai nójg op eigen krachten voor IJmuiden kbmen, doch werd toen gesleept door de sleepboot „Katwijk". ïlel stoomschip „Wjlly", dat drie dagen (ge leden van I.Tjnuiden naar Engeland ver trok, kwam hedenmorgen Weer terug, we gens miadhineschad© endeksohade. Het stoomschip i& naar Amsterdam opgevaren ter reperatie. Ongelukken. Te Hoek van Holland is binnengekomen de logger „Schevemngen j38Q", waarvan hedenmorgen in zee pen man over boo-rd geslagen en verdronken is. I V !J Gisteren is te Amsterdam uit de Nieuwe Keizersgracht het lijk opgehaald van een ongeveer 50-jarige vrouw, jdie sedert ge- ruimen tijd werd (vermist. Gisteren is in ,de fabriek Oranje aan de Keulsche Vaart te Amsterdam, de werkman T., te dicht bij een machine gekomen. De ongelukkige werd gegrepen en onmiddellijk gedood. 1(NV v. d. D.) Een liefhebbende moeder. De vrouw uit Zeist, die met een kost ganger er vandoor was gegaan en haar drie kinderen onverzorgd achter liet, is gisteren door de Utrechtsche politie aan gehouden en naar Zeist teruggebracht. De dollarprinsessen en de oorlog Amerika, neemt op £\jn wjjze deel aan den Eurepeeschen krijg, d. w. z. bet geniet niet alleen van de geweldige leveranties aan oorlogsmateriaaldoch betaalt ook mea Een Duitsch. staticus heeft zich de moeite getroost, na te gaan, hoeveel er door de A-merikaansche erfdochters, de >z.g. dollar-, prinsessen, die getrouwd zijn met Euro- peesch© edellieden, aan oorlogsschatting be taald wordt Hij hield zich speciaal bezig met de verhooging ,van de inkomstenbelas ting in Engeland, door deze Britsche staats burgeressen, wier kapitaal grootendeels in Amerikaansche ondernemingen steekt, tot in de honderdduizenden geofferd. Zoo be taalt de hertogin tvan Rosebourghe, een dochter vain den gestorven multi-millionair Ogden Goellet, jaarlijks 2% millioen francs; de hertogin van Mariborough, William Van- derbilt's dochter, draagt (750.000 francs bij, hoewel zij, als gescheiden vrouw, eigenlijk geen Engelsohe is, de hertogin van Man chester, dochter van (den spoorwegkoning Eugenius Zimmerman uit (Cincinnati be- 'anlt 500 000 francs. De grootste som moet ,Je 1 rekende William-Waldorf Astor offeren, i.l. 6 millioen francs. Deze, die 20 jaar ge 'eden verklaarde, dat Amerika geen land voor een gentleman was, verhuisde naai Londen, kocht daar het paleis van den maaj kies v. Lansdowne en aan den Theems ©en oui tongoed van den hertog v. Westminster en werd daarna Engelsch burger. Van zijn heide zoons dient de ©en nu als officier in de Koninklijke lijfgarde. 1 Een patient als geschenk De bekende Fransohe professor Pasteur- had een neef, die eveneens in de medi cijnen studeerde, maar oneer voorbeur voor zijn „kroeg" dan voor de kliniek had. Ook in zijn latere ipTactijk te Parijs ihajd hij wei nig sucoes. Pasteur zond hem eens op zijn verjaardag een verrassing, die begeleid werd door den volgenden brief: „Lieve neef, Hierbij ziend ik je een klein geschenk, dat ,k je vriendelijk verzoek aan te nemen en goed te verzorgen. Het is iets, wat je nog nooit bezefceti hebt en waarschijnlijk ook wel met spoedig ,weer krijgen zult: ©en patiënt." t Farijsche straatzangers in den oorlog Ook do Parijsche straatzangers hebben hun liedjes aan de tijden weten aam. dp passen. De gevoelige, d'bwijls sentimlety- ieele wijsjes van .vroeger hebben plaats get- piaakt voor gedichten als: - „KampyeCht voor de vrijheid", -„Jacht op de Barbaren" e. d. Al deze liedjes, 'die voor ©en stuiver verkocht worden, zijn gedrukt op groote vellen papier, op welker achterkant een groote kaart van Europa geteekend is. We»r»T#rwa#htlaf, Verwachting tot den avond van Zondag 16 dealerj Matige tot krachtige, tijdelijk' wellicht stormachtige zuidwestelijke tot jnoandwie\- telijk© wind; betrokken jof zwaar bewolkt, met tijdelijke opklaringen; (waarschijnlijk regen- of hagelbuienlater (daling van tem peratuur. l 1 VLAARDINGEN, 15 Jan. Van de trawl- vissfeherij is alhier binnengekomen het log- gerschip „Zwaluwe", Sich. 169, van deree- derij van C. J. van Leeuwen, te Schevenin- gen, van welk schip de 41-jarige schipper Job van der Zwan, wonende te Schevenin- gen, eergisteren door een stortzee is over boord geslagen en verdronken. Die onge lukkige was gehuwd en vader van 4 kin deren. Koninklijk* belangstelling. Men meldt ons juit Amsterdam Naar wij vernemen beeft de particuliere secretaris van H. ,M- d.e Koningin heden morgen in gezelschap van den burgemeester een bezoek gebracht aju» Re Tolhuisbuurt om zich op de hoogte te stellen van de maatregelen, die in jhet belang van de door den watersnood getroffenen, genomemj worden. 1 Tevens deelde de secretaris der Koningin mede in opdracht, dat H. M. het Paleis op den Dom ter feeschikking van den burget meester stelde, voor jhet geval, dat deze aan de daarin aanwezig© ruimte voor het onderdakbrengen of de voeding van de van hun woning beroofden, behoefte pou ge voelen. j Onze minister*. De Minister van Waterstaat, de heesr Lely, heeft zich hedenmiddag, vergezeld ran den hoofdambtenaar van den Rijks waterstaat, naar IJsselmoride begeven, ten einde daar de door den watersnood ge teisterde streek in ©ogenschouw te nemen. Met hetzelfde doel is de Minister voor nemens zich morgen naar Noord-Holland te begeven. Ha. Ha „Hertog Hendrik". Hr. Ms, „Hertog Hendrik" is heden ochtend. half tien Scbeveningen gepasseerd op weg naar IJmuiden. Nederland en de oorlog. De opvarenden van. d© „Maas haven". In den afgeloopen nacht, ongeveer lisfe uur, 'zijn de opvarenden van de „Maas haven" uit Vlissingen te Rotterdam aan gekomen. Door een hunner werd het volgende om trent den raipp, die feet stoomschip, trof, medegedeeld Donderdag 13 dezer, dos voormiddags 5 minuten over half twaalf, is het stoom schip „Maashaven", van New-Orleans op weg naar Rotterdam, drie mijlen ten zui den van het Galloper vuurschip op een mijn geloopen. Er liepen hooge zeeën," toen plotseling de mijn met een zwaren slag onder het voorschip ontplofte. Het voor luik sloeg los, het voordek zette op en- het luikemfeooM barstte. In het volkslogies ont stond brand, op handen en voeten zijn de zich daarin bevindende naar dek gekropen ywn wege den rook, die plotseling het ge heele logies vulde. Het geheele sdhip trilde. De kapitein, die met den eersten stuur man op de brug stond, gaf dadelijk naar de machinekamer bevel tot stoppen en de .booten, die als voorzorgsmaatregel in de davids hingen, te strijken. De eene boot werd bemand met- 14 man, onder bevel van den eersten stuurman M. Ellis, over de andere boot nam kapitein H.de Boer, die het laatst met zijn scheepspapieren het schip verliet," het beveL In die boot bevonden zich de zeven hier aangekomen menschen. Nauwelijks had men het schip verlaten, of de jtremmer M. Cramer kwam uit het logies aan dek. Te vergeefs trachtte de kapitein opnieuw met zijn boot langszijde van Se Maashaven te komen: hooge zeeën en stroom dreven de boot af. Den tremmer Cramer riep men toe over boord te springen met een boei om, doch de man. deed het niet. Het laatst zag men hem aan dek heen en weder loopen, nu eu dan aan de stoom fluit trekkende, doch de signalen kon men wegens het geweld der zee niet hooien. Inmiddels was het stoomschip „Prinses Juliana", van de maatschappij Zeeland, hen op korten afstand voorbijgestoomd zonder de boot op te merken, doch draadloos teruggeroepen door de „Goentoer", die de mannen, welke zich in de onder bevel van den len stuurman bevindende boot bevonden had opgenomen, keerde de „Prinses Ju liana" terug en nam allen aan boord, na dat zij 2V2 tot 3 uur op zee hadden rond gezwalkt Bij deze redding stond kapitein H. de Boer reeds op een berghout van dp „Prinses Juliana", toen hij door het slin geren van het schip en de hooge zeeën daar afgespoeld werd en in zee terug viel, hangende aan een lijn met het hoofd naar beneden. Men hoorde hem roepen: help, Ijelp, ik kan niet meer. Bij deze gelegenheid raakt hij zijn papieren kwijt Binnen boord van de '.Prinses Juliana" gehaald sloeg zijn pols nog. Te vergeefs is men een paar uren bezig geweest om de levensgeesten op te wekken. De zeven andere schipbreukelin gen kwamen allen gelukkig aan boord en zijn met de „Prinses Juliana" naar Tilbury gegaan, Vanwaar zij gisterochtend te Guur de terugreis naar Vlissingen met hetzelfde stoomschip aanvaardden. Kolen-importeurs. Op 20 Januari 1916 des namiddags om 2 uur zal in het gebouw van de Rijk's Kolendistributie, Javastraat 44, Den Haag, een vergadering worden gehouden van alle importeurs van Duitsche en Engelsche steen kolen. Door den Directeur van de Rijks-Kolen- distributie zijn alle hem bekende impor teurs uitgenoodigjd. Mocht-een importeur geen uitnoodiging ontvangen hebben, dan gelieve hij vóói Woensdag, 19 Januari a.s., aan de Rijks- Kolendistributi© hiervan mededeeling te doen. Ned vereen. „Os* Leger". Het noodweer met gepaard gaanden wa tersnood heeft ookf eenige arme soldaten gezinnen getroffen en bereikten ons reeds aanvragen can hulp. Onze middelen zijn echter niet* toereikend den zoo hoog-noodigen steun te verleenen, daarom doen wij een beroep op de mede werking van alle soldaten vrienden. Wie spoedig helpt, helpt dubbel 1 Giften worden gaarne in ontvangst genomen door het secretariaat, Korte Wijnstraat 8, te Rot terdam. Duitsch legerbe-icht. BERLIJN» 15 Jah. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen De toestaM is (Onveranderd, Een ten N.O. van Albert door ons neer geschoten vliegtuig, viel (binnen de Engel sche linie feu jwerd daar door.onzle artil lerie in brand jgescihoten. 1 Pransch legerbericht. PAÉIJS, 14 Jan. Het officieel© communi qué van hedenavond luidt: Ten Oosten van iVailly werd een convooi uiteen gedreven. Ten (zuidoosten van Berry- au-Bac hadden ©enige pucoesvolte miptnont- pïoffingen plaats). Onze zware artillerie heeft bij Forces jeen blokhuis vernield. Duitsch legerbericht. (BERLIJN, 15 Jan Het. groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen: Pij de lègergroep-Von Linsingen mis lukte in de streek van Czemowitz ten Z. van de Strypa-bcwht een Russische aan val tegen |het front van de Oostenrgfcsch-Hon- gaarsche troepen. Italiaansch legerbericht. ROME, 14 Jan. (Officieel.) Wij hebben de stellingen aan het Déboudhd de Cresta be zet, ter bescherming van Loppio. Voorts hadden artillerie-gevechten plaats, die in ons voordeel verliepen, i Duitsch legerbericht BERLIJN, 16 Jan. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen: Geen nieuws. j f Nog een arrestatie. LONDEN, 15 Jan, De „Times", meldt uit Athene, dat de Oostenrijksche consul op Korfoe is gearresteerd, j DELFT, 15 Jan. Aangevoerd 13 stapels kaas, wegende sa> men 3022 kilo. Pr^js f82 k f85 per 100 kilo. LEEUWARDEN, ;14 Jan. Boter Fabrieksboter f 64 jzonder consent, f89.60 met consent Aanvoer 1 derde, 14 jztesde vaten. Noteering van de (Commissie: le kwal'. Fafriefesboter per kilo f2.24 met consent. Noteering ran de (Commissie der Ver. van Boter- en (Kaashandelaren in Friesland le soort Fabrieksboter /f89.60 met consent. Consenten voor boter -per 100 KG., gel dig tot 18 /an., hoogste prijs f53, laagste prijs f40. 1 1 Aangeboden 17.000 KG. 1 Faillissementen. Geëindigd: P. Th. Passtoors, firma Hulsman, te Am. sterdam. Vernietigd: H. Louwen, lingeriefabrikant, te Rotter dam. 80HIHDAH. Geboren: 12 Jan. Willem, z. van W. Scheepmaker en G. pot, Westfrankelandschestraat. 13 Jan. Hendrikus Jakobus, z. van J. P. Becker en A. IJlstra, Bakkershaven. Overleden. 13 Jan. Frank van Dorp, oud 72 j. en 6 mnd., Hoogstraat. Een levenloos kind ran A. G. M. van Slobbe en C. J. M. van der Horst, Hoofdstraat 1 14 Jan. Coenraad (Bouwer, oud 6 j.. Steenstraat "bËÜRS VAN AMSTERDAM 15 Januari 1916. IWhi 1015/8 i, ïoo-iooo xn. obi so% - n. Amsterdam, 15 Jaa. 'Si' Voor Sdheepv. aand. jwas d© stemiming verdeeld; enkele soorten jhooger doch an dere weer zwakker jna vast'opening. - De markt was kalm voor Holl. Staató- schuld, behalve voor de-5pOt, stukkem Öostenrijksoh© hooger. Russen prijshouiclEtid/ .7»^ Tabtikken willig met (handel begin beurs. Rubbers lusteloos. j K Oliewaaiden px^shoudênd. ^„41» 'Ameók. fonds/enbeterjOps New-Yor^'? wegens hoógeire wjeseHtjoeirsea. i "dérnk. CiL. I lur 4* OtÜd««« Prijsnotering v*n d# Vtmetüflo* rocrr dsn E(f«ct«nlian<Isl. STA AT31 ZKNINÖEN. H »<t«f I*,b4 .t»d W. fl. OM. (U.) X»d. W. S. OM. Ctf.) N«d. W. 8 OMlf. »Vj ÏBVi W. 8. OMlf. t 871/w X«d. W. 8. Cwtif. 661%o X«d. W. 8. C«rUI. SSl/s O o t-I n d I (- L.K. IOZU/m 101%e 67 866/4 «7 U/18 H.K. 103 881/» 1007/u 1003/14 1003/14 Roeland. iwoa. Domb 0, R. 6U i\'\ 653/m Ob. k. 100 NIo. Bp. 827/16 'PT— 69 ......MMU.M... d «27/16 0b!. Gecout R. 6M 'SO 569/4 561/s Obi. Zoldwool 6H A 577/s Cco». GR. «H '89 4 681/4 ObL '89-90 Hop# 8» 4 88% S8b¥l6 W. Woon. Sp 895 '90 4 683/4 625/g Roth. '94 «o Sm. 616 0 4 67% 871It - TorkQo- 50 Obl. mi Cr. 500 6400 4 Chlna- Goudl- Rooi. Oor. 1895 4 81 Japan. Oblig. U oor. t 100 H/s 823/8 M o x 1 e 21% 211/14 Broxill*. Fond 1914 *0-100 6 65 847/a S6S/4 PROV. EN STED. LEENINGEN. N«d*rl*ad. Am*t*rduu 1816 6 102 IKDUSTR. ONDERNEMINGEN. BaM*al«nd. Am. D. Sag. C- r. f. A. 61 69 Amorieoo Cao. Cs. Corl r. gtw. A. 57 67 Am. Cor A T. O. A. 635/8 553/8 65% Am. HUdo C. v. p. A. 607/g 603/4 ol% Am- Sm. 4 8, C. A. 971/1. 97S/4 O8V4 Anaconda Copp. M. C.V.A. 1668/lg 1873/e Bothlob. Stoel C. r. JL *08 Contr. Leo tb A. 561/4 553/4 06 Stond. MUI. C. A. Stod. Corp. C. f. A. 147% 1473/4 Ob. Cifor. C v. A. 56% 57 U- 8. BtsoL C. O. A. 787/j 77%. 8O8/1# MIJNBOUW-ONDERNEMINGEN. Nederland en Reload» Gofona Good. gtw. JL. 221/9 28 Kotobsoo Mtjab. pr- A. 25 25 Pololoii Mijab. A' 177/s PETROLRUM-ONDERNEMINGEN. tH.lt. Pot hr, A. 515% 500 50l8/4 Partak Potr. X A. 43 481/2 4SS/4 Z. Porhk P. pr- 71% 713/8 RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. Nsdarload oa Keloolln. Amalord Robber A. 1911/4 1901/1 101 Doll BoloMo Rb. A 1255/t 125 1256/, Jora Ccootoh. Cj. A. 88% TABAK-ONDERNEMINGEN. Nodortond on Kolonlln. AmM Dol! Cé A. 222% 218 222 DoH'MnotochappH A. 4431/4 443 461 Padaof Tobok-MIJ. A. 26 26% RsUori- DOIMÜ. K, 160 159 IOU/4 180/18 585/8 DIVERSEN. BaUeaiaad- Maxar. L. O» RmL *07/8 SPOORWEGEN. Nederlaad. Hoi!. IJ. 8p.-M. JL 78 N-B. Boxl.-W. Ifc. O. »Y» 00 Mom ft i. O155/4 Aatrlka Atah. T. 8. O. r. t. A. Donror Rlo O. r. Erf* Spa-. A. Kano O- Booth. A. Kaai*» t» h. OI Mb* K. Tax. C.- t. A. N-T. ObL Wort. A. Boath. Poe. A Soothom Rollw. Cjr. Vet Tr. Or. *#w. jü Ualoa Poa. Rjr. O. r. A. FREM SELEEN! N GEN. Nodorlxmd. Pol. v. VolkotL -«T 86 Pol. VelknrL t 2.00 Wltto Krab A 72 Belli* w*" - Anlworpoo 1**T ,..»X/* 56% BesfarQe- Tbotoo Ro«. Ow. IMP 4 1137/8 Atrlk*. -■ Cent» ietoA W»U.30 Mranb „nlnn 651/4 78/18 29 95% 218/16 18031/8 77 89 1017/s 389/4 881/8 289/4 "*71/16 te 215/4 1S01/8 71 187/, 887/, 78/16 SV4 K* -1 1* K N» *5 11 W''

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3