Storm en hoog water. hoorn en Heen vliet, met een kapitaal nomi naal groot £148.100. Een Hofkes-studiefonds te Zwartewaal voor de gemeenten Zwarte waal, Ouden hoorn en Heen vliet, met een kapitaal nomi naal groot f74 000. Aan legaten o.a.Aan de Doopsgezinde gemeente te Almelo f5000 reëel. Aan het Weeshuis der N. H. Gemeente te Almelo f 10.000 reeeL Aan de armen der N. H. Gemeente te Almelo f5000 reeel. Aan het Wed en Weezenfonds der Doops gezinde gemeente te 's-Gravenhage f5000 reëel. Aan het Diaconessenhuis „Bronovo" te Den Haag f1500 reëel. Aan de inrichting voor Oogljjders te 's-Gravenhage aan de Laan van Meerder- voort f 1000 reëel. Aan het Kinderziekenhuis te 's-Graven- hage f 1000 reëel. Aan de „Sophiastichting" te 's-Graven hage f 1000 reeel. Aan de Vereeniging tot behartiging der belangen van Nederlandsche longlijders te Dav.os-Platz f20 000 reëel Aan de s-Gravenhaagsche Vereeniging tot bestrijding der tuberculose f 20 000 reëel. Aan het Almelosche studiefonds te Al melo f60.000 reëel. Tot erfgenamen Het te 'sGravenhage gevestigde -Haagscbe Vrouwencomité van het Nederlandsche Roode Kruis voor de eene helft, en voor de andere helft de Remonsfrantsch Gereformeerde gemeente te te 's Grave nhage, deze laatste onder ver plichting de revenuen met uitzondering van f200 per jaar beschikbaar te stellen ten behoeve voor de afd. 's-Gravenhage der te Amsterdam gevestigde Vereeniging tot Steim van verwaarloosden en gevallenen." Modern kannibalisme. Men scihrijft aan het ,,Hbld." Bij een Burgerlijk (Armbestuur te Amster dam kwam dezer dagen een vrouw zich be klagen over hen ge en voortdurende maag pijnen. i De armmeester, die rijn zeer moeilijke taak met de grootste zorgvuldigheid (vervult, wist het menschje aan de praat te krijgen en hield, om te gelegener tijd den genees heer te kunnen voorlichten, aantoekerung van hetgeen zij zooal te zeggen zou hebben. Na de zeer lange inleiding, die de weibet- spraakte vrouw ten beste gaf, ried hij haar aan, liever een geneesheer te raadplegen dan op eigen boutje een middel tegen de kwaal te vragen aan het Armbestuur. Och, meneer, klonk het toen, ik heb al van alles geprobeerd; ik heb zelfs schrik niet, lezer, hersens van een dood mensdh gegeten «n ook het hoofd. Ik heh er nog een nel fnjlj van tien stuivers voorgekocht Je mot maar eens bie me komme kieke." De armmeester wachtte zich wol, tooke- nen van afgrijzen te geven, notuleerde het verdere van het verhaal nog zorgvuldiger en nam zich voor de waarheid van het door de vrouw vertelde zoo nauwkeurig moge lijk te onderzoeken, i Voor het oogenblik voldeed hij aan haar verlangen om haar een bonnetje te geven voor een tfleschje levertraan. Een paar dagen later begaf hij" zich met twee zpner kennissen naar de straat waarin het vrouwtje woont jen stapte by haar bin)- nen .kwansuis om eens te vragen of zij baat had gevonden bij de levertraan. De vrouw zelf bracht het griezelige ter sprake met een: „o ja, dajs waar ook; ik heb je verteM van dat hoofd. Wjl je het eens zien? Ik heb er nog maar een klein stukje van." i Ze rommelde wat in een kast en haalde daaruit te voorschijn den schedel en de vijl. i „Kijk, zóe doe ik het," expliceerde ze den heeren, en met raspte zij het nog overget-* bleven deel van het cranium en stak het geraspte in den mond. „Ik kreeg het middel! van een boer," vervolgde zij. „De tanden heb ik er uit gebroken en weer begraven." Dus toch nog zekere piëteit Wel1 deelde zij mede, den schedel te heb ben gekocht van een kerkhof, doch ze wist zich niet meer te herinneren op welke be graafplaats deze lijkschennis is gepleegd. Dit ijseJijk geval heeft zich niet voorge daan eigens in de buurt van de Hunnebed den of iu een ander deel van ons land, waar uitermate onontwikkelde heibeWoners ltif- ven, doch in het hartje des lands. Ongelukken. Gisteren 'zijn. te Amsterdam op het ran geerterrein aan de Rietlanden door een locomotief *een man zijn beide beenen af gereden. f f I l I I 1 1 V 1 Een 36-jarige motorwielrijder leed giste ren op de Koninginnegracht te 's-Graven- hage tegen een stapel steenen 'aan, tenge volge waarvan hem een pomp van het rij wiel in het onderlichaam drong. De ver wonde wend door den Eerste-Hulp-Dienst naar het Gemeente-Ziekenhuis gebracht, al waar hij kort daarna overleed. Z>e storm in West-Europa. In Engeland. Reuter seint uil Londen: Tengevolge van den storm 'stond het water buitengewoon hoog te Lowestoft, een gedeelte .van de stad liep onder. Hiel wa ter zakte, toen de storm ging liggen. Te Great Yarmouth stond het water een hal- ven meter hoog in de straten. Het eleotri- sche licht kon niet branden. i In Duitschland. Wolff seint uit Hamburg: i De gisteravond woedende noordwester- storm richtte aan de Beneden-Elbe groote verwoestingen aan. Bij Gliickstadt werd de havendam voor het grootste gedeelte ver meld. Het water steeg tot een hoogte van ,20 voet boven den normaalstand. Te Wil- stc is de torenspits afgebroken; het kruis en de bliksemafleider hangen naar beneden. In .Stade ,is de benedenstad geheel onder- geloopen; het verkeer in de straten moest met roeabooten worden onderhouden. Bif de Ropersche scheepswerf werden zware boomstammen meegesleurd door het wa ter. Bij Twielenfleth werji de dijk ernstig beschadigd; aan de herstelling wordt koortsachtig gewerkt om een doorbraak te voorkomen. Ook sn overig Duitschland woeden de elementen heftig en komen sneeuwstor men en watersnood voor. In het Thuringerwoud, in het Fuldadal, in Midden-Duitschland, de Hessische en Sauerlandsche bergen kwamen sneeuwstor men voor. In het gebied der Elbe monding en aan de Beneden-Elba heerscht reeds sedert het begin van het jaar regen- en stormweder. Dientengevolge zijn de binnenwateren in de Elbemoerassen sterk gewassen, zoodat groote streken thans onder water staan. Het ergst is de toestand in het zoogen. Sietland, waar het geheele" landschap een zee gelijkt, waaruit hier en daar boerde rijen te voorschijn komen In de Saaie is ihet water ten gevolge van den zwaren regenval een meter geste gen. Servië na den veldtocht. Dr. Stephan Steiner schrijft aan den .Berliner Lokal-Anzeiger" Het landschap wordt, hoe meer wij ons verwijderen van Semendria, steeds mooier. Ver in het oosten en westen ziet men de verre omtrekken van het hooggebergte. De oorlog is ver weg getrokken. Overal qp de velden ziet men bonte kleuren. Dat zijn de Servische boerinnen, die het land in orde maken. Mannen ziet men bijna niet, want mannen zijn in Servië zeldzaam. In vier lange oorlogsjaren greep de oorlogs god alles, wat maar handen en voeten had, en wat achterbleef zijn half opge schoten jongens of gebrekkige grg'saards. De oorlog is onbarmhartig en toch, in dit gezegende Morawadal, waar het grootste gedeelte van de leger doorheen trok, was hij barmhartig. Het land ligt er onaange tast. SlecKLs zelden ziet men dat een loop graaf een groeve trekt in den zwarten grond. Bijna geen plank ontbreekt aan een tuin schutting en de huizen, deze vriendelijke, half Turksche, half Germaansohe wonin gen. hebben niet onder den oorlog gele- den. Ook het leven is langzaam naar dit land teruggekeerd. Op de velden grazen groote kudden koeien en schapen. Én dit verrast mij hef sterkst. Ik dacht, dat wij op onzen snellen opmarsch door dit rijke dal alles /ouden moeten verteren wat het land bood. Doch nu zie ik, dat dit een vergissing ge weest is. Het land is nog steeds rijk aan vee en mijn leedwezen voor de arme be volking, die ik "reeds zag hongerlijden, was overbodig. Zij zal kunnen leven tot den "olgenden oogst, en het land zal spoedig op zijn verhaal komen. De oorlog doodt, maar zaait odk leven. En dit land met zijn zoo gezonde aarde zal tot een voorspoed opbloeien, zooals de Serviërs nooit gekend hebben. Langs de landwegen rijdt nu de spoorweg over heele trajecten, die Ik tij dens onzen opmarsch moest afleggen in mtomobiel of in een wagen of te voet. Nu nog gruw ik van dezen diepen modder. Nu is deze straatweg de ideaalste autoweg, dien ik mij kan denken. Ik wil hier niet den lof zingen van de Oosten rjjksche en Duitsche pioniers, wien wij dezen straat weg danken. Maar het is en blijft mij onver klaarbaar hoe.uit deze woestenij van zand, modder, water en vuil een stevige Euro- peesche chaussèe ontstaan kan. Het station van Lapovo, de Vuile kamers zonder ven sters, waarvan de muren maanden, mis schien jaren lang niet gewit werden, kregen een nieuw Meed. Oorlogsmria. Het Verlies bij de Engelsche infanterie bedraagt 15 procent per maand, heeft Ten- nant in het Lagerhuis meegedeeld. Er is in het Engelsche Lagerhuis ge vraagd naar het aantal Britsohe onderdanen in Duitschland by hei uitbreken van den corlog. Van de regeeringstafel kon men hierop geen nauwkeurig antwoord geven. Wel kon worden meegedeeld dat 5000 bur gerlijke personen van Britsdhen landaard zijn geïnterneerd. Van 398 is het bekend, dat "zij gerepatrieerd zijn; van 86 per sonen is een overlijdensbericht ontvangen. i i v i De „Indépendance Roumaine", die had gemeld, dat de Russen Sagora hadden in genomen, 'heeft, d.d. 4 dezer, uit Sagora een briefkaart ,van vier Oostenrijksohe hoofdofficieren ontvangen, ,waarop stond, dat er .tot nog toe in Sagora slechts eenige honderden Russische (krijgsgevangenen wa ren. Zestig Franschten, leeraars, uit Bulgarije gezet, zijn pp hun reis naar Frankrijk door Bergen in Noorwegen gekomen. De reis is dus gegaan: (uit Btulganje door Roemenië, Rusland, Zweden, Noorwegen, de Noordzee over naak Engeland, door Engeland en de zee over naar'Frankrijk. I I De Engelsche regeering heeft kortgeleden in Amerika den grootsten aankoop van koper gedaan, die nog nooit is voorge komen. Volgens de New-Yorksche bladen, loopt het contract over de levering van 135 millioen Engelsche ponden van het metaal. Te New-York' is een vennootschap ge vormd om op groote schaalsalpeterzuur uit de lucht te maken. De nieuwe onder neming kan reeds vier ton salpeterzuur per dag afleveren. Een dergelijke inrich ting zal nu, naar men meldt, ook' in Canada Komen. Amerikaansohe fabrikanten hebben ©wa nieuw procédé gevonden om kvrartaglas te maken, dat vroeger volgens een ge heime methode air Duitschland vervaardigd werd. Er worden reeds groote hoeveel heden van het Amerikaansche kwartsglas uitgevoerd. Het zand waaruit het glas Wordt gemaakt, wordt alleen in den staat Ne braska gevonden, en voor den oorlog gin gen duizenden tonnen van dat zand naar New-York, om vandaar naar de Duitsch afbrieken verscheept te worden. Haar uo „Kölnosdhe jZeitung" vertelt, meldde het „Nowoje .Wromja van 2 dezter, dat in de peconomiscbe commissie van de Rijksdoema de afgevaardigde jKowalewski er op aandrong, de ontginning van de zilve* mijnen te bevorderen, pangezïen het, naar hij zeide, wet jeens spoedig noodig zou kun nen zijn, het (papieren geld in Rusland niet alleen met goud (maar ook met alver te dekken. De Russische regeering achjjnt nu vast besloten te zijn ialdus de St Petersburg scihe „Ti mes'-correspondent (tot hot uit roeien van het euvel der omkoopürjj en spq culatie, waaraan de .weerga!ooze prijsstij ging grootelïjfcs is ito wjjten. De speculatie manie omvat alle .verbruiksaxtiketen, die in beurs papier worden omgezet (en genoteerd op de effectenbeurs. Allereerst is men overgegaan tot arrvsa taüe van een der grootste meelhandelaren te Moskou, daarna (volgden de ïnhechtonis neming van 15 ^aanzienlijke koopiecLon we gens speculatie in meel te St. Petersburg en van twee Zemstwo-leden (to Nisjni Novgo rod wegens het gokken in suiker en an dere artikelen. Men (verwacht nog tal van arrestaties. Spoorwegambtenaren, die zich. hebben laten omkoopen, zullen (voortaan terecht staan voor krijgsraden, j Naar Rooski Inwalid (meldt, rijn tot be velhebbers der nieuwe Russische legers de generaals Litwinof, Élëhwe, Loedsj en Rauch v. Trai ben berg benoemd. STADSNIEUWS. Flora>BUsco»p. De nummers welke de Flora-bioscoop in de week vim 1418 Januari te zien geeft, vormen weder een keurig programma. Als no. 1 staat, vermeld: „Een uitstapje in Picardié", Waarbij een reeks prachtige natuurtafereelen de revue passeeren, ge volgd door „De fretten", gekleurde onder- wijshlm, een aardig kijkje gevende op het leven dezer dieren. „Williams Helden- daad" is een leuk één-adertje van een echtgenoot die er een nachtje alteen op uit gaat. De „Flegmatic Gentlemen" geven ver- rassend-mooie acrobatiek te aanschou wen, terwijl „De lotgevallen van een neger vliegenier" verschillende caricatuur-teetoe- mngen op het-doek brengen, die terdege op de lachspieren werken. De eerste afdeeling wordt besloten met het optreden ranmej. Florenzeta, die haar vaardigheid in het goochelen en buikspreken doet bewonderen. Als hoofdnummer volgt na de pauze: „Vader en Zoon" (de groote mergelgroeve), drama in 3 acten naar George Ohnet. Dit drama geeft een strjjd tusschen het goede en het slechte in den mensch te zien. Carvajan (de vader) burgemeester van Neu- vil le, is het type van den vrek, die zijn schuldenaars onmeedoogend behandelt en zich vooral toelegt op den ondergang van markies de Clairfont, iemand die zijn ge heele vermogen heeft besteed aan uitvin dingen, waarmee hij de groote mergelgroeve zal kunnen exploi toeren. Robert de Clair, font, zojon van den markies, heeft in de mergelgroeve een geheime samenkomst met Rose, een der dienstbaren van het kasteel, waarbij zij bespied Worden door Roussot, een sfcnooper, die bevergcefsch pogingen heeft aangewend het meisje voor zich te winnen. In blinde jalouzie wacht Roussot het meisje op en verworgt haar met een doek welke zij van Robert de Clairfont heeft gekregen op een landelijk bal. Deze doek doet de verdenking vallen op Robert en deze wordt in (hechtenis genomen. Groot is de vreugde van Carwajan, die er thans zeker van is de familie de Clairfont geheel te kunnen vernietigen. Hierbij beeft hij echter, niet gerekend op zijn uit Amerika teruggekeerden zoon, Pascal, jn alles het tegenovergestelde van z'n jvader. De daden van dezen hebben |hem met weerzin ver vuld en overtuigd (van de onschuld van Robert, biedt hij aan, als advocaat, diens onschuld te bewijzen. JBema volgt een heftige scèno tusschen vader en zoon, als blijkt dat de laatste ook de schuld van den markies wil betalen. Aan de ijverige naj- sporingen van Pascal is het to danken dat eandolijk blijkt dat Roussot de moordenaar is. Op de iplaats van de misdaad terugge keerd, klaagt Roussot zichzelf aan, en als hij bemerkt, dat men hem beluisterd heeft, stort hij zich in de diepte, waar hjj wordt verplettend. De markies is vervuld van groote vreugde1 «en1 dankbaarheid jegens Pascal, die de onschuld van zijn zoon heeft kunnen aantooxien, welke nog vermeerdert als Pascal 'aanbiedt met hem do groote mer gelgroeve te explodtoeren. Ontroert over zoo veel grootheid in den zoon van zijn kwel geest, geeft hij toestemming tot d» verloving van Pascal met tzijn dochter, die elkaar heimelijk benjinnenn. Tot slot heeft ook een verkooning plaats tusschen jvader en zoon Carwajan. i Als laatste nummer prijkt op het pro- 'gramima„Hoe Rigadin duelleert", waarbij liet publiek nogmaals gelegenheid krijgt har telijk te lachen. Een uitstapje naar de Flörfe. Bioscoop sal! men rich niet beklagen. i .'Ito j-r T jHet weer. De weerkaart van gisteren geeft nog eenige bijzonderheden over den storm. Door het ontbreken van alle buitenlandsche weer berichten, beperken deze gegevens zich tot het binnenland en .is niét nauwkeurig na te gaan waar jde diepe depressie van eergis teren gebleven is, maar het schijnt, dat deze in Oostelijke (richting is afgetrokken. Te De Bilt .bereikte de storm om 6 uur namiddag orkaankracht, daarna trad een vermindering in, maar rvan 11 tot 2 uur in den nacht raasde {het daar opnieuw, waarna pas tegen 7 uur j's morgens een sterke ver betering intrad. j I Te Rotterdam. Over het onderloopen jvan den West Var- kenoordschen polder door het bezwijken van den dam langs jhet Sptukanaal bjj de Tweede Rosestraat, lezen we (nog in de „N. R. Ot": f Hot opgezweepte water ,wns Donderdag avond gekomen tegen den onderkant van de spoorbrug over {bef Spuikanaal; het beukte en knaagde aan den dam; die er lag van den straatweg af, aa nhet einde van de 2e Rosestraat, tot aan den spoor- wegdjjk overstroomde* hem, sloeg hem stuk en ten plotte voor een groot gedeelte weg. Toen was hot ae overweg van dien straatweg naar het terrein van de firma Yan der Lugt, die den enormen druk van buitengewoon groote watermassa te verdu ren kreeg. 'Ook jdeke dam bezweek en het water stroomde over de weilanden tusschen ie spoorbanen. Het knauwde aan de spoor dijken, overstroomde de beide dijken ter rechterzijde van het hoofdspoor, sloeg er gaten in en gutste onder den harden wind den Varioenooidschen polder binnen, juist even voorbij het einde van de Wiast-Var- kenooidscbe kade. j Het water heeft de measchen daar vol komen verrast. De West-Varkenoordsche weg loopt naai beneden. De huizen staan er wat verderop ongeveer even laag als ie tuintjes liggen van de woningen aan de kade. Vooral in het gedeelte, waar een tweetal rijen oude, lage huisjes staan, heb ben zich tooneelen afgespeeld, die een denk beeld geven van den toestand, waarin vele gezinnen zich hebben bevonden, en het is ook daar, dat de wilde nacht en het woeste watergeweld een tweetal jeugdige slacht offers hebben geëischt. Gewekt in hun eersten, vasten slaap* niet beseffend, dat hun gevaar dreig de en allerminst denkende aan een averstrooming, hebben talrijke bewoners van deze huizen aanvankelijk niet goed be grepen, wat hun overkwam, en velen heb ben dat eerst bemerkt, toen het water reeds tot op een aanmerkelijke hoogte in hun kamers stond. De menschen waren dan opgesloten in hun woningen, en den geheelen nacht tot bjj vieren heeft men er met een roeiboot gevaren van het eene huis naar het an dere en er de menschen uit hun benarden toestand verlost. Moeders met acht kinde ren en meer moesten in hun nachtgewaad uit de woningen gehaald en elders onder dak gebracht worden. Oude menschjes, die er niet aan dachten, het huis te verlaten, zaten op bijeen op hun zoldertjes. 1 Y>e rangeerder v. Etten had zijn twee kinderen van 5 en 7 jaar uit zijn woning medegenomen. Hjj had het ongeluk te val len in een put, die het water in de straat had geslagen. Hijzelf wist zich nog over eind te helpen; de beide kinderen werden door den feilen stroom meegesleurd en kwamen jammerlijk om. 1 Den volgenden mengen eerst bleken er nog twee kinderen het slachtoffer yan de overstrooming te zijn geworden. Bij een vrouw, Smit genaamd, wier man in dienst is en dia mat haar acht kinderen in een der lage huisjes in den Varkenoordschen polder woonde, werden maar zes kinderen en de vrouw gered. Twee bleven in het huis en verdronken. Gisteren vond men een der kleinen onder de kachel. Bij het redden van de andere kinderen was de moeder met een der kleinen op den arm eenige malen in het koude water uitge gleden, en justeren is ook dit kind over leden. i Tengevolge van den hoogen waterstand zyn op verschillend© plaatsen verzakkin gen in de ondergrondsche kabelleiding van de gemeentetelefoon vastgesteld. Op den Vankonoondschen dijk scholen in sommige voortuintjes de uit de lager ge legen tuintjes geredde varkens bijeen. Twee hitten zagen wij tegen vier uur in den morgen eindelijk 'Verlossen uit hun stal, waar zij den geheelen nacht in het water hadden gestaan. Kippen, Konijnen en kat ten hebben het moeten ontgelden, waren diKwjjls al verdronken, vóór de eigenaar wist Wat er gebeurde. Onder het helle licht van oen Imogen eleetrischen booglamp, stroomde het water gedurende uren met kracht in den polder, rukte schuren, hekken, boompjes en strui ken weg, liet het meubilair drijven door de kamers, woelde de keiën los en sloeg hier en daar zeer groote gaten in den grond. Den cansdhen nacht stemden de bewo ners van de Varkenoordsche buurt in groep jes bijeen op de straat, waar het water, al naar het meer vallen ging, een breeder strook zandige klei achterliet. Zij bespra ken hun eigen lotgevallen en die Van de anderen en zij hielpen, Waar hulp noodig ■was. De spoordijk! in de richting Dordrecht is over een lengte van ongeveer 50 meter zoodanig weggevreten, dat het dubbel© spoor geheel terzijde is weggezakt Hét verkeer atajat daardojOr stil, en de verzakking is Baas bovendien van dien aaxd, dat men haar in «to één dag niet goed Kan maken. Aan het herstellen van de baan is men reeds bezig, en men zal trachten, althans één lijn, zoo spoedig mogelijk hersteld te krijgen. Vannacht te 3 uur ongeveer begonnen* de werkzaamheden voor het herstellen van den dam langs het Mallegiat Van den ge. meentelijken dienst kwamen een aantal wa gens met materialen, planken, rijshout, bij. len, zagen enz. Tal van ingenieurs waren gisteren tot overleg aanwezig. Het gat in den spoorweg is 50 meter breed en vier meter diep. Om elf uur gistermorgen liep het water er weer met kracht in en werd er nog meer vernield. De hoofdsporen voor het gere gelde treinenverkeer RotterdamDordrecht hangen over het water. De ingenieurs kun nen nog niej bij benadering zeggen, wan neer de weg hersteld zal zjjh. Een groote aanvoer van zand is hiervoor noodig. Hot spoorwegverkeer van hier naar het zuiden is voorloopig aldus geregeld, dat de treinen van IJselmonde vertrekken. De reizigers moeten per fiets, rijtuig, aufo of stoomboot van hier naar IJselmonds gaan. De treinen uit het kudden komen ooi te IJselmonde aan. Over de ventere schade wordt nog g© meld In den loop van den dag bleek meer en meer, dat de schade ontzettend is. Men spreekt van honderdduizenden. Tabak, kof fie, rijst en tal van andere koopmansgoede ren, door veemea opgeslagen, hebben de gevolgen van den hoogen waterstand lo verduren gehad. De njstpellerjjea hebben enorme schade. Van de firma C. M, van Sillevoldt staan drie pakhuizen onder water, de firma Schaardenburg en Co. op Feijenoord heeft aanzienlijk verlies en ook de firma Howard en Co. te Zwghdrecht heeft zeer groote schade, daar stond het water 25 centi meter in het pakhuis. Zeer groote stapels manufacturen, opge slagen in het entrepót in de Boompjes, staan onder water, In loods 32 aan de "Entrepóthaven heeft het Water 40 centimeter hoog gestaan. Ook op "het Noordereiland zijd tal van huizen en kelders ondergeloopen. In de Prins Hen driklaan dreven ae vaten. Van de Nijineeg- scihe boot aan het Bolwerk zijn drie vaten vet, elk van 300 kilogram, weggedreven, aan de Rijnhaven zijn B0 ledige biervaten, aangespoeld; van de Hollandsche Stoom- bootmaatschappij aan het Oude Hoofdplein is een vat terpentijn, weggedreven, 26 ledige biervaten, 8 bossen manden, 3 banken, 7 bos hoepels, een vat petroleum en een kist zijn -aangespoeld aan den Linkër-Veerdarn van Wilton's scheepswerf is een 5V2 meter lange olietank weggespoeld,; in de Maas haven zijn de stoom schepen „Andreas" en „IJldun" losgeslagen, eerstgenoemd schip is tegen Rijnsebepen aangedreven, na drie duödalven te hebben yemield. Te Oostvoorne. Op het strand van Oostvoorne heeft de stormvloed ongenadig huis gehouden. De duinen rijn 13 k 14 M. weggeslagen. Van de gewapend-betonnen zeewering zijn slechts enkele brokken overgebleven. Die betonnen trap voor Zee en Biuin Btaat nu eenzaam als een schilderhuis op het strand. De weg voor de hotels aldaar, waar de stoomtram op reed, bestaat niet meer; de rails liggen op het strand. Van de houten trap voor het hotel „Ons Genoegen", is niets meer te vinden. Alleen de pier heeft zich over 't algemeen goed gehouden. Het weggeslagen zand is op het strand neergekomen. Dat is daaraan duidelijk, dat men over de pasgelegde dammen niet meer heen behoeft te Mimmen, wijl zij nu ge- lijk met het strand of er onder liggen. De duinenrij zelf loopt loodrecht af. De duinenrij zelf loopt loodrecht af. De trap voor den nieuwen strandweg heeft echter het geweld van te zee weerstaan. IiëSip^fkenisse. De polders Oud- en Nieuw-Hongerland en Oostbroekpoider zijn geheel volge stroomd, zoodat de 'huizen tot de goten in - het water staan. De bewoners hebben zich met veel moeite door bootjes kunnen red den. Er is ook veel vee verdronken, terwijl de boomgaarden geheel verwoest zijn. i Te Maassluis. Te Maassluis is een gedeelte van de trambaan tusschen het station van den Holl. IJzeren Spoorweg en den Zuiddijk 1 weggeslagen, zoodat het verkeer gestremd j is. Passagiers van en naar Maassluis moe- V ten thans in en uitstappen aan de halte op den Zuiddijk. De pas nieuw aangelegde verbindings weg is over een aanmerkelijke breedte door gebroken en hier en daar zijn stukken weggeslagen. Op Oud-Rejjerland. Het eiland De Bteer is wat nooit ge beurd is, nadat de dijken verzwaard wa- v ren ondergeloopen, zoodat de bewo- ners van de polders moesten vluchten. Te Puttershoek bezweken twee planken op den dijk, die het water moesten kec- ren. Op beide plaatsen werd de straat ge- heel verwoest en groote gaten werden in jj» den djjk geslagen. De scholen aan de be- fs nedenzijde van den dijk werden onder wa- tor water gezet. He djjk van den polder Aanwas te Piershil is doorgebroken. Bij Nieuw-Beierland is een schip'opeen gors geraakt en in de haven aldaar is een jS schip gezonken. j 1 i_ i .LLi'i' i Te Katwijk. De storm heeft langs het geheele stand«g> te Katwijk »a. Zee een meter of tien van-" het duin afgeslagen. i Te Ridderkerk. Alhier zjjn twee polders geheel onder: geloopen. Ongeveer .honderd huizen staan tot den polder in het water. Overal "drijj- I l .V i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 6