LEZING Firma E. C. Paplipfl, Luxebroodjes en Brood. Tandarts J. T. Orth Zonen, Qe Ned. Undbouw-Wetgeying. Vv DB rtlNSTE 1L ANTENBOTER Inrichting voor Mmiekonderwgs, a BRÜNOTT, -TC6 I S1TÜ1 EK 1EEKDW. MEYs Dr. C. E. HOOIJKAAS, Mejuffrouw NELLY SPOOR, van Breda.. Dr. G. VAD HüFFit. HORLOGES. Afdeeling Schiedam v. d. Ned, Protestantenbond. Electrische Luxe Brood- en Banketbakkerij. Appelbollen en Fantaisie-gebakjes. 7861 20 Aanbevelend, Rotterdam, Gerard Scholtenstraat 44, JOH. G. C. GREDT. Schiedam, Korte Haven 15, J. FIEGEE Jr. ven doode varkens, kippen, enz., in het rond; zelfs geheele scharen komen er aan spoelen. De dijk is bezweken, er zijn twee gaten van ongeveer 10 meter breedte in geslagen aan de z%. Muizenkade. 1 Het water stond zoo hoog, dat het bij het Huis ten Donk over den zeedijk heen fing. De staalgieterij van de firma Sakker en Co. staat geheel onder water. De eigenaar werd vannacht om 3 uur met een boot van de bovenste verdieping afgehaald. Er is voor duizenden guldens schade aangericht. Te Vlaardingen. Het Wester- en Oosterhoofd en de Nieuwe haven zijn ondergeloopen. Het water drong kantoren, huizen en pakhuizen binnen en richtte aanmerkelijke schade aan. De vuren van de glasfabriek, uitkomende aan de Nieuwe haven, wenden door het binnenstroomende water gedoofd, terwijl drie loggerschepen, liggende buiten de keersluizen, op drift geraakten, en door een sleepboot er moesten afgetrokken worden. Te Hoek van Holland. Men meldt uit den Hoek van Holland De storm van gisteren (Donderdag) en den aigeloopen nacht heeft ook hier danig huisgehouden. Het strandpaviljoen (eigenaar de heer Th. v. d. Kley) is door de hoogo zee totaal vernield, en is tot den grond toe tot kachelhout verwerkt De inventaris, zooals badstoelen, enz;., zijn zee in gedreven. Schade pl.m. f 10.000. Het water, dat hier een hoogte bereakte van ruim 3 M. boven A. P., heeft in den oever en zeewering groote gaten gemaakt. Een ijzeren haken der Zuiderpier en andere bakens op den wal zijn omgeworpen. In de rijks berghaven is het groote stei ger geheel ontzet en gedeeltelijk opgebro ken. Zware meerpalen zijn als glas afge knapt Persoonlijke ongevallen zijn, tot dus ver hekend, niet voorgekomen. In Zeeland. Door de zware zeeën zijn gisternacht twee gaten van ongeveer 40'meter lengte in den zeedijk (nabij Wemeldinge geslagen. In Noord-Brabant j Uit Werkendam aan de „N, R. Ct": Door storm en thoogen vloed is een groot deel van Werkendam jonder water geloopen. Het water stond jongeveer 60 c.M. in de huizen. De pontonbrug ,der pontonniers is gedeeltelijk weggeslagen. Vierwacht doende militairen redden zich Qp een stuk brug, gaven noodsignalen en pijn daarop door een schipper per roeiboot gered. De volgende polders zijn ip den Bies- bosch door doorbraak pndergestroomd i iHardenbroek, Hapenihennip, Kafverwaard, KeiztersguMenwaard, Kievitswaard, Klein- stukje, Kooike, Kroonpolder, Muggen waard, Zalmpolder en PrikWaard. j__ Van de dijkten jzijn op sommige plaatsen stukken van 70 itot 100 M. lang weggeslagen. B'rie arbeiders worden jvermist; hun woonaak lag (Omgeslagen aan den dijk; vermoedelijk zijn zij {verdronken. Uit 's-Grevelduin-Oapelle: Het water is gisternacht tot een in 50 jaar niet gekende (hoogte gestegen. Aan de haven stonden de straten blank. Over een lengte van meer dan 400 M. stroomde het water over den jdijk, 1 In. Gelderland. De commissaris der Koningin, jhr. Cit- ters, heeft gisteren per auto een bezoek gebracht aan Nijkerk. Hij moest echter onderweg afstappen en ging toen verder per wagen en later per roeiboot naar Nij kerk. Deze stad is geheel geisojeerd Op de spoorlijn ZwolleUtrecht slaat op enkele plaatsen het water P/s M. hoog tengevolge van de doorbraak van den Eem- dijfc en den zeedijk bij Njjkerk. Ook de tramlijn naar Nunspeet staat onder water. Er is veel vee verdronken. Uit Harderwijk: Gisternacht is een groot gedeelte van Harderwijk ondergeloopen: In de Donker straat, midden in de stad, stond h#t water in do huizen tot 60 C.M. Aan de haven zijn verscheidene huisjes ingestort. De zee muur is op 4 plaatsen bezweken. Op de reede liggen 3 vreemde schejpen, waarvan 1 met noodvlag in top. Drie vis- schersschuiten zijn uitgezeild om hulp te bieden. Tegen 6 uur bedaarde de storm en be gon het water weer te zakken. In Drenthe. Door den hoogen waterstand zijn de Zwarte sluizen van het Meppeler diep on dergeloopen. Langs de geheele gemeente zijn waterkeeringen geplaatst, doch men kan het water niet overal koeren. De schade is Zeer aanzienlijk. In Friesland. Donderdagavond is bij1 Nieu Webrug do Rijksstraatweg Van Hieeïenveen naar Ak- kram ondergeloopen. Men is begonnen dammen te leggen. Te Dolfstrahuizen stroomt hot water van hot Tjeukemeer over den grintweg naar Lemmer. t Van Schiermonnikoog: t Het water is over den zeedijk gekomen. De strandhoulevard is over een afstand van meer dan 200 M. weggeslagen. Do grond is gescheurd tot aan de villa's, die langs het strand staan. Het water is thans weder aan het dalen. Koloniën. Het Terzet in Paalr. Heden zigh per.,i. gloomier.naar... vertrokken, de resident (van Bandjermasin, de ka.p5.tenumet man endwang arbeiders. v Aldaar zSjh. reeds aanwezig kapitein met... man vanen Het gaat en pu/ eindelijk op los tegen een-inmiddels tot jongeveer 1500 man aan gegroeide massa opstandelingen. Anderhalve maand geleden {wenden twee patrouilles, onder -de luitenants Nieuwiand en Hgpratipk in jMoeara, Kyvaroe aangevallen, waarbij luitenant Nieuwiand ernstig werd gekwetst. Een_ maand later werd de Woning van den lijnopzichter van |de telegraaf te Moe ara Kwaroe, dje kort te voren met zijn gezin naar Tanah Grogot /was gevlucht, in brand gestoken. Eenige dagen geleden iwerd ons établis sement 1e Tanah. Grogot door een groot getal vijanden aangevallen, i De gevolgen daarvan {worden nog geheim gehouden. j (Soer. HMd.J Vaasa-lnentlng. Men schrijft uit Malang aan de „Java- Bode" op 1 December: Met het oog op het aantal cholerageval len die zich jm den omtrek van 'Malang voordoen, heeft de geneeskundige dienst de voorzorgsmaatregel genomen, allen die m de kazernes wonen, mannen, vrouwen en kinderen, tegjeti cholera tn te enten Nu hebban we jhier te Malang. het 3e Depót bataljon, het j8e Bataljon infanterie, de 3e Mitrailleur idompagnie, het Rechten- half 4e escadron cavalerie en de 3e Berg- batterij, dus men jkan zich voorstellen dat het een heel werk was, al deze menschen met de daarbij jhoorende vrouwen en kin deren een inspuiting te geven Tn drie dagen had ieder i§en beurt gehad. Een hagelbui la lndië. Uit Malang schrijft men aan ,,'t Soer. Nbl „Ik maak curiositeitshalve even melding van een m de tropen zeldzaam natuur verschijnsel, dat ik voor het eerst sedert ik in lndië ben, waarnam Ik bevond mij des middags te ongeveer half drie in het Oostelijk deel van Malang en stond onder het afdak van een Chineesche toko, waar ik een schuilplaats voor een plotselinge, hevige bui gevonden had, toen ik verrast werd door vallende hagelsteentjes. Eerst spaarzaam, doch allengs vielen ze bij tien tallen, tot opeens een groot aantal tegelijk naar beneden kwam, waarna het verschijn sel ophield. „Met veel belangstelling stond ik naar het natuurwonder 'te kijken, hetgeen even eens gedaan werd door de Inlanders en Chineezen, die zich in de buurt bevon den. De kleine Inlanders hadden veel schik daarin en grabbelden naar de hagelsteentjes, die zjj opgetogen aan de ouderen lieten zien. Blijkbaar hadden de menschen, die daar waren, nog gem van allen oost dit ^natuurverschijnsel aanschouwd." i i i j i ii 1 in Te Cheribon is 26 Nov. in negentien uur twee honderd veertig millimeter regen ge vallen. Het westelijk deel van Cheribon werd door bandjirs Overstroomd. De be woners zijn gedeeltelijk in de missigit onder dak gebracht. Menschenlevens gingen niet verloren. Een tiental huizen is ingestort. Veel pluimvee is verdronken. Den 27èn Nov. was het water gezakt. en J. Brons, Korfcedijk. Arie, z. r. J de Snaijer en S. van Bodegom, Oranjestr. Adrianns, z. v. B. van Oudenaarden en M. van den Bandt, Sterjnslr 9 Jan. Johannes Herman, z v. P, van Amen en A. Harms, Kuiperstr. 10 Jan. Wil fern Paulas, z. v. W. Nie- mantsverdnet en H. M. Stok, Hofsingel. Margaretha, d. v. K. van der Zwan en J. Goedknecht, Maasstr. Jan, z v A Moerman en' M. Vermeer, Markgraaflaan Hugorina Johanna, d. v. A. Poot en E. Koster, Callenburgstr. 11 Jan. Arie, z. v. P. C Knuist en G. G. Beebt, Prins Hendrikstr 1Dirk, z. r. A. Planbnga en A M. van Rijswijk, Sta- tionstr. Galharina, d v. G. van Haften en M. de Haan, Maasstr. O verleden; 9 Jan. Johanna Poot, 2 maanden, Spoor- smgel. Pieter Eigenraam, 79 j, echtg. van L. Broek, Rroekweg. ADVEKTENTIKJV. Rem. Pred. te Rotterdam, OP DONDERDAG 20 JANUARI, 's avonds 8 ure. Onderwerp: „Zendingswerk voor Iedereen". Ook voor n i e t-1 e d e n toegankelijk. 9108 21 Onxe specialiteiten zijn z Vanaf heden dagelijks -rersche Firma E. C. Papenïmljzen- flaadel en Bedrijf Faillissementen. Uitgesproken: i T. Schoen, broodbakker te Anna Paulow- na. Rechter-couwmissaiis mr. A. M.Lede- boercurator: mr. A. J. M. Leesberg. G. Vector, in bakkiersartikelente Sappe, meer. Rechter commissaris: rar. H. Kui pers; curator: mr. R. Ph. Veenhoven. A. van Ellekbven, tuinman, te Soest/lijk (gom. Soest). Rechter-commi ssari sjhr. mr. ,L Sohuurbequ© Bioeijecurator: mr. C. van der Poel Hiddingh. A. Stein, caféhouder, te Amsterdam. Rech- ter-commissaris- mr. G. T. J. de' Jongjh; curator: mr. F. D. Pauwels. P. Holland, Den Haag. Rechtercommis saris: mr. Jl G. Gratama; curator, mr. G. L. P. Biouman. Geëindigd: P. R. H Laxrouy, winkelier te Maas- triclït. P. van den RJeek, manufacturier, te Maastricht. H. Aardema, machinale houtbewerker, te Velsen. 1 t A. A. Sprangers, vroeger rijwielhandelaar en koperslager, te Princenhage. Mevr. E. H. van Heun, -weduwe van den heer F. WJ van der Dassen, te '3-Gra- venhage. R. 'Rjijpost, aannemer, te Hilversum. L. O. F. Matthes, koopman in dames- confectie en japonstoffen, vroeger te Rotter- dam en aldaar handelende onder de firma Matthes Go. Hoogwater to Schiedam. Jan. 15 w. run. 0.26 16 4.05 1.35 17 2.09 2.33 18 j 3.3.15 Hoogte van het water op do rivieren. Berichten van 14 Jpi KEULEN. 11 u t m. 4.44 Gew 0.0411 KOBLENZ, 6 u. m. 3.92 Gew 0.05 M TRIER, 9 u 2.35 Gew 0 40 M DUISBURG, 8 u 'smorg. 8.73 Gev. 0 02M t.OBITH, Hu 13.71 Gew 0.16M Zon en Maan. tensopg. Jan. 16 8 5 rat. ond.g.414 am 17:84 4.16 18 8.3 4.18 20 Jan. V. M 28 Jan. L. K Burgerlijke Stand. VLAARDINGEN. Gehuwd: Betrus Gerardus Johannes Corver, 24 j. en Apolonia Verbart, 26 «j. Miechiel- Hofman, 25 j. en Johanna Drop, 19 j. j Geboren: 8 Jan. Belia Maria, d. J. san Zelm (oadste fiumaat), nanmmg o.k tosa, nabij de Delftaehepeort, Rotterdam. NJS. Vroeger gedurende 14 jaar -netted Sehiekade 0.2. 208to 15S8 11 Hartstochtelijk rooken is heel best to vereenigen met .behouden van zuivere, witte tanden,, als U voor hetonderhoud van Uw gebit maar geregeld gebruikt ,.Do:o-Tandpasta,V speciaal gemaakt volgens recept van den Hof tandarts A. Friede- rich, bestrijdt »Doio-Tandpasta" alle bederf der tanden, wel te - bederfwerende werking zich ook uren na het gebruik nog krach tig doet gelden. »Dolo-Tand- pasta" geeft een frisschen smaak in den mond en is in het gebruik zeer economisch. Rose fQ.12% en f 0.25 i per Wit f 0.15 Vsn f 0.30 doos. Verkrijgbaar te Schiedam bij s de firma's q P. Brouwer, Broersveld 163 j A. J. Bijloo, Singel 131D, GalGabel, Roogttraat 54; a M. BlokHoogstraat 102 Mej, a, J. Af. Toninn, Hoogstraat 134, en verder in alle le kl. zaken. 9017 35 Door de Firma H. A. M. ROELANTS, te Schiedam, wordt uitgegeven: Toegelicht uit def officieels Parlementaire Bescheiden en de Jurisprudentie, door Mr. Dr. K. J. FREDERIKS. Prijs bq inteekening per vei druks van 16 blz. 4 t 0.2A. Dezer dagen is van dit. werk verschenen Deel IVb DE BOTEBIHEBKENWET, Vroeger zijn uitgekomen de deelen A Pl&nterixtektenwet, C. Sfeèldanwwet, Me Vogel et, Me San José-Schlld- lalsnet, Me Nattige Mlerenwët, Me Aardappel wet, E. Me Mralflnlswet, ^dié evonate deel IVB, Me Boteraterken- j wet, afzonderlijk verkrijgbaar zijn, resp. k r i.80, fi.3», rrso ri.se ro.», fO.W m 11.06. 9121 132 Aan. bovengenoemde inriebting is van af heden als ONDERWIJZERES in SOLOZANG verhonden 9126 28 Beste Zwitsersche Nikkel ■enralelr >.96 S.99 Stead ».60 d.«® Idem, beat nnkerwerk. MO KUverBanei KSeanontotr ï.BO S,>6 Idem, met gouden randen M9 gllvw Hoeren Benontolr S.V6 4.80 Idem, beat ankerwerk Menden Dane* Reaaontolra S.6® Heeren n .18.6® Met aehriftelijka garantie. 3519 30 ROTTERDAM. J. F. DUPOMT. Markt Telefoon 15S. -7152 15 Zooeven veraelienennflcverlngl van VERRASSENDE UITKOMSTEN /VAN 'S MENSCHEN SPEURZIN, EN .VINDINGRIJK- HEIDi. onder Jeiding ran DOOR DESKUNDIGEN OP, VER!- SCHILLEND GEBIËD. Met 700 A 760 illustraties, waar- f ondier (2 6 pradhtige prenten tn kleuren. Twee honderd korte, jboeiende, popu laire artikelen over /hóógst belangwekken de onderwerpen; en een overvloed van praditige, pokkende illustraties. Verschijnt in 24 afleveringen, a 45 oent per aflevering, jcbe te zamen 2 dikk» deelen van 400 hladz.. elk zullen vormen. 8175 35 uit één. stuk vervaardigd, is practiscli elegant, van ©ciit; linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het wasehloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Schiedam bij 1 D. BAL-GABEL, Hoogstraat. 1 THE PRINCE OF WALES, Hoogstraat lÖi/i 1368 40 n 4 DOOR -Grootste sorteering 0 «1 f - -w vU rt 1 -2' i A A - J V? bS "AA A- "4SW

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 7