De oorlog. bin nenland. es"" Jaargang, Maandag 17 Januari 1916 No. 15040 WRAKHOUTEN, Deze couiant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór fen aur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels S. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond, verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 oents per advertentie, bij voor uitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Max inumprijzen voor groenten, Do Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat door hem voor den klein verkoop van groenten de navolgende prij zen zijn vastgesteld: Roode kool 6 ot per K.G. Gele kool 6 et per K.G. Uien 4 Va ct per pond en 9 ct. per K.G. Peen 6 ct per K.G. Knolrapen 5 ct per K.G. Kroten 6 ct. per K.G. 1 Zuurkool 6 ct. per pond en 12 ct. pei Kilogram. Pronk srujboonen 10 ct per pond en 20 ct. per K.G. Enkele sperciebooaen 13 ct per pond en 26 ot, per K.G. Voor het thuisbezorgen mag eenige ver goeding in rekening worden gebracht. Klachten- over niet-handhaving van bo venstaande prijzen richtte men tot het Le vensmiddelenbureau, Nieuw straat 26. De Blurgemeesier van Schiedam; M. L. HONNERLAGE GRETE. Schiedam, 17 Januari 1916. Aan school II-, {Hoofd de Heer G. RUITER), wordt gevraagd een tijdelijk Onderwijzer(es). Ter Secretarie der Gemeente Schiedam (afdeeling Financiën; wordt gevraagd een. tijdelijk Beambte, op nader te Jtepalen salaris, .Vereischtengoed kunnende jrekenen lea duidelijk schrijven. i Kennis van machineschrijven (Hammond) strekt ter aanbeveling, t Adressanten moeten hun eigenhandig ge schreven verzoekschrift inzenden (aan den Burgemeester vóór 20 Januari 1916. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Duitsch legerbericht. Het Duitsche groote hoofdkwartier meld de gisterniorgen Een vijandelijke monitor heeft zonder resultaat de streek van Westende bescko ten. De Engelschen beschoten het stadscen tram van Rjjsel. Tot nog toe is slechts ge ringe materieel© schade door een brand vastgesteld. 'Aan het front hier en daar levendige vuur- en mijngevechten. Uransch legerbericht. Het officieele Fransche communiqué van naar het Engelscb, van Avery 'Caul. 3) (Slot.) Alles wat zij gedurende een lang jaar had geleden, lag als een troostelooze, slik klacht in die woorden. „Gesteld," en haar stem klonk vreemd, „gesteld dat ik beaamde, wat je mij zei?' „Dan zouden wij moeten scheiden 1" Blindelings stapelde de man de harde woordep. op in de gapende scheur, die hun beider levens vanéén reet; het vrouwtje ving ze op en verwerkte ze. Hij had gesproken nu 1 Zij wist nu het nijddel om voor altijd de ketting te ver brijzelen, die haar armzalig, onbenullig vrouwenleven vastklonk aan het zijne, aan zijn leven van artist! Wat zijn meening in werkelijkheid w!as over haar, drong niet tol haar door, even min als die der wereld. Hij was blij als hij maar van haar af was; hij was dan vrij en kon eenig groot werk volbrengen. En Ziji? Uitdagend, luchtig hief zij' haar hoofd omhoog en keek hem in de oogen. „Dan is het beter, dat wij uit elkaar gaanl" sprak zijl Tot haar eigen, verrassing moest zij zich zelf bekennen, dat het plotseling afscheid haar niets zwaar viel, dat zij met een licht gebaar haar parapluiet je wist te hanteeren en van hem weg te loopen. De regen bleef doorzeuren, couranten- jongens kwamen om. den hoek der straat, Van het "Westelijk front valt niets te melden, als levendige artüleriegevechtón in Champagne, de Argonne en Woêvre. Het communiqué van gistermiddag zegt, dat er niets nieuws valt te vermelden. Engelsch legerbericht Het Britsshe hoofdkwartier in Frankrijk meldt d.d. gisteren: Over het geheel is de dag rustig ge weest. De vijand wierp bij Givenchy en Yperen eenige granaten. Het artillerievuur tegen een krachtig punt van de Duitsohers' ten noorden van Yperen had een bevredigend resultaat. Tan het Oostelijke front. Oostenrijksch legerbericht Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldt d.d. Zaterdag: De vijand trachtte gisteren vroeg op nieuw ons Bessarabiseh front bij Topo- roetz en oostelijk van Razaaöe te door breken. Hij ondernam vijf groote aanval len, waarvan de laatste hedenmorgen vroeg. Telkens echter moest hij onder zware ver liezen terug. Bij het afslaan van deze aan vallen heeft onze artillerie weder uitne mend werk gedaan. Sinds hot bqgin van den slag in Oost Galidë werden door het leger-Pflanzer Baltin en bij de O.-H. troepen van Both- mer 'ruim 5100 krijgsgevangenen gemaakt, onder wie dertig officieren en vaandrigs. Bij Karvilowka in Wolhynië vernietigden onze vliegende colonnes eenige Russische vddwachten. Het Oostenrijksche hoofdkwartier meld de gistermiddag: De Nieuwjaarsslag in Oost-Gal iöië aan het Bessarahische front duurt voort. Weder om v'as het gebied van Torpor oetz, ten oosten van Razancze, ihet tooneel van ©en verbitterden strijd, die «alle vroegere op dit slagveld geleverde gevechten aan hevig heid overtrof. Viermaal', jop sommige plaat sen zesmaal, zond de taaie tegenstander zijn twaalf tot veertien gelederen diepe aanvalscolonne op de stellingen af, om welke heete gevechten plaats hadden. Steeds weder werd hij, jniet zelden in nachtelijken strijd, met de bajonet teruggeworpen. Voor de verliezen van den vijand Kan als maat staf gelden, dat er in den sector van een 0ostenrijksch-Hongaarsche "brigade meer dan duizend lipten yan Russen geteld wer den. Twee Russische officieren en tweo- honderdveertig man zijn gevangen genomem De dappere verdedigers (hebben al hun stel lingen behouden. De (Russen hebben ner gens ook maar een voet breed terrein ge wonnen. Aan de .Strypa in Wolhynië geen bijzon dere gebeurtenisseri. Aan dé Kormyn heeft de Weensche land weer een sterken Russisehen aanval af geslagen. Russisch legerbericht. De groote Russische generale staf meld de gisteren Geen verandering. Van het Zuidelijke front. 0 os tenrijksch legerberiehh Het Oostenrijksche hoofdkwartier imeldt d.d. gisteren: y - Het vijandelijke artillerievuur op Malbor- luid uitschreeuwende de verschijning der avond-editie. De jonge man leunde nog tegen den boom, iets scheen in hem gebroken, ge- geth en Raibl (is ook gisteren voortgeztet. Aan het bruggehoofd yan Görz hebben onze troepen aan de Italianen een sedert den laatsten slag Jzeer versterkte stelling bij Oslaria ontrukt, i Een vijandelijke vlieger (is over Laibaeh gevlogen en heeft jbommen geworpen. Er is niemand gekwetst pa geen schade aan gericht. Italiaansch legerbericht. i Het officieel© Italiaansche communiqué Van gister luidt: u,,„ Artilleriegevcchtén, het hevigst aan de Isonzo, in het jbijzonder ten noordwesten! van Górzl Onze kanonnen, hebben, vierhon derd meter loopgraaf op den Monte San Midhele vernietigd. i l Onzfe vliegers hebben piet succes een aanval uit de (lucht gedaan ten oosten van de Isonzo, waarbij Campo Aissovizza, Chia- pwano, Homberg en de spoorwegstations Longatica, Piavoina en (Lubiana beschoten wenden. De vliegers izijri ongedeerd terug gekeerd. s Tan het Balkanfront. Oostenrijksch legerbericht Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gisteren Den verslagen vijand vervolgend, hebben onze troepen gisteren jmet hun zuidelijken vleugel Spizza bezet i Te Cettihjo hebben wij honderd-vier-en- vijftig kanonnen van verschillend kaliber, tienduizend geweren, tien machinegeweren en veel munitie en oorlogsmateriaal buit gemaakt Het aantal stukken geschut buit ge maakt in de gevechten om den Lowtsen, is tot vïjf-en-veertig gestegen. Het aantal gisteren aangebrachte gevangenen bedraagt driehonderd. Ten zuiden van Blerane, waar de vij and nog hardnekkiger! tegenstand biedt, heb ben onze hetaljons schansen op deGra- dina in stormloop genomen. De bezetting van Korfoe. Van Fransche zijde wordt omtrent de ontscheping van Fransche troepen op Kor foe, wien was opgeragen "de aankomst van Servische troepen voor te bereiden, officieel het volgende medegedeeld: De ontscheping is ordelijk en snel ver- loopen en strekt hun, die ze uitvoerden, tot groote eer. Den lln dezer om één uur in den morgen, waarschuwde de Fransche consul de Grieksche overheidspersonen op het eiland, die zich tevreden stelden met een mondeling en zuiver vormelijk protest. Zooals men weet, was het geenszins te doen om een bezetting, zelfs niet een "tij delijke, van het eiland, maar slechts om van het eiland gebruik te maken. De heldhaftige regimenten van koning Peter zullen zich op Korfoe goed kun nen herstellen. Binnen enkele dagen zal alles gereed zijn om hen te ontvangen. In don fiankasns. Russisch legerbericht. De generale staf van het Russische Kau- kasusleger meldt veranderd. De sombere wolken waarin hij had geleefd, schenen in ©en groote vlam op te gaan en een hel, wit licht verhelderde zijn afgemartelde hersenen, totdat hij het storven. Toen greep de behoefte hein aan i uitgilde; hij zag opeens de wreedheid van Parjjs en alles tijdelijk vaarwel te zeggen. 1 nl het gebeurde in een martelende zeker- Hij zocht zijn apartementj© weer op en pakte beid. i 't ©en en ander in. Hij bedacht zich dat Lucia geld noodlg mocht hebben en hij legde de beurs terzijde, die hij gevuld bai' Op dat oogenblik rook hij dat er iets aanbrandde. Het was de soep op de kachel, die droog was geworden. •v. Drie maanden later bereikte een en veloppe hem ergens in een Franseh ge hucht, waar hij meende onopgemerkt te zijn. Het adres was meermalen doorgehaald en veranderd, en de brief was weken onder weg geweest. Het handschrift deed aan dat van Hutchinson denken; Don was verbaasd Toen doofde het klare licht en alles werd grauw rondom hem; en nooit werden de tinten om hem heen anders meer van kleur, nooit meer Na een poosje van stil overdenken, pakte hij zijii valies en reisde hij naar Tours om den man te zoeken, wien hij' ontvmcht was en die nu hem vermoedelijk eenige inlichtingen kon geven. Hij vond Ira Hutchinson, doch na enkel© woorden gewisseld" te hebben hadden zij elkaar niets meer tè zeggen. Hutchinson had Parijs veriaten ongeveer om den zelfden tijd als Don. Hij had Lucia niet meer terug gezien, nadat zij hem, lachende, dien mid dag, bij hom. in de muziekkamer had ver te zien, dat bet postmerk uit Tours af- j laten. Elke man voor zich, had gemeend komstig was. Waren zij dan niet in Parijs? j dat zij bij den ander was En waarom werd er aan hem geschreven f Het was dus jnu de zaak om uit te vinden, Alles wat hrj van hem vroeg was, alleen-' wat de courant had vermeld. Zij trokken gelaten te worden. Deze drie maanden daartoe samen op jnaax Parijs, telkens waren bitter genoeg geweest, vol zelfverwijtelkaar de verzekering jwiilende geven, dat, en berouw. Wat was er nu weer? j wat zij vreesden, (Onmogelijk waar kon zijn. Bij de gevechten op 14 dezer hebben wij 20 Turksche" officieren en ruim 400 sol daten gevangen genomen, en 6 kanonnen, waaronder één zwaar, 8 mitrailleurs, veel munitie, levensmiddelen en uitrustingstuk ken buit gemaakt. In PerzJë. Russisch legerbericht. In de gevechten bij Kiangaver, Miehemin, Hamdan en Kermansjah hebben wij gevan genen gemaakt. Bovendien heeft de vijand talrijke dooden op het slagveld achtergela ten. Onze verliezen waren onbeteekenend Ten Z.O. van Hamadan hebben wij een afdeeling Duitschers en Turken naar Dow let-a-Ead teruggeworpen. Van Turksche zijde. Wolff seint uit Konstantinopel dd. gis teren i Volgens betrouwbare berichten uit Per zié heeft Nisan es Saltan, de gouverneur- generaal van Loeristan, die om zijn vadei- landsche gezindheid bekend is, het bevel over de tegen de Russen en Engelschen strijdende Perzische nationale strijdkrach ten, overgenomen. Hij heeft Engeland en Rusland den oorlog verklaard en de rij an delijkheden geopend Een telegram van de Perzische grens maakt melding van een gevecht tusschen Perzische gendarmen, die door vrijwilligers versterkt waren, en Russen bij Nimmi Ima, op den weg van Teheran naar Keswin. De verliezen der Russen waren groot, die van de Perzen betrekkelijk gering. In Mesopotamia. De hulp-expeditie. Officieel wordt uit Delhi gemeld: Generaal Aylmer heeft den Turken, die zich op de stellingen van Oran op beide oevers van de Tigris, 25 mijl ten oosten vftn Koet-el-Amara, hadden teruggetrokken, slag ^geleverd. Er werd den 13den hevig gevochten, totdat de vijand bij het aanbre ken var. den den nacht den terugtocht voortzette. In den tiadhjt van den 14den heeft de Engelsche strijdmacht van het oosten en het noorden een krachtigen druk op "den vijand uitgeoefend. Ter Zee. De duikboot- en mijnenöorlog. Lloyds meldt, dat het Engelsche stoom schip „Coquet" is gezonken. JHet Spaansche stoomschip „Bayo", van HiUelva naar La Pallioe, is naar Reu ter meldt op ©en drijvende mijn geloo- pen en gezonken, op 40 mijl afstand van La Pailioe. Er zijn 25 menschen verdron ken; één is er gered. Voorts seint Reuter 'Uit Londen: Zestig marine-soldaten, die na h,et tor- pedeeren van het stoomschip „Wolfrcd" aan de Marokkaansohe kust ontsnapten, zijti te Malaga geïnterneerd. Te Londen is geen stoomschip .van den naam „Wolfrod" bekend. Hij scheurde de enveloppe open en nietsDon Grail zat (Onbewegelijk stil, inelkaar bevatte zjj dan een stukje yan een -comgedoken in den (trein, overdenkende in rant uit de „Parijzer lierald" geknipt.- koe 'n groote (mate zijn leven veranderen Bovenaan stond er doorheen geschreven:' zou, als hij pijn vrouw eenmaal weer terug „Heb je dit gezien? JHet vervolgt mij. modht hebben. Ira (Hutchinson zat heen-en- Alles is toch goed met 'Lucia. I. H." j weer te draaien, pnrustig, alsof zijn lange Een vreemde, scherpe pijn sneed Don, koenen hem voortdurend (hinderden; hij ook Grail door de ziel; de tafel danste ^oor'dicht aan Lucia en overpeinsde wat zij zijn oogen; hij greep zich vast en las het v°or hem geweest had kunnen zijn. papiertje opnieuw door. I De trein pufte Earijs binnen, de Heide Toen hij den inhoud duidelijk in zich op - mannen begaven ach (direct naar de -plaats, had, genomen, scheen de ypield hem totaal waar zjj opheldering hoopten te verkrijgen, Alles was helaas .Waar, afschuwelijk waar. Zij konden jniet anders dan de waar heid aanvaarden, hoewel dio ongeloofelijk scheen. j Toon gevoelde, ieder (der heide mannen sterk en duidelijk, (dat hun hierna niets meer restte dan hun beider leven gemeenschappe lijk voort te Jeven; i>i fe-Udankter'-s bijzijn hkhr aanwezigheid nu ,en dan speurend, waardoor iets, wat (Op berusting geleek, hun deelachtig mocht worden. Dun Grail bracht Jhet nimmer tot ©enige grootsdhe preastatie, noch (ra, opi muzikaal gebied. Beiden staken weer jover naar him eigten lapi. (Wiednigen wisten i'wsts van. hunne komst. Zij waren (menschen, van wie eertijds veel verwacht was geworden, doch die in de groote levenszee jwaren ten onder ge gaan. v V. I I Een jong bediendetje<was bezig den vloer aan te vegen ,in een New-Yorksdhen muziek winkel. Het was ,zomer. De staf, die hij opjoeg, benauwde hem, tHij rustte even uit. Opeens hoorde hij' jkianken, tonen van één, neen twee violen, föTgens uit een leege kamer opklinken. Hrj ,was verbaasd. Hij was nog een jpeuweiing, anders had hij geweten, dat bijna (eiken avond deze klan ken uit die Jeege kamer doordrongen. De bediende keek voorzichtig ,in de gang door 't sleutelgat van (dat vertrek. Alles wat hij (ontdekte waren twee oude mannen,die samen viool-speelden, de beiden, die hij .reeds gezien had 's morgens, toen zie ana in arm den winkel instapten en rich verschansten (achter hooge stapels muziek. t Het late Zonliclht (bescheen do gezichten- waarvan de uitdrukking, naarmate zij door- Hofberichten. Naar wij vernemerrf vertrekt Z. K. H. de Prins hedenmorgen, vergezeld van zijn adjudant, den lsten luitenant jhr. Backer, naar Marken, ten einde in opdracht van II. M. de Koningin, dat eiland, hetwelk door den stormvloed zoo zwaar werd ge teisterd, te bezoeken. Z. K. 11. de Prins der Nederlanden heeft liet beschermheerschap aanvaard van de Yereeniging „De Nederlandsche Padvin. ders." Corp» dtplematlgae. De Amerikbansche gezant, dr. Henry van Dyke, is met het stoomschip „Rotterdam"*, voor een kort bezoek, betreffende ambte lijke aangelegenheden, naar Amerika ver trokken. Gonial *tr» dltait De vice-consul der Nederlanden mr. H. A. Lorentz, die binnenkort naar Kaapstad vertrekt, zal voor belanghebbenden bij den handel op de Kaapkolonie te spreken zijn aan het departement vtan buitenlandsche zaken, Plein 23, 's-Gxavenhage, op Vrijdag 21 Januari e K. des voormiddags van 10 12 uur en des namiddags van 2—4 uur. De gewone audiënties van de ministers van oorlog en van buitenlandsche zaken zullen rasp. Donderdag en Vrijdag as. niet plaats hebben. Rechterlijke macht. De Arrondissements-rechtbank te Arn hem heelt, ter vervulling cener vacature van rechter in haar college, de navolgen de alphabotische lijst van aanbeveling op gemaakt: mr. P. C. J. A. Bjoelos; mr. J. Houwink, en mr. J. W. Zijlstra, allen rechter, re spectievelijk in de arrendissements-recht- banken te Leeuwarden, Almelo en Mid- delburg. i Mr. J. C. HL Prikken' rechter in de arrondissements-rechtbank te Assen, is met het lot afgevallen tegen een van hoven- genoemde candidaten. fStct.) Ford*» expoditte. Van de Scandinavisch© delegaties der Ford-expeditie zoujden het joerst naar hun land terugkeeren mevr. E, Waerne-Bugge en dr. Joh. Beigman, beiden uit Stockholm, en de hoer Olaf ,Forchhammer uit Kopenhagen, llun mispassen waren yolkomen in orde en aan de Daitsche (legatie in Den Haag had inon nietde (minste bezwaren ontmoet. Ze vertrokken Vrijdag om 42 uur 's namiddags ui tDen Haag. |Des namiddags te 5 uur war ren zij te Rent hei m, het station van de visi tatie aan de Pjnitsch© grens. Door oen mili tair beambte, die in jhet bezit was van een lijst mot namen, (werd hun, naar zj verhar speelden, intenser en iverhevener weid. Dia langste der tweo mannen legde rijn viool tor zijde, stond (Op en deed eenige passen Langzaam, in bepaalde phyLmiscIie bewe gingen, voerde hij ponig© passen uit mot even uitgestrekt© vingertoppen. (Het was een vreemde, oude glans dien bjj danste, do Khordans. En terwijl hij jioog en draaide, viel, bij het gebruik maken jvan. zijn zakdoek, ©oa papiertje uit rijn pak. Hij bemerkte het niet. Topn beide mannen jhun spel en dans be ëindigd hadden, sloten (rij hunne ouide viool- kasten. en verlieten jzij arm. in arm het gebouw. De bediend© sloop het vertrek daarna binnen. Hij yond het p'apier en las het bjj het naam. Een oud, verschrompeld geel stuk cou rantenpapier was het, met onleesbaar schrift bovenaan, doch jde jongen kon toch nog den ouderwetscjien (druk der courant ontcijferen. Hij lasi „Gistermorgen is een jAhierikaansdbe vrouw dood gevonden yan kou en honger in haar kamer, ,in de buurt v:uï Gare St Laza-re. De concierge jiveet alleen te ver tellen, dat rij .daar twee maanden geleden was komen wonen jen dat rij werk zocht Eiken morgen ging izlj er op uit en eiken avond kwam zij alleen terug. Er Was geen vuur in baar Aamer, noch beriit zjj eenige kleoding tte die, welke rij droeg. Een zakdoek weid op haar gevonden met slechts de letter „Cr", pis merkteeken. Geen Irieinj- rtissem zijn er gekomen, die iets naders tert over kunnen meededen.j De bediende voelde verdsr gioen belang stelling meer- Hg verkreukelde hét papiertje," dat hij bij den anderen rommel gooide in de groote prul Iemand, (waarna, h$ allee.; verbrandde. ...j, SCHIEDAMSCHE COURANT InifU* £JOd^7J.U.aigtVV VUU *v t iijlntlM. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1