68"* Jaargang, Djn»dag 18 Januari 1916 Be oorlog. De vorstin en de page, De»# courant verschijnt d a g o 1 ij Jr.a, met uitzondering van Zon- en. Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor S'chiedabi en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post £L 1.65. Fkjjs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 oenL Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertenüën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regeis fi. 0.92; iedere ïegel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaat, die zij innemen. Advertentien bij abonnement op vooideotig© ,j waaiden, fjuieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertent'ën opgenomen 'o" den prijs van 40 oents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Fransch legerbericht. Het offideele Fransch© communiqué van gistermiddag luidt: In den loop van den naöht was de Fran- sche artillerie vrij1 actief in de treek tus- schea Somme en Aisne. Engelsoh legerhericht Het Engelsohe hoofdkwartier in Frank rijk meldt «Ld. gisteren: Nadat de Duitscbers vannacht bij" Gi-" venohy met handgranaten hadden gewor pen, hebben wij met uitstekend gevolg een aanval gedaan met handgranaten en schans - mortieren. Wij hébben de vijandelijke stellingen ten noorden van Yperen doeltreffend gebom bardeerd en er een groofen brand ver oorzaakt Tan het Oostelijke front, Oostenrijksch. legerbericht Het Oostenrgksohe hocSdkwariier meld De vijand heelt aan de Bessarabische grens en op "t front in Oost-Galicië ook gisteren zijn aanvallen niet herhaald. Över't alge meen. is 't rustig geweest. Slechts in den sec tor ten oosten van Rarancze hebben onze troepen in hevige gevechten den vijand uit een vooruitgeschoven stelling verdreven, zijn loopgraven vernield en er prikkeldraadver sperringen opgericht. In het gebied van liet leger van aarts hertog Jozef Ferdinand zijn drie aanvallen der Russen tegen onze veldwachtlinies af geslagen. Russisch legerbericht. De groote Russische generale staf meld de gisteren: Duitecbe vliegtuigen hebben tochten ge daan boven Schok, Koertenhof én Duna- bnrg. In de streek van Plakanen (ten Zuiden van Riga), Kodkenhausen (ben Oosten van Friedrichstadt) en Illoekst urtilleriege- véchten. De verliezen. Naar de „Vossische Ztg." uit hel XjoH. oorlogsperskwartier verneemt, worden de verliezen der Russen op het Bessarabische front sedert nieuwjaar op 70.000 man ge schat. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Het Oostenrijkse!:© hoofdkwartier meldde gistermiddag; De artillerie-gevechten op enkele punten van het front aan de kust en in Tirol duren voort Het terrein achter de kérk van Oslavra. weid door onze troepen weder ontruimd wegens het daarop gerichte artillerievuur van den vijand. Bjomimen op Ancona.- Reuter seinde gisteren uit Ancona: Vanmiddag om 1 uur hebben vff vijan delijkfe vliegtuigen bommen op de stad ge 1 I I _l 11 1 i M :p. naaf L. DU BOE. i I 1) Den 4den October 1688, 's morgens 8 uur, verscheen in de woning van den president Van de rechtbank te Straatsburg een man. met het dringend verzoek toegelaten te worden, daar hij geheime mededeeiingen van buitengewoon gewicht over te leggen had. De dietiaar, die hem aanmeldde, was lijkwit en trilde als een blad. „Wat is er Frans?" vroeg de president. „0, meneer,stotterde de man. „Spreek toch! wat is er?" „0, meneer, het is de beult" „Laat hem binnen en ga heen!" beval de president, rustig en gelaten. Zoodra de bediende de deur achter zich gesloten had, trad de aangediende cenige passen naar voren, en viel toen, volgens de destijds bestaande voorschriften, opóén knie neer. De uitdrukking van zijn gezicht was ernstig, maar kalm en vast. „Ongeveer een wteek geleden", zoo begon de man te vertellen, ,,'s nachts om één uur, toen ik nog in mijn eenzaam huis te bed lag, werd er lievig op mijn huisdeur ge- bonsd. Mijn oude huishoudster, door het ka baal gewekt, ging ijlings opendoen, denkén- worpen. Er is één doodo; de stoffelijke schade is gering. Van het Balkan front. Montenegro vraagt om vrede. Het Oosfenrijkscliio hoofdkwartier meldde gisteren: De koning van Montenegro en zijn regie ring hebben den 13en dezer verzocht de vijandelijkheden te staken en vredesonder handelingen te beginnen. Wij hebben geantwoord dat dit verzoek slechts kon worden ingewilligd, als het Mon- tenegrijnsChe leger onvoorwaardelijk dewa pens neerlegde. De Montenegrijnsche regeering heeft gis teren dezen door ons gestelden eisch aan genomen. -De Entent© en Griekenland. Naar uit Sofia wordt gemeld zijn in de Athener haven Phaieron Ententetroepen aan wal gegaan, die zich echter weer inscheep ten nadat zo de plaats had eten doorzocht. Aan de ..'Berliner Zeitung" wordt uit Sofia geseind, dat in den Zondag te Athene ge houden kroonraad een nieuwe protestnota aan de entente is ontworpen, tengevolge van de landing Van bpepen te Phaieron. Een. groot gedeelte van het rijksarchief moet naar Larissa in het noordwesten van Grieken land zijn overgebracht, waarheen bij gevaar ook de hoofdstad van Griekenland zal wor den verplaatst. Generaal Sarrail o/pperbe- hebb'er. Reuter seint uit Salonika: De (Bjritsche en Fransch© troepen in Ma cedonië zijn onder het opperbevel geplaatst van generaal Sarrail. In den Ifaukasus. Russisch leger be rich t. De Turken hebben tweemaal getracht naar den rechteroever van de Arkhave over te stekten, maar zijn teruggeslagen. In de gevechten van eergister liehhen onze troepen 167 man gevangen genomen en een Turksch «utilleriedepót ten N.W. van de stad Horistan vermeesterd, waarin onge veer ©en mülioen geweerpatronen en ver scheiden© duizenden granaten waren ge borgen. Turksch legerbericht. Aan het KauKasische front zette de vijand ook gisteren (Zondag;) de aanvallen voort op onze stellingen ten zuiden van de Arax. In dezen sector moesten onze troepen, die zich sinds een week in aanzienlijken getale voor 's vijand's vleugel in de nabijheid van hot Idadal ophielden, uit hun vooruitgescho ven stellingen enkele OL, teruggaan. Ten Zuiden van de Arax brachten wij den vijand in een handgemeen in de vooruitge schoven stellingen groot© verliezen toe en veroverden een menigte wapens. In Mesopotamia. De strijd bij Koet-el-Am ara. In het Lagerhuis heeft gisteren minister Chamberlain meegedeeld, dat de Turken, na ©erst den Hen Januari op een stelling bij Essin, op zes* mijlen ten oosten van de, dat iemand mijn diensten dringend noo- dig had. Ik-zel£ kleedde mij met die gedachte haastig aan, echter, op hetzelfde oogenblik hoorde ik duidelijk, dat de oude vrouw door meerdere personen werd aangegrepen en bedreigd. „Doodt mlij," hoorde ik1 haar roepen, „maar laat mijnheer met vrêe!" „Wij willen hem geen kwaad dloen," klonk het antwoord. ,Jn tegendeel, hij zal goed beloond worden, als hij doet wat wij van hem verlangenhij moet doen wal wij zeg gen, andere is het met hem gedaan." „Intusschen had ik mij aangekleed, ik wil de naar buiten gaan, toen twee gemaskerde mannen mijn kamer- binnendrongen, die door het maanlicht bel beschenen was. „Ik vroeg hen, .wat zij verlangden. Als antwoord werden, twee pistolen* mij voor oden. Big den aanblik van het dreigende ^.r, smeekte ik de menschen' mijn leven sparen, terwijl ik verzekerde niemand ooit ander kwaad te hebben gedaan, dan hetgeen mij opgelegd was geworden bij de uitoefening van mijn beroep. „Uw leven is in geenerlei gevaar, indien gij doet wat wij u bevelen. Neem uw beste en scherpste wapen, laat u /onder tegen stand de ©ogen binden en volg ons zwij gend en stil." Daar de pistolen nog steeds op mij ge richt bleven, was alle tegenstand ijdel en had tic mij te schikken. Mijn ©ogen werden met «en dikken doek toegebonden; "ikwerd Koet-el-Amara gelegen, te zijn teruggetrok ken. op 12 Januari weder naar hun stelling te .Waddi teruggekeerd zijn. Den 13en Ja nuari hadden er voortdurend gevechten plaats, den 14en trokken de Turken weder terug en den 15en was hun geheele stelling bij Waddi in het bezit der Turken, terwijl do Turksche achterhoede een stelling bij Essin bezette. De Engel sche troepen hadden met vele ntoorlijkheden te kampen, ten gevolge van het slechte weder, dat nog steeds voort duurt Alle gewonden werden per iïchecpsgele genheid in veiligheid gebracht. Het Turksch» hoofdkwartier meldt d.d. gisteren slechts, dat de artilleriestrijil bij Koet-el Amara voortduurt. BINNENLAND. Tan het hof. Z, K. H. Prins Hendrik heeft gisteravond in het gebouw van Kunsten en Welen- soiiappen in Den Haag een liederenavond van de Nationale Vereeniging voor den Volkszang bijgewoond. Behalve de gewone Vaderlandsdie Lie deren, werden ook een paar liederen, aan den Prins gewijd, door hot publiek gezon gen. Avdlratlw. De gewone audiënties .van de ministers van koloniën, van marine en van water staat zullen deze week niet plaatshebben. Onze ministers. De minister van marine, kapitein ter zee Ranibonnot, die thans niet meer belast is met het beheer van het departement van koloniën, heeft den Haag met een kort ver lof verlaten. Inspecteur van de rolksgszondheld. Bij Kon. besluit van 14 dezer is, met in gang van 1 Mei: lo. op zijn verzoek, eervol ontslag ver leend, aan M. L. Q. van Ledden Hulse- bosch,- te 's-Graraihag©, als inspecteur van do volksgezondheid, niet dankbetui ging voor do door hem in die betrekking bewezen diensten; 2o. als ambtsgebied van den inspecteur van de volksgezondheid dr. L. E. Goestor, te Zwolle, nader aangewezen de provin ciën Zuid-Holland en Zeeland. jPord'g expeditie. Naar men ons meldt, staat het thans vast, dat do pemamente neutrale conferentie, door den hoer Henry Ford georganiseerd, niet te 's-Gravenhage, maar te Stockholm zal worden gehouden. - De Amerikaansche delegatie liet de keus aan den heer Ford, die blijkens een gister morgen Ie 's-Gravenliage ontvangen tele gram zich aansloot bij den wensch der drie Sknndioavisch© landen. Van oen aansluiting van Spanje is nog niets naders vernomen. Er worden nog Zwit sersche afgevaardigden ter conferentie ver wacht, zoodra de reisgelegenheid het hun zal veroorloven. Over hun verblijf in Nederland vcrklaar- in een wagen gezet, de twee mannen na men aan weerszijden van mij plaats. Zij brachten mijn bevende huishoudster aan het vei stand, dal als één woord door haar over het voorval werd gerept, het leven van haar meester onherroepelijk verloren was. Daarop draafden do paarden in gestrekten galop met ons weg, mij als hulpeloos kind meevoerende. „Over do richting, welke wij namen, kan ik jjotaal niet klaar worden. Wel weetik,dat vvtij ongeveer twintig uren moeten gereden hebben. Toen wij eindelijk uitstapten en mij den blinddoek van de oogen weid geno men, bevonden wij ons in -een zeer mime zaal. Mij werd een rijk maal vóórgezet, zonder daarbij een enkelen slok vvijns, wat ik te meer ontbeerde, daar de druk op mijn oogen snij een gruwelijken dorst had bezorgd. Toen het volkomen duister was gewor den, beval men mij mijn wapen ter hand te nemen en mij bereid te houden om diegene te, onthoofden, die de zaal binnengevoerd zóu 'vvorden. Hoewel ik sedert jaren aan de uitoefening van mijn treurig beroep ge wend' geraakt ben en best het doel be grepen had, waarmee ik hierheen gevoerd was geworden, kon ik niet anders dan de daad weigeren, die op dat oogenblik van mij gevergd-werd en welke ik als moord bestempelde. „Beslis oogenblikkelijkzei een stem, die ik tot dusver nog niet vernomen had, met een. zoo ijselijke kalmte, dat elke bloed- droppel in mijn lijf scheen te stollen. den de Amerikaansche afgevaai digcien zich zeer voldaan. Van Ford's expeditie houden thans nog in Den Haag verblijf de gekozenen in de pel nament© neutrale conferentie en verdet do z-g. „business staff' der expeditie. Een harde les. Een harde les noemt mr. G. Viss-ring, die voorzitter is .van de Zuiderzee-Vereeni ging, den watersnood m de landen aan dn Zuiderzee,, Aan zijn (artikel in het „Hand." is het volgende ontleend „Nu is plotseling «deze groote ramp geko men, die onnoemelijke pdhade heeft vei- oorzaakt aan do .welvarende provinciën rondom de" Zuiderzee; in één nacht zien wij het omgekeerde gebeuren van wat met de Haarlemmermeer is geschied; moest wel varende landstreken werden plotseling ver anderd in een (zilten waterplas, 'dijken, we gen, huizen, spoon- en tramwegen werden in ©enige uren (Verwoest, het mooiste vee bij duizenden verdronken ivoor de oogen van de arme bezitters, die met in staat waren de met den (dood worstelende dieren te helpen; oen gedeelte (van de mooiste grom den van Nederland tis overstroomd dooi brak water van ©en door opwaaiing zo groot zoutgehalte, dat het gras misschien in jaren niet imeer zoo zal groeien; do vaarten, tochten, slooten ienzalle sterk zouthoudend geworden zijn, met alle na deelige gevolgen voor de gezondheid van mensdh en dier daaraan verbonden, terwijl er geen kans (ineer zal' bestaan dit watei weder te verzoeten, tenzij uit regen val, wat jaren (Zal durende mooiste grond voor geruimen tijd .veranderd in een moern met miasmefl; een groot deel van Nooid Holland werd met ondergang bedreigd. „Is die ramp dan inderdaad noodig ge weest om pok (in deze zaak weder out land. wakker to pcJiudden?" En verderj „Tcujours a quelquo chose jna'heur e.' bon"; moge ook jhier het groote ongeluk, ons land overkomen. (tot die zegenrijk uitkomst leiden. De groote voorstander et. men mag ook wel zéggen de groote oplosser van het Zuiderzeevraagstuk, on/" tegenwoordige minister van jwaterstaat, dr C. Lely, heeft (Zijn wetsontwerp thans ge reed, dat eerstdaags |de Staten-Generaa! z.il bereiken. „Mogen Nederland en jzijn vortegonwooi Idiging (dan ernstig bedenken, welk een zware verantwoordelijkheid een verder dia len met uitvoering anpt zich zal brengen I" R. T. van Zuid-Scharwoude en F. C. B. van Ablxtkerk togen 18 dezer wegens hot dienstw eigen ngsmamlest \oor de rechtbank to Alkmaar /ijn gedagvaard. De namen 1 van de laatste drie predikanten komen i,ad' r de jongste oplage win het manifest niet nmer voor. Kerk en School. Nederland en de oorlog. Engeland en de Nederland se he mail. Het s.s. „Oranje", van de Stoomvaart maatschappij „Nederland", is gisteravond te A'dam binnengekomen, doch zomin mail. Deze is, met de postpakketten, bij Duins door de Engelsohe autoriteiten van boord geliaald. Rechtzaken. Dienslweigeringemanifest. De „Westfriesehe Kerkbode" meldt, dal niet alleen de predikanten N. J, C. S. van N. Niedorp ca M. H. van Schagerbnig. maar ook A. J. P. B. van Schoor!, J. A. „Uwe weigering redt de schuldige niet, gij zoudl slechts haar lol doelen." „Dus een vrouwelijk wezen was 't, dat ik de eeuwigheid moest insturen 1 Mijn toe stand was in één woord afgrijs olijk. Een vrouw, die misschien schuldeloos en af offer van haat viel, moest door mijn handen sterven I Mijn smeoken was te vergeefse)i. Mij bloefniels anders over dan mij te voe gen naar de overmacht, die ik niet weer staan kon. Het zwaard werd mij in de hand gedrukt en een dichte sluier werd over mijn hoofd geworpen, waarna men mij,-»zoo als het mij toescheen, door velerlei vertrek ken voerde. Eindelijk bleef mijn begeleide! in oen soort hal van groote afmeting stil staan. De sluier werd mij afgenomen gn ik zag in hot midden van dit mime, griezelige vertrek een schavot opgericht, waarop een blok stond en waarvan de treden met rood zand bestrooid waren. Ik trilde over mijn geheele lichaam. Wiens leven nam ik hiei? Welk gruwelijk, nooit door boete good te maken misdaad beging ik hier? Er bleef mij weinig tijd hierover na te denken, want eenigo seconden na mijn binnentreden, werd liet slachtoffer door eenigo mannen naar hot schavot gesleept. Hot was een vrouw van buitengewone lengte en verrassend blanke huid, "wier overvloedig, kastanje brain haar stevig bijééngebonden was. liet bovengedeelte van haar lichaam was onbe dekt, het.onderste in een zak gepakt, die van zwart fluweel scheen. Haar handen lagen gebonden op haar rag, een masker dekte het gezicht. De ongelukkige uitte geen kreet, wat de vreeseiijke scène nog vreeselijker maakte. Deze stomme verlwij- NED. HERV. KERK. Beroepen te Polsbroek, ds. J. G. Dek king. te Muntfoort; te Spijkemsse ds. P. G. de Yey Mesldagb, te Goudswaard (Ko rendijk); te Icrseke, ds. L. Boei, t« Tuil en 't Waal, te Nijkerk a. d. Veluwa ds. L. van Mos tri gt, ie Vlaai-dingen. CHRIST. GEREI". KERK. Bedankt vooi het beroep te Dordrecht ds. N. Bijdemast, te Maarosen GEItEl'. KERK Bedankt voor het b roep te Enter ds. F. J. van dei Lilde, te Westkapelle; te Benthuizen (voor de 2e maal) ds J. Fraanje, te Rotterdam. HEliST. LA". LC1H KERK. B e d a n k l voor het beroep te Kortin gen, ds. T. Steil wag, ie Medembhk. STADSNIEUWS. Lijst van onbestelbare binnen en brief kaarten, waai van de pi zenders onbekend zijn. 1 Terugontvangen in de le helft dei- maand Januari 1910 Uneven. Binnenland. J. Clements, Rotterdam, jPrins Alex.- p o kier. i G. Dainin, Dordrecht. F. G. v. Ditmaroch, Ctreeht. II de Jong Sr.," Sondel II. Krak, Monster, j Pater Tczelimre, Uden. Briefkaarten, j, .Binnenland. 0. Boeker, Groningen.) Mej. M. Bosser, Pjjiendreoht. Mep It. den Drinker, Rotterdam. Bi omveren», Amsterdam. J M, v. li ar welen, fa-iden. L. den Haring, Rotterdaui- H. Hoefnagel, 'b-Hertogeniiosch. j W. de Jong, Vhundingen. J. F. W. Lieve. Leeuwarden. J. van Sr lire.) ie.ro, Leerdam, Farn. v. d. Tuin, Schiedam. A. Vogeiea-, Hilveroum. D. de Vries, Zaandam. Brieven. Ruitenland. B. A- Pieper, llartford, U. S. A. Vol fesbadhuis. In de week van 915 Januari 1916, wer den genomen 535 baden. 1st© Klasse: Kuipbaden 44, Rcgenba- den 34. i 2de Klasse. Kuipbaden 87, Regen baden 355, 5 ets. Kinderbaden 45. feting scheen in ij onnatuurlijk. Doch toen zij op 't scliavot was gelrokken, zag ik dat haai mond door oen prop was gesloten. Toen de mannen haar hadden neergelegd, traden zij naar achter, de ongelukkige liet liet hoofd op het blok zinken en in hel volgende oogenblik was alles voorbij. „Ik woet dat een vreeseiijke misdaad door mijn hand gepleegd is geworden, en binnen enkele dagen zal ik misschien hoorea, dat de hoven van Europa rouw dragen." „Toen ik mijn afschuwelijke taak had verricht, wenl mij niet eens den tijd gelaten- om mijn zwaard van hot bloed te reu ui gen.- Ik werd terstond weggevoerd, terug naar de zaal, waar nu een tafel aangericht stond, tijk van kostelijke wijnen voorzien. Ik was cellier te zeer geschokt om iets te kunnen aanraken. Een paar minuten daarna zat ik andermaal met mijn gemaskerde begeleiders in den wagen. Na twintig uren stonden wij voor nnjn huis, men hielp mij uitstijgen, terwijl men mij een buidel mot twee hon derd goudstukken overhandigde. Ik heb ze hier meegebracht,-edele hoer, zeg mij welk gebruik ik er van ir.Mren zal. Ik weigerde n.l. hot geld aan te nemen, dixh men dwong mij er too, op gevaar van mijn leven; ook werd ik tot geheim houding dezer vreeseiijke daad geprest. Als gij cellier wilt trachten het raadsel to onthullen, dat voor u hoegenaamd gpen v. aarde heeft, dan is ook uw leven, In' ge vaar, maar tevens dat van hen, die gij erin betrekt," weid mij gezegd, waarop men zich snol verwijderde. (Wordt vervolgd f I. i! 1 SCHIIEDAMSC !H

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1