De oorlog. Woensdag 19 Januari 1916 No. 15042 68"" Jaargang, De vorstin en de page, Deae courant verschijnt dagelijks, met tutiondering van Zon- ea Feestdagen, prijs per Kwartaal: Voor ScMedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Ergs per week: Voor Schiedam en VlaUrdingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vó't een aur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Rtijs der Advertentiën- Van 16 regels fl. 092; iedere regel moer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij -vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. T03. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie- dam; brengen ter openbare kennis: le. dat bij Raadsbesluit van 18 Januari j.l is bepaald, dat, in plaats van tot half vijf uur des namiddags, het bureau van den iBiurgerl ijlden Stand op werkdagen voor hel publiek open zal zijn tot des na middags half drie -uur; 2e. dat in verband daarmede vanraf heden het BiUREAJU VAN DEN BURGERLIJKEN STAND, BEVOLKING ENZ., GEVESTIGD IN DE SCHOOLSTRAAT NO. 12, op .werkdagen VOOR HET PUBLIEK zal zijn geopend van des v.rn half negen uur tot des n.m. half drie uur. Schiedam, 19 Januari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA1 BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransch legerbericht. Het officieel© Fransche communiqué van gistermiddag luidt: In den loop vlan den nacht afwisselend geschutvuur op verschillende punten van het Fransche front. Geen belangrijke ge beurtenissen te melden. Engelsch Jegerberich t. Het Enge]sch.e hoofdkwartier in Frankrijk meldt dd. gisteren: Door een mijn te laten springen verniel den we gisteren bij Tri court een groot ge deelte van de borstweringen van den vijand. Door de ontploffing en het daarop volgende artillerievuur werd hun zware schade toe gebracht. Van het Oostelijke front. Oostenrijksoh legerbericht Het Oostenrijkfeche hoofdkwartier meidde gisteren Daar ©oik! gisteren niets van belang is gebeurd, Jètn de nieUwj aars-veldsl ag in Oost- Galidë en op het Bjessarabische front, waar omtrent uit militaire overwegingen de dage, Jijkische cbmmuniqué's geen uitvoerige hi zonderheden Kometen meededen, als ge ëindigd worden besctooujwkl. Onze wapenen hebben op alle punten der 130 K.M, breede slag-vélden een vol komen overwinning behaald.Onze boven allen lof verheven infanterie, de draagster van alle beslissende gevechten, heeft, krach tig gesteund door de artillerie, zich. in alle i i li I I LI t i naar L. DU BlOIS. 2) 1 „Ik stond alleen- vioor mijn Woning;ik wachtte totdat het rollen van den wagen verklonken was, toen nam ik den doek van mijn oogen en trad met eenige ontspanning mijn huis binnen. „Ik heb u nu alles verteld, edele heer t U weet nu alles; ik kon den last van het drukkende geheim niet alleen lorschen. Heb ik tegen de wet gezondigd, clan Wil ik mijn straf ondergaan. Zijt gij echter van oordeel, dat ik voor een onafwenbare overmacht bezweken ben, dan hoop ik dat gij mij niet een gunst zult onthouden, die ik. sedert' jaten getracht heb te ver werven, doordat ik de stuitende plichten van mijn ambt getracht heb in daden van christelijke liefde voor mijn medemenschen uit te zoenen." De president had met groote belangstel ling toegeluisterd; toen de beul het geld uit' zijn binnenzak' haalde, Werd hij onrustig1. De overtuiging had zich oogenblikkeiijjk aan hem opgedrongen, dat de man gelijk had en dat do-terechtgestelde geen persoom was uit den gewonen "stand. Buitendien voelde hij zich niet onver-' schillig onder de gedane bedreiging, dat de betrokkenen in dit vreeselijke geheim een zelfde lot Konden ondergaan. Hij weigerae het geld in ontvangst te nemen. Hij X©r- stdlingen tegen een plaatselijk vaak over macht! gen vijand gehandhaafd. De groote veldslag begon den 24sten Deo. Van het vorige jaar en heeft, slechts op enkele dagen met tussdhënpoozen, tot den 15en Januari geduurd, derhalve 24 dagen. Tal van regimenten zijn in dien tijd 17 dagen lang in den hevigsten strijd ge wikkeld geweest De Russische legerorders, verklaringen van gevangenen en een bede reeks van officiëele en officieus© berichten uit SL Petersburg bevestigen, dat het Russische legerbestuur met het offensief van bet zui delijke leger groote" militaire en politieke doeleinden beoogde. Dai blijkt ook uit de zöer sterke strijdkrachten, die de vijand tegen onze fronten anduet vuur bracht. Hij hèeft, zonder eenig succes, ten minste 70.000 man aan dooden eft gewonden ver loren en heeft ongeveer 6000 gevangenen ia on zie 'handen gelaten. Blijkens de indeeling onzer troepen heb ben aan den veldslag alle stammen, der monarchie deelgenomen. t De vijand trekt opnieuw versterkingen in Oost-Galicië samen, f Russisch! eg erbericht De groote Russische generale staf meldt dLd. gisteren: j Er hadden geen gevechten plaats. Te Dunaburg. Reuter seint uit Petersburg: De rechterlijke en administratieve autori teiten die van, Dunaburg naar Pskoff waren overgebracht, kregen last weder naar Djuna- burg terug te fceeren. Tan het Zuidelijke front. Oosten'rijksoh legerbericht Het Oosteniijksche hoofdkwartier «meidde gistermiddagt, |Aan het Dolomietenfront,* aan het brugge- hooffl yoor Tdbnein en in de streek van Görz bobben hier en daar vrij levendige artilleriegevechten plaats gehad, j Kleinere vijandelijke aanvallen op ge noemd bruggenhoofd en een aanval1 op de Oostenrijksrihe stellingen aan de noordelijke helling van den iMonte San Miehele werden afgeslagen. j 1 Italiaansch legerbericht j Het officiëele Italiaansdhe icornimuniqué van gister luidt: i De Italianen heroverden alle loop- igraven op de Ihoogten tennoorden van 'Göriz^die zij op 15 dezer hadden moeten 'ontruimen, zoodat de oorspronkelijke linie "thans hersteld is. i Tan het Balkanfront De vredesonderhandeling - a met Monfenegr o. Officiéél wordt uit jWeenen gemeld: De onderhandel! ngen over het neerleggen der wapenen door ftMontenegrijnsdhe leger zijn gistermiddag begonnen. |Onze troepen die intusschen jiog jWirpazar cn Rijeka had den beziet, hebben de vijandelijkheden ge staakt. De capitulatievanMontenegdo. De „Neue Freie Press©" bevat de volgen de autenthieke mededeelingen over de on derhandelingen met Montenegro: i Op 13 Januari kwamen voor onzO voor- langde, dat de beul de goudstukken niet alleen terugnam, doch dat. hij tevens het diepste zwijgen zou bewaren over de door hem gedane meedeelingen aan den rechter. „Zooals u wenscht,- edele ,heer," ant woordde de scherprechter. „Ik zal het geld gebruiken voor zielmissen voor de onge lukkige, en voor barmhartigheid. Alleen op die manier kan ik innerlijken vrede en zieierust terugvinden." Nadat hij hierna zgninprotocolopgestel gedane verklaringen onderteekend had, ver wijderde hij zich. De president zond nog dienzelfden dag dit document van zoo buitengewonen in houd aan den baron de Breteuil, destijds •minister van Justitie onder de regeering van koning Lodewijk XIV. Na eenige weken ontving hij volgende schrijven: pesten, twee Montenegrijnsche (ministers en een majoor der artillerie «en spjdkten den wenseh uit onderhandelingen pan te knoo- pen. Die wensch Jwend ter bevoegder plaatse overgebracht, en daarop volgde het ant woord: de eerste voorwaarde voor het be gin van vredesonderhandelingen moest de onvoorwaardelijke nederiegging der wapens door het Montenegrijhsche leger rijn, ;De beide ministers bleven te Cettinje. 'Be verdere besprekingen weiden door tusschenpersonen gevoerd. Onder ide wa pens, die Montenegro moet neerleggen, be- hooren alle moderne vuurwapens in den geest der Europeesdbe legertedbniek, doch, ook de wapens, die iedere mannelijke Mon- tenegrijn als erfstukken (draagt, moeten daaronder worden begrepen. Ito Montenei- grijnsche troepen Zullen an groote afdeelra gen samenkomen en dfi wapens letterlijk moeten afleggen. De controle voor het af leggen der wapens bestaat daarin, dat ónze troepen een strategische bostihjacht begin!- nen, zoodat geheel Montenegro als een groot bosdh wordt beschouwd, dat in zijn geheele breedte wordt afeezocht, opdat niet hier of daar benden overblijven, die* op eigen gelegenheid guerilla voeren. Daarna zal' de mannelijke, tot wapendra- gen in staat rijnde bevolking naar bepaalde plaatsen worden gebracht, w"at waarschijn lijk tot een hooge leeftijdsgrens noodig zal zijn. De Montenegrijnsche vrouwen hebben zoowel als combattanten (als hij den etappe- dienst aan den oorlog deelgenomen. Wel is waar heeft koning Nikolaas reeds eelert geruimen tijd ide uitbetaling van soldij geweigerd, wa .rop vele vrouwen naar hunne'haardsteden terugkeerden, waarheen hen dan ook met tijdelijk verlof de huis vaders volgden, om voor ©enigen tijd het Onderhoud der gezinnen ito waarborgen. De vrouwen zullen zonder (Uitzondering in de veiteclbiliende plaatsen blijven. Tot de onvoorwaardelijke neerlegging der wapens behoort ook de overgave aan de Dosten rijkers van alle steden en plaatsen en van alle verkeersmiddelen, voornamelijk de spoorwegen. i, In den Kankasns. Russisoftüegerb'erieht, De generale staf van het Russisch© Kau- 'kasusleger meldt: i In de gevechten van 16 dezfer namieto wij '24 Turfache officieren gn meer dan 200 manschappen gevangen. Wij maakten ook 'een kanon, eefn hoeveelheid geweren, artile lerie-munitie, tenten, een ,vddbakKerij en groote voorraden beschuit én meel' buit Turksch legerbericht Het Turksohe hoofdkwartier nwdd.de jis- teren: Onze troepen bieden heldhaftigen weer stand tegen de aanvallen, die de vijand met groote overmacht tegen onze stellin gen tussohen de rivieren Aras (Araxesj en Arrasid onderneemt Deze tegenstand maakt het mogelijk, om, in weerwil van de aan houdende sneeuwstormen, de samenwerking tussohen onze troepen qp de vleugels en die van hot centrum te verzekeren. In Mesopotamia. Turksch legerbericht "Het Turksch© hoofdkwartier meldde gis teren: De toestand is onveranderd. Onze ar- h Mijnheer! Ik heb de'van u ontvangen mededeelin- gen den koning voorgelegd en daarop het allerhoogste bevel ontvangen u te doen weten, dat het Zijne Majesteit's wensch is, dat de betreffende persoon de ontvan gen geldsom zal behouden en dat hem, on der beding van absolute geheimhouding, ©en tweede, zelfde som zal geworden. - DE BRETEUIL." Wie was dit geheimzinnige offer? j II. Caroline, de eerste gemalin y&n den her tog de W..., dochter van George, koning van Engeland, was mooi en geestig, maar onvoorzichtig. Aan het hof liep het ge rucht, dat zij met bijzondere gunsten een sohioonen, jonge page overlaadde, die, ver trouwende op haar bescherming, zich in het hoofd had gezet het land zonder toe stemming van zjjn gebieder, den hertog, te verlaten. Wat hem eigenlijk tot dezen stap dwong, is nooit bekend geworden. Op vallend was het zeker, dat het plaatsvond in een tijd, waarin d© ijdelheid en de eerzucht van den page bijna te veel voedsel vond. Later won de rooening veld, dat rijn moed juist niet van denzelfden om vang Was als zijn lichamelijke schoonheid en dat hem, de gevolgen zijner gevaarlijk© verhouding tot de vorstin begonnen te druk ken. Hoe het ook zij, zeker is het, dat hij reeds d© grenzen van het land bereikt had, toen hjj 's avonds bij zijn avondbrood, onder eten perzik! op het bordje, een pa piertje vond, waarop stond: „Keer terug of Imef!" (Hij keerde terug. Nauwelijks was hij in de hoofdstad wederom aangeland, of hij vond op rijn toilettafel een dergelijk brief je, dat wederom: een waarschuwing bevatte. Ditmaaj stond er: „Vlucht of beef." Niet wetende welk bevel hij volgen zou, besloot de jonge man den inhoud der waar schuwingen zijn vorstelijk© gebiedster mee te deelen en haar raad in te winnen. De raad had ten gevolge, dat de jonge page poging meer deed het hof te ver- oeen 1 laten. tilleri© heeft een vijandelijken monitor, wélke in de streek van Sjetóh Said werd opgemerkt, vernield. BINNENLAND. Rechterlijke macht- Bij Kon. besluit van 15 dezer is benoemd tot advocaat-generaal bij (het gerechtshof te Amsterdam, mr dr. 5. J- M- van Geuns, •thans in gelijke (betrekking te 's Hertogen bosch. i Bij Kon. besluit van 15 dezer zijn be noemd tot griffier: bij het kantongerecht te Arnhem, mr. J Stheeman Hesse, thans pommies ter griffie, met den titel van substituut-griffier, van het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht: hij het kantongerecht te Middelburg, mr. A. Merrier, thans ,in gelijke betrekking te Zevenbergen. i__* De Ford-expeditie. De Scandinavische leden der Ford-expedi tie hebben thans verlof gekregen van de Duitsohe regeering door Dmtsehland naar hun vaderland terug te reizen. Blijkens een gisterochtend uil Berlijn ont vangen telegram betreft hot verlof tot het reizen door Duitsohland uitsluitend de Scan dinaviërs niet d© Amerikanen. Nader wordt gemeld: De Scandinavische leden der Ford expo ditie zuilen vermoedelijk fioden om 12.15 per HolL Spoor van Den Haag met een spedaien wagen in den gewonen trein de reis over land naar hun vaderland onderne men. Waarschijnlijk vertrekken de Amen kaansohe leden der expeditie voor Stock holm bestemd, over ©enige dagen, wanneer aan verschillende formaliteiten zal zijn vol daan. 1 Nederland en de eerltf. Consulaire paspoorten voot( Buitschland. Hot ministerie van buitenlandsche zaken deelt mede, dat de ambtenaar van dat de parlement, die met (het oog op het legal i seeren van consulaire paspoorten te Zero •naar was geplaatst, (Zondag den SOsten dezer naar Den Haag zal terugkeeren. Van dien datum af moeten derhalve houders van consulaire paspoorten, die (voor de reis naar Buitschland gelegaliseerd moeten wor den, hetzij daarvoor jnaar Den Haag gaan, hetzij hun paspoort (naar het ministerie van buitenlandsch© zaken (Opzenden. Flnan«l»«l nteaws. De Koers voor de postwissels naar Duitsohland bedraagt van 18 dezer af tol nader bericht 100 mark f43 en naar Engeland 1 f 10.80. STADSNIEUWS. Gemeenteraad. Vergadering van den Raad ier gemeente Schiedam, op Dinsdag 18 Januari 1916, des namiddags 2 uur. (Vervolg.) Vastgesteld wooden de notulen oer ver gadering van 30 November 1915 en ver daagd die van 21 December d.a,v. Voorts deelt de voorzitter mede, dat bij Het verhaal zegt, dat in dien tijd de hertog den vader van den vermetelen knaap een bezoek bracht en hem verscheidene brieven en liefdesbewijzen voorlegde, welke geen twijfel lieten over de bestaande, straf bare verhouding tusschen zijn zoon en zijn gemalin. „Spreek zelf het oordeel uit over de schuldigen," klonk het gebiedend uit den mond des hertogs. De lippen van den ouden man trilden krampachtig. Zjj stonden beiden voor den open haard, waarop denneblokken brand den. Eindelijk greep de oude met bevende hand naar het por-ijzer en trok enkele letters in de asch. Nadat de hertog een paar seconden aandachtig de ©enigszins onduidelijke teekenen had bekeken, knikte hij koud-instemmend en verliet de wo ning. Het ijzer had het woord „dood" getrokken I Een beraadslaging, waarbij de hoogste staatsdienaren en verscheidene famihele den der hertogin tegenwoordig waren, werd gehouden. Wederom werden de reeds ge noemde brieven voorgelegd, waarin dui delijk haar schuld aan het licht kwam Alle aanwezigen werden om hun oordeel gevraagd. Eén enkele stemde voor echt scheiding, doch ©en na familielid dervor stin verzette zich beslist hiertegen en be weerde, dat de dood alléén de eer van den beleedigden gemaal kon redden. De»© mee ning werd ten slotte door allen gedeeld. Zoodra de Vergadering uiteen was ge gaan, gld© die enkele, die he( leven van de het College van B en W. is ingekomen: Van Ged. Staten, een schrijven, ten ge leide lan het op 20 December 1915 goed gekeurd raadsbosluit d.tf. 30 November 1915, -tot het verleenen van een voorschol ran ten" hoogste f 66 000.voor de ver- eeniging „Volkshuisvesting". Idem, ten geleide van het op 20 Decem ber 1915 goedgekeurde raadsbesluit u.d. 30 November 1915, waarbij aan de vereeniging „Volkshuisvesting" voor den bouw van 40 vnje arbeidswoningen in erfpacht werd uit gegeven het terrein, begrensd door de Geer- vlietsche-, Voomsche-, Bpblsche en Heen- vlietschestraat. Idem, houdende mejedeeling, dat het be drag van de Rijksuitkeering, ex. artt 19 van de vet van 24 Mei 1897 Staatsbl. na 156 voor 1915, definitief is vastgesteld op f 107 783.79. Idem, ten geleide van de op 27 Decem ber 1915 goedgekeurde begrooting voor het dienstjaar 1916. Ideni, houdende ontvangstbericht van het j in afschrift medegedeelde raadsbesluit d.d. 21 December 1915, tot wijziging van de ver ordening, houdende bepalingen ter voorko ming van brandgevaar en ter regeling van het blusschen van brand. Idem, ten geleide van de op 3 Januari j.l. goedgekeurde verordening d.d. 30 Novem ber 1915, regelende het afzonderlijk gelde lijk beheer van de beschikbaarstelling van levensbehoeften tijdens de buitengewone om standigheden in verband met den in 1914 uitgebroken Eunopeeschen oorlrjg, naar aan leiding van de bepaling van art. 114-bis der Gemeen te wet Idem, ten «geleide van het op 3 Januari j.l. goedgekeurde raadsbesluit d d. 21 Decem ber 1915, waarbij het crodiet dat ter beschikking van Bl en Wj. werd ge steld om daarmede van de Provin ciale Crediet- en Spaarbank-obligatin aan te* koopen ten einde haar in staat te stellen hypothecaire credioleu te verleenen, is ver hoogd met f 125.000.— en derhalve gebracht op f225.000.—. Idem, ten geleide van het op 3 Januari j 1, goedgekeurd© raadsbesluit d.d. 21 Decem ber 1915, tot onderhandscke verhuring aan K. L. Vnjenhoek of anderen, Van de woning Rotterdamseh© Dijk 164. Idem, ten geleide van het op 4 Januari j.l, goedgekeurde raadsbesluit d.d. 30 Novem ber 1915, houdende aanwijzing van de lasten die mede ten laste van het „Crisis fonds" komen. Idem, houdende besluit tot goedkeuring van de gemeenterekémng over 1914. Deze mededeel ingen worden voor kennis geving aangenomen. Ingekomen van B| en Wi,: Schrijven, waarbij naar aanleiding van de overneming door het Ryk van de exploitatie van het locale telefoonnet, welke op 1 Januari 1916 plaats had, eenige mededee- lingen worden gedaan omtrent de regelingen die voorloopig tusschen Rijk en Gemeente zullen gelden. Kennisgeving. zondig© vrouw had willen redden, naar d© vorstin, bracht haar op de hoogte yan het gevaar, waarin zij verkeerde, en ried tiaar te vluchten. Hg bood direct aan haar behulpzaam t© zjjn in den volgenden nacht, als zij hem plechtig wild© beloven den jongen man niet teeer terug te zien en haar verder leven als vrijwillige gevangene te willen doorbrengen in ©en slot in Schot land, waar zg volkomen veilig zou zijn. Daar zij echter lol trots zijn voorstellen verwierp, verbrak de edelmoedige redder, die zgn leven immers zelf hiermee in de waagschaal zette, het onderhoud af. „Neem me met kwalgk," zeide hij, ,-,ik waagde het in te grijpen, in de hoop, dat ik een berouwvolle vrouw mgn diensten bood; doch een vrouw, die zich op haar zonden beroemt, kan ik geen bgstand schenken." t Hij ging en zij riep hem helaas met terug. Het vertrek, dat door den page bewoond wérd, .lag op oen bovenverdieping van het slot, aan het einde van ©en lange gaanderij, juist boven de vertrekken, die de vorstin bewoonde. Deze gaanderij moest de page door, om oen achtertrap te kunnen^ be reiken, die hom naar de vertrekken zijner gebiedster voerde. Het was daardoor niet moeilgk om ^ijr ondergang te bewerkstelligen. De vloer, ti> van de eigen kamers der vorstin," kon im mers ondermijnd wordende jongie man had zich immers reeds sedert geruimen tijd eraan gewend, den weg te vinden naar de achtertrap.in het duister. [Slot volgt.)( SCHIEDAMSCHE COMMIT 11

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1