De oorlog. No. 15043 68"* Jaargang. Donderdag 20 Januari 1916 Deze Courant verschijnt dage) ij k s, met uitzondering -ran Zon- en Feestdagen, Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen ft 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adrertenüën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een our aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen lot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. J03. Bericïit. Zij, dio zich met ingang van 1 Febr. a. s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. - Ke n n i s s? e v i ng. Alphabetische lijst van de in deze gemeente metterwoon gevestigde eigenaars of be heerders ,van paarden. Do Burgemeester van Schiedam; brengt ter algemeen© (kennis, dat de alphai betisch© lijst, bevattende de namen der in deze gemeente metterwoon gevestigde eige naars of beheerders van één of meer ter vordering en ter keuring aan te bieden paaiden, bedoeld bij art 17 van het In kwartieringsreglement, gedurende de maand Februari a.s. voor ©en ieder op de Secre tarie dezer Gemeente (afd. Militie, School straat 12; ter inzage liggen. Schiedam, den 20sten Januari 1916. De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETF. BUITENLIJ?!). Tan het Westelijke front. Duitsch legerbericht. Het Duitsohe groote hoofdkwartier meldde gis Ier morgen Aan het Ysertront is een kleine Duifcsche afdeeling in de vijandelijke loopgraven bin- nengedrongen en heeft een machinegeweer buitgemaakt. Levendige bedrijvigheid met mijn-ontplof fingen aan weerszijden op het front ten westen van Rijsel tot ten zuiden van de Somme. Gedurende den nacht hebben vijandelijke vliegers "bommen op Metz geworpen.Tot dusver is alleen stoffelijk© schade gemeld. Een vijandelijk Vliegtuig js tegen den ochtend ten zuidwesten van Thiaucourt neergevallen. Van de inzittenden was er één dood. Fransch legerbericht. Het officieel© Fransche communiqué van gistermiddag; zegt, dat er niets nieuws valt te melden. i Engelsch legerbericht Het Engelsohe hoofdkwartier in Frank rijk meldt dd. gisteren: Zestien van onze vliegtuigen hebben op 17 dezer een vijandelijk voorraad depót bij i LU LU LL1 i®Lï ItöuliiS L De vorstin en de page, naar - L. DU BlOIS, 3; i - (Slot.) Toen bet laatste geritsel en gedruisch in bet slot verstomd was en het uur van mid dernacht had geslagen, verliet de ongeluk kjge jongeling, niets vermoedend, zijn ka mer, en betrad, in volle verwachting van het naderend geluk do donkere, hem web bekende gang. Nauwelijks ecihter had hij een paar schreden gedaan of hij viel door oen gaping in de vloer, naar beneden en in het vertrek der vorstin. De balken van haar zoldering waren n.l. middendoor ge zaagd, zoodat, toen zijn lichaam neerplofte op de houten zoldering, zij onder den druk midden doorbogen. De bloeiende page, met zijn blauwe oogen, zijn gouden haren en zijn heerljjk gevormd lichaam, die ver metel genoeg geweest was om de blikken tot de vorstin te verheffen, lag nu daar, waar zij hem in zoo groot verlangen ver wacht had, als een. verbrijzelde en m bloed badende levenlooze massa. De vorstin werd bewusteloos te bed ge legd. Het gegil der bedienden wekte ook de andere bewoners van het slot. Hel on geluk scheen onverklaarbaar. Slechts .en kelen bevonden -zich onder hen, die elkaar sombere blikken toewierpen, als wilden zij te verstaan geven, iets van de oplossing te vermoeden voor dit sombere raadsel. Ten slotte werd het ongeluk toegeschreven aan vermolmde balken en planken der gaanderij. Toen de vorstin uit haar bewusteloos heid ontwaakte, voelde zij het haar drei gende gevaar in al zijn omvang. Wien zou zjj om huig vragen, wien vertrouwen? Na Lesars, ten N.O, Van Albert, aangevallen en belangrijke schade toegebracht Er zijn dien dag 19 luchtgevechten met den vijand ge leverd; in 5 daarvan wenden de vijandelijke machines genoodzaakt te landen. Twee van onze vliegtuigen gingen ver loren. De vijand heeft op 18 dezer twee mijnen tot ontploffing gebracht ten Zuiden van Fricourt, welke geringe schade berokken den:. Vandaag hebben wij de vijandelijke loop graven op verscheidene punten geheel on der vuur genomen. Ren afideeling onzier troepen heeft in .den schemer de vijande lijke loopgraven bestormd /ten Noorden van .do Lys en verscheidene gevangenen mee teruggebracht. De vijand heeft .mijnen doen springen bij de Hohenzollermschans en een andere te genover ortze loopgraven item Z.O. van Quinchy, waaraan geen schade is toege bracht Do vijandelijke artillerie is ten N.W. van Fromeles en ten .Oosten van Yperen in de weer geweest Wij hebben een vijandelijk vliegtuig bij Frélinghien neergeschoten. i Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht Het Duitsohe groote hoofdkwartier meldt dd, gisteren: Aan het front niets nieuws. Duitsch© vliegtuig-eskaders hebben vijan delijke opslagplaatsen rtoor oortogsmaterieel en het vliegterrein tfe Tamopol aangevallen. Oostenrijkseh legeTbericht. Het Oostenrijkse!'.© hoofdkwartier meldde gistermiddag]: De dag van gister is rustig voorbijge gaan. Vanochtend in de vroegte is aan de grens ten oosten van Gzemowatz bij To- poroutz en Bojan een nieuwe slag ont brand. De vijand heeft opnieuw talrijke kolonnes in het vuur gebrafeht en op enkele plaatsen .viermaal achtereen aanvallen ge daan. Hij is overal door onze troepen te ruggeslagen. Overigens geen gebeurtenissen van be lang. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Aanvallen van zWakke vijandelijke strijd krachten bij Lusern en ten noorden van het bruggehoofd van Tolmein zijn afge slagen. Italiaansch legerbericht r De vijand beeft Cimego en Borgo be schoten en te Cimego brand veroorzaakt. Wdj hebben geantwoord met een beschie ting van het station te Strado Caldonazzo, waar treinen af en aan reden. Maandagnacht hebben wij een aanval op de hoogte van Santa Maria afgeslagen De vijand heeft* 30 dooden laten liggen. lang gepeins besloot zij haar kamervrouw Gertrude in vertrouwen te nemen, voor wie zij steeds zeer mededeelzaam en goed geweest was. Het soheen werkelijk, dat haar geloof in deze vrouw gewettigd was. Deze wierp zioh aan hare voeten en dankte onder oen tranenvloed vcor dit bewijs van gunst. Zij beloofde onmiddellijk al haar hulp en tevens die van" haar broeder, een politieagent, om gezamenlijk de vlucht te bewerkstelligen. Er weid nu afgesproken, dat de vorstin 's nachts om één uur, door een onderaardj sche gang het paleis zou verlaten. Buiten, aan het einde van dien gang, die tol buiten de stad voerde, zou haar een wagen wachten, die voor de verdere ontsnapping dienen zou. Niet meer twijfelend aan hel gelukken van dit plan, verzamelde de vorstin al haar presiosa, om ze later in het buitenland te kunnen inwisselen voor geld. Hierna gaf zij zich gansch en al over aan de smart van den dood van denonge- lukkigen knaap. Nog geheel vervuld van deze trieste aandoeningen, gewerd haar een boodschap van haar gemaal om jiem te willen ontvangen in hare vertrekken. De uitspraak van haar trotsch volgend, en van haar liefde, weigerde zij de ge- wensebte samenkomst on richtte buitendien een zeer onvoorzichtig, gevaarlijk schrijven aan 'hem, van den volgenden inhoud t „Ge hebt het bloed van een ongeluktógen, jongen man vergoten, terwijl ik alleen schuldig was. Gij zult God rekenschap te geven hebben over zijnen dood, even als over den mijne. Bezat gij het minste gevoel voor recht, dan zou ik,mij aaneen uitspraak onderwerpen, maar ik weet te goed, dat gij slechts mijn beul wilt wor den, Daarom in het beter, dat wij elkaar niet zien; ik kan u niets anders dan mijn vloek achterlaten."- Tan het Balkan front. De vredesonderhandeli,n,g,e,n van Montenegro, Het Havas-bureau. meldt uit Parijs het gerucht, dat de onderhandelingen tusschen Oostenrijk-Hongarij© en Montenegro zouden zijn afgebroken, daar de door Oostenrijk gesteld© voorwaarden onaannemelijk zijn. Het is nu waarschijnlijkaldus knoopt het bureau aan dit nog niet bevestigde gerucht vast dat koning Nicolaas, die de beleediging, Welke hem zou worden aangedaan, niet wenschte te aanvaarden, toebereidselen zal maken om Skoetari te verlaten, teneinde niet in handen der Oostenrijkers te vallen. Volgens het.„Journal des Débats" is de Koning van Montenegro met zijn gezin en het diplomatiek© korps te San Giovanni di Medua scheep gegaan naar Italië. De opvatting in Italië. Reuter seinde gisteren uit Rome: De meening wint hier veld, dat Monte negro sedert wekten geen strijd meer heeft gevoerd-en dat het reeds sedert twee maan den een overeenkomst had, gesloten met Oostenrijk'-Hongarije. De „Giomale d'Italia" zegt, dat de Lowtsjen veel te spoedig is opgegeven en het blad wijst er dan op, dat de eerste minister Moeskowitsj beslist proOostenrijksch is en toch in zijn amht werd gehandhaafd. En verder wordt er aan herinnerd, dat Oostenrijk in vroegere oor logen er steeds op heeft aangedrongen, dat Skoetari bij Albanië zou worden gevoegd. Ditmaal werd het aan Montenegro gelaten en dé diplomatiek© vertegenwoordigers ble ven zelfs daar en begroetten de Montene- grijnen bij hunne aankomst. 0 os ten rijks oh legerbericht Het Oostenrijltische hoofdkwartier meldt dd. gisteren: SBlij de bezetting van Vir Pazar maakten onze troepen, zeoals nader wordt bericht, 20 stalen Kanonnen buit Griekenland en de Entente. Uit Sofia wordt pan de „Vossischo Ztg." geseind, dat jvolgens aldaar uit Athe ne ontvangen berichten, .Engeland en Frankrijk Dinsdag een nota hebben over handigd aan de iGrieksche regeermg, die fei telijk met een jultimatum gelijkgesteld lean worden. De nota eischt, dat Griekenland binnen acht enveertig uren aan alle diplo matieke vertegenwoordigers en consuls van Dufltschland, 0 os talrijk UT ongarije, Bul garije en Turkije (hun passen, moet uitrei ken; voor hot geval hieraan niet voldaan werd zouden de geallieerden, ter bescher ming hunner belangen, jd© noodige maatre gelen nemen. 1 1 Ter Zee. De duikboot- en piijnenoorl'og!. Reuter seint uit Londen: De smakken „Fomcrest" en „Sunshine'* zijn gezonken. De bemanningen zijn gered. Volgens een Lloyds-bericht js het Engel- Overtuigd dat haar vlucht gelukken zou, zond zij dit ongelukkige schrijven af, dat werkelijk niet geëindigd was om het ge voel van den beieedigden echtgenoot te kal- meeren. De dag stierf weg, de nacht brak aan; de ongelukkige vorstin ontving, evenals eiken dag, de tot haar behoorend© dames, vóór het naar-bed-gaan. Nauwelijks hadden deze zich verwijderd of zij hulde zicih in een wijden, groven mantel. Zij rokende erop, dat niemand haar in dit soort boerenldee- ding zou herkennen. Toen verliet zij haar vertrekken, daalde, gevolgd door haar trouwe kamenier, een achtertrap af >en vervolgde toen haar weg door een zeer lange gang, die parallel liep met de slot- Üeukens en hier en daar licht opving uit enkele reten dier aangrenzende keukens. Zij hadden verschillende gangen te door schrijden, die af en toe door deuren afge sloten waren. De zorgzame kamervrouw' had zicih echter de noodig© sleutels weten te verschaffen. Plotseling liet zij echter ©enige vallen. Groot was de schrik" der vluchtelingen en angstig luisterden zij, ol het gedruïsch ook door de menschen in Se nabijzijnde keukens geboord was geworden. Toen, overtuigd, dat niemand hen volgde, begonnen zij opnieuw hun tocht "Zij land den eindelijk aan in een groot wijd gewelf, dal, zooals de kamervrouw verzekerde, het laatste gewelf was, dat behoorde aan het slot. Aan het einde bevond zich een deur, maar nu. ontbrak de sleutel. Vergeefs be proefden zjj de vele, die zij bij zich droeg, de rechte bleek zoek. Deze moest voor heen verloren geraakt zijn. De vorstin, uitgeput door angst en ver moeidheid, verklaarde, niet in staat te zjia sche stoomschip „Marere" (groot 6443 ton; gezonken. De bemanning is gered, i Lloyds bericht uit Ramsgate, dat de ka pitein en 15 (man van de equipage van het Fransche stoomschip „Leoville" (775 ton; aldaar geland zijn. Het schip is gestonken. Naar belicht wordt ril11 twee personen verdronken. j 0 osten rijksche kruiser ge torpedeerd. j Het ministerie van marine verklaart of ficiëel, dat het wel degelijk een 0 celen- rijksche kruiser was, die" door den Fran- schen onderzeeër „Foucault", werd getor pedeerd. (Door het W-eens che corr.-bureau was dit tegengesproken). Er Werden vier .torpedo's gelanceerd op een afstand van 400 M., dus onder om standigheden, dat men omtrent den aard van het schip niet m twijfel kon verkeeren en de torpedo's troffen haar doel. In Mesopotamia. Be hulpexpeditie, i Minister Chamberlain heeft gisteren in het Lagerhuis meegedeeld, dat de weersge steldheid In Mesopotamië afschuwelijk is. zoodat het niet mogelijk is vorderingen te maken. 1 Diverse berichten. Zuid-Afrikaansche infante- j ri© in Egypte. Officieel werd Dinsdag uit Pretoria ge meld, dat de eerste Zuid-Afrikaansche in fanteriebrigade en Egypte js aangekomen. H© Engelsche marine. Gisteren heeft de Engelsche regeering ©en „white paper" gepubliceerd met een suppletoir© begrooting voor nog 50.000 man voor de vl-oot, betgeen een totaal maakt van 350.000 man. i BINNENLAND, Deelnemlaf In het buitenland. Naar wordt medegedeeld, neemt pnze regeering het standpunt in, dat, waar in de oorlogvoeremie landen zoovele en ern stige nooden aanspraak hebben op de open bar© offervaardigheidNederland, hoewel diep waardeorende d© hartelijke gevoelens, die bij gelegenheid van de jongste over stxoomingen uit den vreemde tot ons zijn gekomen, geen stoffelijke hulp zou mogen aanvaarden uit inzamelingen, die in bedoel de landen tot leniging van den nood mochten worden voorgenomen. Verschillende vertegenwoordigers van vreemde mogendheden hebben den minister van buitenlaadsche zaken hun warme deel neming betuigd ter gelegenheid van de ram- pen, die als gevolg van de overstroomingen Nederland hebben getroffen. De gezanten van Frankrijk, Oostenrijk. Hongarije en Turkije, hebben zulks in bij. zonder© opdracht namens hun regee ringen gedaan. De heer Allizé overhandigde bij die gelegenheid aan den minister een hoogge- Waardeerde gift van vijf duizend francs, om weer terug te gaan; de trouwe be diende echter ging den sleutel zoeken. In grooten angst en uiterste spanning bleef de ongelukkige achter in hot donkere gewelf, hunkerend naar de terugkeerende voetstappen barer begeleidster. Eindeloos, als uren, schenen haar de traag-voortkruipende minuten toe. Plotseling hoorde zij voetstappen boven haar en een lichtstraal viel door de reet naar beneden. Star en stijf bleef zij zitten, zonder zich te hewegen. Toen ving zij een gesprek op, dat haar angsten nog ver meerderde. „Die arme vorstin 1 Dezen middag nog scheen zij, uiterlijk, in volmaakte gezond heid en nu reeds den dood nabij!" „Wij moeten allen sterven," antwoordde een andere stem, „vorsten zoowel als be delaars." „Ja zeker," zei een derde, „maar deze ongesteldheid is wel héél gauw over haar gekomen. Hedenmiddag nog aan tafel cn nu reeds stervende, 't Is mij onverklaar baar." Met gruwelijke spanning luisterde de vorstin toe. Misschien was zij er wel niet mee bedoeld, trachtte zij zich wijs te ma ken. Er woonden nog andere vorstinnen in het slot Zij hoorde opnieuw schreden en een stem roepen, die zij herkende als een harer kamerdienaars „Treurige mededeelingen 1 Morgen zullen wij misschien reeds moeten rouwen om de vorstin?" „Wie zegt flat?" vroeg een ander. „Gertrude, de eerste kamervrouw 'dei door de regeermg der Fransche Republiek voor de slachtoffers bestemd. Het Korre-sponden tiebureau Norden seint: Het „'Berliner Tageblatt". schrijft naar aanleiding van de uitvoerige berichten over den watersnood, welke Nederland heeft ge troffen, woorden van deelneming in de ramp en zegt. dat al is medewerking van buiten, niet ncodig, dan nog dient gezegd, dat de sympathie van het geheele Duitsche volk zich heeft geschaard bij de bevriende Hol- landsche natie welke zoo z.Waar beproefd is. Men toeft in Duitschland den emstigm wil ran Nederland, van het begin van den coriog af, om de neutraliteit te handhaven, steeds met voldoening gadegeslagen en steeds den moeilijken toestand van het land begrepen en erkend, en juist daarom ver neemt n en de slechte berichten van dit land niet dan met een diep leedgevoel. De koning van Engeland heeft op 17 dezer aan H. M. de Koningin telegrafisch- 7,ijn diep medegevoel uitgesproken met de door de overstrooming veroorzaakte ram pen. H. M. heeft eveneens telegrafisch, haar bartel ijken dank voor de betoonde belang stelling aan den koning betuigd. Nederland en d» oorlog. Distributie van levens middelen, Bij Kon. besluit van 1.7 dezer is: I. ingesteld een Rijks Centraal administra tiekantoor voor de distributie van levens middelen; II. de bij Kon. besluit van 13 October 1915 ingestelde Rijkscommissie van Toe zicht. aangewezen als Rijkscommissie van Toezicht op het sub I bedoelde Centraal administratiekantoor. De „Rijndam" op een mijn- gel o open. De directie van de HollandAmeriba-lijn deelt het volgende telegram mede, dat zij* van den gezagvoerder van het stoomschip „Rijndam" heeft ontvangen: Gister(Dinsdagjoohteml 10 uur is het stoomschip „Rijndam" op een mijn geloo- pen, waardoor hot voorschip Werd bescha digd en ruim no. 1 vol water is geloo- pen. Het stoomschip ligt nu {p Gravesend. De gezagvoerder van de „Rijndam" be vestigd, dat er drie stokers zijn overleden. De directie der Holland—Amerika-lijn overweegt, aangezien alle droogdokken le Londen zijn bezet, het stoomschip, met toestemming van assuradeuren, naar Rot terdam over te brengen. 1 I I Reuter seint int Londen: Blijkens een Lloyds-bericht uit Grave send zit de „Rijndam" in den Theemsbocht bij Higham aan den grond. (De directie vermoed, dat dit het gevolg is van het vallende wafcerj, Engelsche duikboot ge strand. Van Schiermonnikoog wordt gemold: Hedenmorgen 4 uur is bij den ingang van het •Fricsclie Gat een Engelsche duik boot gestrand. vorstin. Zij kwatn zooeven nil haar bod. Zjj was huiten zich zeLf van smart. WTij welen hoeveel zij van haar vorstin houdt. Zij kon haar lijden niet langer aanzien. Men verwacht elk oogenblik den dood. In de stad en in het slot is alles in beroering. De hertog heeft zich dn zijn kamers opge sloten en wil niemand zien. Hij zal dezen slag moeilijk overleven." Steeds nog luisterde zij, totdat haar be wustzijn haar begaf. Het vergaan van haar laatste hoop, die zij gesteld had op haar verraderlijke kamervrouw Gertrude, benam haar de zinnen. Eens probeerde zij om hulp to roepen, doch liaar tong weigerde. Zij hoorde met hoe zware, doch voor zichtige voetstappon haar naderden, totdat zij zich plotseling door twee krachtige ar men omval en weggesleept voelde. Tever geefs waren haar pogingen om zicih van de ruwe handen haler vervolgers te be-( vrijdenhaar wanhoopskreten verwekten goen antwoord dan de eeiho in het gewelf. Zonder aanzien van ïang of van geslacht, werd zij ter aarde*geworpen en aan handen en voeten gekneveld. Zij smeekte vertwij feld om genade, doch alles was tevcr- geefschl t Neem alles alles, riep zij uit, indoode- lijken angst Hier is goud, hier zijn juweeien, maar spaar mijn leven! Doch do ruwe klanten sjorden nogvaster de koorden om haar lp en ^moorden alle geluid door haar een prop in den mond te stoppen. Nadat deze gruwelijkheden aan haar voltrokken waren, schoven zij 'het onderste deel van haar lichaam ineenzak on vanaf dit oogenblik konden alleen nog maar door God haar beden om hulp vér- nomen worden. _j i SOH IIEDAMS C UE CCUR/1"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1