De oorlog. Vrijdag 21 Januari 1916 68"* Jaargang, No. 15044 Het geval met de klampen, 1 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post £L 1.65. Prijs per week: Vckxt Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ad verten tién voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een aur aan hot Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Ad ver ten tién: Van 16- regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot dea pnjs van 40 oents per advertentie, lm vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 108. Bericht, Zij, die zich met ingang van 1 Febr. a. 3., voor minstens 3 maanden op de „Sehicdamsche Courant" abonneeren. ontvangen do tot dien datnm verschij nende nummers gratis. Kennisgeving, Burgemeester en Wethouders van Schie dam; brengen ter openbare kennis: le. dat bij Raadsbesluit van 18 Januari j.L is bepaald, dat, in plaats van tot hall vijf uur des namiddags, het bureau van den Burgerlijken Stand op werkdagen voor het publiek open zal zijn tot des na- middags half drie uur; 2e. dat in verband daarmede vanaf heden het BUREAU VAN DEN BURGERLIJKEN STAND, BEVOLKING MILITIE, ENZ., GEVESTIGD IN DE SCHOOLSTRAAT NO. 12, op werkdagen VOOR HET PUIBjLIEK zal zijn geopend van des v.mj. half negen u,ur tot des n.m. half drie uur. Schiedam, 20 Januari 1016. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA. Kennisgeving. AANGIFTE VAN LEERLINGEN voor de Openbare Scholen voor Gewoon Lager Onderwij s C-F, H en J. Burgemeester en Wethouders van Schie. dam'; geven bij deze kennis, dat de aangifte van leerlingen voor de Openbare School C. (Lange Nieuwstraat), tem geschieden bij het Hoofd, den Heer A.' BAAN D. (St. Anna Zusterstraat), Kan geschieden bij het Hoofd, den Heer J. SCHUUR- RIANS; E. (Dwarsstraat), Kan geschieden bij het Hoofd, den Heer J. A. VAN DER POEL F. (Singel), kan geschieden bij het Hoofd, den Heer B). VAN BOCHOVE; H. (Prins Mauritsstraat), tem geschieden bij het Hoofd, den Heer C. RUITER; J. (Biroersveld), kan geschieden bij het Hoofd, den Heer J. -H. KLEIJN; Van 3 Februari tot en met 5 Februari a. s. Zij berinneren er aan dat de leerlingen om toegelaten te Kunnen worden naar MAXIM GORKI. Wij waren met ons drieën Kameraden, Semka, ik en Mischka, een behaarde reus, met groote, blauwe oogen, die steeds vrien delijk' stonden voor alles om hem heen, doch ook steeds gezwollen Waren door drank. Wij huisden buiten de stad in een half vervallen gebouw, dat om de een, of andere reden .'glasfabriek1'betiteld werd. misschien wel, omdat er geen enkele ruit meer heel in de vensters stak; wij hiel den ons met allerlei soort van wejkb©2ig, wij waren vjui niets vies: wij reinigden de straat, groeven kanalen, kelders, wij bra ken oude .getouwen af, wij probeerden zelfs een kippenhok te bouwen. Doch dat ge lukte ons niet. Semka, die steeds met nauw gezet geweten al zijn verplichtingen waar nam, opperde twijfel cmtrent onze archi tectonische kennis van een kippenhok; op zekeren middag, toen wij wat uitrusten, nam hij de overgebleven spijkers, twee nieu we planken, de bijl van den werkgever van ons weg en sleepte alles naar de kroeg. Om die xeden werden wij van het werk weggejaagd, ook al, omdat er van ons niets te halen was, dat op schadevergoeding ge leek. Wij leefden nu schraaltjes op water en brood", en alle drie voelden wij, een na- moe ten zijn geboren vóór of op 2 Novem ber 1910 en moeten zijn voorzien vaneen vaccinatie-bewijs of van een geneeskundige verklaring dat zij aan de natuurlijke binder pokkken hebben geleden. Burgemeester en Wethouders maken de ouders bij deze opmerjezaam, dat zij die voor hunne kinderen toelating verzoeken op de School F (Singel) het navolgende school geld verschuldigd zijn a. voor één kind 20 pent per week: b. voor twee kinderen uit één gezin 321/» cent per week; c. voor drie kinderen uit één gezin 40 cent per week; d. voor elk Mnd meer uit één gezin 5 cent por week; en zij die toelating voor hunne kinderen verzoeken op een der scholen C (Bange Nieuwstraat), D (St. Anna Zusterstraat), E (Dwarsstraat), H (Prins Mauri tsstraat), J (Broersveld) behoudens hij gebleken onvermogen hieraan te kunnen voldoen als schoolgeld verschuldigd zijn: a. voor één kind 10 cent per week; b. voor twee kinderen uit één gezin 16 cent per week; c. voor drie Mnderen uit één gezin 18 cent per week; d. voor elk kind meer uit één gezin 4 cent per week. Schiedam, den 21sten Januari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, RL L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, VL SICKENGA. Ken n i sieving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Bjurgeineaster en Wethouders van Schie. dam; 1 Gezien het verzoek Van de N. V. „TEGEL FABRIEK SCHIEDAM", om vergunning tot het oprichten van een tegelfabriek, gedre ven door 7 electromotorcn van totaal 25 P.K., in het pand Noordvestsingel 141, ka daster Sectie H no. 701; Overwegende, dat het deskundig onder zoek met betrekking tot deze aanvraag nog niet is geëindigd; Biesluiten: l de beslissing over genoemde aanvraag te verdagen. Schiedam, 20 Januari 1916. V- Burgemeester en Wethouders voornoemd-, RL L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; tuuriijke en, naar verhouding van onzen toestand, zeer begrijpelijke ontevredenheid met ons lot. Nu'en dan nam deze ontevredenheid een scherperen vorm aan, en wekte in ons een vijandig gevoel tegen alles, wat ons omgaf, en zette ons tot streken aan, die tamelijk brutaal en stellig, volgens het „strafwet boek", strafbaar waren; doch in het alge meen leefden wij met elkaar in een me lancholiek© stompzinnigheid, gierig uitzien de naar eenige verdienste, voor niets ©eni ge belangstelling koesterend dan alléén voor dat, waaraan wat te verdienen viel. In den vrijen tijd van onze werkloosheid en wij hadden er eigenlijk meer dan genoog van droomden wrj. Semka, de oudste en pootigste van ons, een breedschouderige kerel, in vroegere da-i gen vruohtenkweeker, nu door den wil van het noodlot tot dronkenlap vervallen, was, nadat hij ongeveer een jaar geleden op weg was geweest naar d© jaarmarkt van Nisjni, waar hij gehoopt had op ©enigerlei wijze weer „naar boven te krabbelen", in K. blijven hangen. Semka, hoewel een ver-! bitterde scepticus, had zeer heldere en uui delijke droomen. Hij wenschte zich niet veel, meer. Als «rij met leeg©-maag ergens in de, schaduw buiten de stad, onze toekomst) trachtten te doorgronden, zou hij zeggen: Konden we maar naar Siberië! Ik zou, dóór mijn weg wel vinden! Ik, zou er een braaf mensch. ontmoeten en bij hem in de) leer gaan-„vriend, zou ik zeggen, lapt mij uw lot deelen! De gevangienis sa.) men en de buit half om half." Wij zouden dfiftc wel tiwjee, drie zaakjes samen Klaan '■"Irengen ter algemeen© kennis, dat op den 20en Januari 1916 aan L. VAN PELT en zijne rechtverkrijgenden vergunning is ver leend tot het oprichten van een fabriek voor het bereiden en drogen van groenten en fruit, met uitzondering van uien en preien, in het pand, staande Nieuwe Haven 61, kadaster Sectie M no. 1987, met twee electromotoren elk van 30 P.K., drijvende 4 exhausters en diverse snijmachines. Schiedam, den 21sten Januari 1916. "Burgemeester en Wethouders voornoemd, RL L. HONNERLAGE GBETE, De Secretaris, V. SICKENGA. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Fransch legerbericht. Het officieel© Fransche communiqué Van gistermiddag luidt: Tusschen Oise en Aisne in den loop van den nacht enkele schermutselingen tus schen patrouilles bij Puis-k-Lune. In Cham pagne verstrooide de Fransche .artillerie een. corvooi levensmiddelen op den weg Ville pur TourbeVouzières. Een Duitsche vlieger wierp op een Wijk van Lunéville drie bommen, welkte geen schade veroorzaakten. Een ander Duitsch vliegtuig moest dalen bij Elins; de twee inzitende officieren Werden krijgsgevangen -gemaakt bij Ge vil Iers ten zuidoosten van Lunéville. Engelschlegerbericht Het Engelsch© hoofdkwartier in Frank rijk meldt dd. gisteren: Gisteren noodzaakten wjj in den loop van veertien luchtgevechten twee vijandelijke vliegmachines binnen de Duitsche linies te dalen. In den loop van den dag verloren wij een machine. Heden lieten wij' bij Tricourt een mijn ontploffen. Een vijandelijke vliegmachine liet drie bommen vallen op de buitenwijken van een dorp achter onze linies. Het was heden over het algemeen een rustige dag. Er was minder artillerievuur dan gewoonlijk. Tan het Oostelijke front. Oostenrijksoh legerbericht Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gistermiddag:* De nieuwe slag aan de Bjess&rabiscb© grens is in hevigheid toegenomen. Behalve de gisteren reeds gemelde aan vallen, die alle in de vroegste morgenuren geschiedden, hebben onze dappere troepen voornamelijk de honveddivisie uit Bloeda- pest tot in den namiddag bijna elk uur spelen... en dan, je begrijpt, kon ik rus- tig zijnja, ja.. t „Waarom, is tot aoodig. dat men daar. voor juist naar Siberië moet?" vroeg ik. „Waarom? Omdat daar nu juist het ge schikte, handige volkje is veel veel is daar gemakkelijk te vinden. Maar hier hier zul je je leven lang geen braaf mensch ontdekken... Probeer je het alléén, dan ga je voor niets om zeep de oefening ontbreekt... de hand is er niet handig genoeg meer voor.. RIischKa kon niet hardop droomen, maar het stond vast, dat hij het geregeld en veel stil in zijn binnenst© deed. Men behoefde slechts in zijn goeie, blauwe oogen te zien, die altijd ver-weg tuurden, zijn stillen dron- ken-lach op te merken, die voortdurend zijn dichten baard deed bewegen, waar allerlei resten van verboden goederen nog, in ver dwaald zaten, als vogeldons, broodkruimels, eierschalen, etc. men behoefde slechts in zijn onnoozel, open gezicht te kijken om dadelijk in Rlischka het on verval scht© type van den droomerigen moesjik te on- derkennen. Ook ik droomdemaar het doelwit- mijner droomen. is tot op den huidigen dag slechts voor ruy alléén van interesse.., Wij drieën harkten elkaar jn een herberg ontmoet,'ongeveer veertien dagen vóór de gebeurtenis die ik ga vertellen, omdat zij mij interessant voorkomt. Na twee, drie dagen waren wij reeds' vrienden; dat wil zeggen, wij gingen overal met elkaar erop uit, vertrouwden elkaar onze plannen en wemschen toe, verdeelden wat elk van ons mocht opdoen en sloten eigenlijk een soort van stilzwijgende» bond, op Verscheidene punten van het front tus schen Toporoutz en Bjojan taaie storrn- loopen van overmachtige strijdkrachten moe ten afslaan. De vijand is in den loop van den strijd eenige malei, onze loopgraven binnengedrongen, doch is telkens in ge vechten van man tegen man eens door een kranigen tegenaanval van de honved- regimenten 6 en 30 met zware ver liezen teruggeslagen. Het terrein voer onze verschanssingen is met lijken van Russen bezaaid. Voor het front van enkele batal jons zijn van 800 tot 1000 gesneuvelde Russen geteld. De andere frontgedeelten van het leger van generaal Pflanzer Baltin zijn den ge- heelen dag door de Russen met artillerie vuur bestookt. Ook op het ten noorden daarbij1 aansluitende front in Oost-Galicie is een kort artilleriegevecht geleverd. Russisch legerbericht. De groote Russische generale staf meldt dd. gisteren: In de streek van Dunaburg heeft onze artillerie met goed gevolg een vijandelijk kolonne, die Schlossberg van het westen naderde, beschoten. In Galicië hebben wij aan de midden- Strypa pogingen van zwakke vijandelijke afdeelingen, om onze versterkingen te na deren, verijdeld. Ten N.O. van Czemowitz hebben wij in de streek van Rarancze een sector van de vijandelijke stelling veroverd. Ten eindr dezen sector te hernemen, heeft de vijand Vijf tegenaanvallen gedaan, die alle met groote verliezen voor den vijand zijn af geslagen. Tan het Balfeaiifront. RIontenegro. j 1 Hiet consulaat van RIontenegro tas Rome deelde gisteren mede: De minister van buitealandsche zaken is gisteravond op test van den minister-president Rloesjkowit- te Brindisi aangekomen. De Koning van Montenegro en zijn regee ring hebbten alle {voorwaarden van Oosten rijk-Hongarije afgeslagen; de strij"d is reeds op het geheele front her vat De jkoning en zijn zoon zijn nog in RIontenegro te mlddden ,van hun troepen om de laatste verdediging voor te.bereiden. Een Havastelegram uit Parijs meldt: Het Montenegrijnscte leger heeft niet gecapitu leerd. De koning bevindt zich te Podgorilsa, le rnjdden zijner troepen, wier tegenstand voortduurt. Reuter seint uit Brindisi: De koningin Van Montenegro, de prinsessen 'en de minis ter-president zijn hier, op weg naar Rome, aangekomen. Koning Nikolaas is te Skoe- tari gebleven om! iden tegenstand te orga- niseeren. Een telegram uit Rome aan de „Ptetit Parisian" doet ©en oplossing van het Rïon- tenegrijnsche raadsel aan d© hand: De a£- tot steun en schut tegen het leren, dat zoo buitengewoon wreed voor ons was. Met groeten ijver zochten' wij naar werk wij pakten aan wat er te vinden was, doch omdat ©on ieder van pns inwendig over- tuigd was van zijn veel hoogere bestem ming dan b'.vt het graven of reinigen van miesthoopen, was na ©en paar uur 4e pret er gauw af. Semka deed er tot zijne toe, om door cynische opmerkingen ons arbeids- vuur danig te doen bekoelen, wat van groo ten invloed was, als wij b.v„ vooreen heelen dag aangenomen waren om een taak af te maken. Wij hadden dikwijls ons loon, cal Vooruit betaald werd, reeds verteera vóór- dat bet werk! beëindigd was. Wij gingen aan naar onz© werkgevers om „toeslag" vra gen; dikwijls joeg nten ons weg, ons met de politie dreigend den arbeid te volbren gen, die reeds betaald was; soms ook ge- lukte het ons, als wij te berde brachten dat wij hongerig waren, iets van een toe slag los te krggen. Het spreken met de werkgevers werd al tijd aan Semka overgelaten; -hij had een voortreffelijk© manier om de billijkheid zij ner voorstellen ingang te doen vinden, om dat hij Kon pleiten ais zijnde een man die „op" is van. 'twerid, ;niet meer kan..,( Mischka daarentegen keek zwijgend toe en knipte met zijn lichtblauwe oogen steeds vriendelijk! glimlachend, tevreden. Op zekeren dag hadden we „geluk". W# hingen, in de hoop werk te vinden, wat om op de markt, ©n daar ontdekten wij een kleine, uitgedroogde, oude vrouw, met rimpelige, ernstige gezichtsiijnen. Haar hoofd schudde heen en weer en op haar uilenaeua danste een groote bril met dik1 zonderiijke vrede, die koning Nikolaas heef' gesloten (bedoeld is b! ijkbaarzijn besluit om do wapenen neer te lQzgenJ heeft groote ontevredenheid gewekt in het Montenegrijn- sche leger. Generaal Martinowits heeft zich aan het hoofd geplaatst van ton, die £ïeh tegen den vrede verzetten en met den strijd Wenschen door te gaan, zij aan zij met hun broeders Van het Servische leger, toldat koning Peter weer op zijn troon zal zjjn hersteld.' Wanneer de vijanden van Oos tenrijk er niet in slagen den koning en de regeering te bewegen om voor de ©er van Montenegro den strgd voort te zetten, dan zullen er Montenegrijnsclie bataljons Worden gevormd, die fzich zullen laten indeelen in het Servische leger. RI y til ene do or de geal I iee r- den bezet De „Matin" verneemt uit Athene: Het Gneksche eiland Mytilcne is door de troe pen der geallieerden bezet (Tot dusver waren op Rfytilene slechts Engelsche marinetroepen, die het eiland als operatiebasis voor de Engelsche vloot hadden ingericht Thans schijnen er ook landingstroepen aan wal te zijn gezet) Kolengebrek in Grieken land. Uit Athene wordt aan de „Deutsche Ta- geszeitung" geseind, dat de door Engeland tegen de Grieksche scheepvaart genomen maatregelen de kolenvoorziemng van Grie kenland ernstig belemmeren. Het gebrek aan kolen is zoo groot, dat de meeste in dustrieel© bedrijven gedwongen zijn het werk stop te zetten. Ook de verlichting der groote steden is lot een minimum terugge bracht, daar de ciectrische oentralen bun kolenvoorraden zoo goed als yerbruikt heb ben. De bevolking lijdt erg door jjebrek aan brandstoffen, daar kolen voor particu lier gebruik niet meer te krijgen zijn. De O.-H. consul te Korfoe vrijgel aten. 4 De „Sudslavische Korrespondenz {ver neemt uit Athene: De Oostennjksch-Hongaarsdie consul ,te Korfoe, Thoodor Edi, die bij do bezetting van het eiland door de Franschen gevangen whs genomen, is (weer vrijgelaten Be s c h i e t in g van B u 1 g a a r s c h e havens in de JËgoïsch© Zee. Officieel wordt uitSofia gemeld Op 18 Januari .des ochtends om 8 uur, is ©en vijandelijk eskader, uit 24 geveclits- ■eenheden bestaande, voor ,Dedeagatsj ven- schenen. Te 9 u. .-12. openden de sehopqa het vuur opjde stad en de omliggende heu vels. Des middags eindigde de beschieting. Er zijn geen menschenlevens ten offer ge vallen, Vier paarden tzijn gedood. Denzelfden dag is een uit 16 vijandelijke schepen bestaand eskader, na van 8 uur 's ochtends tot 1 uur ,'s namiddags hij Porto Lagos te hebben gekruist, om 1 uur 5 de om Porto Lagos gelegen hoogten begonnen te beschieten. De schepen staakten tot vuur eerst cwn halfjes, en verwijderden zich toen in de richting >van het eiland Rliasos. Er zijn geen .menschen gedood. zilveren montuur, dien zij voortdurend recht zette. „Zijn jullie vrij? Zodd je werk?" vurig zij ons, toen wij alle drie verlangend naar haar opkeken. „Goed", zei ze, toen zij van Semka het vlugge, eerbiedige en bevestigende antwoord ontvangen had. „Ik tob een oud badhuisje dat uit elkaar moet en een put die gerei nigd moet.i. Hoeveel vragen jullie daar voor?"- 1 „Eerst dienen Wij dat te zien, dam©,"' zei Semka, wijs-zaakkundig. Wij werden in de gelegenheid gesteld een en ander nader te bezichtigen, en een uur later trokken wij reeds, met gereedschap gewapend, op het werk af. Voor vijf roe bels hadden wij het karwei aangenomen. Het badhuis bevond zich in een hoek van een ouden, verwaarloosden tuin. Niet ver daar vandaan, tusschen groen van ktersen- boomen, stond een prieel, vanaf tot dak van het badgelegenheidje, zagen wrj de oude vrouw in het prieel op een bank zitten, een groot, geopend boek' lag op haar schoot, waarin zij aandachtig las Af en to© wierp zij naar onzen kant scherpe, loerende blikkentot boek op haar knieën bewoog dan en in de zon glinster den de groote, ©ogenschijnlijk zilveren sluit klampen. 1 1 j Geen arbeid gaat vlugger dan de arbeid van de vernietiging. -Wij baalden ijverig, in wolkan van droog) bijtend stof, bet gebinte uit elkaar, viooit- durend niezend, hoestend, snuivend, de ©ogen uitwrijvendspoedig viel tot zaakje uit eltóaur, vermolmd, vergaan als tot was, evenals haar bezitster. (Wordt vpvelgdh "4 I j !l I I I I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1