De oorlog. Zaterdag 22 Januari 1916 No 15045 68**" Jaargang Eerste Blad. Het geval met de klampen, Deze courant verschijnt d a g e 1 ij k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs por kwartaal: Voor Schiedam en Viaardingen £i. 1.25, franc, per pctat £1. 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Viaardingen 10 cent. Afzondeilijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor liet eerstvolgend nummer moeien des middags vóór "en uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Bange Haven No. lil (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Von 16 regels 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naax de plaats die zij innemen. Advertentien Lij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zieh met ingang van 1 Febr. a. s., voor minstens 3 maanden op de „Scliiediunsche Courant" nbonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Verplaatsing gemeentelijke imreanx. Met ingang van Maandag 24 Januari a.s. zullen verplaatst worden naar het pand OUDE KERKHOF 4 1. het Bureau voor Levensmiddelen en Kolen; 2. het Broodbureau; 3. hot Bureau voor uitbetaling der mili taire vergoedingen. Schiedam, 22 Januari 1915. De Bfurgemeestor van Schiedam; M. L. H0NNERLAGE GRETE, Vernieuwen Kaaimunr. Burgemeester en Wethouders ,van Schie dam; i zijn voornemens op DONDERDAG 10 FE BRUARI an., 's namiddags ,2 uur, ten Raad- huize aldaar in .het openbaar aan te be steden: t Het vernieuwen van ,oen gedeelte van den kaaimuur langs de westzijde van de Voorhaven en het uitvoeren van daarmede in .verband staande wer ken. i Bestók en toekening verkrijgbaar tegen lietaling van f 1, ,(per post f 1.05), aan het Bureau van Gemeentewerken, .Korte Haven no. 33. j Aanwijzing dagelijksch van 1012 uur v.m. aan het (Bureau van Gemeentewerken Verhoring opgespoten gronden liggende in en hij het Sterrehosch. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; zijn voornemens op Maandag 31 Ja nuari 1916, 's namiddags 2 uur, 'ten Raadhui ze, bij openbare inschrijving te Ver huren voor den tijd van ongeveer drie naar MAXIM GORKI. 2) „Vooruit, hakt er maar op los, allen tege lijk!" commandeerde Semka, en krakend stortten de laatste stutten inéén. „Wat heeft zij daar toch voor een bock; het is zoo bijzonder dik'," vroeg Mischka nadenkelijk, terwijl hij even op dé spade is leunde en. het zweet ,van zijn gezicht geog de; toen, opnieuw aan 't werk gaande, mom pelde hij zacht: ,Als dat eens het Evan gelie Was1; maar daarvoor is het toch te dikj. „Maar wat gaat dat-eigenlijk jou aan?" vroeg hemi Semka. „Mij? och, niets Ik houd er wel van te luisteren naar iets uil een boek, vooral ujt een heilig boek Blij ons in hetdorp was een soldaat, die heette Afrikaan; als die begon met de Psalmen voor te lezenv f.« dan was het, "alsof er op een trommel ge slagen werd Hij kon toch zoo fijn vjoorlezen „Nu, en Wat zou dat nu allemaal viroeg opnieuw, Semka, teiWijl bij zich een sigaret rolde. „Niets uiriaar mooi is het toch ook al begrijp je er niets van jmaareen! 'dergelijk Woord op straat verneem1 je zoo iets niet Bjegrijpen kan je het niet, en- toch 'voel je, dat da,t Woord oen Woord voor de ziel is „Je begrijpt Het niet, 2eg je nu dan, dat is alweer een bewijs van joiawgrenze- looze domheid," hoonde "Semka zijn kame raad. jaren, ingaande op den dag der gunning en eindigende 30 November 1918, oen gedeelte der aan de gemeente bohoorende opgespoten gronden, lig gende in en bij het Sterrebosoh. De voorwaarden van verhuring zijn ver krijgbaar ter Gemeente-Secretarie (aid. Ah De op zegel geschreven inschrijvingsbil jetten moeten vrachtvrij worden ingeleverd in de ten Raadhuizo aanwezige gesloten bus. BUITENLAND. Van het Westelijke Trant. Fransch legerbericht Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt In Artois brachten wijf een mjjh tot ont ploffing onder een Duitsche loopgraaf bij hoogte 119, ten Z.-O. van Thelus. Engelsch legerbericht. Het Engelsohe hoofdkwartier in Frank rijk meldt: De Vijand! bracht drie mijnen tot ont ploffing ten westen van Fricourt, zoneter dat schade werd aangericht. Wij brachten ten oosten van Festubert oen imijn tot ontploffing. Onze artillerie dreef vier werklieden- detachementen uileen. Met succes bescho ten wij artilleriestellingen en die loopgra ven ten oosten van Fleurbaix, Elders wederzijds artillerievuur. Van het Oostelijke front. Üostenrrfksch legerbericht. Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gistermiddag: De indruk der groote verliezen, die de vijand den 19den dezer bij Toporoutz en Bajan heeft geleden, heeft hem gisteren tot een tijdelijke staking van den strijd genoopt, zoodat het daar, zoowel als op alle andere gedeelten van ons Noo oostelijk front, afgezien van afwisselende geschut gevechten, betrekkelijk rustig is geweest. Een Russisch viiegeskader heeft op het gebied ten Z.O. van Brzeany bommen ge worpen, die geen schade hebben aangericht. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Gisternamiddag stonden onze stellingen op den top en de hellingen van den Col di Lana gedurende twee uur onder trommel vuur. -Ook het gebied ten noorden van Peutelstein werd zeer heftig beschoten. Italiaanseh lege'rbericht. In de Talonazone dwong een onzer af- doeliugen vijandelijke troepen tot den terug- „Och, het is nu eenmaal niet anders Schimpen moet j ij altijd 1"- zuchtte Mischka. „Hoe kan men anders doen met stontme- rikken? Maar nu vooruit, aan 'twerk!Los met die planken I" Het badhuisje stortte" in elkaar, eenstof- kolom steeg omhoog, de bladeren der n ah ij- staande boomen dekkend met grijze poeier. „Het boek is met zilver beslagen," be gon Mischka opnieuw. Semka hief zijn hoofd omhoog en keek opmerkzaam naar het prieel heen. „Het ziet er naar uit," bevestigde hij kortweg. „Dan is het 't Ev&ngelie „Nu, en wat zou dat, als het 't Evan gelie was? Wat dajQ...?" *- vNiets „Daar heb ik mijn buik vol vanl Maar jij!... als je zooveel van de Heilige Schrift houdt, ga dan naar haar toe en vraajj baar je voor te lezen. Vertel haar, dat wij te vuil en te verloopen zijn om nog in de kerk to komen, maar zeg, dat onze ziel toch zooals het behoort op de rechte plaats.Vooruit, ga naar haar toe I" „Zal ik heusch?" „Toe, vooruit, ga tochl" Mischka wierp zijn breekijzer weg, trok zijn hemd terecht, wiesch met zijn mouwen, het zweet en het stof van zijn gezicht af en schreed door het geboomte heen, op het prieeltje toe. Do oude vrouw hief het hoofd op en keerde zich om naar den op haar toetredenden man. Wij volgden met nieuwsgierigheid do be wegingen, wij konden echter de woorden niet verstaan. Wij zagen, hoe Mischka met moeite op den grond ging neerzitten, aan de voeten van de oude, zoodat zijn neus na genoeg* het opengeslagen boek" aanraakte. De uitdrukking van zijn gezicht was gela- tocht, waarhij deze zware verliezen leden. Aaa Boven- en Bcneden-Isonzo belette gisteren mist de artillerie-actie. Van het Balkanfront. Het raadsel van Montenegro. Volgens de „Kolnische Volkszeiting" zijn de Italiaansche berichten over het intrek ken van alle aanbiedingen door koning Ni- kita op zijn minst sterk overdreven. liet schijnt juist te zijn, dat zich belemmerin gen bij de onderhandelingen hebben voor gedaan en dat een deel van het Montene- grijnsche leger geweigerd heeft de wapens neer te leggen. De vredesonderhandelingen worden echter voortgezet. Havas meldt uit Parijs: De Montegrijn- sche troepen blijven verwoede gevechten leveren aan de Oostenrijkers. Naar uit Rome wordt gemeld, zijn koningin Milena van Montenegro en do prinsessen Xenia en Vera Donderdagavond uit Brindisi te Rome aangekomen en gister morgen naar Lyon vertrokken, waarheen zich ook de diplomaten, hij het hof van Montenegro geaccrediteerd, zullen begeven. De Servische regeering op K o r f o o De leden der Servischi regeering zijn naar uit Parijs wordt gemeld te Kor- foe aangekomen, aan boerd van ee" Ita- liaanschen kruiser van Brindisi komend. Ondanks zijn hoogen leeftijd, heeft Pasjitsj de reis er goed afgebracht; hij verklaarde bij aankomst, dat, ondanks de tegenslagen, zijn land vol hoop is en overtuigd, dat een nieuw en grooter Servië uit de puin- hoopen van het oude zal te voorschijn komen. Pasjitsj betoonde zich zeer dankbaar voor de hulp. die de geallieerden brachten aan het Servische volk en het legei, verdreven uit hun haardsteden. Voorloopig zal de regeering op Korfoe gevestigd worden. Aan de Dardanelles Turksch lcgerberocht Het Turksche hoofdkwartier meldde gis teren Aan het Dardanellenfront gaven een krui ser en een monitor gistermiddag ongeveer dertig schoten af op Alteehi Tepe en Teke Boernoe, maar verwijderden zicli, toen de Turksche artillerie het vuur beant woordde. Anders niets bijzonders. In Perzië. Een Havas-telegram uit Petereburg meldt Officieel wordt uit Teheran bericht, dat de ministerraad onder voorzitterschap van Feranm Ferm ah in beginsel een bondge nootschap van Perzie met Rusland en En geland goedkeurde. i ten en rustig; wij zagen, hoe hij zijn baard gladstreek, hoe hij met uitgerekten hals vol aandacht de verdorde, kleine handen der oude betrachtte, die gelijkmatig de bladen van het boek omsloegen „Neen, maar kijk dien luiwammes eens! die neemt het daar lekkertjes vanhola! en wij? wij het werk alléén doen? Zullen wij dat werkelijk?" Na twee, drie minuten waren wij, Semka en ik, naast onzen kameraad eveneens op den grond. De oude sprak geen woord tot ons, wierp ons slechts een uitvorschenden, drogen blik toe, begon toen opnieuw in het boek to bladeren Het weer was mild, wij zaten onder het frissche, geurige bladerdak, een windje koelde onze slapen; in onze ziel ontlook een stil, vrede-brengond gevoel, ons reini gend van het vuil binnen-in ons, tenmin ste een oogenblik het bestaan ervan ons doend vergeten, zoodat men licht en Irisch kon ademen. „Paulus, een knecht van Jezus," zoo weer klonk de stem der oude. De stem klonk oud en knapte af on toe ai, maar zij was vol vroomheid, vol ernst. Bij de eerste woor den sloeg Mischka zich ijverig een kruis, Semka schoof vol innerlijke onrust heen en weer, alsof hij een gemakkelijker zit- plaatsje trachtte te vinden. De oude wierp hem af en toe een blik toe, zonder met lezen op te houden: „Want ik ben verlangend u te zien om u eenigo geestelijke gave mede te deelen, ten einde u te versterken; dat is, dat ik met u getroost worde door uw en mijn geloof" Semka, als een onvervalsehte heiden, geeuwde haidop; zijn kameraad keek hem verwijtend aan. De oude keek, hoewel zonder het lezen te onderbreken, gestreng naar Semka, wat (Men zal zich herinneren, dal onlangs de militaire gouverneur van Loeririan Enge land en Rusland den oorlog heeft ver klaard." i Reuter seint uit Teheran na Petersburg- De Russen bezetten de stad Sultan Abad, door do Engeische kolonie verlaten. De njand, met den Duitschorï' consul, vluchtten naar Boesoedjir, i I n Engeland. Regeling van den arbeid. In bet Lagerhuis deelde gisteren eerste minister Asquith mede, dat de regeering tot het besluit gekomen was dat hot drin gend noodig was ipeer gebruik te maken van ongeoefende, hal (geoefende en vrouwe lijke arbeidskrachten, opdat geoefende werk lieden zouden kunnen worden gebruikt voor ander oorlogswerkde werkgevers en lei ders der Trades Unions hadden beloofd dezen maatregel te tzullen steunen. Een desbetreffend wetsvoorstel zal pnmiddellijk woiden ingediend. i De wettelijke regeling waarop Asqmth deelde aangaande het gewijzigde gebruik van geoefende arbeidskrachten, is een net» voorste], waarbij de oorspronkelijke mumtie- wet wordt geamendeerd, JJeze maatregel, welke verschillende wijzigingen en uitbrei dingen bevat van de oorspronkelijke rege ling, is reeds door het Huis aangenomen en zal binnenkort wet .worden. Verlaging der gr aanprijzen. Uit Londen wordt gemeld* dat Engeland, Frankrijk en Italië een consortium hebben gevormd voor den (aankoop, de verwach ting en het verbruik van het noodige graan, ten behoeve van de geallieerden. Daardoor zal de onvrijwillige concurrentie van de verschillende volkeren, die de prijzen op drijft, vermeden worden. (Bovendien zal de handel met de ineutralen zooveel mogelijk beperkt worderf, om jhet getal beschikbare «diepen te vergrooten èn de vrachtprijzen te verlagen. Voor ditzelfde dool heeft de En geische admiraliteit beloofd (een aantal huipkniisers ter beschikking fe stellen. Op de havenarbeiders zal pressie geoefend worden, om de iwerkzhajuheden bij het laden te bespoedigen. Deze (maatregelen moeten dienen om do graanprijzen te verlagen. Ter Zee. Do duikboot- en mijnenoorlog. Lloyds meldt, dat het Engelsohe s.s. „Sutherland" (groot 3542 ton] 17 Jan. ge zonken is; do bemanning -werd opgepikt en gisteren te Malta aan land gebracht. Eén Lascaar was overleden. BINNENLAND. Bnitongtwone zitting Prov. Staten Noord- Holland. IP.ij Kon. besluiten van 15 en van 20 dezer, is aan den commissaris der Kon ningin in Noord-Holland machtiging -ver- hem verlegen maakte. Hij snuffelde wat met zijn neus en draaide zijn oogen rond. Eenige minuten gingen rustig voorbij. Hel leerrijke, eentonige lezen werkte kalmee rend. „Want Gods toorn van den hemel wordt, geopenbaard over alle goddelooze wezens en „Wat wil je dan toch schreeuwde plot seling do voorleestcr naar Semka. „G o, niets I Lees u maar kalm door ik luister toe," zei hij op deemoedigon toon terug. „Waarom zit je dan met je vuile han den aan die klampen?" bromde de oude. „Uit nieuwsgierigheid omdat bet werk er zoo mooi van is. Ik kan dat be- oordoelenik was vroeger n.l. sloten maker daarom bekeek ik bet nu even." „Iloor "eens," zei de oude droogjes, „jij moet mij nu eeas navertellen, wat ik zoo even heb voorgelezen." „O, goed hoorik, ik „Nu dan, vooruit „Het was een preek een preek over liet geloof, als ook over het ongeloof Heel eenvoudig en volkomen juist. Het dringt je tot in je ziel toe doorl" De oude schudde treurig haar hoofd en keek naar ons allen met verwijt in baar blik. - „Verlorenenstoenen zijt gij gelijk 1 Gaat direct aan het werk." „Het schijnt het schijnt wel, of zij zich geërgerd heeft," zei Mischka, met schuldbewusten glimlach. Maar Semka krabde zich achter het oor, geeuwde, keek de meesteres na, die, zon der omzien het smalle tuinpaadje afliep, en zei nadenkelijk: „En de haken aan dat boek daar, zijn toch van zilver Jeend tot het bijeenroepen van de Staten dier provincie in buitengewone zitting, op Dinsdag 1 Februari, ten einde alsdan aari de orde te stellen: lo. de verkiezing van een lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, ter voor ziening in de vacature, ontstaan doorbel door P. IBl J. Ferf genomen ontslag als lid van die Kamer, en 2o. de behandeling van voorstellen, ver band houdende met <len Watersnood in genoemde provincie. Dekking van oorlogtkoiten. De „Vrijzinnig-Democraat" meldt, dat de leden der vrijzinnig-democratische Kamer- groep bij de Tweede Kamer een wetsont werp hebben ingediend tot het heffen van een bui tengewone belasting tot dekking van oorlogskosten. Zij hebben het wetsontwerp van de commissie uit den Vrijz.-Dem. Blind ongewijzigd ingediend. Het tarief tot heffing van ongeveer 200 miliioen is er in opge nomen., In de toelichting zijn de noodzake lijke wijzigingen gebracht V De Commissie, door het Hoofdbestuur van de Liberale Unie benoemd ter over weging van het denkbeeld „beffing ineens", deed van het Hoofdbestuur van <ie Liberale Unie bet volgende schrijven toekomen: „Do Commissie, door uw Hoofdbestuur aangewezen, voir de overweging van het denkbeeld ecnor „heffing ineens", heeft do eer u mode te deelen, dat zij gemeend heeft de uitvoering van de haar sympa- tiiieke opdracht te moeten schorsen, nu, tengevolge van den langen duur van den Europeeschen oorlog, de defensie- en crisis- uitgaven vau Nederland,,dennate zijn ge stegen, dat de opbrengst van f275 miliioen op verre na niet toereikend is tot dek king daarvan, weshalve dan ook de Minister van Financiën een tweede leening, vermoe delijk ten bedrage van f 225 miliioen, heeft aangekondigd. ïn dezen stand van zaken zal er, naar de meening uwer commissie, van een hef fing ineens tot dekking van liet geheele bedrag van f 275j- f 225 miliioen, moei lijk' sprake kunnen zijn; neemt men nu daarbij in aanmerking, dat Z.E. de heer Mr. Treub in de memorie van toelichting op het wetsontwerp tot vaststelling der grondslagen van het stelsel van 's Rijks belastingen, heeft verklaard, dat het denk beeld «ener heffing ineens zal kunnen en misssohien wel moeten worden over wogen, als do tijd gekomen zal zijn, de vraag te bespreken der dekking van de buitengewone defensie- en crisisui'.gaven, die uit de leening 1914 niet meer konden worden bestroden, dan. ligt het naar En hij grijnsde, alsof hij van een voor proefje genoot. Wij overnachtten in den tuin naast de puinhoopen vim liet badhui". Drn volgenden morgen reinigden wij den put en zaten toen, kletsnat en vuil, in afwachting der afbe taling, op den drempel van huis, ons ver lustigend in het rijkelijke middag- en avond eten, dat wij ons konden toestaan; verder dachten wij ruc-F. Niemand had daar eenige behoefte aan. Na eenig wachten verscheen de oude vrouw. Zij strekte de hand vol geld naar ons uit, en zei verachtelijk: „Hier heb jullie je loon en maakt dat je weg komt. Ik had het hout nog tot brandhout willen doen slaan, maar jullie zijt dat niet waard." Wij namen het geld stilzwijgend aan. „Jij, leelijke heks," begon Semka, toen wij nauwelijks de deur achter ons gesloten wis ten .„Wat, niet waard zijn wij het? Jij, oud skelet I Nu vooruit, voor mijn part kun je nu met je bock klapperen. En plotseling greep bij met do hand in zijn zak en haalde er twee glimmende me talen voorwerpen uit, die hij ons zegepra lend voorhield. Mischka bleef stilstaan, keek met nieuws gierigen blik omhoog naar do uitgestrekte handen van Semka. f „Heb jij de haken eraf genomen?" vroeg hij verwonderd. „Ja, dat heb ik gedaanhet ij zilver... Al kan men ze niet gebruiken - een roe bel zijn ze zeker waard." „Maar zeg toch, zeg mij, wanneer heb jo dat gedaan? Berg ze op om der zonde wille (Slot vólgt.) SCHIEDAMSCHE COURANT t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1