De oorlog. Maandag 24 Januari 1916J 68m Jaargang, No 15046 Het geval met de klampen, Bericht. .Publicatie. J. M. VAN DER SCHALK. JANSEN. J. P. II. JANSEN. BUITENLAND. Van liet Westelijke front. V Van het Oostelijke front. Van het Zuidelijke front. Van het Balkanfront. In den Knnkasns. SCHIEDAMSCHE COURANT Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaalVoor Schiedam en Vlaardingen £1. 1.25, franco per post fl. 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden darebjks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middag-, vóór <*en uur aan hel Bureau lxvorgil zijn. Bureau: Lange Haven No. Ill (lioek Korte Haven). nrriTtoi Prijs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 13 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaat, die zij innemen. Ad ver ten tien hij abonnement op voordeeligo voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertenties opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Zij, die zich met ingang van 1 Febr. a. 8-, voor minstens 3 maanden op de „Schiedanisclic Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. PROVINCIE OVERIJSSEL. Wet van 21 April 1810 (Bulletin des lois no. 285) en Koninklijk Besluit van 18 September 1818 (Staatsblad no. 35). MIJNEN. Aanvraag om concessie tot het ontginnen van zout in de gemeenten HAAKSBERGEN en LONNEKER. Be Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, Gelet op de bepalingen van bovenaangehaal de wet en Koninklijk besluit: Brengen ter kennis van belanghebbenden 1. dat op den 5en December 1915 bij hen is ontvangen en onder nr. 8 in hel ter pro vinciaie griffie van Overijssel gehouden bijzon der register is ingeschreven het volgende ver zoekschrift Geven eerbiedig te kennen 1. J. M. van der Schalk, industrieel, 2. H. J. Jansen, brander, distillateur en glas fabrikant, 3. J. P. H. Jansen, industrieel, allen wonende te Schiedam; ten deze domicilie kiezende ten huize van den derden ondergetee- kende ie Schiedam: Dat zij, gebruik makend van het recht, be doeld in art. 13 der wet van 21 April 1,810 (Bulletin des Lois nr. 285) concessie vragen tot het ontginnen van zout over een uitgestrekt heid van ongeveer 3.300 If.A. onder de ge meente Buurse, als aangegeven in een bij deze in triplo overgelegd plan op schaal 12000, be grensd als volgt: De op de kaart aangegeven lijn, loopemie ran A, zijnde de grenspaal 834 langs de Rijks grens* naar B, zijnde grenssteen 32. Van B in rechte lijn naar C, zijnde de as van den duiker der Bxuningbeek, onder den weg van Broekhegc naar Smalhroek. Van C den Imkeroever der Brunink- of Nieuwe Beek volgend tot D, zijnde de as van de brug en den weg van Rutbeek naar Usseto. Van D naar E volgende de as van laatstge noemden weg, Van E, zijnde het snijpunt der assen van erengeneemden weg met den weg van Rutbeker- veld naar de Buursser- of Schipbeek, naar F, zijnde de as van de brug in cvengenoeinden weg over deze beek. Van F in rechte lijn naaf A, het uitgangs punt, terug; naar MAXIM GORKI. 3) (Slot.) Zwijgend liepen wij de straat door. „Dat is een echte streek!" zei Mischka nadenkend in zichzelf. „Hij grijpt ernaar en breekt ze af.Ja, ja.En het boek was toch een zoo goed boek.De oudedie zal knapjes boos op ons zijn." „Neen waar denk je aan? Let eens op, zij zal ons dadelijk nog terugroepenen ons nog een fooi geven ook," spotte Semka. „Hoeveel moet je daarvoor hebben?" „De uiterste prijs negentig kopeken geen groschen minderzij kostten mij zelve nog meer kijk eens hier mijn nagel heb ik er bij afgescheurd." „Zou je ze willen verkoopen vroeg Mischka aarzelend. „Aan jou? Wat zou jij er mee doen? wil je er manchetknoopen van hebben? Ze zullen mooi passen bij jou, bij je bak kes 1" "„Neen, in ernst, verkoop ze mij!" en Mischka's stem drukte een smeekMank uit. Een heen- en weergeschacher volgde. Ein delijk was de koop gesloten en de klam pen gingen voor negentig kopeken in de handen van Mischka over. Hij bleef staan en draaide ze in zijn handen rond, boog zijn borstelig hoofd en bekeek de beide haken aandachtig. „Hang ze toch aan je neus" ried Semka hem. „Waarom?" antwoordde Mischka hem ernstig. „Dat is niet noodig. Ik breng ze terug naar het oudje. Ik zal haar zeggen: Hier zijn de haken, die wij toevallig mee- dat do aanwezigheid van zout in het door hen aangevraagde mijnenveld overtuigend is be wezen, zoowel door bonngen op liet mijnen veld als in. de omgeving daarvan; dat rij vermeenen de noodige faculteit en middelen, die de wet van 21 April 1810 vor dert. te bezitten. Redenen waarom zij Uw College eerbiedig verzoeken deze aanvraag overeenkomstig meer genoemde net te willen doen inschnjven en afkondigen, waartoe zij de noodige gelden be schikbaar stellen. Schiedam, 3 December 1915. II. dat het grondplan van het betrokken terrem, hetwelk gelegen is in de gemeente Haaksbergen en Lonneker, opgemaakt op de schaal van 1 op 10.000, ter provinciale grif fie van Overijssel is nedergelegd- Belanghehbendcn worden mitsdien opgeroe pen hunne bezwaren, zoo die er zijn tegen het verleenen der gei raagde concessie, of hunne aanvragen in concurrentie, schriftelijk aan hun College in te leveren vóór den laatslen dag van de vierde maand na de dagteekemng, waar op deze bekendmaking voor het eerst zal zijn afgekondigd. Zwolle, den llden December 1915. De Gcdep. Staten van Overijssel, RECIITEREN, Voorzitter, 1IENRI VAN G BOENEN'DAF.L, Gnffier. Duitseh legerhc richt. Het Duitsche groote hoofdkwartier meid- de gistermorgen Bij Neuville, ten Noorden van Atrechl, hebben onze troepen, na met goed gevolg mijnen te hebben doen springen, de voor ste vijandelijke stelling ter breedte van 250 nieter vermeesterd. Wij hebben 71 Fian- schen gevangen gemaakt. In Argonnc hebben wij na een kort ge vecht met handgranaten een vijandelijk ver dedigingswerk bezet. De militaire werken ten Oosten van Bel fort zijn door ons gebombardeerd. Fransch legerhericht. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag zegt, dat er geen feit van be- teckenis valt te vermelden. Engelsch legerbericht. Het Engelsche hoofdkwartier meldde gis teren Ondermijningswerk hij Maricourt, IIul- lueh en Givenchy, Wij hebben met goed gevolg vijandelijke verdedigingswerken bij Monehy en Fre- linghien beschoten. namen. ,hier heeft u ze terug zet ze weer er aan aan hetzelfde boek." „Wat zeg je, kerel, je wilt ze weer terugbrengen zei Semka, den mond open sperrend van louter verbazing. „Ja, wat zou dat?... Kijk eens hier, zoo'n soort boek dat moet volledig zijn enkele stukken er van afscheuren dat mag toch niet... En het oudje het oudje zal zidi zoo ergeren.En zij zal gauw ster venEn daarom wilde ikBroeder, wacht hier een oogenblik op mijik kom dadelijk weer."- En voordat wij hem nog konden terug houden, was hij met haastige passen reeds verdwenen. „Wel bliksem, zoo'n schoft, zoo'n lam meling!" schimpte Semka, toen hem dui delijker werd, wat er had plaats gevon den. i Razend van toom cn angst, stiet hij nog zware zinnen van verwenschingen uit cn zette het daarna op een loopen. Het prikkelde mij te weten, hoe Mischka met de oude vrouw doen zou; daarom keerde ik langzaam naar het huis terug. Ik kon mij niet voorstellen, dat ik eenig gevaar of last ermee op zou loopen. En ik vergiste mij niet. Toen ik bij bet huis. aanlandde, en door een reet der schutting keek, zag en hoorde ik het volgende: Het oudje zat op de treden der trap, hield in de handen de haken van haar bijbel en "blikte over haar bril heen, doordringend en streng, Mischka in het gelaat, die voor haar stond, met den rug naar mg toe. Ondanks' den stréngen en harden glans der prikkende oogjes, lag er om haar mond toch een milde plooi: men kon zien, dat het oudje een goedmoedigen glimlach ver bergen wilde den glimlach van ver geving. Achter den rug van de oude vrouw kwa- Vlieger aanslag op .Engeland, liet Engelsche oorlogspersbureau .maakte gisteren bekendt Gebruik makende van /den helderen mandj schijn, heeft eenvijandelijk vliegtuig om één uur in den ftfgeloopen nacht een bezoek gebracht aan de Oostkust van Kent Na snel aclffer elkander ,9 bommen te hebben geworpen, is het pn zee\vaarische richting verdwenen. Er is jgeen maritieme of mili taire schade aangericht, wel ©enige schade aan particulier eigendom. ,Een brandbom heeft brand veroorzaakt, Idie om 2 uur weer was gebluscbt De (verliezen zijn1 burger gedood, 2 mannen, 1 vrouw pn 3 kinderen licht-ge wond. liet Britsche departement Wan oorlog maakt bekend, dat 'twee vijandelijke water vliegtuigen gisteren kort ma het middaguur opnieuw de Oostkust van Kent hebben aan gevallen. Er is hevig op de aanvallers ge schoten. Zij zijn verdwenen, achtervolg1*! door militaire cn marine-vliegtuigen. Er is geen scha] - of letsel toegebracht. Oostenrijkseh legerbericht Het Oostentijksthe hoofdkwartier meldde gistermiddag Eergisteravond hebben wij op den Dol- zok-heuvcl, ten Noorden van Bojan aan de Proeth, met behulp van mijnen Russische loopgraven in de lucht laten springen. Van de 300 man sterke bezetting zijn er slechts enkelen levend afgekomen. In den nacht van gisteren op heden hebben onze troe pen den'vijand op dezelfde plaats uit een zijner loopgraven verdreven. Ten Noordwesten van Uscicczko is een door ons ingerichte bruggeschans sedert gcruirwn tijd het doel van tal van Russi sche aanvallen. Bijna alle dagen komt hot daar lot gevechten op korten afstand. De dappere verdedigers houden tegenover alle stormaanvallen stand. Ten Zuiden van Dubno heeft de vijand vanochtend, na een krachtige voorberei ding door de artillerie, onze stellingen aan gevallen. Russisch legerbericht. De groote Russische generale staf meld de Zaterdag o. a. „Aan den benedenloop der Strypa en aan de Dnjester hebben wij een aanval gedaan op don vijand, die de hoogte ten Noordoosten van Jaslowiec en het dorp Dabrowa, ten Zuidoosten van Lataez, heeft bezet. Het dorp Dabrowa is reeds door ons vermeesterd. „Ten Noordoosten van Czernowitz heeft de vijand vier mijnovens bij onze loop graven laten springen. In de nabijheid is een verwoed gevecht ontstaan." men drie gezichten te voorschijn: twee vrouwelijke; de eene bad een doek om 't hoofd, de andere had een vlek op één der oogen, en achter deze keek een mannen- gezicht met grijze bakkebaardjes en een haarlok op 't voorhoofd, naar Mischka. Voortdurend knipte hij op eigenaardige ma nier met beide oogen, alsof hij tegen Misch ka zeggen wilde: „Scheer je weg, bxoeder, zoo gauw mogelijk!" x Mischka stotterde onsamenhangende zin nen, in zijn poging om opheldering van de zaak te geven: Waarlijk, een bijzon der boek Gij allen, zegt het, gij allen zijt diereii en honden. En ik dacht bij mezelvehoe waardat moet men erkennenUitvaagsel zijn wij en boos wichtenEn weer dacht ik bij mezelf: De dame is oud, misschien is het boek wel haar eenige troost en, en hier nu die klampen zou men er veel voor geven? Maar zitten zo aan *t boek vast, dan eerst hebben ze waarde. En toen heb ik bij mijzelve overlegd vooruit, ik wil het oude menschenkind vreugde bereiden en haar de dingen terugbrengen.Buiten dien, wij hebben, Gode zij dank, weer een kleinigheid verdiend voor ons levensonder houd. Vaarwel, ik ga nu weg." „Wacht eens even," hield hem do oude terug; „vertel mij, heb je begrepen, wat ik gisteren heb voorgelezen?" „Ik? Maar wat zal ik begrijpenIk luis ter toe ja, maar hoe luister ik toe? Hebben wij ecnigszins ooren voor Gods woord? Wij begrijpen dat niet. Met het hart begrijpen wij1, maar onze ooren ver staan niets ervan.Vaarwel. „Zoo-ooi" zei de oude, op uiige rek ten toon, „neen, neen, wacht even. Mischka zuchtte zwaar en diep; deze geheele uitlegpartij was herrf reeds danig moeilijk gevallen. „Zou je wenschen, dat ik je nog eens iets voorlas?" Het legerbericht van Zondag luidt: „In dc streek van Tannenfels hebben de Duitscliers onze verschansingen met gas bommen beschoten. Ten Noorden van Czartorysk is de vijand teruggetrokken, na vergeefsche pogingen om de door ons genomen hoogte te hernemen. In Gahcié hebben wij aan het fiontvan den benedenloop der Strypa vijandelijke pogingen, om onze loopgraven te naderen, verijdeld." 0 os tenrijksch legerbericht. Het officieele OoMcnnjhache communiqué van gisteren zegt: Artilleriegevechten bij hei bruggehoofd van Tolmein, in den Westelijhen'sector van den bergkam van Kern cn op enkele ge deelten van het Tiroolsche front. e In het gebied van Flilsch is de aanval van een zwakke vijandelijke afdeeling op de helling van den Rombon afgeslagen. Een onzer vliegers heeft bommen gewor pen op de lijandelijke magazijnen tc Borgo. Montenegro's houding. Zaterdag verspreidde de Montenegrijn- sebo consul-generaal te Londen de mede- doeling, dat Montenegro nooit gocnpilu- loerd heeft en dat er ook met Oostenrijk geen onderhandelingen over vrede geweest zijn. Zooals uit het volgende, gi-deren uit Rome afgezonden Reutertelegram blijkt, zijn er echter toch onderhandelingen geweest over iets, wat de oersle-rnimster van Mon tenegro een wapenstilstand noemt, maar welke in het geval van Montenegro niets anders te lieteekenen kon hebben dan het eerste stadia van een vredesonderhandeling. Echter zou, volgens 's ministers verklarin gen, Montenegro- wat deze onderhandelingen slechts voornemens zijn geweest om lijd te winnen om den aftocht te waarborgen. Het telegram luidt: „De Montene- grijnsclio minister-president ineldt juit Brin- ilisi, dat do (onderhandeïtingen over eüni wapenstilstand met Oostenrijk alleenlijk ten doel hadden om tijd te winnen, den aftocht te waarborgen en den opimarsch Van hot Oostenrijkseh© leger te (Vertragen. Do Montcnegrijnen zetten den strijd voort" Voorts meldt Reuter uit Ronro: De koning van Montenegro kwam heden (Zondag), vergezeld van prins Peter, aan. het station aan, waar' hij ctoor den koning van Italië, den prefekt en acn consul van Montenogio werd ontvan gen. Bij den uilgang stond een talrijke menigte, die den koning hartelijk toejuichte. De beide vorsten en prins Peter begaven zich per auto naar de villa Savoia, waar de koningin met de kleine prinsen hen op- „Hnimijn kameraden wachten. „Spuw toch op ze jij bent een goeie kerel laat de anderen loopen." „Goed 1" luidde Miscbka"s stille inwilli ging- „Je laat ze dus loopen? Ja?" „Ik zal het doen." „Goed zoodat is verstandig je bent nog heelemaal een kind, ook al draag je een baard tot aan je ceintuur.Ben je getrouwd?" „Ik ben weduwnaar...; mijn vrouw is dood „Waarom drink je? Je bent immers een drinkebroer?" „Ja, dat ben ik ik drink. „Waarom?" „Waarom ik drink? Uit stommigheid drink ik. Ik ben dom, wel, daarom drink ik. Natuurlijk, als je verstand hebtzou je jezelf dan ton gronde richten?" zei Mischka mei neergeslagen blik. „Je oordeelt volkomen juistWelnu, raap je verstand dan toch bijéén, doe het toch, en verbeter jega naar de kerk. luister naar Gods woord...; in Hem is alle wijsheid." „Zeker, zoo is het," zei bijna steunend Mischka. „En nu zal ik je nog eens wat voor lezen goed t„Ais u wilt..." zeide Mischka, bjjnaver gaande van innerlijke oniust. Het oudje haalde haar bijbel te voor schijn en op do binnenplaats was haar stemgeluid waarneembaar „Daarom, o, menscb, kunt gij u niet verontschuldigen, wie gij ook zijt, die oor deelt; want op welk punt gij een anderen oordeelt, verdoemt gij u zelf, nademaaJ gij precies hetzelfde doet, wat gij veroordeelt." Mischka schudde zijn hoofd en krabde zijn linkerschouder. denkt gij echter, o, mensch, Gods oordeel te kunnen ontkomen?" wachtten De koning en prins Peter zullen naar Lyon vertrekken. Dienzelfden avond nog vertrokken ko ning Nikolaas en prins Peter naar Lyon, uitgeleide gedaan door den kon dig van Italië. Oostenrijkseh legerbericht. Het Oostenrijkschc hoofdkwartier meldde gistermiddag: De neJerlegging van de wapenen door de Monlenegrijnen vordert. Op .tal van plaatser. zjjn de wapens neergelegd. Aan. het noord oostelijke front van Montenegro hebben zich de laatste dagen meer dan 1500 Serviërs aan ons overgegeven. De Adriatische havens Antivari en Dul- cigno zijn door onze troepen bezet. In G rieken land. Het is thans waarschijnlijk, zoo meld-1 -- Beuier Zaterdag uit Athene, dat de staat van beleg zal wonden afgekondigd. De koning deelde m een onderhoud niet een vertegenwoordiger van de „Roeskojn Slowo" mede, met wolk doel dit zal ge schieden. J)o koning ZpiJe: „Indien de ministers komen met het voorstel tot afkon diging van den staat van beleg, zul ik dit beslist goedkeuren. Het is geenszins mijn bedoeling de vrije meennigsuiting aan hard den te leggen, maar ik kan niet toestaan^ dat organen van de GriekscJie pers oordeel vellingen bevatten, die miijn gevoelend kwetsen. Er mag niet geduld worden dal Griekscbe Waden een beroep doeju op vreemde lander* en deze uitnoodigen niet terug le deinzenj voor inbreuken op de souvereme rechten, van Griekenland. Alleen tegen deze misbruiken zul de staat van beleg gericht zijn." Russisch Jegerbericht De generale staf van het Russische Kauj kasusleger meldt: De overhaaste aftocht .der Turken in het gebied van Eizeroem' wordt voortgezet. Op tal van plaatsen blijven wij munitie, artillerie, levensmiddelen en telefoenmnt- terieel buit maken. Onze troepen, die fieii vijand vervolgen, rukken vooruit langs -wegen die met lijken van bevroren Askari's rijn overdekt- Er is oen groot aantal gevangenen ge maakt in iedere jbewoonde plaats. Een van onzö afdeelingen uit Marais loet* rije aan het Kaukasischo front gekomen, bestormde een half eskadron Soewari's en drie compagnies Askari's, die een dorp verdedigden. Een deel van de Turken sa belden zij neer, do overigen maakten zij gevangen. Ten zuiden van de Charianson hebben wij een sterke afdeeling Koerden volslagen vernietigd- In do streek -van Melazgert heeft onze „Barmhartige vrouw," begon Mischka schreiende, „laat mij om Godswil gaan Ik kom liever een andermaal terug maar nu verga ik van den hongerSedert gisteren hebben wij niets gegeten De dame sloeg bet bock heftig toe. „Maak dat jo weg komt 1 Vooruit 1" klonk het schel en kort over de binnenplaats. ^Verstokte zielen dierlijke wezens klonk het sissend over dc plaats hem ach terna. i iii i 1 Een half uur later zaten wij bij elkaar in dc herberg en dronken thee met witte brood. „Als met een boor heeft zij mij gekweld," vertelde Mischka mij, mij vriendelijk met zijn lieve oogen toelachend. „Ik dacht maar steeds bij mijzelve: lieve hemel, wat ben ik begonnen. Waarom ben ik er weer heen gegaan? Naai' de pijnbank ben ik gegaan... In plaats van eenvoudig de klampen in ontvangst te nemen en mij vrij te laten begint ze een eindeloos gesprek met mij zuigt ze mij het bloed uit do aderen. Ik ben waarachtig gaan zweeten bij die lange conversatie..., waarachtig, hoor!" En hij glimlachte voortdurend met een onbeschrijfclijk-zachten lach Semka, brommig, stekelig, slechtgehu meurd, zei tot hem, toen hij met zijn odys see klaar was: „Je hadt beter gedaan met direct maar dood te gaan, idioot die je bent! De vliegen en de wonnen zouden je dan direct morgen opeten, met jo hcelc dosis sluwheid er nog bij „Natuurlijk! Jij moet weer 't laatste woord hebben. Kom, wij gaan nog een glaasje drinken, jongens, op 't slot van* deze geschiedenis." En toen hebben wij een glaasje gedron ken op 't slot van deze wonderlijke ge-, schiedenis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1