De oorlog. Meneer „Combinaas". 68'** Jaargang Dinsdag 25 Januari 1916. No 15047 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en vlaardingen £L 1.25, franco (war post fl. 1.G5. Prijs per weekVoor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertenticn voor het oerstrolgend nummer moeten des haddagvóór uur ruon hot Bureau be/orgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Ad ver ten tién: Van 16 regels £1. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats uie zij innemen. Advertentie n bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertenticn opgenomen tol den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Febr. a.s.f voor minstens 3 maanden op de Schiedomsclie Courant" nbonneerou, ontvangen de tot dien datum verselirj- iiemle nummers gratis. Collecte watersno d. Hot Gemeentebestuur stelt zich vcor op Maandag 31 Januari a.s een collecte te doen houden op straat en langs de hui zen der ingezetenen ten behoeve van de slachtoffers der overstroomingen, waardoor ons land zoozeer is geteisterd. Het is waar, dat de ingezetenen wel roods werden opgewekt om hun g:ften in te zenden bij hun courant of aan het nationale comité, maar het Gemeentebestuur houdt het er voor, dat er velen zijn, die om pen of andere reden daar bezwaar in hebben gezien en op een gelegenheid als deze heb ben gewacht Mochten er zijn, die een roede gedane gift nog mochten willen aanvullen, dan zal het natuurlijk niet anders 'dan aan genaam zijn deze alsnog in ontvangst te nemen. De opbrengst der collecte zal worden opgezonden aan de Algemeene Vereenigde Commissie ter leniging van rampen "door Watersnood in ons land. Het is de bedoeling, dat de collecte zal geschieden door dames en heeren, die zich daarvoor vrijwillig aanbieden. Zij, die daartoe genegen zijd, worden verzocht zich vóór 28 dezer schriftelijk aan te melden bij" den Burgemeester. Burgcvieester en Wethouders van Schiedam, M. L. HONNERLAGË GRETE, De Secretarie, V. SICKENGA. Aan de Openbare School C te Sclr'edam (Hoofd de heer A. Baan; wordt gevraagd oen Onderwijzeres met akte J en K. Aanvangsjaarwedde f575' -f- f50 en 7 verhoogingen voor dienstjaren van föO, akte handteekenen £50, hoofdakte f200. Inlichtingen te bekomen bij het Hoofd der school. Solücitatiën aan den Burgemeester vóór 6 Februari a,s., onder opgave der scholen waaraan de candidaten werkzaam zijn of zijn geweest BUITENLAND. Tan het Westelijke frent. Fransoh legerbericht Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: Zwakke artillerie-beschieting over het ge- heele front Biilly Barrington zat bij het open haardje in zijn speelkamer en keek met liedcnkclijke vroolijk'heid naar de speelsche vlammen- tongetjes. Ervaren n.l. in den laatsten (tijd vreemde en onaangename dingen gebeurd. Ten eerste was zijn kamermeisje, zijn lieve Nelly, plotseling verdwenen en een verve lend, onhandig spook was er voor inde plaats gekomen. Ten tweede kwamen zijn veelgeliefd paatje en maatje lang niet zoo vaak als vroeger bij hiem, en als zij ibij hfem kwamen, keken zij zoo bedrukt en deden zij ook hieel anders dan vroeger. Een maal sleehits nam zijn moeder hem in haar armen om hem ie kussen,terwijl vroe ger. k Dat was alles w|at wel heel vreemd. Beneden in het bureau zal William Bar rington en rookte droefgeestig zijn pijp, ter- iwijl hij een melancholieken blik wierp naar een hoop brieven en papieren vóór hem op zijn schrijftafelhet huis Barrington trilde n.l, op zijn grondvesten. Een groote combinatie vjan zaken, en een klein pri- vaatzaak]© waren in botsing gekomen, met het noodzakelijk gevolg, dat het kleine zaakje het onderspit moest delven. Daarin lag de oorzaak dat Kil zich enkele* din- In Artois gevechten met handgranaten ca luchttorpedo's op de barricades voor Neuvulle. Ten N.O. van Roye en ten Z.O. van Soyecourt (ten Z. der Domme; beschoten de Franschen de Duilsche verplegingsco- lonnes. Tien projectielen werden op Nancy geworpen, hedenmorgen, tusschen 7 en 8 uur. Engelsch legerbericht Het Engelsche hoofdkwartier meldde gis teren Wij hebben vannacht bij St. Eloi een mijn laten springen, waardoor de vijande lijke loopgraven aanmerkelijk zijn bescha digd. Een kleine patroelje is door de draad versperring van den vijand bij Verloren- lioed gekropen, heeft van de verschan sing in oen sterk bezette loopgraaf ge schoten en is daarop zonder verliezen te ruggetrokken. Rij Loos wisseling van geschutvuur. Ten N.O. van Armentières hebben wij de loopgraven van den vijand zwaar be schadigd en, bij Pilkcn zijn schansmortie- ren lot zwijgen gebracht. Duitseh watcrvliegluig boven Dover. Het Britsche oorlogspersbureau maakt be kend, dat een Duitsch watervliegtuig gister middag om 4 uur over Dover is 'gevlo gen. Het is door alle afweerkanonnen on der vuur genomen en door twee Engelsche vliegtuigen achtervolgd. Van het Oostelijke fronl. Oostenrijksoh legerbericht. Het Oostenrijksche logerberichl van gis termiddag noemt den toestand onveranderd. De slag bij Toporoutz. Uit jCzemowitz wordt aan het „Berl. Tagebl." geseind, dat de slag bij' Toporoutz nog steeds voortduurL, maar sedert drie dagen aan het afnemen is. De Russen heb ben Vrijdag en Zaterdag him hevige aan vallen hervat, omdat ze nieuwe versterkin gen hadden gekregen^ De verliezen der Ruisen bij de jongste ge vechten zijn veel grooter dan Lot dusver werd gedacht. Volgens betrouwbare berich ten is de divisie uit Jekaterinalof volkomen vernietigd. Deze had ten laak langs den boschrand van, Torporóutz buiten de flank der Oostenrijkers te komen, kwam daardoor echter toreohl in de zóne van de Oosten- rijksclie zware artillerie en in het vernieti gende vuur van de Ho nved -i niante riedie ten slotte met het blanke wapen de gelede ren der Russen decimeerde. Onder de ge rangenen van deze divisie bevonden zich ook Turkmenen. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Pogingen van den wijand om onzb stel'ï r gen in don ■sector van Lefraun (Lavaronej te naderen en «en nieuwe aanval van ee|n Italiaansclie afdeeling opde helling van dep •Jtombon, zijn afgeslagen. Van het Balkanfront. Oostenrijksch legerbericht. Het Oostenrijkschc hoofdkwartier .meldde gistermiddag- Gisteravond hebben wij Skoetari bezet. Eenige "duizenden Serviërs, die de bezet ting vormden, hebben zich teruggetrokken zonder het tot een gevecht te laten komen. Bovendien zijn onze troepen gisteren in gen moest ontzeggen, waaraan hij tot nog toe gewend Wias geraakt. Op zekeren dag speelde Bhlly met zijn Jooden, soldaatjes, terwijl zijn ouders bij den haard de couranten lazen. Na een poosje begonnen zij over hun zorgen te praten, wat tot nog toe steeds vermeden was in Billy's gezelschap. Veel, waarover gespreken werd, ging aan Blilly voorbij, maar zooveel begreep hij toch wel, dat er- iemand Was, een „combinaas". die de oorzaak was van hun tegenwoor dig gebrek. Die combinaas was zeker een afschuwelijke kerel, Want hij had niet goed gehoord, liad die Combinaas zich zelfs niet gevestigd in kot allereigenste kantoor van zijn vader, in de city? Wat hij buitendien allemaal nog gedaan had, begreep Billy niet heelemaal, toch d i t snapte hij lieel goed, dat deze Combinaas zijn lieven va der, zijp besten eigen vriend, had geruï neerd. jB|ij die gedachte alléén, kookte zijn kinderbloed „Hadden dé anderen mij nu maar gehol pen, dan had ïk den strijd met hem wel aangedurfd", hoorde Bfdly zijn vader zeg gen. „Ach ja", antwoordde zijn moeder zacht. „De zaken hadden dan zeker een andere wending genomen". Bjilly lag den natóht hierop Wakker in zijn bedje; èft dacht óver alles- na,- wïit hij had gehoord.- Plotseling krefeg' hij een den loop van den dag Niksits, Damlowgrad (beide ten noordoosten van Celtin je; en Podgoritsa binnengerukt. De ontwapening van .Montenegro is tot dusver zonder wrijving gegaan. Op sommige punten hebben Monlencgnjnsche afdeelingcn het verschijnen van tonze troepen zelfs niet afgewacht, doch reeds .tevoren de wapens neergelegd, om naar (huis te kunnen terug- ik eeren. Op andere plaatsen .hooft verreweg het grootste deel der ontwapenden de voorkeur gegeven aan krijgsgevangenschap boven den toegestanen terugkeer naar bun woonplaab- sen. De bevolking heeft .onze troepen overal vriendolijk en niet zelden feestelijk ont vangen. Buitensporigheden, die bijv. ,te Podgorit sa zijn voorgekomen, hielden op, zoodra de eerste 0.-H. .afdeeling was opgedaagd. De veldtocht jn Albanië. Reuter seihde gisteren uit Salonïki: Na inneming van Berat trokken de Oos tenrijkers paar Durazzo, de Bulgaren naar Walona op. i De verdediging (van den ,L o w ts j en. Ludovic Vandeati semL uit Peters burg mededeelmgen van ^den Montenoj grijusohen kolonel Popowitsj [Lopowatz, van welke het blad<eenige uittreksels publiceert. De kolonel zegt, .dat het onjuist is, dat het Montonegrijnschc leger 35 000 ,man telde, dat 30.000 Serviërs deelnamen aan de ver dediging van.den bowtsjen en dat veel zware artillerie door de Franschen was aan gevoerd. Slechts 5800 (M on tenegnjnon ver dedigden den berg ten er waren slechts vier 12 c.M. kanonnen, (.vroeger m Italië aange kocht en zte .oude Russische kanonnen. Montenegro kreeg geen ondersteuning, zelfs niet van de zijde van den borg. Anti.- vari wed door de Oostenrijksche vloot ge bombarieerd en schepen, beladen met le vensmiddelen, weiden in fien grond ge boord Zes Oostenrijksche pantserschepcu konden den Lowtsjen (beschieten. „Wij hadden geen hulp meer te verwach ten," zegt de jkolonel verder. „Een achtste gedeelte van onze burgerbevolking was be zweken van den .honger. Wij hadden slechts 28 veldkanonnen mot 38 projectielen per stuk. Onze geweren waren gehavend en vrij hadden 100 pationen per geweer. .Onze maiü- schappen hadden geen schoeisel, geen kled deren, geen voedsel." Van. de 70.000 iinan, die wij bij het begin van den oorlog op de been hadden gd- bracht, waren nog slechts 15.000 uitgehon,- genden over-, die streden tegen een 20-vou- dige overmacht i De kolonel eindigt $idus: „Er zou dus geen schande in .steken als de 10 h 15.000 ongelnkkigon gecapituleerd hadden. (Maar wat "ei- ook gebeure. m het voorjaar zal men ons weerzien." i i (Bi o nu mi ic|n op iMonastir. Reuter seinde gisteren juit Salonika: Meer dan 200 bommen weiden geworpen op Monos li r en de nabunge stelLingen van den vijarud. j Een andere escadrille .wierp honderd bomt anen op de vijandelijke stellingen rondom Glievgoli. In beide plaatsen werd groote schade aangericht Alle aeroplanes keerden .onbeschadigd terug. j prachtigen inval- Hij was menigmaal in den gooien tijd in Gresham Street, op het kantoor van zijn vader geweest. Waarom zou hij er nog niet eens heengaan en dien ellendelingom- brengen? Wel was bet een heel eind en hij zou geen vader of moeder bij zich heb ben, die den oimibus aanhielden en voor hem betaalden. Zijn plan was gdwjaagd en aan vele ge varen verbonden. Maar Bjilly was een moe dig, pienter kereltje. Had hij niet mctJo- nes gevochten, die nog wel twee jaren o-uder was en veel grooter? Den volgen den dag, toen hij met het kindermeisje uit wandelen ging, vist hij te ontsnappen in de richting Van Lancaster Gate. Maar daar wachtte hem een moeilijkheid. Er kwa men, een, twee, drie omnibussen aange reden en hij wist niet, welk© -hij nemen moest. Ten langen leste besloot hij maar den volgenden te pakken, dat zou wel de goeie zijn, overlegde hij bij zichzelf. Hij hield den onnibus op zeer daad werkelijke wijze ajan, door midden op den weg te gaan staan en hevig met beide armen te zwaaien. Daarop klauterde hij, met behulp vjan den conducteur, de tre den op en naam plaats. De overig© passagiers namen hem nieuws gierig op, maajr Bdly was ongevoelig voor hun lachende gezichten. Hij had al zijn aandacht nopdif' Oitt op zijn plaats zijn In MesGpotamië. De Engelsche hulpexpeditie. De Engelsche opperbevelhebber in Me sopotamia beiicht, dat op 22 Jan voor ecrüge uren een wapenstilstand was ge sloten om de gewonden weg te brengen en de dooden te begraven. Gedurende de jongste 48 uren was de Tigris ie Koetel-Amara buitengewoon ge wassen, Waardoor bewegingen der troepen te land onmogelijk waren. Townshend bericht, dat hij voldoende van al liet noodige is voorzien en dat zijn troe pen niet weder in gefceclit zijn geweest. Afrika. In W,es tel ijk Egypte. Een Reulertelegxam uit Londen maakt melding van een aanval door de colonne van generaal Wlalaoe ondernomen opeen kamp der Senoessi. De „-Trijdniacht van den vijand weid uiteengedreven en het kamp in brand gestoken. Nadere bijzonderheden zijn nog niet be kend. In Duit scli Oost-A Cr ik a. Nadat hij in het Lagerhuis een overzicht had gege\en van verschillende operaties /van minder belang in Oost-Afrika, deelde minister Tennant mede, dat de Engelsche troepen den 21sten Januari Langido in Duitsoh-Ooist-Afrika hadden bezet, zonder op ernstigen tegenstand te s'uiten. De zware regens hadden echter den opmarsch ten zeerste belemmerd. BINNENLAND. Audiënties. De audiëntie van den minister van wa terstaat zal Vrijdag a/s niet plaats heb ben. Do gewone audiëntie van den minister van koloniën zal Donderdag as. niet plaats hebben. Twet-ite immer. Naar wij vernemen, beeft, in verband met de hervatting hedenmiddag van de werkzaamheden door de Tweede Kamer, de club Van Unie--liberale Kamerleden gis terochtend een vergadering gehouden, ter wijl vanmorgen nog andere kamerclubs zul len bijeenkomen. Bevredlgingeeomtnisde onderwijs. Verwacht wordt, dat de eerstvolgende vergadering van de Bisvredigings commissie op onderwijs gebied, wier bijeenkomsten, sedert do jongst© vergadering in het einde van 1915, wegens de ongesteldheid van haar voorzitter, dr. Bps, nog niet hervat konden worden, thans in bet begin an Februari e. k'. zal plants hebben. Algemeene Watersnood-commissie. Bij de Algemeene .Vereenigde Commissie ter Leniging van Kampen door Watersnood in Nederland, was gisteren in totaal inge komen f807.34G.43V2. Het Oranje Kruis. Prins Hendrik heeft gisteren te Am -ter. dam een vergadering van het dagelijksch evenwicht te bewaren. De conducteur beurde de entree's, Blilly vertelde, zoo goed als hij kon, hij wou naars vaders kantoor in Gresham Street „Gresh'm Stront!" zei de conducteur, „die is in de buurt van de Blank." „Ja, zeker," beaamde Blilly zelfbewust. „Twee stuivers", zeide de man, en scheur de ©en kaartje af. De situatie werd bedenkelijk. Twee stui vers beteekonen soms een bagatel, soms een groote som; liet kom!, maar er op aan, hoe men er tegenover staat 1 Billy bezat slechts één stuivertje, een stukje touw en twee pepermunljes. Hij hield dep conducteur het heele zaakje voor. De man keek or lachende naar. „Het stuivertje is goed, maar het overig© is geen gangbare munt," grinnikte hij. (Billy gleed van zijn zitplaats af „Dan meet ik er maar uit, dan loop ik verder," zei hij overtuigd. De overige passagiers protesteerden; een oude dame betaalde het ontbrekende, ter wijl zei mompelde: „die kleine schat Van een jong!" De rit liep verder goed af; de conduc teur hielp Bfilly hij het uitstappen, toen hij aan zijn eindpaal gekomen was. Billy stapte bij de Bank op een politie agent af en aan de zijd© vian dezen veili- gen man stapte hij op den hem welbekenden ingang van het kjantopr of, waar hij zoo V-stuur van den Kon Nation. Bpnd voor Reddingsnezen en Eerste Hulp bij Onge lukken liet Oranje Kruis geleid. In de vergadering werden nadere inliet tingen gegeven over de tot heden geno men maatregelen en de verder te volgen gedragslijn vastgesteld. Z. K II. bleek zeer voldaan te zijn over hetgeen in deze moeilijke tijden door de organisatie (van particuliere vereenigin gen. in den Bpnd vereenigd, gedaan was in samenweiking met de autoriteiten. Conferentie Intern. Soc. Bureau. Naar aanleiding van een bericht van de „Frankf. Volksstimme", als zouden twee Ilongaarsche sociaal-democraten naar Den Haag zijn gereisd om aldaar deel te nomen aan een conferentie onder leiding van het Internationaal Socialistisch Bureau waarbij afgevaardigden van alle oorlogvoe rende naties vertegenwoordigd zullen zijn, vernemen wij van bevoegde zijde, dal er vooralsnog geen sprake is ol was van een dei gelijke conferentie, van Mie sociaal de- mociatiscl.e partijen, bij liet Internationaal Bureau aangesloten. Men deelde ons mede, dat hfs! Interna lionaal Socialistisch Bureau in Den Haag geregeld bezoeken ontvangt van de socia listische partijen bij het Bureau aangeslo ten, om, krachtens de bepalingen van de Internationale, het Bureau op de hoogte te houden van de interne aangelegenheden hun partij en land betreffende. liet bezoek van de Hongaarsche sociaal democraten Buchingen en Jarami, resp. secretaris en leider van de Hongaarsche sociaal-democratische partij, stond daar mede in verband. Bij het bezoek is ge bleken, dat de Hongaarsche sociaal-demo craten niet op het standpunt staan van de meerderheid der Duitsche sociaal-demo craten. Nederland en de oorleg. Schadeloos stelling. ,.IIet Volk" meldt: In den zomer van 1915 werden een 35 Nederlandsche zeelieden van de door de Belgische regeonng gerequireerde Belgi sch© schepen „Excant" en „Lydie" te Havre ontslagen. Do betrokkenen hadden een zeer onhebbelijke bejegening t© verdu ren en bovendien een moeilijke thuisreis over Engeland te volbrengen en daarvan zeiven de lioogc kosten te dragen. Over deze kwestie bepleitte de Ned. Zec- mansvereenigmg „Volharding" cenige ma len de belangen van de betreffende zee lieden op het departement van buitenland- sohc zaken, met het verzoek schadeloosstel ling aan jiet Belgische gouvernement te verzoeken. Aan dit verzoek heeft het mi nisterie van buitenlandsohe zaken voldaan en dezer dagen werd van Wege dl (."ministe rie aan de Zeeman svereenigmg „Volhar ding" oen bedrag van £1800 overhandigd, om aan do Ned. zeebeden, die op de „Excant" on „"Lydia" waren, uit te koeren. Financieel nieuws. De koers voor de postwissels uit Duitsoh- land naar Nederland bedraagt, gerekend van 17 dezer, tot nader, f100 243 mark, vanx Groot-Britlanniè en Ierland van 18 dikwijls door Was gestapt. „Hij dankte zijn begeleider, den man van de wet in heer lijke verbazing achterlatend over hel plot seling in ©nbopcridt bozit-zijn van een stuk touw en van een pepermuntje. Blilly liep haastig do beleende trap op. Hij was heelemaal vergeten, dat hij nu met zijn lieve vader ging bezoeken, maar ecu ellendig monster, die zijn papa ge ruïneerd had. Eersl bij het bereiken der glazen deur, waartegen hij zoo vaak met ietwat bevend hartje geklopt had, stond de vreeselijke waarheid weer duidelijk vóór hem. Op de deur stond met groote, zwarte letters „De veroenigde papierleveranciers", Directeur Silas BI Packter. Terwijl hij onthutst die nieuwe, onlees bare woorden aanstaarde, wteid do deur plotseling geopend en een groote, magere nian met opgestreken snor kwam naar bui ten, Blilly bijna omver loopond. „Hallo, kleine Went," riep bij uit en 'greep ©illy aan den schouder, daar deze bijna tuimelde. „Dank u," zei Bjilly. „Is u, meneer Com binaas?" De man schudde zijn hoofd. „Dien kien ik niet. Vraag binnen maar eens." Hij wees met de hand naar de deur- plaat en liep door. (Slot volgt.) SCHIEDAIISCHE «=S$^2f3=

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1