68"* Jaargang. Woensdag 26 Januari 1916 No Meneer „Combinaas". 15048 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingea fL 1.25, franco per postril. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en VJaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adverientiëa voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 092: iedere regel moer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Grooie letters naar de plaats die zij innemen. Ad ver ten tien hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij -vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Febr. su. s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Kennisgeving. AANGIFTE VAN LEERLINGEN voor de Openbare Scholen voor Gewoon Lager Onder wij s C-F, H en J. Burgemeester en Wethouders van Schie dam geven bij deze kennis, dat de aangifte van leerlingen voor de Openbare School C. (Lange Nieuw straat), kan gieschieden bij het Hoofd, den Heer A. BAAN; D. (St. Anna Zusterstraat), kan geschieden bg het Hoofd, den Heer J. SCHUUR- MANS; E. (Dwarsstraat), kan geschieden bij het "Hoofd, den Heer J. A. VAN DER POEL F. (Singel), kan geschieden bij het Hoofd, den Heer Bj. VAN B0CH0VE; H. (Prins Mauritsstraat), kan geschieden bij het Hoofd, den Heer C. RUITER; J. (Bjroersveld), kan geschieden hij het Hoofd, den Heer J. H. KLEIJN; van 24 Jannlari. lot en met 5 Februari a.s. Zij herinneren er aan dat de leerlingen om toegelaten t© kunnen worden moeten zijn geboren vóór of op 2 Novem ber 1910 en moeten zijn voorzien vaneen vaccinatie-bewijs of van een geneeskundige verklaring dat zij aan de natuurlijke kinder- pokkkenhebben geleden. Burgemeester en Wethouders maken de Ouders- bij deze opmerkzaam, dat zij die voor hunne kinderen toelating verzoeken op de School F (Singel) het navolgende school geld verschuldigd zijn a. voor één Hnd 20 pent per week;» b. vtoor twee kinderen uit één gezin 32ty2 cent per wieek; c. voor' drie kinderen uit één gezin 40 cent per week; d. voor elk kind meer uit één gezin 5 cent per week; en zij die toelating voor hunne kinderen verzoeken op een der scholen C (Lange Nieuwstraat), D (St. Anna Zusterstraat), F (Dwarsstraat),H (Prins Mauritsstraat), J (Broersveld) behoudens hij gebleken onvermogen hieraan te kunnen voldoen als schoolgeld verschuldigd zijn: a. voor één Mnd 10 oent per week; b. voor twee kinderen uit één gezin 16 cent per week; c. voor drie kinderen uit één gezin 18 cent per wieeik; 2J (Slot.) Biilly schoof met inspanning de deur op zij en -trad moedig in het hol van het monster. Hij bevond zich nu in ©en klein, doos vormig vertrek, hetwelk door een wand Van ho<ut en glas ingekrast scheen, waar achter hij een wonderlijk krassend geluid en zacht giemtoanpel waarnam. Deze wand Iwas er in den tijd van zijn vader nog niet en terwijl hij hierover napeinsde, Vat hij nu» eindelijk doen Zou, hoorde hij rch ter zich een diepe mannes tern vragen: „Nu,jongmensch, wat Wensch je?" Biilly keek ijlings om. „Ik zou meneer Combinaas willen spre- "ken,"- stotterde Kif. „Welken meneer?" „Meneer ComMnaas," herhaalde JBsiliy. „Dien ken ik niet" Toen scheen hem iets te binnen te schieten. „Hoe i is je naam?" vroeg hij". „William) Patrick! Barrington," antwoord de (Billy. 1 Een oogenbliki kjeek de man hem laan, .WBfltma bij achter den Wand verdween. Hier achter weid nu ©en algemeen gefluister waarneembaar en Biilly hoorde zijn naam dóór verschillende monden uitgesproken. d. voor elk kind meer uit één gezin 4 cent per week. Schiedam, den 21sten Januari 191G. Burgemeester en Wethouders voornoemd, IE L. H0NNERLAGE GllETE, De Secretaris, V. SICKENGA Verhuring opgespoten gronden liggende in en bij het Sterrebosch. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; zijn voornemens op Maandag 31 Ja nuari 1916, 's namiddags 2 uur, 'ten Raadhuize, bij openbare inschrijving te ver huren voor den tijd van ongeveer drie jaren, ingaande op den dag der gunning en eindigende 30 November 1918, ■een gedeelte der aan de gemeente behöorende opgespoten gronden, lig gende in. en by het Sterrebosch De voorwaarden van verhuring zijn ver krijgbaar ter Gemeentesecretarie (afd. Al. Do op zegel geschreven xnschrijvmgsbil jetten moeten, vrachtvrij worden ingeleverd m de ten Raadhuize aanwezige gesloten bus. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsch jlegerbencht Hel Dxutschü hoofdkwartier meldde gis termorgen In Vlaanderen nam .onzle artillerie do Vijandelijke stellingen onder ©en krachtig vuur. Patroudles, die ©p enkele punten de sterk beschadigde loopgraven <van den 'viji- and binnendrongen constateerden, dat lnj groote verliezen geleden (had, maakten eenj ge gevangenen en veroverden vier myn- werpers. Ee Deraplcrtoren en jde kathedraal te Nieuwpoort, die voor den vijand een goede waarnemingspost vormden, werden plat ge schoten. Ten Oosten van Neuvill© vielen onze troepen, na met succes mijnen tot ontplof fmg gebracht te hebben, een gedeelte van de voorste Fransche (loopgraven aan, waar bij zij drie (machinegeweren buitmaakten en meer dan 100 iman gevangen namen. Ver scheidene malen beproefde de vijand tegen aanvallen te ondernemen op de veroverde stellingen, doch deze pogingen mislukten voortdurend. Slechts enkele (manschappen, die meer moed hadden, verlieten de loop graven, doch werden neergeschoten. Een Duitsch vliegtuig-eskader, deed een aanval op de- (militair© werken van Nancy, het vliegkamp aldaar, (alsmede op de fabnet- ken van Baccarat. Een Fransche tweedekker ,viel bij St. Benoit ten Noordwesten van Thiancourt met de inzittenden ongedeerd /in onze hanidpn. Fransch legerbordcht Het officieel© Fransche (communiqué van gistermiddag luidt: In België legde de artillerie in den loop van den nacht aan beide zijden activiteit Daarna volgde een langdurig zw t| n. Even daarna kwam de man tenia „Meneer Packer wil je ontvangen mg inensch. Wil mij dus volgen." Kort daarop trad JBJüly hiel privé-fcan- toor binnen van den hoor Parkerden machtigen directeur der vereentgde papier leveranciers. Meneer Packer, een dikke, goed moedig- uitziende oude heer, was juist bezig een brief te Schrijven, toen B|illy werd binnen gelaten - „Neemt u plaats, meneer B|Arrington," zeide hij, gedachtenloos. Toen hij daarop echter den kleinen man ontdekte, die tusschen lessenaar en deur in afwachtende houding stond, schoof hij zijn. bril recht en zag Biilly met groote verbazing aan. „Wat drommels," riep hij uit. „Mij werd gezegd, dat een jonge meneer Bai rington mij verlangde te spieken, maar ik had niet gedacht.. iBiij brak af en een vroolijk lachen gleed over zijn gezicht. „Ik ben William Patrick Barrington," zeide Billy met groeten ernst „Jij bent, wie je benbr" lachte de oude meneer opnieuw. „Maar ,zeg mij, Wat kom je Mor doen?" „Is u, mieneer Combinaas?" vroeg Bjilly, „want als u her bent, dan wil ik met u vechten." „Jij met my vechten?" riep de oudeheer uit. aan. den dag, m liet bijzonder in de streek van Nieuwpoort Nadere bijzonderheden be vestigen, dat do aanval der Duitschers gisteren by de monding van de Yser be proefd, verijdeld werd door het yuur der Fransche artillerie. De Duitschers konden hun loopgraven niet verlaten behalve op één punt, waai enkele afdeelingcn er m slaagden een voor uitgeschoven loopgraaf der Fratischen bin nen te dringen, zij werden er echter on middellijk weer uit verdreven na een zeer levendig granaatgevecht, dat hun gevoe bge verhezen kostte. In Artois werden de aanvallen, die de Duitschers gisteren tegen de stellingen der Franschen ten oosten ran Neuville St. Yaast ondernamen, en die volkomen mis lukten, den tweeden dag op groote schaal door hen hervat Na een nieuwe reeks van mynonlploffingen, welke vergezeld gingen van een hevig bombardement, ondernamen de Duitschers een aanval op een front van 1500 meter in den boek, die gevormd n ordl door de wegen AtrechtLens en Neuville St. VaastTheus De Duitschers werden door ons vaur naar hun linies teruggeworpen. Op twee punten wisten, de Duitschers de kraters te bezetten, waarvan het mcerendeel onmiddellijk op hen werd veroverd. In de Vogezen namen wij de Duitsche veldwerken bij Ban-do Sapt met succes on der vuur. Engelse Inleger b en clit Het Britseho hoofdkwartier meldt d.d. gistereni De Engelschen bombardeerden krachtig de omstreken van Ovdliers, La Borselle, Libndoüx en Boesmgbc -Bij Boesinghe lie ten zij een jioiriinendepöt in de Duitsche limes m de lucht vliegen. De Duitsche artillerie betoonde activiteif m de buurt wan Commeeourt, rondom Loos en te Hoog© Duitsche en Engels die laviateurs w aren in actie, maar de Engel■sclien liehielden d.ii overhand. Van het Oostel !j fee front. Duitsch jlegerbericht. Het Duitsche lioofdkwarlier gewaagt in zijn bericht van gisteren slechts van en kele aanvallen dei Russen, die gemakkelijk werden afgeslagen. j Het Oostenryksche legei-bericht maakt slechts melding van Russisch artille- uevuur op enkdie hccïuvon. Ilussischjlegerberichl De groote Russische generale siaf meldt d.d. gisteren Onze artillerie heeft de Duitsche stellin gen m de .streek van de Duna, beneden- strooins van Friedncbstadt, doeltieffend be schoten. Gisteren heeft een vijandelijk vliegtuig twee bommen op Duna burg geworpen. Een vrouw is gedood, i In de streek van liet dorp Snnlsjnisjki, ten westen van bet meer van Bogvvin, heb ben vvy een aanval der Duitschers tegen onze waarnemingsposten afgeslagen, i In Galicie a rtüleriicg ©vechten aan de Strypa. i De vijand neemt opnieuw zijn toevlucht tot het werpen door middel van 1 uchtbnIj len netjes van proclamaties m onze kan- ton.nernentcn. „Ja," zei Biilly resoluut, zijn vuist bal lende „Maar waarom?" vroeg het oude rrienoertje, een en al verwondering. „Omdat u mijn vader iets misdaan hebt, hem in 't mauw hebt gedreven," antwoord de Biilly mot grooten ernst „Hemelsch© goedheid! wat zegt die jon gen daar?" „Ja, ja, Ti -hebt hom in 't nauw gedre ven, u hebt my Nelly ontnomen, en mijn melk, en lieel veel andere dingen," stotterde en stamelde Bully. „0 zool" zeul© de oude lieer na denkend. „En u heeft u heeft mijn mamaatje aan 't schreien gebracht," voegde Billy be vend er nog aan toe Een korte pauze volgde; toen stond meneer Packer op en legde zijn hand op Billy's schouder. „Ik "geloof, dat ik' ,je begrijp, kleine vnend," zei hij vriendelijk. „Maar ik ben het met, die al deze slechte dingen heeft gedaan. Wil ;je dat van mij gelooven, Biilly?" Bi 11 y keek in bet goedige, gerimpelde gezicht, dat zich over 'hem heenboogen zijn kinderhartje zeide hem, dat de oude heer geen monster, maar een goed soort van oude heer was. 4,Ja." zeide hij, „ik wil het gelooven." Een oogenblik stopden de directeur oer wereldberoemde papier-combinatie en de kleine Billy hand in hand. Tjoeu trok de di- Naar luidt van ontvangen lierichten zijn in een Duitsche divisie van tal van solda ten ledematen bevroren/van sommigen in zoo hevige mate, dat zij naar Buitschland moesten worden,teruggezonden Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch lege rber i cht. Op meerdere plaatsen aan het Italiaan sche front betoonde de vijandelijk' verken ningsdienst zich zeertactief. Aan het Tjrok sche front beschoot ,<le vyandebjke a it'll..Tie de dorpen Creto (Judicarie), Ca'donazyo (Sugana-dalj. Aan het bruggehoofd van Gorz en lnj Oslavia werd de strijd weder hervat Gisteravond was de activiteit Van de Ita haanscbe artillerie op bet kustgebied merk baar levendiger. t Van het Balkanfront. Montenegro. Het Oostenryksche hoofdkwirtier meldde gistermiddag: Ee ontwapening van het Montenegrynsche leger blijft vlot jvan stapel Ipopen. Overal waar onze troepen komen, leveren de Mon tenegnjnsche bataljons onder bevel hunner officieren zonder aarzeling hun wapens m. Tal van afdeel ingen iuit streken, door onze troepen nog niet bezet, hebben zich by onze voorposten aangemeld, en zich bereid verklaard tot ontwapening i Te Skoetari hebben jwy 12 kanonnen, 500 geweren en 2 machinegeweren buit ge maakt. t Alle uit het vijandelijke kamp afkomstige berichten over hernieuwden strijd in Mon tenegro, zijn verzonnen. Dat de koning zijn land en zijn legei hoeft verlaten, wiordt bevestigd. In wiens handen op het oogenblik de regeeringsmucht is, kan nog niet met stelligheid worden uitgemaakt. Het is trouwens voor den mili tairen uitslag vian den veldtocht In Mon tenegro zonder eenig belang. De jWeensche bladen ontvangen van be voegde zijde het bericht, dat het neerleg gen der wapenen in Montenegro zonde i eenig bezwaar voortgaat De 0.-11. troepen zijn nergens op tegenstond gestuit Feitelijk is Montenegro reeds in handen van 0. II met name zijn belangrijkste leiensadei do weg NiksitsBanilowgradPodgoiïtsn Skoetori. Het vertrek van koning Nikita naar Rome en Lyon brengt zoo melden zy Verdei in den stond Van zaten niet de minste wijziging. De beweegreden van bet vertrek is blijkbaar, dat de entente en vooral de koning Van Italië, er bij Nikita op hebben aangedrongen geen formeolen vrede teslui ten, aangezien reeds hel neeileggen dei wapenen een zoo slechten en verpletleren den indruk in de landen der entente beeft gemaakt. Te Weenen is men zoo Wrnrdt van daar aan de „N. R. Cl" gemeld, van ïueening dat do vlucht van koning Nikita mets aan don toestond verandert, daarbij bij zijn verzoek! om vrede in net neerleggen der wapenen heeft toegestemd. Iïet doet er niets toe, dat de koning later van gedaob ten is veranderd, omdat feitelijk geheel recteur hem naar zijn draaistoel mee, ging erop zitten, en nam Biilly tusschen zijn knieën. „Vertel ntij nu eens aJles, wat je wlcet vent," zeide hij. En Biilly vertelde maar los en vast, wat hij wist. Hij vertelde, wtaarovcr zijn ouders gesproken hadden, ook van de vele veran deringen, die er in huis hadden plaats ge vonden. Meneer Packer luisterde aandach tig naar ihiomi Terwijl Bjilly sprak', kwam er meermalen een floers van tranen voer zyu ©ogen en ook heeste hij meermalen. Hy bezat een kleinzoontje en evenals liij Billy golfde het haar ook bij dat ventje op gelijke wijze over bet voorhoofd. „Papa kon niet alleen met meneer Combi naas gaan vechten, omdat deze hein zoo Veel pijn bad veroorzaakt, daarom wilde ik helpen," eindigde Bully „Ilm ja, ja," zer meneer Packer, ter- wijl hij krachtig zijn neus snoot. „Je vader heeft er inderdaad groote na doelen door ondervonden, dat is waar, maar, hm, hm, -wij zullen zien, wat wij doen kunnen, om hom te helpen. Ik zal je nu weer naar huis doen zenden." Meneer Packer scheen wat zenuwachtig te wor den. „Maar je behoeft niet te vertel ten, dat je by mij bent geweest, Biilly." jBnlly gaf blijmoedig die belofte. Hij had graag den vriendelijken, ouden heer nog veel meer beloofd, die, naar zijn meening, in staat was den slechten meneer Combinaas op de een of andere menier onschadelijk! Montenegro in handen is van de Oosten njksch Hongaarse!i© troepen. Ten hoogste zou de frontverandering van den koning Oostenrijk-Ihmganje by vredesonderhande hngen nunder gunstig kunnen stemmen. Opmerkelijk is, dat de in Montenegro achtergebleven ministers prins Mirho en het geheele volk zich blijven houden aan het verzoek om vrede, en dat geen Mon te- neg njn rel e autoriteit aan het kabinet te Vcc-ren iets heeft gemeld over de intrek king daarvan lie i leriijn-ciie bladen bespreken met groote voldoening tten snellen opma'-scli van hot leger van generaal van Koevess en de bezetting zonder strijd van alle bel mg rijke punten Daaruit blijkt, dat de door de ententepers met nadruk aan gekotidigde hernieuwde tegenstand vanMon- tenegro slechts een vrome wensch was De ..Lokal Anzeïger" zegt overtuigd te /yn. dat ook Albanië onder den vereen den druk van Oostenrijk en Bulgaiye wel dra van vijanden gezuiverd zal zijn. in den Kaukasns. Russisch icgerbeiicbt De groote Russische generale staf meldt d d gisteren In de streek van Erzcroem blijven de Rus sen diuk oefenen op de Turken en maken zy op vele plaatsen knjgsgcvangenen. 1 n do sheek van MeLizgh tI hadden ge vechten met vijandelijke cavalerie en inlan- ierie plaat-, die gunstig voir ons afliepen. In Mesopotamië. T u i k s c li J e g e i b c r i c h t. Het TurkscJie hoofdkwartier deelt d.d. gisteren mede- Aan hel Irakfront duren de positiegevech- ten bij Koet-el Amara vooi t Engelsche stujdkrachten, die uit de richting van Iman Alygailn kwamen, vielen op 21 dezer, onder bescherming van rivicrkanonneer- ten, onze -.tellingen by Meuleüs aan, on geveer 35 K M ten oosten van Koet-el- Amaia, aan vveeis/yden van de Tigris. De -lag dumde ze, uren Alle aanvallen van den v yaud werden dooi onze tegenaan- allen afgeslagen. De vijand is eenige kilo- meteib naar bet Oosten teruggedreven Op het slagveld telden wy ongeveer driedui zend domic Eng'eKehen Wy namen een vijandelijk kapitein en eenige soldaten ge vangen Een wapenstilstand van een dag, waarom de vij.mdelyke opperbevelhebber, genei au! Aylmer, vioeq jnn zijn dooden te begraven, werd dooi ons toegestaan. Ge vangenen veiklaarden op onze vragen, dat de EngeLselieu, naast de veiliezen, die zij in oen slag leden, nog verder duizend ge sneuvelden en gewonden in vorige gevech ten bij Sjeik Said hadden verloren. Ten gevolge v^n onzen aanval op een andere Engelsclte colonne, die ten westen van Lorna mi de lichting van Moestefik trachtte op te rukken, werd de vijand tot den leiugtocht gedwongen, waarbij de vijand honderd dooden achterliet. Wy maak ten oen aantal kamoelen en honderd ten ten buit. te maken. Ilij beperkte zich echter tot het geven van een kus en van zijn laatste pepermuntje, waarmee meneer Packer zeer ingenomen scheen te zijn. Toen BliUy, in gezelschap van een jon- gen man, zich huiswaarts begaf, ging de directeur voor gijn schrijftafel zitten en schreef ©en langen brief aan den chef der papier-oomhinatie, waarin hij hem voorstel de, dat liet gevvenscht zou zijn om zich de onschatbare hulp te verzekeren van den overwonnen tegenstander, van den heer Wil liam Patrick iB|arrington. Biilly kwam nooit te weten, Wat er na zijn bezoek hij meneer Packer plaatsvond. Of het monster verslagen of op andere wijzie on schadelijk gemaakt werd, bleef hem verborgen. Slechts dit wist hij, dat zijn vader en zijn moeder weer vroolijk werden, weer gelukkig, dat alles, Wat een jongen zich maar venschen kon, op hom neer daalde, en dat hij zijn lieve NeUy terug kreeg. i t Als hy nu naar het kantoor in Gresham/ Street gaat, Wat hij heel vaak doet; staat hy steeds teen oogenblik! vioor de glazen deur stil, waarop nu met groote, zwjartq letters staat: De vOreertigdc impierleverantiers. Directeureni Silas (B|. Packer, William Patrick Blarrington. Mil LblH J A 1 i t 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1