De oorlo;. Donderdag 27 Januari 1916. m 15049 68"** Jaargang Be havendam. 1 r -■ Deze courant verschijnt d a g e 1 ij k 3, met uitsondering van" Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franc per post £1. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adverteniien voor het ecr-tvolgend nummer moeten des middags vóór uur aan het Bureau bezorgd zijn. BnreauLange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). Prijs dor Advertentiën: Van 16 regels £1. 0.32; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zich raefc ingang van 1 Febr. a. s.» voor miustons 3 maanden op de „Schiedamsclie Courant" abonneeron, ontvangen de tot dien datum verschij nende unmmers gratig. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade o! hinder knnnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien het verzoek Van: lo. de. FIRMA KRAMERS DE GROOT, om vergunning tot "het uitbreiden van hare koffiemalerij in het pand staande Dam no. 2, kadaster Sectie A no. 204, met een tabakskerverij en koffiebranderij, gedreven door een bestaanden gasmotor van IV2 P.K.; 2o. -KARL tBEIJER, om vergunning tot het oprichten van een fabriek tol het-be reiden van vellen, in het pand staande St Arnia-ZustersLraat 7, kadaster Sectio A no. 1307, biet twge electromotoren, elk van 3 P.K., drijvende 3 ontsnietlingsovsns, een stampmaclune en een slijpsteen; 3o. A. en L. VITTERS, om vergunning tot hei uitbreiden Van de wagen- en rij tuigmakerij met smederij in de perccelen Noord vest nos. 13, 15 en 19, met een draaierij in het Ipand staande Noordvest 17, kadaster Sectie A nos. 1578 en 1579, .gedreven door 3 electromotoren van res pectievelijk 1, 2 en 2 P.K.; .- 4o, A. en L, VITTERS, om verdunning tot het oprichten van een smederij in het pand, staande Overschiesehe straat 19, ka daster Sectie I no. 191, gedreven door 2 electromotoren van respectievelijk 1 en 2 P.K. Gelet op de bepalingen der Hinderwet. Doen te weten: dat voormelde verzoeken met de bijlagen op de secretarie der gemeente zrjn ter visie gelegd; dat op Donderdag, den lOen Februari a.s., des voormiddags ten HV2 ure, -ten raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van die verzoeken in te brengen en die mondeling óf schriftelijk toe te lichten; - dat-gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre- tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake modi ten zijn ingekomen, ken nis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing inge- volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomslig art. 7 dier Web-voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hun be zwaren mOndeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging "geschied, waar het behoort, den 27en Januari 1916. Burgemeester en Wethouders voormemd, AL L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA. jWiassili Pctrovitsj slenterde .in mis moedige stemming te Petersburg langs do j boulevards. Het ivas een uitgemaakte zaak voör hem, dat jh'ij wel een vol jaar gri duld moest oefenen, voordat 'hij die dui zend roebel zou, hebben overgespaard. Die duizend roebel', zoo noodig voor het in orde brengen van jrijn eigen intérieur, op dat hij Zijn aneisje zou kunnen trouwen. Zijn aanstelling als leeraar aan het gymnasium verheugde hem zteer Oker, doch het trao- tement was helaas zoo klein, in verhou ding tot de hooge huur en de velerlei nood zakelijke uitgaven. Met een diepen zucht ging'Kij verder, toen hij zich onverwachts op den schouder ges tikt voelde. j ,;Wassiii." 1 Petoowitsj Keerde 2ich om; voor hem /stond, een elegant gekleed» jonge man met i lachende blik. Hij herkende hem; en riep Luid: 1 „Nikolaj, broedertje. Hoe kom jij hier?" BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransoh legerbericht. Hot officieele communiqué van heden middag luidt In Artois artillerie-aolie in den sector NeuvilleSt. Yaast. In den loop van den nacht deden wij een aanval, waarbij wij de Duii.sob.ers verjoegen uit een der kraters, ontstaan door de ontploffingen van giste ren. Tussclien Somme en Aisne vernielden onze batterijen een waarnemingspost hij Rarvillers en beschoten het vijandelijk kan- tqnnement Halhencourt ten zuiden van Chaulncs. s Van het Dodelijke front. Oostenrijksoh legerbericht Het Oostenrijksche hoofdkwartier .had gis termiddag niets- te vermelden. Russisch legerbericht. De groote Russische generale staf meldt d.d. gisteren: Duitsche vliegtuigen hebben boven het district Riga, aan 'weerszijden van de Duna en boven Dunaburg gevlogen. Een Zeppelin is van Jacobstadt in de richting van Roijïtsa en daarna terug over Dunaburg gevlogen. In Galioië verschenen boven onze linies aan de bovten-Strypa vier vijandelijke bal lons, opgelaten om de streek te verkennen. Twee dezer ballons raakten in de lucht in brand en verspreidden bij hun daling een verblindend licht. Aan do midden-Strypa hoeft de vijand vruchteloos onze stellingen fel beschoten, Tan het Zuidelijke front. Oostenrijkscb legerbericht Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gisleten: Aan het bruggenhoofd van Görz* namen onze troepen in de gevechten bij Oslaviu een deel van de vijandelijke stellingen in bezit. Hierbij vielen 1197 gevangenen, on der wie 45 officieren, en «wee mitrailleurs in onze handen. Ook op verscliillende andere plaatsen van het Isonzofront nam de gevcchlsactivitcit toe. Aanvallen .en naderingspogingen van de Italianen togen Podgora, Monte San Michele en onze stellingen ten Oosten van MonfaJeone, werden afgeslagen. Onze vliegers wierpen bommen op de onderstanden en magazijnen van den vijand te B|orgo en Ala. Tn Montrnpsnro. Oostenrijkscb legerbericht. liet Oostenrijksche hoofdkwurtier meldde gistenniddag: De overeenkomsten betreffend"" 'L neder- leggen der wapens door het Montenegrijn- Bclie leger werden gisteren fe zes urn 's avonds door de gevolmachtigden der Mon ter ogrijnsche regeering ondert-eekend. De ontwapening lieeft zonder moeilijk heden plaats en -werd ook tot de districten Kolasin en Andrijevica uitgestrekt. De toestand. Het „Berl. Tagebl." verneemt van. het front in Montenegro, dat koning Nikita, over Pod.gorij.za naar Skoetari is gegaan, en van daar te paard naar San Giovan ni di Medua is gereden, waar hij door een Italiaansch schip is opgenomen. Het is niet bekend wie nu feitelijk de regecrings- macht uitoefent, wat echter, zoolang de „Maar weet je dan niet, dat ik hie* een betrokking heb gekregen? En jij?" „Gisteren eerst 'kwam ik hier aan, tear vervulling van een opengevallen loeraarM plaats." i „Dat is prachtig. Kom je nu met mij moe? We gaan |dan samen soupeeren en halen oud» herinneringen Op." 1 „Goed, graag, Nikolaj. Ik accepteer. Ik ben zoo blij over deze ongedachte ont moeting; ik meende verloren te zijn on der louter vreemde tnonschcn. Zullen wij rijden?" 1 „Maar 'natuurlijk, Sergej." 1 Een elegante equipage reed 'naderbij en wachtte op de beide vrienden. Met groote bewondering bekeek Wassili bel mooie spul en zag vragend zijn landgenoot aan. „Ja," ja, wip »r maar in," drong Kodra- jow aan; „ja, ja, dat Is nu mijn wagon/ dat ziijn mijn paardjes," helderde hij lacthen,- de op. 1 De leeraar schudde izijn hoofd. Wat da tijden veranderen. Hij jwist nog zoo heel goed, hoe voor jaren Nikolaj behoorde tot de armste studenten, en nuZou hij ge ërfd hebben, of gespeeld in de loterij? Intusschen stond de equipage stil en hóórde hij zeggen: 1 „Kom kerel, kom ntet me mee; nu zal oorlog duurt, ook onverschillig is. De buit - to Skoetari bestaat uit 12 kanonnen, 50 geweren en twee machinegeweren; een groot gedeelte van het Montenegrijn&che le ger is reeds ontwapend. Men mag aanne men, dat alle kanonnon in het bezit van de Oostenrijkers zijn. Milhoenen geweer patronen werden uitgeleverd. De ontwa pening der Montenegrijnen heeft overal zon der ver/.et plaats. De Montenegrijnsche offi cieren leiden overal het nederl eggen der wapens. De vele berichten in de entente- pers, dat nieuwe gevechten in Montenegro plaats vinden en dat de tegenstand opnieuw georganiseerd is, zijn onjuist Bevrijde krijgsgevan gene n. De „Berl. Zeitung a, M." verneemt uil Pola, dat eergisterinorgen na een krijgs gevangenschap van 17 maanden in Mon tenegro, in de haven zijn aangekomen de officieren en een deel van de,.bemanning, ongeveer 20 man, die bjj den ondergang van den Ooslenrijkschen 'kruiser „Zenta" gered werden. Alle 'schepen, die in de ha ven voor anker lagen, hebben saluutscho ten gelost. In Albani De „Wiener Ztg." verneemt uit Lugano, dat, volgens de berichten uil Milaan, de consuls van de Quadruple-Entente Ales- si o reeds verlaten hebben, en dal de regee- ling van Albanië en de diplomatieke ver tegenwoordigers van de Quadruple-Entente uit Durazzo zijn vertrokken. lu Egyplu. In het Noordwesten. Een' Reutertelegram uit Kaïro meldt, dat .Maandag 4500 Arabieren, met wie op 23 Januari den strijd werd begonnen, drie mijlen teruggedreven. Onze verliezen zijn 26 gesneuvelden, 274 gewonden. De vijand verloor ongeveer 150 gesneuvelden en 500 gevonden. Over dezen strijd geeft een volgend Reu- terberichl de volgende bijzonderheden De Britten rukten op 22 dezer van Ma li oem op ten einde den vijand te treffen, wiens positie door vliegerverkenning was vastgesteld. Regen en storm maalden het terrein \oor transporten moeilijk begaan- haar. De .BpRtea bivakkeerden in den nacht van den £2sten bij B|ir Shola en rukten 'f/ morgens in twee colonnes op, die met den vijand slaags raakten. De vijand breid de zich aan loeide vleugels uit-en trachtte de Bpïlscho flanken te omvatten. De aan val werd ^afgeslagen en na een gevecht van twee prep werd de vijand twee mijlen teruggedreven achter zijn kamp Hazaln, dat tegen den middag bozet werd. De vijand trok- ijlings westwaarts terug. De Britten bivakkeerden drie (mijlen ten westen Biir Shola, nadat ze de kampvoorraden had. den verbrand. Di rem» inrichten. De „Norseman". Lloyds meldt, dat het Engelsche stoom schip „Norseman" niet in den grond ge hoord, maar vergaan is. Allo opvarenden zijn gered. De Engel sche ar be i de r s p ar tij. Het gisteren te Londen gehouden jaar- lijksehe congres van da arbeiderspartij heeft met 1.502.000 (tegen 602.000 stemmen een motie aangenomen, yoorgesteld door Sexton van de Hoekers Union, waarbij het con gres zich icrbindt de regeering zoo ver mogelijk te steunen ter succesvolle voort- zetting Van den oorlog. je eens zien, wat voor .Jiuis ik heb." Wassili zag vóór zich een elegant landr huisje, dat hij met Nikolaj binnenging. „Dat huisje kaai /ach laten zien," klonk Wassili's oordeel. „En, mag ik vragen, is dit huis jouw eigendom „Neen vriend, ik bob het gehumd. Zeer billijk gehumd. Het doet 1500 roebel." „Vijftienhonderd roebel?" „Ja, het is ,op deze manier voor mij voordeeliger. dan dat ,ik zelf zou bouwen. Trouwens, liet ik .zelf ooit iets zetten, dan werd hot beter, dan dit hok liier." „Nou, nou, niet <200 opsnijden, hoor." „Ja, dat meen jk heuscli. Maar kom, bekijk nu eens piles op je gemak." Zij doorliepen de (kamers, waarover Was sili in vervoering .raakte. Op antieke kost bare meubels stonden (heerlijke bronzen- en ivoor-schatten. Wonderschoone getinte .klee- den bedekten hier ,en daar de muren. Zwaï- re echte Perzische tapijten lagen over de gladde parketvloeren. En dit alles behoorde nu toe aan .Kodrejew, denzelfden Kodrejc v, diehem, Wassili, (voor eenige jaren meer malen had aangeklampt prn eenige roebels, daar hij niets Jiad om van rond te kot- men „Dit is mijn .werkkamer," riep Nikolaj hem toe, zijn gedaclitengarig onderbrekehd. BINNENLAND. Consulaire diensi. SBfl Kon. jbesluit is de heer F. Hernandez Sanz, vice-consul der Nederlandente Port- Mahon, bevorderd jtol consul aldaar, buiten bezwaar van 's lands schatkist. Het ressort van bet consulaat omvat de Bjilcarisc-he eilanden. Aan den heer Hernandez Sanz moet iü de Fratischc taal geschreven worden. Gouv.-Gen. van Ned-Indlë. Gisteren heeft de nieuwbenoemde Oom verneuriGeneraal van Nederlandsch-Indië, mr. J. P. Graaf van Limburg Styrum, een officiUell iJozoii: gebracht aan de Rijk"! Hooger© Land-, Tuin- on Bosclihouu school te Wagenmgen. Tweede Kamcrzetel-ApeWoorn. - D? heer Sno-eek Henkemans, ou I-Kamer lid voor Amsterdam II. zal, naar de „Zutp-li. Cl." verneemt, door de chr. lust. partij in de .plaats van den heer van Bylandt candi- daat gesteld worden. Minister Treub en de ouderdom-'rente. Naar „Het Volk" uit Den Haag verneemt bestaat er bij de geheel» linkerzijde dor Tweede -Kamer de overheersohenda moo ning, dat niet .moet worden toegegeven aan den eisch ,van minister Treub om de behandeling van de (Ouderdomsrente «it te stelten tot na de behandeling der belasting plannen. 1 Indien minister Treub .niet alsnog op dit punt tot overeenstemming .weet te geraken rifet de meerdejhcid der Kamer, dreigt er onvermijdelijk een politiek conflict. Ovcntroomlngen op Jat». Reuter seint uit Java: Officieel wordt gemeld dat Japara door nieuwe overslroomingen is geteisterd: 330 huizen zijn verwoest, 15 mensclien zijn ver dronken, veel vee wordt vermist, terwijl de rijstoogst vernield is Brotder van den Ncderl. Leeuw. |B|ij Kon. besluit van 24 dezei is he noemd tot broeder in de orde van den Nederland schcn Leeuw, G. Verhoek,.kom mies 2de klas re der directe belastingen en accijnzen, tijdelijk belast met de waar neming vaar het grenskantoor der invoer, rechten te Both. President Folncaré bfl de Ned. ambulance. De Parijsche berichtgever van het „JIdbl." seint De Presiden l dor Republiek, vergezeld door de leden van zijn Militair Huis, bracht gisteren een bezoek aan de Noderlandsclie ambulance in den Pré Catalan. De hoer Pom car werd ontvangen door den Nederland schen gezant riddei De Stuers, den prefect van het Seine-deparle- snent, den prefect van politie en het vol- tallig personeel van de ambulance. Rondgeleid door dr. Bierens de Haan, bezocht de President alle zalen. Hij onder- hield zich met iederen patient en legde levendige belangstelling aan den dagvoer elk geval. De President verklaarde zieli, zeer vol daan over hetgeen hij had gezien en be tuigde ridder De Stuers en dr. Bierens de Haan herhaaldelijk zijn lof over deze stich- ting, schoon zoowel door de gedachte, welke Wassili liet zich tbebagelijkin een der clubstoelen neervallen en keek mat groote belangstelling naar de .landkaarten. de to pografische ontwerpen en plannon, die te gen den muur jiingen. „Zeg riiij toch, Nikolaj, droom ik, of waak ik? Hoe tben je toch aan een zoo hooge betrekking gekomen?" „Hooge betrekking? Hoe bedoel je?" „Nuik bedoel hoe hoog is dan toch eigenlijk wel je inkomen?" „Mijn inkomen? Je ,ine©nt mijn salaris?" „Ik ben gouvermnnents-districtsseoretaris en verdien per piaand 150 roebel." „Je houdt mij .voor den gek, je wilt zoggen wekelijks?" „Neen, neen, lieusoh piet. 0, maar ik begrijp je. Je wilt zeggen, hoe kan dat in verhouding tot tde luxe hier? Dat dank ik aan mijn j„truc". „Ik begrijp je niet." „Toe, speel nu .niet het onwetende larni metje. Houd je nu toch niet van den donv me. Kan je .raden, wat die kaarten daar beleakenen?" 1 „Ik zou zeggenbouwplannen." „Ja, juist, dat .is het ongeveer. liet zijn de plannen voor een havendam. Een daim aan de zee." baar deed ontstaan als door de volmaakte wijze waarop die gedachte werd verwezen lijkt. Nederland en de eorleg. Soda Men meldt uit Maastricht: fndien er niet spoedig verbetering komt in den aanvoer van grondstoffen voor de glasfabriek de Sphinx alhier, zal deze ge dwongen zijn, stop te zetten, waardoor bijna duizend arlieiders en arbeidsters werkloos zouden worden. 'Voornamelijk aan soda bestaat gebrek. Veikoop va'n stoom vi sschers* vaartu i ge n. Het bestuur van den Algemeenen Neder- landschen Zeemansbond zal op zijn ver zoek morgenochtend een audiëntie hij den minister van landbouw, nijverheid en han del hebben in gake het verkoopen van stoomvisschersvaartuigen naar het buiten land. De aanhouding van de snails. Reuter seint uit Londen: Het ministerie van buitettlandsche zaken hoeft het resultaat bekend gemaakt van de nasporingen aan boord van de Neder landschc stoomschepen „Frisia", Tubanlia" en „Rijndam" ingesteld. Aan boord van het uitvarende stoom schip „Frisia" is een groote hoeveelheid pakketten gevonden met gouden en zil veren sieraden, geneesmiddelen, machine naalden en and" re artikelen uit i) ui tee.li la tul naar Spanje en Zuid-Amerika ver zonden. Een groot aantal van deze pak ketten was aangegeven ais monsters zon der waarde. 'Van boord vari het thuisvarende stoom schip „Tubanlia" werd ni vier zakken rub ber gevonden, ivaarvaa twee 101 pond van de beste Para-rubber inhielden, twee blokken en roepan tot een totaal gewicht van 731/2 pond. Ook deze waren alle op- gegeven als monsters zonder waarde, ge- adresseerd naar Hamburg uit Brazilië. Ook waren er 7 pakketten wol uit Uruguay naar Herlijn. Het onderzoek van de vijandelijke mail aan boord van het uitgaande stoomschip „Rijndam." is nog niet ten einde gebracht. Deze bevat ongeveer 60 pCf jn'^wsbladen, 30 pCt propaganda-geschriften, 10 pCt goe deren alles van vijandelijke herkomst en in de meeste gevallen geadresseerd aan firma's met Duitsche namen in de Ver- eenigde Staten. Het ministerie van buitenlandsche zaken voegt aan deze medcdeeling toe: Deze bijzonderheden bewijzen, in welken omvang de mails door den vijand worden gebruikt om goederen te verzenden en de maatregelen te ontduiken, welke de jBirit sche regeering genomen hoeft om den (vijandolijken) handel te beperken. Door geen enkele uitvlucht kan betwist worden, dat in de moeste der genoemde gevallen de in beslag genomen artikelen brieven of monsters zijn, waarvoor alleen de on vatbaarheid'* kan gelden welke brieven ge nieten. Financieel nlenir*. Verbetering van don En gel achen wisselkoers. Uit Londen wordt geseind: Sir Felix Schuster heeft in een vergadering van de Union Smiths tBrink medegedeeld, (lat, naar hij verlromvde, spoe.lig stappen zouden Wor- „Mnar begrijpen doe ik je nog steeds niet. Van bouwwerken aan zee heb ik niets gezien." „Die kan ook niemand zien. Die zijn er alleen maar in onze liensenen. Bij mijn collega's, do ingenieurs, en bij mij." Wassili scheen iels te hegrijpen. Zijn ge zicht, dat tot dusver verwondering had uitr gei rukt, lietrok. „Ai, riep liij (uit, „als ik mij dus goed moet voorstellen, dan toedien jij je van oneerlijke middelen. Maar jdat had ik nooit van je gedacht." „Maar jongelief, wind je toch alsjeblieft niet zoo op. ,Wat zeide je, oneerlijke raiid,1- delen Hoo 'n Jeefijfc woord. Wat is eeip lijk,'wat niet? ,Min of meer toch niet aw- deis dan opvattingen. Jij denkt zóó, ik zóó. flat zijn jmtee-uingsverschillen. Maan vooruit, kom, we glaan nu een glaasje drift- ken." Hoofdschuddend volgde Wassili zijn vriend. j „Wat heb jij,dan voor inkomen?" vroeg hem Nikolaj. „Met mijn privaatlessen erbij, hoop ik, het op 3000 .roebel te kunnen bjongen,M antwoordde Wassili, aarzelend, j {Slot volgt.) SCHIEDAMSCHE COURANT. „Ja, ja"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1