Be oorlog. 68"* Jaargang. Vrijdag 28 Januari 1916. No 15050 Be havendam. Deze courant verschijnt d ag e 1 ij ks, met uitzondering van Zon- ©n Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen ÜL 1.25, trance per post fl. 1.65. Prijs por week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent z Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagehjks aangenomen. Advertenlien voor hot eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentién: Van 16 regels £L 0.92; ieders regel meer 15 cents. Reclames SO cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. AdvertentiSn bij abonnement op voordeelige voorgaarden, Tarieven hiervan zijn gratis aan hot Bureau te bekomen. In üe nummers dis Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prij» van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. 'Intercommunale Telefoon No. JOS. Collecte Watersnood. Den 25sten dezer maand werd door het Gemeentebestuur bekend gemaakt, dat hei" zich voorstelde op Maandag, 31 Ja nuari p. s. een collecte te doen houden op straat en langs de huizen ten behoeve van de slachtoffers der overstroomir gen in ons vaderland. Heeren en dames, die zich voet het inzamelen der gelden beschikbaar wilden stellen, werden daarbij verzocht, zich hij den Burgemeester aan te melden. Tot heden boden zich eeri twintigtal aan, hetgeen echter onvoldoende is, daar minstens een veertigtal vereischt is. Hoogst aangenaam zon het nu het Ge meentebestuur zijn, wanneer morgen, Zater dag, ajsnog de noodige bereidverklaringen inkwamen. Schiedam, 28 Januari 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, M. L. HONNBHLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA Controle echtlieid Schiedam- sche Jenever. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Geven hiermede kennis, dat een verzoek is ingekomen om onder controle gesteld te worden overeenkomstig de verordening tot regeling van de door de gemeente Schiedam uit te oefenen Controle op de echtheid van Schiedam=cïie Jenever, van de Naamlooze "Vennootschap: t i „Distilleerderij en flesschenfahriek, voor heen de firma Herman Jansen", voor hare distilleerderij, gelegen Noordvest 105. Zij noodigea belanghebbenden uit hun bezwaren overeenkomstig art. A der Ver ordening d.d. 7 Mei '901 (Gemeenteblad no. 5) binnen 8 dagen na heden in te dienen. Schiedam, 28 Januari 1,916. Burgemeester en Wethouders' van Schiedam, M. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA Kennisgeving. Inrichtingen welkp gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. 'Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis, dat op den 2?en Januari 1916 aan A. VAN HAT- IEM GTzn. en zijne rechtverkrijgenden ver gunning js verleend voor het uitbreiden zijher smederij aan de Kethelstraal' '2628 kadaster Sectie A. no. 1573 (oud) en 1178. Schiedam, 28 Januari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ML, L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, Vt SICKENGA 2) (Slot). „Drie honderd roebel? ,En jij plaagt je zelf af voor .zoo'n hongerloon? Dan héb ik het toch ,v©el' beter. Ik kan rustigjes' thuis ziitten, vliegen .vangen en thee zet ten; het gelid (komt bij mij van ztelf het huis in. Ja, ■mleer dan ik noodig heb'. Zij waren ondertussckeu ,aan de tafel1 geschoven, waarop1 heerlijke fijne eetwaren stonden uitgestald. Nikolaj gchonk in en dronk rijn vriend ,toe. Hij at en dronk iangzham en bedachtzam paar smulpapen^ aard. Wassili vond aanvankelijk' griet den rech ten appetijt. Langzkmerhand jsuste hij ech ter rijd geweten Sn slaap. Wat kon het hem ten slotte gehelen? nn meer en meer tastte ook hij Joe, hoewel' hp het zlwijgenj er toe deed. 4Toen Nikolaj dit opviel, stiet hif opnieuw zijn glas tegen het andere aan en zdide: Vrolijkheid hovena), kerel. /Ik hadje eigenlijk direct niet galles moeten vertelt. BirmNLAN». Yan liet Westelijke front. Fransch Iegerbericht Het officieele Fi ar.sehe communiqué van gistermiddag luidt: In Artois hevige arallerie-beschieting, ge durende den nacht, .in den sector Neuville St. Vaast. In de nabijheid^van den weg Neuville La Folie gaan de Fransclien voort de luister poslen en mijnkraters ;te hernemen, waarin de vijand had post gevat. Zij vonden er een groot aantal Duitsche lijken en maakten een i ge gevangenen. In de Argonnen (lieten de Franschen met succes twee mijnen springen, een bij de Haute Chevauchée, de andere in don om trek van Vauquois, Engelsch Iegerbericht Het Britsche hoofdkwartier in Frankrijk meldt d.d. gisteren: Tegenover Givenchy hebben wij een mijn doen ontploffen. Onze artillerie heeft tal van punten der vijandelijke linies beschoten. De vijandelijke artillerie is bij Loos, Ar- mentières en Yperen bedrijvig geweest; onze artillerie heeft het vuur doeltreffend beant woord. Van het Oostelijke front. O os ten rijks c h Iwgerbcriaht. Het Oostenrijksche hoofdkwartier had gis teren niets nieuws te melden. Russisch Iegerbericht. De groote Russische generale staf meldt d.d. gisteren: Duitsche vliegtuigen blijven herhaaldelijk de streken van Riga en Dunaburg met bommen bestoken. Ten Z.W. van het Narotsj-meer zijnon- ze verkenners met gunstigen uitslag met den vijand slaags geveest. Een onzer verkennigsafdeelingen heeft een Duitsche afdeeling verrast, ze met 4e bajonet op de vlucht gejaagd, haarzwa- o verliezen toegebracht en gevangenen ge- .naakt. Ten Z.O. van Kolkj zijn onze verken ners ©en vijandelijke Waarnemingspost bin nengedrongen en hebben ze zwaar be schadigd. In Galioië blijft de vijandelijke artille rie aan de midden-Strypa bedrijvig. Aan den Dn jester hebben wij in de streek van. Usdeczko bij het bruggehoofd den vijand met handgranaten bevochten. Ten noorden van jJojan heeft de vijand, na voor onze loopgraven 3 mijnen te heb ben doen springer herhaaldelijk getracht ons aan to vallen. Hij is echter telkens door ons vuur teruggedreven. Van het Zuidelijke front. Oostenrijkschlegerbericht. Gisteren hield de actie van het front vrij wel op. Bij Oslavia werd ons artillerievuur voortgezet en werden nog 50 Italianen naar onze stellingen gedreven. In Montenegro. Oostenrijksch Iegerbericht In alle deelen van Montenegro er in et gebied van Skoetari heerseht volslagen rust. len. Jij haagt grog te zeer aan de verheven theorieën uit den .tijd, waarin wij 's avonds gelukkig waren met sons worstje. Je op vattingen veranderen naar .gelang der tij den. Geloof mij als jij in mijn plaats waart geweest, zou je niet anders gedaan heb ben." i „Dat mag je piet zeggen." „Och, wat. Je" .zoudt - toch niet bij' -mij willen blijven, alfc je ie je hart overtuigd was, dat ik seen slechte kerel zou zijn? De echte zedelijke /ongerustheid ontbreekt jou, omdat jij .mij niet durft te veroorde©- len. Is het griet zoo?" *„Je hebt misschien gefijk, maar zeg mij, waar haal je jdit alles dan toch vandaan? Dat is toch /wederrechlelijk, verkregen?" „Maar van wien, puwe jongen? Reeds meermalen heb ik (daarover nagedacht, maar ik ben nog .nooit, tot eenig resultaat geko men. En jij /weet ook niet, hoe de zaak precies staat, en (daarom zal ik alles nog eens precies uitleggen." Krodrejow helde, waarop teen knecht bin nen trad. i „Iwan bral mij .eens de groote kaart." Even daarna kwam (de knecht binnen met een kaart van (bijna twee meter lengte, die, op doek geplakt, pp de inmiddels opgq- ruimde tafel werd (uitgelegd. .„Kijk nu goed, (Wassili. Hét is een reus achtig, geniaal werk, wat lij hier, üitvoe- Het grootste gedeelte der Montenegrijn- sohe troepen is ontwapend en de bevolking betoont zich zeer "tegemoetkomend. Generaal Woekotitsj. Dit Weenen wordt aan het „Berliner Ta- geblatt" geseind, dat de Montehegrirjnsche generaal Woekotsj, van wien beweerd werd, dat hij den oorlog tegen Oostenrijk- Hongarije zou voortzetten, zich met twee andere generaals te Daailogvrad ter be schikking van den Oostenrijkschen bevel hebber heeft gesteld. dn Albanië. Volgens eeni Reuterbericht uit Rome, moet het Italiaansche kabinet in zijn giste ren gehouden vergadering .besloten hebben om Walona tot (het uiterste te verdedigen. In Mesopotamia. Engelsch Iegerbericht Generaal Townshend, bevelhebber /te Koet, bericht dat de vijand te loopgraven aan de landzijde van de versterkingen van Koet heeft verlaten en in 't algemeen terug getrokken is tot op een mijl afstand van de Engelsch© verschansingen, In Engeland. Invoefverh or1 j In het Lagerhuis deelde gisteren minis ter Rxmciman, de voorzitter van den 'Board of Trade", mede, dat binnenkort ©en verbod van invoer (van houtslijp er andere materialen voor de papierindu strie uitgevaardig zal worden, ten einde de dagnatie in de scheepvaart te ver- minneren en ook iom meer schepen voor het vail nrmiiti-6 fcii b^schikr baar te krijgen. Deze maatregel is slechts het begin van ©ene regeling, die binnenkort ook zal leiden itot een verbodsbepaling op den inVuer van ruwe tabak, bouwmateria len, meubelen, hout en sommig© vruchten. Het parlement is bij koninklijke 'opdracht verdaagd. Dfe Arbeiderspartij. Op de zitting jyan gisteren der arbeiders- conferentie te Bristol i(niet te Londen, zoo als gisteren abusievelijk werd gemeld) weid met 1.796.000 stemmen ,tegen 219.000 een motie tegen conscriptie aangenomen. Tender behandelde de .conferentie de vol gende motie: „De conferentie^ besluit ©en beweging te beginnen ten gunste van in trekking van de wet op den dienstplicht." Deze motie werd verworpen met 649,000 tegen 614.000 stemmen. De toestand schijnt nu deze ,te zijn: Terwijl d© confe rentie opnieuw hare afkeuring van het be ginsel van dienstplicht ,te kennen geeft, ver- Maart zij zich ibereid ziciï neer te leggen bij den hmdigen toestand iin overeenstemming met de verklaring (van een der vergaderden, dat hij wel (tegen Voortdurende conscriptie was, maar de (thans ingediende tijdelijke wet ais ©en poodzakelijken maatregel steunde*. i In Buitscliland. 'sKeizer's verjaardag. Keizer Wilhelm II heeft gisteren zrfn 57sten verjaardag gevierd. Dit jaarfeest heeft natuurlijk de Duitsche bladen aan leiding gegeven tot artikelen van hulde, waarin eenstemmig de overtuiging wordt uitgesproken, dat* er in de wereldgeschie denis wc! nooit een heerscher zal zijn ge weest over een machtiger staat, die krach tiger verlangd heeft den schrik van den oorlog aan zijn land te kunnen onthouden, en die thans zulk een wreeden strijd voeren moet als keizer Wilhelm II. ren. "Zie je hier deze lijn? Diaar wordt de dam gemaakt. Die /stippellijn beteekend de diepte der zee, yvaar het fondament zal w orden gelegd. Voor dat. doel ztillen daar steenen worden aang 'oerd, die het gat moeten aanplempen. O, die steenenmass- sa's worden dan groote - Mtken hazalt ge stapeld, -waardoor do (dar ontstaan kan." „Dat is heel {interessant, .naar wat heeft dat met je jhkomen te maken?" - „Ileel veel, vriend. (Want nu komen de stormen opzetten; die gtriemen het water omhoog en dat /zal de opgestapelde steen massa's ondermijnen en /doen uitéénslaan. Elk jaa- gebeurt dat, en eik jaar moet er aan gewerkt worden." 4 „Dat is heel {begrijpelijk, maar?" „Nu, ik moet (zeggen, licht bevattelijk ben je nu juist met. De danéfondamen/' ten worden niet jn de ztee," doch op papier aangebracht; daar worden ,rfj door dert storm aangetast; daar .worden, zij hersteld. Dat is de (beele kwestie." i Wassili was* sprakeloos. 1 „Weet je," ging Nikolaj zelfgenoegzaam) veider, „in élk .voorjaar komen wij, ambte naren, bij elkaar, ,en overleggen, hoeveel er verwoest zal' yvorden. Dat wordt naar de Russisch© regeering bericht en vandaar komt dan do {Opdracht, zoo snel mogelijk aUes weer te (doen" herstellen. Dat kost natuurrijk veel geld, (heel voel geld, en .De „Kreuzzeitung" herinnert aan'skei zers woorden, dat hij dezen oorlog niet heeft gewild. De waarheid daarvan zal eens de geschiedenis aantoonen. De „Berl. Neue3te Nachrichten" wijstop de trouw, eensgezindheid en de geestdrift van het Duitsche volk voor den keizer en krijgsheer. Het „Berl. Tageblatt" hoopt, dat in dit jaar" een eervolle en duurzame vrede zal tot stand komen. - De „Deutsche Tageszeitung" zegt, dat de oorlog keizer en volk dichter bijeen heefi gebracht; alles wat vroeger vaak tusschen keizer en volk stond is door den oorlog uit den weg geruimd. BESNE5LANB Tweede Kamer. Het dreigende conflict tusschen de mi nister van Financiën en de Kamer is ten deele reeds voorkomen. In overeenstemming met de cehlrale af deeling 'heeft de Voorzitter het voorstel ge daan, dat door de Kamer werd aangenomen, om de belastingvoorstellen Woeüsdag a.s. in de afdedingen te onderzoeken, naaf- doening der voor openbare behandeling ge reed zijnde wetsontwerpen d.i. heteeds- mtwerp d© voorstellen tot Grondwels- herziening in d© afdeeling te onderzoe ken; voor liet onderzoek der belastingont- werpen zeven verschillende commission te benoemen. De „Telegraaf" schrijft hieromtrent: *De dag van Treub. Alle banken bezet De tribunes angstig-Vol. Uit de loge3 over al hoofden, ook van vele bekende perso pen. En aan de regeerings-tafel het vol- taiiige kabinet. Dit alles in een sleer van geweldige spanning. Het resultaat? Geduld. Dat komt heden pa? Maar laat ons aanstonds vermelden, dat het ongedachte is gebeurd: minister Treub heeft een aanzienlijk deel van z'n voor waarden, om de Ouderdomswet te behan delen, ingetrokken, Is de hemel dan weer blauw? Geenszins. Zware donderwolken hangen er nog en er js nog een kwade kans, dat de minister door den politieken bliksem getroffen zal worden. Maar de on vermijdelijkheid van een crisis i3 verdwe nen. Men weet, dat de minister de Ouderdoms wet niet wilde behandelen, alvorens de Ka mer hom een serie voorloopige verslagen over belasting-ontwerpen zou hebben af geleverd; die ontwerpen zouden samen min stens 30 nrillioen per jaar in de schat kist moeten brengen. Dit nu is veranderd. De minister heeft dit ullimatium aanmer kelijk verzwakt. De heele serie verslagen is veidwenen en de minister wil de Ou derdomswet behandelen, zooclra de Kamer zal hebben uitgebracht het verslag over het ontwerp-Pensioen-belasling. Dit ziet er dus heel wat gematigder uit. Maar. w.Ll Maar de minister voegde er aanstonds en ondubbelzinnig bij, dat Pensioen-belas ting en Ouderdomswet voor hem onafschei delijk zijn. Mocht de Tweede Kamer na de Ouderdomswet te hebben aangenomen, de Pensioen-belasting verwerpen of denatu- dat.. m>." 1 „En dat?" „Dat vloeit natuurlijk Jn onzte zakken." „Maar dat is .onzin, dan kan ik niet ge- looven, Nikolaj." „Waarom niet?" „Aan zoo'n bedrog kun jij j© toch niet schuldig maken. Je .richt jezelf ten gronde. Eens zal alles (uitkomen, dan zal het zijn: naar Siberië." „Weineen, hoor: Zoo erg zal het nooit l(K>pen. Je doet /voorkomen, alsof ik hier als bandiet arme ,straatreizigers plunder. Maar ik kan /niet anders. Ik moet. Allen doen zóó. Onlangs kwam een nieuweling hier, die niet /mee wenschte te doen. Het duurde niet lang, (Of wij waren hem weer kwijt. Maar wij, ,wij bouwen pustig ver der. Die bij /de regeering zijn blij, dat zij gelegenheid hebben hun /schaapjes zelf op het droge te /brengen. Wat bij ons komt. is toch slechts /een brokstuk. En Zon men dan zoo dom izijn, niet moe aan te vat ten, waar het (toch zonder ©enig gevaar kan? Ik heb eens ergens gelezen, dat eigendom* diefstal zou zijn. Dat is naar mijn geest, niet. omdat ik mijn eigendom voor (diefstal boud, /maar omdat alle rijk dom iop meer of minder oneerlijke' wijze (wordt verkregen... 1.1." 1 „Spreek zoo niet, /Nikolaj." „Zeker. Meen jgi, /dat eerigk bent? reeren, dan is de niinister niet bereid tie Ouderdomswet verder te behandelen. Zoo dat 'sministers eisch nu aldus is: de Ka- mer brengt het. verslag uit over de Pensi oen belasting. Daarna wordt de Ouderdoms wet behandeld (en natuurijjk aangenomen). Maar alvorens nu die Ouderdomswet inde Eerste Kamer wordt behandeld, moet de Pensioen belasting m de Tweede zijn aan genomen. De Siameesohe tweeling dus? Eenerzijds is bet ultimatium dus belangrijk verzwakt en ingekrompen. Anderzijds ech ter, en vooral in politieken zin, toehwteer verscherpt Ik reik u de hand riep de minister en neemt ge hem niet aan, dan verdwijn ik van het tooneel, doch den blijft de verantwoordelijkheitt voor u en voor u alleen. 'tHut. Tot leden van het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zijn gekozen mej. ,T. C P. van Asperen van de Velde te Amsterdam on de heer mr. II. J. Tasman te *s Gravenhage, om op te treden 1 Juli 1916, en de heer R. U. Mes dag te Rotterdam, om op te treden met Februan 1916, ter vervanging van mevr. M. D. A. van ReenenVolter, die in den loop van het vorig dienstjaar bedankte. Nederland au da oorltf. Het aanhouden van de mails. Reuter seint uit Londen aap de „N. R» Courant" Het gedeelte Van de Amerikaansche no te, dat in hel bizonder over Nederl&nd- sche schepen handelt. luidt „De regeering der VeTeenigde Staten heeft eveneens vernomen, dat op 20 December van het Nederlandsche stoomschip „Noor- derdijk" in de Duins de Amerikaansche mail, van. de Ytereenigde Staten op Weg naar Rotterdam, is weggenomen en nog steeds d,oor de 'Biritsche autoriteiten wordt vastgehouden. Verder is 23 December de geheele mail aan boord van de „Kieuw-Amsterdam", gaande van de Vereenigde Staten naar Nederland, door de Britsche autoriteiten aangehouden. Daar in dezo mail ook di plomatieke stukken van de Vereenigde Sta ten naar Nederland maren, is het moge lijk, dat zelfs deze officieele zakken zijn opgehouden. Ook kunnen aangehaald worden doge- vallen van de stoomschepen „Rotterdam"/ en(onleesbaar). V Reuter seint uit Londen: In heti- Lagerhuis heeft de heer Cecil meegedeeld, dat de briefwisseling tusschen de (Biritsche en de Nederlandsche begee ringen, inzake de aanhouding van demaite binnenkort zou worden openbaar gemaakt. De heer King vroeg, of er eenige* mo gelijkheid was van arbitrage in dezen. De heer Cecil antwoordde, dat de heer King uit de openbaar te maken briefwis seling zou benferken, wat precies* jsjaa voorgesteld. De bemanning van de ,5H 6". Woensdag zijn 9 matrozen van de tus schen Schiermonnikoog en Ameland ge strande Engelsche duikboot „II 6" te Gro ningen geïnterneerd. De commandant van de duik'bool, die met Jij krijgt je palaris voor je leeraarswerid Maar verdien je /het werkelijk? Wat maak jij van je leerlingen? Een deed der rnert- schen zal zoo spreken als ik, terwijl een ander deel "het jnet, jou eens zal zijn." „Met jou is discussieeren onmogelijk1. „Dat behoeft ten plotte /ook niet. Maar drinken ikan men fwel met mijl Op je wel zijn, vrienxl." Wassih schudde riich oven, als om' alle gevoel van onbehagelijkheid kwijt te ral- ken. Hij hief eveneens zijn glas en gefor ceerd klonk het 1 „Jouw welzijn, Nikolaj, jouw) wolzijn, eveneens." 1 1 Maar /spoedig ging hij weg. Hj had er genoeg van. Al «rijn vertrouwen, in de meiti sehen zou daar verdwijnen. V/jas jet waar lijk zóó erg in zijn land? Wos corrupf- tie en diefstal (daar zóó laan de 01de van den dag?" - 1 Neen, dat kón niet. lijf zelf Was toch ook oen Rus, eu jzooals lij, wjaren er millioef- nen. Toen hij; buiten was, alleen, in da frisseh© avondlucht, wierp (hij den woef-." moed, die hem |Was overvallen, van rich. Goddank, er waren -/Rossen, dooafs hij. Tevreden, (tevreden mlet jwteinig, zfedfe-met driéhonderd troebel en {mot de groote, misK' schien nooit te (vervullen begeerte omu.r duizend roebel' over ito spanen. SCHIEDAMSCHE COURANT 1 r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1