Deoorlog, 68"6 Jaargang. Dit Dinner lestaat nit DB11 Mailen. Eerste Blad. Zaterdag 29 Januari 1916 No. 15051 Andries van den Tarafjord, binnenland!" Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en VJaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentién voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór wa uur aan het Bureau bezorgd zijn. BureauLange Ilaren No. 111 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentién: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaat» -die zij innemen. Advertentién bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentién opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan net Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon Mo. 103. MaxiiiiuiBprijzen der groenten. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat voor den kleinverkoop van groenten de volgende maximum prijzen zijn vastgesteld Roode kool 7 ct. per K.G. Gele kool 7 ct. per K.G. Uien 5 ct. per pond, 10 --per K.G. Peen 6 per K.G. Knolrapen 3 ct. per K.G. Kroten 6 ct. per K.G. Zuurkool 6 ct, per pond, 12 ct., per. K.G. Pronksnijboonen 10 ct. per pond, 20 ct. per K.G. Enkele spercieboonen 13 ct. per pond, 26 ct. pei K.G. Deze prijzen zijn gesteld voor den win kelverkoop, zoodat voor het thuis bezor gen een billijke vergoeding in rekening mag worden gebracht. Aan deze regeling zijn ajje handelaren onderworpen. Schiedam, 29 Januari 1916. De Blurge mees ter van Schiedam; AL L. HONNERLAGE GRETE, BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Duitsch legerbericht. liet Buitsche groote hoofdkwartier meldde gistermorgent In den sector iNeuvilie ondernamen de Franschcn aanvallen met (handgranaten, die met Voor hen groote veriiezton werden af geslagen. Een van pnze mijmkraters bleef in handen van den jvijand. De op 26 Januari gemaakte buit steeg met 4 mitrailleurs en twee mijnwerpers. De (herhaalde beschieting van plaatsen achter ons front door de F rans dien beantwoordden wij met het vuren op Reims, i Bij hoogte 285, ,ten noordoosten van Lachalade bezetten onze (troepen na een gel- vecht vijandelijke mijnkratere., j Over den nachtelijken ,rijandelijken lucht aanval op de ppen stad Freiburg zijn nog geen nadeie'nedodeelingen (ontvangen. In het Engolsche Lagerhuis zijn over de resultaten der luchtgevechten mcdedeelin- gen gedaan die het best met het volgende overzicht van onze verliezen en dc vijande lijke verliezen aan vliegtuigen worden be antwoord. Sedert onze publicatie van 6 October 1915 gingen aan het westelijk front aan Duitsdhe vliegtuigen verloren: in een „spil" vertelling ran JOHAN C. W. JUUHL. Uit hot Noorsch vertaald door AL A. Z. 1) „Nieuw" land ontdekt voor de litteratuur" was do lof, dien men zonder uitzondering in de pers den schrijver Juuhl toezwaaide, toen hij in den winter van 1912 zijn ver tellingen uit T grijze soherenrij'k het licht had doei? zien. Een gsehied van Noorwe gen, dat door zijn afgelegen ligging vroe ger zoo goed als onbekend was; een be volking wier eigenaardigheden wél spot maar geen belangstelling hadden gewekt; zeden dagteekenend uit zeer ouden tijd Juuhl kende ze door en door, en hel is hem gelukt ze naar het leven weer te geren. Spreekt'hy' over het land. hij doet het met de warmte van een dié zijn ge boortegrond liefheeft, de schoonheden er van heeft opgemerkt, de stemming er ran heeft ondergaan. En vertelt hij van hot volkje „zooals het was", zegt hij, want het is anders "geworden door het moderne verkeerdan dwingt hij tol luisteren. Hij zet zich tot schilderen en doet zien, licht en schaduw vallen, zoooJs hij ze scherp heeft waargenomen, en elke toets is raak. Do nieuw© bundels ran Juuhl, in 1913 verschenen, bevat twee grootere vertellin gen,: „Andries van den Tarafjord" en „do .Walvisphrug". -Eerstgenoemde vertelling is luchtgevecht 7, door stukscliielen op aarde 8, vonnist een, in het geheel dus 16. Onze tegenstanders aan hel westfront verloren in dezeti tijd in luchtgevechten 41, door stuksschieton op aarde 11, door on vrijwillige landing binnen onze liniën 11, totaal 63. vliegtuigen. Hier gaat lietalleen omde cijfers van in onze handen gevallen vijandelijke vliegtuigen, die met zekerheid konden wor den vastgesteld. Fransoh legerbericht. Het officiëele Fransche .communiqué van gistermiddag luidt: In den loop van den nacht deden we in Artois oen onderaardsche mijn springen ten oosten van NeuvilleSt, Vaast. Ten westen van den weg AtrechtLens weiden twee Duitsche aanvalspogingen af geslagen. Tussclien Oise en Aisne deed onze artil lerie een munitiedepot springen bij Puisa- leine. EngeJsch legerbericht. Het Britse he hoofdkwartier iw"Frankrijk meldt d.d. gisteren Gistermiddag heeft de vijand onder dek king van zwaar geschut-, machinegeweer- en geweervuur aanvalspogingen gedaan tegen een vooruitspringend gedeelte van onze schansen ten N.O. van Loos. Ons vuur heeft den aanval afgeslagen. Vannacht is de vijandelijke artillerie ten oosten van Armentiëres bezig geweest; onze artillerie heeft geantwoord. Zeer hevig vijandelijk geschutvuur ten noorden van Maricourl, tusschen Loos en het kanaal van La Bassée en elders. Wij hebben geantwoord en door ons vuur de vijandelijke schansen op vele punten be schadigd. Luchtaanval op Freiburg. Wolff seint uit Freiburg (m Breisgau) Gisteren (Donderdag)-avond na 10 uur .hebben twee vijandelijke vliegers vijf hom men geworpen, die alleen stoffelijke schade veroorzaakten en geen menseben wond- den. De stadsschouwburg was dicht gevuld, het publiek bleef kalm daar, tot het ge vaar voorbij was. Van liet Oostelijke front, 0ostenrijksch legerbericht. Het Ooslenrijksche hoofdkwartier meldde gisteren Bij Toporoutz aan |d« Bessarabische grens overvielen hedenochtend in de vroegte af- dcelingen van het Midden-Galicische infan- terie-regiment no. 10 een Russische voor poststelling, veroverden ze in een gevecht van man tegen man, vernielden de loopgra ven en namen een groot gedeelte van de bezetting gevangen. Overigens niets nieuws. Russisch leger bericht, Be groote Russische generale staf meldde gisterenj In de streek van Riga kanonvuur. Cdedu rondo het bombardement jvan Sclilok wierpen Duitsche aeroplanes, die de richting voor de beschieting aangaven, hommen op verschillende punten. 'In de streek (van Plakanen trad onzb ar tillerie met succes in actie. een. verhaal aan dé werkelijkheid ontleend, juister nog: een reeks .van kiekjes: de menschen als by verrassing genomen in hun armoedig en hard beslaan, belucht naar hun deugden en gebreken, hun tevredenheid mot een karig doel, hun achterdocht en sluwheid, hun bijgeloovig vertrouwen en hun taaie, moedige volharding, hun kop pig verzet tegen het nieuwe, hun onhygiëni sche gewoonten. Andries van den Tarafjord is geen voorbeeldig man, maar oen eohi en levend type van zijn soort. Over de tweede vertelling, „de Walviscih- rug" genaamd, ligt een romantisch waas. Austen as in al zijn eenvoud wél een voorbeeldig man en ook een type, doch Juuhl heeft hem niet genomen met de ca mera, maar zich verdiept in zijn voelen en denken en hom én zijn Adno beiden zoo begrijpelijk gemaakt, dat het nergens zoo mooi en zoo goed is als op hun eenzame scheer. (Van bovengenoemde Noorsche ver tellingen wordt aan onze lezers hier een vertaling aangeboden.! I. Tegen Kerstmis. De sneeutw lag schitterend wil over de barre rotsvlakten aan den Tarafjord en het was Zondag voor Kerstmis. Stil helder vriezend weer was het, met scherpe koude en harde gladheid ran het witte sneeuwdek, dat glinsterde en fonkel- *1 Wier-fjord. In de buurt van Dunaburg werden uit verscheiden aeroplanes bommen geworpen. In de streek ivan het Swenten-meer werd een groote Duitsche afdeeling door het vuur onzer artillerie uiteengedreven.i Aan de Midden-Slrypa naderde de vijand de. draadversperringen aan den weg naar Boetsjatsj, opende het vuur op een post en een groot aantal arbeiders, bracht hun ver liezen toe en joeg hen op de vlucht. In de streek 'tra noorden ran Bojan ver dreven onze patrouilles den vijand met handgranaten uit drie door hen bcziette trechters, gevormd door de ontploffing van mijnen. i In dezelfde streek gingen kleine vijande lijke afdeelingen tot (den aanval over, maar werden teruggeslagen. 1 Nadat zijn afdeelingen teruggetrokken waren, begon de vijand Inet gas te werken. Van liet Balkanfront. Oostenrijkseb legerbericht. Het Ooslenrijksche hoofdkwartier meldde gistermiddagi Onze (roepen hebben thans ook de slreek van Gusinje (zuiden van Montenegro; be zet en stuitten ook hier nergens op tegen stand. i De ontwapening van het Montenegrijn- sche leger nadert haar voltooiing. Uil S-aloaiki. Reuter seint uit Salonika, dat liet rustig is op het geheeje front. Generaal Mosehopoulos, bevelhebber iran bet Grieksche leger dn Macedonië, heeft het Engelschü front bezocht ,en daar eeju zeer goeden indruk gekregen van de verdedi gingsmiddelen. i Volgens de meening van Grieksche mili taire kringen zal pr geen aanval worden gedaan op de geallieerden, voor Albanië ge zuiverd is van -Serviërs en Italianen. Men vraagt zich echter af of de geallieerden op dien veelbesproken aanval .zullen wachten. Veeleer is een aanval van de zijde der geal- lioeiden te voorzien, wanneer zij het ongein- blik daarvoor gekomen zullen achten. I n de E g s c li e Zee. Uit Saloniki wordt naar Parijs gemeld, dat afdeelingen Fransche soldaten en ma trozen geland zijn op een eilandje bij Castelloiizo. Vrijwilligers van Casteüorizo sloten zich bij deze afdeelingen aan. wier actie floor twee gewapende trawlers werd ondersteund. Een kapitein en 25 marr wer den door de Fransche gevangen genomen. De Franschen vernielden de telegraaflijnen en maakten zich van verschillende docu menten meester. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Afgezien van de gewone geschutgevech- ten en kleine ondernemingen is de dag van gisteren rustig voorbijgegaan. Italiaansch legerbericht. Na voorbereiding door hevig arlillene- vuur hebben de Oostenrijkers gisteravond driemaal getracht tegen dc Italiaansche stel lingen aan de boven-Isonzo storm te loo- pen. Zij zijn njet zware verliezen terug gedreven en ten slotte op de vlucht ge- geslagen. De Italianen hebben een deel van het de onder de stralen van een groote roode zon. De ronde toppen en rotspunten in dit onbebouwde steengobied staken blank en zuiver af tegen het diepe blauw van liet uilspansel, en over het water van den ,.Wier"fjond hing hel lichtgrijze wollig*» waas van den wriesmist. 11e! kleine grijze Da.l-hutjo was half l>e- dolven onder het sneeuwkleed en ter nau- wernood er van te onderscheiden Alleen de schoorsteen verhief zich «r lioven als een nietig uitzichttorenije, en het armza lige vervallen raampje van de hut staarde Iriest over de verlatenheid van die een tonig pitte vlakte naar de nevel-dol ten bo ren het'fjoidwater. De sneeuw kraakte onder de schreden van Andries ,,in 't Dal", toen hij van zijn hut naar den fjord ging. Zijn neus glom rood in zijn gezicht, een blanke druppel glinsterde aan den top en z'n watergrijze oogeai knipten tegen hel flikkeren van de sneeuw en de scherpte van het zonlicht. Hij liad de sneeuw rondom -het huis en voor de deur een weinig weggeveegd, zoo- dat men er loopen kon. Er was dien nacht vraeselijk veel sneeuw gevallen. En An dries wist niet beter te doen dan naai' den waterkant le gaan. zich daar met 't oen of ander bezig te gouden en onder wijl een redmiddel te bedenken om zich en de zijnen uit den nood te helpen voor de feestdagen; die ophanden waren. Hij zag, er voor zich geori heil in 'van daag „ziek" te zijn en den heelen dag op bed te liggen, met z*n pijpje tussclien zijn lippen, ztdk lawaai als er in huis was van zijn drukke kinderen. Ze hadden het koud en den 24en Jan. verloren terrein hernomen en er zich versterkt. 4 In den Eankasns. Russisch legerbericht. De groote Russische generale slaf meldt d.d. gisteren: In een gevecht ten westen van Alelas- gert hebben wij een groote Turksche ko- lonne vernietigd, 17 officieren en 274 Askarai's gevangen genomen. Voorts hebben wij veel wapenen, caissons en tienduizen den geweerpatronen buit gemaakt. Bij de vervolging van iden vluchtenden vijand zijn onze troepen de stad Knyskala, aan den weg van Erzeroem naar Moesj, bin nengedrongen, hebben er gevangenen ge maakt en groote voorraden munitie en leef tocht buit gemaakt. De Turken vluchten naar Moesj. In Ferzië. Russisch legerbericht. Ten zuiden van het Oeimia-mecr heb ben wij sterke Turksche strijdkrachten verslagen en tijdens hun overhaasten terug tocht veel Askari's en Koerden gevangen genomen. Onze buil lies laat uit veel wa llenen, munitie, een verplegingsconvooi en eenige duizenden stuks vee. Ten Z.O. van Hamadan hebben wij in de streek van den bergpas Kandelian den vijand naar het Zuiden teruggedreven. In Egypte. In het W,eslen. Hel Engelsche oorlogspersbureau meldt: Uit nadere- berichten omtrent het ge vecht aan het westelijk front in Egypte blijkt, {Lat de vijand tot ucn ochtend van 23 dezer totaal onkundig was gebleven van de nadering der Engelschen. Deserteurs verklaren, dat de verliezen van <len vijand op één flank alleen 't totaal der verliezen op 25 Januari te boven gin gen en dat ook Turksche officieren ge sneuveld of 'gewond zijn. Deze zware nederlaag heeft de nabij wo nende jstammen zeer ontmoedigd en deze verlaten, ,naar bericht wordt, de Senoessi en (begeven zich in oostelijke richting. Diverse berichten. De koning van Afontenegro. Dc koning van Montenegro heeft een tele gram'gericht aan den president der Fran sche (republiek, waarin hij zijn dank be tuigt (voor de gastvrijheid, door de Fransche regeering betoond en de ontvangst, die Item iran de zijde der bevolking ion deel is gevallen. Hij geeft ten slotte de verzekering van zijn toewijding aan de zaak der geallieer den en verklaart, dat hij in deze niet veranderd "is en niet veranderen zal. Schip zoek. Reuter meldt nog, dat toen de „AppamV op 11 Januari uit Dakar vertrok, er 200 passagiers aan boord waren. Lloyds meldt, dat liet s.s. „Fremanlle",, 1e Huil aankomende, meldt op 15 Januari ze hadden honger en Guri koip ze mot geen mogelijkheid stil krijgen. Maar op uitkomst was haast niet te ho pen. Be dunne plukjes haar van Andries re zen verward on wild te beige in zijn wol- Ion muls, zijn groote snijtand slak nijdig vooruit; het heele mannetje met dien ge- kromden nig-was slapper van knieën dan ooit 4e voren en sjokte op klompen en met vuilwitte sokken aan, ongelukkig voor! in zijn lang afgezakte visschersbroek. Hij was er van daag slecht aan toe, had niet eens tabak meer om zijn pijpje to stoppen. De broodmagere koe onder hot. afdak, die al maar had geloeid van honger, had eindelijk haar eenige begeerte vervuld ge kregen: ze was uit haar jijden. Echt ver wonderlijk was het, dat die kale botten, waar niets anders rtieer opzat dan vel, zoolang nog aan' elkaar gebleven waren. Met het varken was het net zoo gegaan, dus was ca' geen sprake, van oen stukje Kerstspek! 't Was ook* niet te verwachten van 'een onnoozel varken, dat het zon blijven, leven van enkel lucht. Het uitgera felde vleesch op zijn heenderen was haast niet te eten. Daar liep Andries over te suffen, toen hij fradzig en slap door do sneeuw sjokte. En de gedachte kwam bij hem op, dal hij eigenlijk de koe en het varken kon be nijden, die nu bevrijd waren van 's levens jammer.en nood. Ze waren goed af. Op kens meende hij' roeislagen te hooien beneden aan den. fjord. En toen hij op oen hoogte kwam," ontdekte hij' in de verte in den wazigen mist een streep op het tussclien Madeira en de Marokkaan.wlio kust oen reddingsboot gezien te hebben, met den naam ..Appani", waarvan van den boeg rijf voet was weggeslagen. (Het ss. „Appam", groot 7781 br. ton, werd gebouwd in 1913.) De reoruteering in Engeland. Binnenkort worden in Engeland Weer 4 groepen recruten, volgens het stelsel van Lord jterby, opgeroepen, omvattende de ongehuwde jonge mannen van 27 tot en met 30 jaar. De oproep verschijnt vermoe delijk op 3 Februari en zij moeten zioli dan binnen een maand melden. Van 16 December tot de vorige week heb ben zich 85.987 ongehuwde mannon op gegeven volgens het groepstelsel, 28.000 voor onmiddellijke dienstneming, te zamen 113.987. In China. Reuier seinde gisteren uil Peking: Er is een ernstige beweging uitgebroken in Nooid Sjansi. Eenlgo duizenden bandie- ien hebben dezer dagen Saratsi yermees- terd, zijn in Zuidelijke richting opgerukt, hebben de regeer i n g st roepen welen te ont wijken en naderen nu Tatoengfoe Men gelooft, dat Mongoolsche en Mand- sjoesche leiders de beweging steunen. AudUntlet. De gewone audiëntie van den minister van buitenlandsche zaken zal Vrijdag as. niet plaats hebben. Dir. hel.) Inroerr. en nee. Ministorieele benoemingen, bevorderin gen, verplaatsingen, enz., bij den dienst der directe belastingen, enz. De ontvanger J. L. van der Plas te SI. Maartensdijk is aangewezen -voor de tij delijke waarneming van het kantoor Ber- gum (overname beheer 31 dezer na kan toortijd). De rijksklerk P. Q. Kooyman van het centraal bureau D.' B. te Amsterdam is aan gewezen voor de tijdelijke waarneming van het kantoor St, Maartensdijk. Dc surnumerair W. J. de Langen uit de directie Groningen is met ingang van 1 Fe bruari ontheven van zijn «fetaoheering aan de inspectie Groningen 1c afd. De rijksklerk P. Cremer tor eontróle grondbelasting te Heerenveen is met ingang van 1 Febr. ontheven van zijn dotacheering ter inspectie Zwolle (le afd.) en aangewe zen voor de tijdelijke waarneming van hel kantoor Balk. (Overname beheer 31 dezer na kantoortijd.). De rijksklerk A. C. Knoppers te Amster dam (D. B. 8e kr.) is met ingang iran 1 Febr. ontheveij van de lijdelijke waarne ming van het kantoor Breskens en aange wezen voor de tijdelijke waarneming van het kantoor Dinxperlo. (Overname kantoor 31 dezer na kantoortijd.). De rijksklerk II. Verwer ter eontróle grondbelasting te Rotterdam is met ingang van 29 dezer ontheven van zijn dotachee ring aan de controle Eindhoven en aange wezen voor de tijdelijke Waarneming van hot kantoor Breskens» (Overname beheer 29 dezer na kantoortijd.). De volgende kantoren zullen door den stille water, Andries liegroep daaruit, dat een ran zijn buren in oen roeibooL moest zijn ge land. En hij verhaastte zijn stap. want bij kon wel raden wio dat was. En toen hij zoover kwam, dat hij den aanlegsteiger in de boc.ht kon aten, wist bij, dat zijn vermoeden juist was geweesl. Oude Irars „met den raren mond" was in zijn zwart geteerde boot bezig een groo- leiL vporraad lekkere Kerstmis-waren, die hij uit den winkel op llergholm had mee gebracht, aan wal te zetten, Andries ging langzaam naar hem toe, bereid een hand uit te steken, ten einde dat alles aan land te brengen. „Dat is een 'eele boel waar je mee aankomt sleepen," zei Andries met zoetelijke stem. Hij watertandde. Lars had een groot fijn kerstbrood met suikerversiering en pruimen en rozijnen er op in zijn handen en twee kaarsen. Zijn gezicht met do dunne witte baard haren op kaken en kin, had een bleek- roodo kleur, en Andries zag dadelijk, dat Prahl voor Lars oen fiinkon korstborrei had geschonken. „Ach ja, je weet dat is aardig, als 'het tegen de feestdagen gaal," bracht Lars er met zijn gebrekkig mondwerk hakke lend en hard uit- - „Dat is zoo, ja. Maar j© 'ebt je nu zoo goed voorzien; alsof je veel menschen moest ont'alcn."' Andries keek belust naar de kiep, waar uit een paar halzen van flessohcn staken tussCh'en brooden en grijze zakjes. i (Wordt vetyolgd). - ,j CC URM IT.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1