ontvanger AV. M. AYeve worden overgege ven én overgenomen, tw.: Oostburg 29 April, Edam 1 Mei. Benoemd: Ingang 21 dezerA. Sluif tot kommies 3e kl. te "Nieuw-Amsterdam. Verplaatst: Ingang 23 dezer: A. Schu- rer, komm 2e kl., van. Wemhout naar Alkmaar; M. Schut, komm. t w- 2e kl„ v. vaartuig I. A. R le a&L p. Rotterdam aan boord. „Recherche II". Ingang 1 FebruariA. Berends, rijk ski. 3e kl.. v. kr, Hoogeveen n. insp. Helder (tijd J. B. J. AL Berks, rijkski. 3e kl. v. insp. Rotterdam D. B. Ie afd, n. insp. Eind hoven, de kommiezen le kl. F. Bik, van Zwolle naar Rotterdam (Sdi. DJ; J. van Bevertn van Rotterdam {Sch. DJ naar Am sterdam (Gem. DJK. Poelstra van idem naar idem; de kommiezen 2e ld. C. Hil- worda, van Glanerbrugge naar 01st; M. van Gent, van Grevenbicht naar Beverwijk H. Berksen van Arnhem naar Velp; H. Koen, van Babberik naar Eibergen; J. Bor gers van Geesteren naar Huissen; J. II. J. A. Bebitz van Za.ltBommel naar Nijmegen: .T. H. Labots van Wamel naar Zalt-Bommel W. J Heuvelman van Groesbeek naar Wa mel; H. van Heivoort vanjïcht naar Bede (LJ; W. van Die, van Alunstorgeleen naar Leerdam; de kommiezten 3e kl. A. Huizen van Milhngen naar Beek bij Nijmegen; L. P. Zwennes van Lenth naar Millingen; P. M. Broekman van Lobith (tijd.) naar G reis boek: G. Smits van idem naar idem; F. E. van Korlaar van Gendringen naar Hattem .(tijd.); L. .T. de Visser van Susteren naar (Echt; B. Visser van Epen naar Oss (tijd.); J. Stevens van Venlo (vj (tijdnaar Stam- proy; J. Dijkstra van. Beek bij Nijmegen naar Venlo; S. Bietvorst van Stamproy naar Helmond. Ingang 13 Februari: lA. A. Willems, rijkski. van insp. (Amsterdam B1. B. 4e aid. naar Amsterdam (D. R. 7e kantoor). Ingang 16 Februari: de kommiezen le kl. J. P. Guliger, van Rotterdam (Sch. B.) naar R'dam (Gem. D.); H. C. Haverkamp van idem naar idem; J. Bijlstra, van Grouw naar Rotterdam (Gem. B.); de kommiezen 2e kl. G. Buisman, van Rotterdam (Sch. B.) naar Rotterdam. (Gem. D.); J. Boter- kooper, van Vlaardingen naar Rotterdam (Gem. D.); L. Boddernij, van Domburg naar Rotterdam (Gem. D.); F. van den Bunder, van Stevensweert naar Domburg. De verplaatsing van den rijksklerk J. •Hendriks, van de inspectie D. B. Rotter dam le aid. (tijd.) naar de inspectie Eind hoven, is ingetrokken en is hij met in gang van 1 Februari definitief aldaar ge plaatst. De verplaatsing van den kommies 2e kl G. Buisman van Rotterdam (Sch. D.) naar Schiedam, is ingetrokken. De verplaatsing van den kommies le kl. F. Dik, van Zwolle naar Olst, is in getrokken. De rijksklerk 3e kl. A. N. Schurman te Amsterdam, D. B. 7e kr., is met ingang van 1 Februari a.s. bevorderd tot rijks klerk 2e klasse ter inspectie D. B., 4e afd. (De Belastingambtenaar.) VLAARDINGEN, 29 Jan. Bij Minjsteriëele beschikking is: i de surnumerair J. P. Huyser uit de di recti© Rotterdam' met' ingang van 1 Fe bruari ontheven van zijn detacheering aan de inspectie Vlaardingen en tijdelijk werk zaam gesteld aan de inspectie Oldenzaal; de surnumerair A. B. J. Prakken uit de directie Amsterdam is met ingang van 1 Februari ontheven van zijn detacheering aan de inspectie pldenzaal en tijdelijk werkzaam gesteld aan de inspectie Vlaardingen; de kommies le klasse J. Boterkooper met ingang van 16 Februari a.s. verplaatst van hier naar Rotterdam. VLAARDINGEN, 29 Jan. Tot onderwijze res aan. de R.-K. jongensschool is benoemd mej. C. F. v. Oosten, te Delft. "OVERSCHIE, 29 Jan. Tot wijkverpleeg ster van de afdeeling der Vereeniging „Het Groene Kruis" alhier, is benoemd zuster Cleffen, uit 's-G ravenhage, als plaatsver vangster van zuster Das, die met Maart a.s. op verzoek eervol is ontslagen. STADSNIEUWS. De verplaatsing van den heer G. Buis man, kommies 2e kl. van Rotterdam (Sch. D.) naar hier as ingetrokken. In de godsdienstoefening der Afd. Schie dam van den iNederi. Protestantenbond zal morgen als spreker optreden de heer D. Rook. i i 1 1 Geneeskundig' onderzoek voor pensioenen. Bij Kon. besluit van 27 dezer is, gelet op de Kon. besluiten van 13 October 1913, 16 October 1913 en 20 October 1913, hou dende aanwijzing van geneeskundigen voor het onderzoeken van wegens invaliditeit op pensioen aanspraak makende gemeente ambtenaren en oud gemeente ambtenaren, burgerlijke ambtenaren en oud-burgerlijke ambtenaren, onderwijzers en oud-onderwij zers bij het openbaar en bijzonder lager onderwijs en leeraren en oud-leeraren aan bijzondere gymnasia en bijzondere hoogere burgerscholen; lo. Ingetrokken de aanwijzing van den ge neeskundige in de provincie Zuid-Holland: dr. B. de Bruyn, arts, te Schiedam; 2o. is aangewezen voor het verrichten van bovenbedoeld geneeskundig onderzoek de geneeskundige in de provincie Zuid- Holland: D. Ris Jzn., arts, te Schiedam. WeldaiUgheldfult voering. "Wij herinneren belangstellenden, nog eens aan de hedenavond plaatshebbende uit voering van de Schiedamsche tooneelver- eeniging „Utile Dulci", waarvan de op brengst, zal strekken ten bate van deSchie- "damsche Gezondheidskolonies. Opgevoerd wordt zooals men weet „Boezemvrienden". Hyglêa. De Dames-Gymnastiekx eree'niging ,Hy- giëa", directeur de heer Chr. Kryger, geeft Zaterdagavond 5 Februari a.s. haar gewone joarhjkschc uitvoering in het gebouw „Odéon", waarbij ook de beide opleidings- klasssen zullen medewerken. De Ned. zeetjalk „Geziena" was met flesschen gisteren van hier naar Londen vertrokken. De „Geziena" maakte aan stonds water en werd door do motorsleep boot „Rapporteur", van Dirhzwager"s Scheepsagentuur, in de Berghaven te Hoek van Holland gesleept Het schip zit met laag water aan den grond, doch met het opkomen van het water rijst het water in het schip eveneens. De kapitein droeg aan de Nieuwe Berging-Mij. de noodigo ber- gings-werkzaamheden op. De stoomber- gingsblazor was gisteravond half acht het water meester. Alen tracht het lek te stop pen en zal het schip heden naar hier slee pen ter reparatie. In de politiepost nabij de Koemarkt is vanmorgen voorloopig verhonden de U-ja rige A. van 't Zelfde, die door een ande ren jongen met een griffel door de wang gestoken was. Gistermiddag is voor een uur door een ongeveer 20 jarig persoon een rijwiel ge huurd bij een rijwielverhuurder aan den Noordvestsingel. Tot nog toe is dat rijwiel niet terug bezorgd, zoodat men waarschijn lijk met een oplichter te doen heeft gehad. Oe7e»4eB YtK»rqr«ryea. Te bevragen aan het Commissariaat van Politie: Duimstok, sleutel, diverse portemon- naies mot inhoud, sleutels aan touwtje, ring met sleuteltjes. Bij vinders Hoog schort, AVn.rn.awa, Alathenessestr. 7; ledige portemonnaie, Landsbergen, Dam- taan 51: lederen hondenhalsband, Zonne veld, Poldervaart 106 (Vijfsluizen)dames- portemonnaie met inhoud, v. Gulik, Kreu- pelstr 211; pet, v. ATp'hen, Hoogs!r. 75; jas. Bos, Kethelstr.portemonnaie (ledig), Collignon, N Haven 283; portemonnaie met inhoud on gouden ringetje, wed Feelders, N. Haven 3Ï; zilveren armband. Vol. Bnig- manslr. 34b: bril, Schuine, "Nnoixlmolen- straat 42; lederen hondenhalsband, Van der Berg, N. Haven 1639; zwart schort, v. d. Zouwen, Mariastx. 64a; ledig olievat, Havenmeester. AGENDA. Vrijdag tot Dinsdag Flora-Bioscoop, 8 uui De gratie van den President. De nieuwe Dageraad. Bezoek van de Koningin aan Volendam. j Heden en volgende dagen. Casino, 8 uur. Haiti Hier blijven 1 Revue van Henri Ter Hall. Heden en volgende dagen. Circus Schouw burg, 8 u. Circus Hermann Althoff. 29 Jan. Lokaal K. Kerkstr. 3, 8 u. N. C. G. O. V. Gezellige samenkomst. 29 Jan. Groote -Schouwburg, 8 uur. Opera Italiana. Mignon. 29, 30 en 31 Jan. Tivoli-Sohouwburg, 8 u. Die Haghespelers. Een ideaal echt genoot 30 Jan. Groote Schouwburg. 8 u. Rotlerd. Toon. Gez. Het sprookje van den wolf. 30 Jan. Tivoli-Schouwburg, 2!/2 u. Beetho ven-mali née. 30 Jan. Groote Doelezaal Rott'm 2uur Kamermuziekvereeniging „Rotter- damsdh Kwartet." 31 Jan. Groote Schouwburg 8 uur. Blraun's AViener Operette „Du Kinokïmigin. EiiBst en Wetenschap. De triomf van Bachus Door (je N. V. Tooneelvereeniging, direc teur Herman Heijermans, is sinds oenige weken In studie genomen. „De triomf van Bachus", burleske ia 3 bedrijven van Barba Rossa, muziek van J. Rich. Heuckeroth De premiere heeft a s. Dinsdag te Amsterdam plaats. De rol van Bachus zal door don heer Laroche vervuld worden. naar ANDRC THEURIET, Op een avond, in November, den vóór avond van het feest der Heilige Cathricn, knarste het hek van het gesticht te Aube- rive open en kwam een vrouw naar bui ten van ongeveer dertig jaar. Zij was ge huid in een schamel, verkleurd wollen japonnetje; op haar hoofd droeg zij de witte linnen muls, die vreemd het bleeke gezichtje omsloot, opgezet en paffig als het was door het langdurig verblijf in een gesticht. Zij had „gezeten", zij, die nu werd ontslagen. Door haar lotgenooten werd zij „de Bretonsche" genoemd. Itet was nu juist voor zes jaar, dat zij, wegens kindermoord, in een dieven wagentje naar het gesticht nas vervoerd geworden. Na haar lompen teruggekregen en haar spaar penningen gebeurd te hebben, voelde zij zich eindelijk weer vrij, ook mede door het bezit van haar reisbiljet, dat tot Lan- gres was ingeschreven. De postwagen naar Langres was echter reeds vertrokken. Schuw, onhandig, stapte zij huiverend op de voornaamste herberg af en met on zekere stem vroeg zij om onderdak voor één nacht. De herberg was vol,en de herbergier, die het niet bar op dat soort „volk" begrepen had, ried haar aan, het bij de herberg aan het einde van het dorp te probeeren. De Bretonsche ging verder, om, nu nog verlegener, nog schuwer, bij het volgen de logement aan te kloppen,-dat in werke lijkheid niet veel anders was dan een soort van cantine voor grondwerkers. De buf fetjuffrouw monsterde haar achterdochtig, scheen instinctmatig te voelen, dat zij hier met een vrouw uit het gesticht te doen had, en zond haar ten slotte maar weg, onder voorwendsel geen slaapgelegenheid te hebben. De Bretonsche durfde niet aan dringen; met het hoofd moedeloos omlaag gezonken, trok zij verde.r terwijl diep in haar een haat opflikkerde tegen al deze menschen, die haar terugstieten. Haar bleef nu niets anders over dan Langres te voet te bereiken. Einde November daalt de nacht snel. Weldra zag zij rondom scha duwen op den grauwen weg, die tusschen twee boschranden zich verloor, eh waar de noordewind vinnig langs streek, met zich voerende tailooze, opdwarrelende, dorre herfstblaadjes. Na zes jaren van opsluiting 'en zittend leven, viel het loopen haar nu heel moei lijk; de gewrichten van de knieën voel den als verstijfd; haar voeten, aan klom pen gewend, knelden zich in de nieuwe schoenen. Na eenigen tijd kreeg zij bla ren, en kon zjj niet verder, voelde zij zich „op". Op een hpopje steenen ging zij rillende zitten, en vroeg zij zich af, of het er nu nog van moest komen, dat zij bij dezen ijzigen wind, die haar tot in merg en been verkleumde, door honger en kou zou moeten omkomen. Plotseling, door de verlatenheid van den weg, tusschen de windvlagen door, meende zij de slepende tonen van een zingende stem te hooren. Zij luisterde oplettend en onderscheidde het refrein van één dier zoete en zeurige liedjes, waarmee kinderen in slaap wor den gezongen. Zij stond op "en liep in de richting van waar de stem klonk, eii bij de bocht van een weg ontdekte zij eenig licht, dat rossigen glans uitstraalde tus schen de boomtakken door. Vijf minuten later stond zij voor een schamel hutje, waarvan het rieten dakje legen een rotswand aanrustte en heteenige venstertje een lichtenden straal uitzond. Alet benauwd hart besloot zij om hier aan te kloppen. Het gezang verstomde en een boerin deed open een vrouw, even oud ongeveer als de Bretonsche, doch door hard werken reeds verwelkt en ver- oudei'd. Haar jak, op "velerlei plaatsen ver sleten, deed een huid zichtbaar worden, die grauw was en tanighaar rossige haren ontsnapten wanordelijk van onder een kleine, stoffen mutshaar grijze oogen zagen met verbazing op naar de vreemde vrouw, wier gezichtsuitdrukking iets on gewoons verried. „Goeien avond," zeide zij, de lamp om hoog houdend, „wat wilt ge?" „Ik kan niet meer," mompelde de Bre tonsche met ingehouden snik; „de stad is zoo ver, als gij mij één nacht wilt- huisvesten, doet ge rnij een grooten dienst. Ik heb geld en ik zal voor de moeite be talen." „Kom binnen!" antwoordde de andere, na even geaarzeld te hebben. Toen, meer nieuwsgierig dan achterdochtig, vervolgde zij„Waarom zijt gij niet in Auberive blij ven overnachten?" „Men heeft mij er geen logies willen geven.En haar blauwe oogen neer slaande, voegde de Bretonsche met eenige verlegenheid er aan toe: „Omdat, weet u, ik ontslagen ben uit het gesticht, en dat boezemt den menschen geen vertrou wen in." „0, zool... kom toch maar "binnen. Ik ben voor niets bang, daar ik niet an ders dan ellende heb gekend.Het is wat moois om een christin buiten de deur te sluiten bij een dergelijke kouIk zal u een slaapplaats maken van wat heide plaggen. En vanonder een afdakje ging zij wat gedioogde bosjes hei bijeengaren en spreid de ze in een hoek, d'cht bij de kachel, uit. „Woont gij hier geheel alléén?" vroeg de Bretonsche schuchter. „Ja, maar met mijn kleinen schat, die nu bijna al zeven jaar oud is... Ik ver dien ons dagelijksch brood met werken in de bosschen." „Is uw man dood „Ik heb, er nooit een gehad," zeide ze bruusk, „mijn eigen kleine schat bezit geen vader.Enfin, laat een ieder zijn pakje leed.Men noemde mij „de fleu rige"!... Kijk hier,-het bed is klaar en hier zijo ook nog twee of drie aardappels, die van ons avondmaal nog over zijn Dat is het eenige wat ik u kan aanbie den." i '|j Zij werd door een kinderstemmetje ge stoord, dat opklonk van uit een ander donker bijvertrekje, door een planken be schot gescheiden van het woonvertrek. „Goeie nacht 1" riep zij, „ik ga mijn kleintje opzoeken, die hang i3 alleen Probeer maar om goed te slapen 1" Zij nam een lamp op en ging naar het aangrenzend vertrekje, de Bretonsche in algelieele duisternis achterlatend. Op de heideplaggen zonk de vrouw neer; na wat gegeten te hebben, trachtte zij de oogen te sluiten, maar de slaap kwam niet. Zij hoorde, hoe „de fleurige" zacht babbelde met de kleine, die door de komst der vreemdelinge was wakker geschrikt. Zij hoorde, hoe het kindje werd vertroeteld, geknuffeld, gesust, me{ zoete woordjes. En dit alles ontroerde de Bre tonsche wonderlijk. 1 V 1 Deze uitingen van teederheid en innig heid schudden een schuchter, moederlijk instinct wakker in het gemoed van het meisje, dat nog wel veroordeeld was ge worden wegens moord op haar pasgebo ren kleintje. De Bretonsche rekende na, dat. was alles goed gegaan, haar eigen kind nu ongeveer ook den leeftijd zou hebben van dit meisje. Bij die gedachte en bij die kindergeluidjes kromp haar hart ineeniets teers drong haar verbitterd hart binnen en zjj voelde grooten lust om uit te schreien. „Toe kleintje, toe," sprak „de fleurige"" „ga nu eens gauw lekkertjes slapen. Als je zoet bent, mag je morgen naar het feest kijken ter eere van de Heilige Ca- trien". „Heilige Cathrien is eigenlijk de feest dag voor de kleintjes, niet waar, moe der?" „Ja, kleintje." „Is het heusch waar, dat op dien dag de kindertjes van de Heilige Cathrien speel goed ontvangen?" „Ja, soms „AVaarom brengt zij nooit hier bij ons iets?" „AVij wonen te ver af.Enwij zijn te arm, kind. „Dus zij brengt alleen speelgoed aan rijke kinderen IAlaar waarom Ik ook, ik wou ook zoo graag wat speelgoed heb ben „Nu, kindje, als je lief bent, en als je vlug inslaapt, zal ze jou misschien ook wel eens wat brengen, „Goed, ik ga slapen, moeder dan brengt zij mij morgen dus zeker ook iets." Een stilte volgde, daarop een regelmatige ademhaling, licht en rustig. Het kind was ingesluimerd, ook de moeder. De Breton sche alleen sliep niet. Een ontroering, schrij nend en tegelijk teer, brak haar het hart en meer dan ooit dacht zij terug aan haar kleine, die zij gewurgd had.Totdat de eerste morgenstralen binnenvielen, hielden die gedachten haar vast.De dag was reeds aangebroken en. steeds nog sliepen „de fleurige" en haar kind. De Bretonsche glipte zachtjes de deur uit en liep ijlings in de richting van Auberive terug om bij de eerste huizen aan den weg stil te houden. Daar klom zij langzaam de eenige straat, die er was, op, om aandachtig het soort van winkels te bekijken. Eindelijk scheen haar er een onder, die de ware bleek te zijn voor haai' doel. Zij klopte tegen de blinden en men deed haar open. Het was een garen- en bandwinkel, die ook speel goed, armzalig speelgoed, bevatte, als kar tonnen poppetjes, en kleine Noach-arkjes. Tot groote verbazing der verkoopster kocht de Bretonsche het geheele zaakje op, be taalde en ging heen. Zij nam denzelfden weg naar de wo ning van „de fleurige" terug. Opeens voelde zij een greep op Kaar arm. Zij keerde zich om en beefde, toen zij tegenover zich den veldwachter zag staan. De ongelukkige had vergeten, dat het ontslagenen verboden was om rond te blijven dwalen in de buurten van het gesticht „Inplaats van hier rond te scharrelen, hadt jij al lang in- Langres dienen te zijn," sprak de veldwachter gestreng. „Vooruit nu, vooruit I Zij wilde eenige uitlegging geven.ver- geefsche moeite 1In een oogopslag werd er een kar opgeëischt; haar werd bevolen hierop plaats te nemen, en onder geleide van een veldwachter, ging het nu in vlug gen dra! vooruit De kar rolde hobbelend over den eenigs- zins bevroren straatweg. De arme Breton sche knelde met wanhopigen blik haar pakje met speelgoed tusschen de verstijfde vin gers. Bij de kromming van den weg her kende zij het voetpad, dat zich in het bosch verloor; haar hart bonsde haar in de keel en zij smeekte den veldwachter stil te houden: zij had een boodschap daarginds, voor „de fleurige", de vrouw, die" op en kele passen afstands daarginder woonde. Zij smeekte met zoo'n heftigen aandrang, dat de gendarme, goeie kerel die hij in werkelijkheid was, haar verzoek niet kon weerstaan. Men bond het paard aan een boom vast, en men liep toen het voetpad in. A7óór de deur was „de fleurige" bezig hout in stukken te slaan. Toen zij- haar be zoekster terug zag in gezelschap van den veldwachter, bleef zij met open mond en bengelende armen onthutst staan. s „Ssst," suste de Bretonsche, „slaapt de kleine nog?" „Ja maar „Breng dan stilletjes dit speelgoed bij haar bedje en zeg haar, dat de Heilige Cathrien dit haar toezendt.Ik was naar Auberive teruggegaan" om het dóAr te koo- pen, maar het schijnt dat ik daarop geen recht had, en nu voert men mij naar Lan gres heen. „Genadige Hemel 1" riep „de fleurige" uit. j „Ssstr..." 1 Zij gingen nu naar het bedje. Steeds gevolgd door haar geleider, spreidde de Bretonsche op de dekens de poppen uit, en de ark, en de schapen, kuste het bloote armpje van het slapende kind, en, zich toen naar den veldwachter omkeerende, die zijn oogen wreef, zeide zij: „Ziezoo, ik ben klaar. AVij kunnen ver der gaan." s Uit de Pers. ïDe Telegraaf" „De Tijd" herinnert, onder den titel „Het hoofddoel van de „Telegraaf"-beweging", aan het interview van den heer H. M. C. Holdert, in Juli 1915 in Engeland door den Londenschen correspondent van de „Fi garo", waarbij deze de Engelsche Regeering den raad gaf don uitvoer naar neutrale landen, als Nederland, te verhinderen, om! de gebeurtenissen dat is liet partij kiezen door Nederland in den strijd der volken te verhaasten. Het blad komt dan tot deze conclusie: Uit deze aanhalingen blijkt ten duidelijk ste: le. dat de heer H. M. C. Holdert niet hoopte, dat Nederland bulten den wereldoorlog zou blijven; 2e. dat hij zich zelf gerechtigd achtte de Engelsche regie ring het middel aan te geven, waardoor zij, „den loop der gebeurtenissen kon ver haasten", d.w. z. Nederland kon dwingen partij te kiezen. En uit het stuk! van den heer Schroder, waarin deze zich tracht te verdedigen teget^ de tot hem in de Pers gerichte beschuldi gingen, in welk stuk verschillende onjuist heden voorkomen,- trekt het blad de vol gende conclusie: Hiermede is o.i. duidelijk genoeg aan getoond lo. dat het Smokkelbureau niet „buiten „,Do Telegraaf" stond, en 2e. dat de heer Schroder met do draaierij op be teren roet staan dan met de waarheid. D e (Tel eg raaf en een Eeieraad. De directie van „De Telegraaf" ontving hot volgende schrijven: Den heer F. II. .1. HOLDERT, Directeur yan de N.Ar. Dagblad („De Telegraaf", Amsterdam. Namens den directeur der ,,N. R Cf," wordt u medegedeeld, nn antwoorJ op uw schrijven van 26 dezer, dat hij den inhoud belachelijk vindt. Dat -u van een ©ereraad durft spreken en waagt het woord „in- sinueeren" te gebruiken, [maakt het hem bijna onmogelijk er <een ernstig antwoord, op te geven, jiet ligt niet op den ivo;; van don directeur der t,,N. R. Gt." een wusch- baas te zoeken yoor eens anders vuile vasch. Buitendien is .het voldoende beikend, dat bij de ;„N. R. Gt." anonymiteit niet be staat, daar de (hoofdredacteur van dit blad ten allen tijde (Verantwoordelijk is en blijft voor den inhoud, f p/o. („N. V. Nieuwe Rotterdamsche [Courant". 1 G. J. DE REUS. Oemeiigd Nieuws. Vlieger gevallen. Gistermiddag is een vliegtuig, waarin luitenant v. d. Hof!, gevallen, in bel bosch, 'grenzend aan het vliegterrein te Soester- berg. De bestuurbar werd licht gekwetst, doch naar zich laat aanzien is zijn toestand niet gevaarlijk. Over (het ongeval verneemt de „Tel."- correspondent ie Zeist, dat luitenant Aran der Hoff 's middags om drie uur was op gestegen. Toon het vliegtuig op 300 M. was gestegen, bemerkte men, dal het zeer on regelmatig vloog. _Jlet stortte plotseling neer en kwam te recht tusschen twee hoornen, die den Val braken, zoodat de aviateur slechts in het gelaat 'werd gekwetst, maar geen ernstige verwondingen 'opliep. lij is in het hospitaal van hot kamp to Zeist opgenomen." Zijn toe stand is redelijk. Benzelfden dag was 's morgens om 11 uur oen vliegmachine, bemand met drie of ficieren, van betrekkelijk geringe hoogte ge vallen. Do avialeurs bleven ongedeerd. Kindermoord. Dezer dagen beviel te Rotterdam do 83- jarige vrouw T. AV. IL, een wettig geschei den vtouw, die met haar brooder on zuster woonde, ontijdig. Zij be weef de van. de trap gevallen te zijn, waardoor die ontijidige be valling 24 uur later veroorzaakt was. Het kind leefde, werd in een tij! gelegd en bedekt met natte doeken, een vloer- kloedje, een wollen deken en oen groot vloerkleed), terwijl Watten in <Jeu mond werden gestopt. De huren, het geval ver dacht vindende, jvaarschuwden de politie, die liet kind in'dien toestand, [vond. Het leefde nog en is toen naar riet ziekenhuis vervoerd, waar het echter korL daarop is overleden en gerechtelijk geschouwd. Tegen de" moeder en grootmoeder is pro ces-verhaal opgemaakt wegens het niet ne men van maatregelen jegens iemand, die in levensgevaar verkeert, wat den dood ten gevolge heeft gehad, subsidiair kinder moord. Vermiste trawler. De stoomtrawler .„Catania", uit IJmui- den, die 14 dagen geleden voor de visch- vaagst is uitgegaan, is nog niet van de reis teruggekeerd. Alen vreest, dat het schip gedurende den zwaren storm een ongeluk is overkomen. Kerkbrand. Gisteren werd door een der omwonenden brand Ontdekt in de AVestzijuer kerk te Zaan dam, de bekende Biullekerk. De brand was ontstaan in hot stovenhok, tevens berg plaats Van brandstoffen. Het vuur had reeds zooveel omvang verkregen, dat de vlam men de kerk in sloegen. Gelukkig wist men het vuur spoedig te bedwingen en bleef dit kunsthistorisch gebouw voor al tö groote schade gewaard; toch is deze nog tame- -lijk groot Ook vreest men, dat het orgel* dat zich boven het stovenhok bevindt, schade heeft geleden. Er zal Zondag in het i. kerkgebouw geen dienst gehouden worden. (N. R. Ct.) Treinbotsing. Men meldt ons -uit Zwolle: Hedenmor gen acht uuic is bij Olst, tengevolge yapj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2