9e oorlog. Zit- en Slaapkaméil MEISJE, Heeren- Mode-artikelen. KLEINE MMTE8TIE8. 1ST. KRABBENDAM, Laatste Nieuws. „Nederlandsch-Indischel Zuurstof-Maatschappij", LOMPEN- en MET A ALH AN DEL, den mist de goederentrein, van. Zutfen op een rangeerende goederentrein getoopen, waardoor een viertal wagons werden ver brijzeld en belangrijke materieele schade ontstond. De machinist en de stoker spron gen Van de machine, zoodat persoonlijke ongelukken yverden voorkomen. Nog een scheepsramp? Groote ongerustheid heerscht te ÏJmui- den over het lot vaa> do IJmuïder trawler .Plejaden" met zijn opvarenden, daar door den stoomtrawler „Elie CLeneviere" het lijk van zekeren H., opvarende van eerstge noemd schip, te IJmuidon is aangebracht Oorlogsvaria. Bij Lloyds do verzeker!ngsheurs te Londen is gisteren vijf maal de Lutine-bel geluid. Dit beteefcent dan, dat voor vijf schepen hooge extra-verzekeringen waren afgesloten, en dat die schepen als allicht verloren wor den beschouwd. Zóo vaak was hij Lloyds de Lutine-bel nog nooit geluid op één enkelen dag. De „Berl. Lok.-Anz." ontleent aan de „Djen." het bericht, dat de Russische re geering Voornemens is de dde Oostzee- provinaes Estland, Lyfland en Koerland in het vervolg te noemen naar hun hoofd steden "Reval, Riga en Milau, welke na men de provincies tijdens Katharina II reeds droegen.' lfd*rBTinr*ehtlzig. Verwachting tot den avond van Zon dag 30 dozer: Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen; nevelig tol zwaarbewolkt; wei nig of geen regen; zelfde temperatuur, Heïbsrïshtes, Z. jv. H. dc Prins wordt Maandag voor middag Jhier ter stede terug verwacht van het Loo. V De (Minister van Koloniën, Mr. Pleyte, is hedenochtend door H. M. de Koningin ter gewone conferentie ontvangen. Corps diplomatique. De gezant yan Italië bij hel Nederlandsche Hof, de Hertog de Calvello, is voor eenige wekten ,met verlof naar zijn land vertrok ken. Als zaakgelastigde van Italië treedt gedurende dit verlof op de heer A. Gunr- nerie, (secretaris der legatie. Timor. Een regeeringstelegram meldt: Op het eiland Soemba (residentie Timor en "onderhoorighedenj werd een utilitaire patrouille overvallen, waarop bij; de daarop gevolgde opvatting van de onruststokers één ïnlandselje fuselier werd gedood en drie werden gewond, terwijl de aanvallers acht dooden bekwamen. Grondwetsherziening, De Nationale Vrouwenraad van Neder land heeft zich met een adres tot de Tweede Kamer gewend, waarin, na verschillende overwegingen, bet volgende verzoek wordt gedaan: Op deze gronden dringt de Nationale Vrouwenraad van Nederland aan op zoo danige wijziging der ingediende voorstel len, dat het actieve vrouwenkiesrecht niet alleen in beginsel worde aanvaard, maai dat de onmiddellijke invoering in Grond wet of Additioneels artikelen worde verze kerd, zoodat de vrouwen, evehals dc man nen, aanstonds in de gelegenheid Worden gesteld, van dit recht gebruik te maken. Kon. Nat. Steuncomité. Blijkens de 74e lijst is Van 9 toL 18 Jan. voor het Kon. Nat. Steuncomité 1914 aan bijdragen ontvangen T3 5.30.48V2, makende mei de bedragen der vorige lijsten een to -taal-generaal van f3.582.251.27 Watersnood. i Te Jtargeoiam en (langs den Waterland,* sdben dijk van jSrih el J i n gwoude tot Uitdam, is de militaire bewaking opgeheven en zijn de patrouilles vertrokken. Een griezelig werk hebben de mannen, die in de (boerderijen van Waterland belast worden met opruimen jvan dood vee. De arme dieren liggen pp- en door elkaar, zoo dat vaak de jpooten inoefen worden afgo- zaagd, om ze je kunnen verwijderen. Later moeten de cadavers ,dan over den hoogcu dijk Worden getrokken. (Vaak vindt men nog een trouwen hond aan de ketting ver dronken, katten en kippen verhongerd op den zolder uitgestrekt. «Waterland is thans ©en zee van jellend. De oudste heemraad jvau Waterland, de heer M. Bolderman jte Zuiderwoud©, is ten gevolge van de gamp' gestorven. Hij werd in ziekolijken toestand tuit zijn woning ge red en maar jAmtetendam gevoerd, waar bij op 89-jarigen leeftijd (overleed. Men schrijft ons nit Amersfoort: De eerste 12.000 eehden uit Volendam zijn Vrijdag tie Amersfoort gearriveerd, is Nachts twaalf uur was men begonnen te laden, Om, drie was do motorboot uit Volendam (vertrokken 'en om negen uur in den morgen was men op de plaats .Van bestemming, de z.g. Schans, een oud bastion aan den Grebbeliniedijk langs de rivier dei Eem, een kwartier ten noorden vanAmers-' foort, mtet aanliggende weilanden. Men hoopt puim te te vinden om duizend hok ken, elk Voor zestig eenden, te-plaatsen riarrgs den waterkant. De ^Vestiging be Amersfoort zal duren tot October, (Wanneer de leg ophoudt. Maandag guriVeert een tweede zending Van ,12.000 stukis, En zoo "hoopt mien er ^PQQ. Je peddea, r Het ppvangen te Volendam gaat gepaard met ,veel moeite. .Tn totaal was tot gisteren bij He Alg. Watersncodeommissie ingekomen een be drag van f 1 115.160.09. Tan het Westelijke front. Duièsch legerbericht. BERLIJN, 29 Jan. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen: Ten N.W. van Lafolie, ten N.O. van Neuville, bestormden onze troepen over een lengte van 1500 meter de vijandelijke loopgraven en maakten 234 gevangenen, waaronder 1 officier, en maakten 9 ma chinegeweren buit. Bij de onlangs gewonnen stellingen bij Neuville mislukten herhaalde aanvallen der Franschen. Editor gelukte het den vijand een tweeden mijnkrater te bezetten. In liet Westelijk deel van St. Lorain, bij Vtrecht, werd een groep huizen stormen- lerhand genomen. Ton zuiden van de Somme veroverden we het dorp Frise, alsmede ongeveer 1000 m'eter van de daar naar het Zuiden aan sl ui jende stelling. De Franschen lieten 12 officieren en 927 manschappen ongekwetst m onze handen, zoomede 13 machinegewe ren en 4 mijmverpers. Bij Lihons drong een verkenningsafdee ling door tot in do tweede rij vijandelijke loopgraven. Bij en in Champagne levendige artillerie- en mijngevechten. Op do hoogten van Combres lieten de Franschen een mjjn springen. Slechts ge riage schade werd daardoor in onze eer ste loopgravenlinie aangericht. Na pogin gen om den trechter te bezetten, moest de vijand inet aanzienlijke verliezen terugtrek ken. Bij Aprémont werd een vijandelijke vlie ger omlaag geschoten. De bestuurder werd gedood en de waarnemer zwaar gekwetst. (Blij ,(len luchtaanval op Freiburg, in den nacht van 28 Januari, werden één soldaat en Jvee burgers gekwetst. Fransch jegerbericht PARIJS, 28 Jan. Het officiëele communi qué van hedenavond elf uur luidt: De Duitschers deden tegelijkertijd aanval len westelijk van den heuvel 140, ten zui den van Givenchy, waar het hun gelukte voet te krijgen an dè vooruitgeschoven ge deelten Van de loopgraven, op de stellingen in de nabijheid .van den weg van Neuville naar La Folie, «tie totaal weiden afgeslagen en op de versterkingen ten noorden van van Roclincourt, die (reeds in den"aanvang gestuit werd door .artillerie- en geweervuur, zoodat de vijand jniet uit zijn loopgraven komen kon. Voorts op den weg van St. Laurent naar St. Nicolaas, die volkomen afgeslagen werd. j Ten zuiden van NeuvilleSt Vaast heb ben wij na ,een zwaar gevecht een pas onfetanen trechter hernomen jen lievige te genaanvallen afgeslagen. Bij deze gevech ten beeft de vijand zware verliezen geleden. Tn den door jons heroverden trechter telden wij 150 dooden. Als represaillemaatregel op «liet Zeppelin bombardement van ©enige dorpen op den 25en dezer 'in (te buurt van Eperne heeft cén onzer bestuurbare .luchtschepen in den nacht van den .27en, 18 bommen van 155 m.M. en 20 tvan 90' ni M. geworpen op het station en de (militaire inrichtingen te Frdi- burg, welke ernstig [beschadigd werden. Van het Oostelijke front. - Duitsch 1 egerbericht. BERLIJN, 29 Jan. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen: De toestand is over 't algemeen onver anderd. 1 Van het Balkanfront. Frapsch (legerbericht. PARIJS, 28 Jan. Het officieele commu niqué van hedenavond elf uur luidt: De terugtocht der Serviërs, die in Al banië gebleven waren, vindt geregeld voort gang zonder incidenten, wat vooral te dan ken is aan het bestendige weer en aan het feit, dat de Engelsche missie bruggen gelegd heeft over de voornaamste rivieren. De depóts van voorraden, welke langs den weg ingericht zijn en de kanonnen, affuiten en munitie, die achtergebleven waren te San Giovanni di Aïadua, werden met traw lers naar Birindisi overgebracht. De Oostenrijkers en do Hongaren, die Skoetari en Bpjana bezet hadden, zenden voorgesclioven posten naar San Giovanni. De toestand bij het Oost-B,ulgaai>.ch leger is sedert een maand dezelfde gebleven. Een B|ulgaarsch. detachement houdt Dibra bezet, terwijl een reservebnoade te St.ruga, gestationneerd is. Nog een landing op Grieksch gebied. SAL0NIKI, 28 Jan. In den vroegen mor gen van den 28en dezer zijn mariniers van Engelsche, Fransche, Russische enlta- liaansche schepen op het schiereiland Kara Boeroe geland en bezetten het Griek- sche fort, zonder tegenstand van deGriek- sche bezetting. SALONIKI, 29 Jan. De landing op Kara Boemoe is volbracht onder bescherming van de "kanonnen der oorlogsschepen. De Grieksche commandant protesteerde onmid dellijk. De Fransche infanterie omsingelde het fort en de naburig© woningen, doorzocht de verschillende gebouwen en gelastte de bewoners zich te verwijderen. De geallieer den zijn tot deze landing overgegaan, daar zij het niet gewenscht achtten, dat de sterk te in andere handen zou zijn fen zjj ge- looven, dat de Duitscihe duikbooten haar benoodi gdhede n uit deze kuststreek betrek- iRSPsr - i l I Diverse berichten. Gewapende koopvaarders. NEW-YORK, 29 Jan. De correspondent van de „Associated Press" te Washington, meldt, dat Lansing aan de oorlogvoerenden heeft medegedeeld, dat geen gewapende koopvaardijschepen in Amerikaansche ha vens zullen worden toegelaten dan op de zelfde voorwaarden als oorlogsschepen, tenzij de oorlogvoerenden de door Lansing gestelde bepalingen goedkeuren. Het mi nisterie van buitenlandsche zaken wijst er op, dat koopvaardijschepen sedert het op treden der duikbooten zwaarder bewapend zijn, zodat er aan moet worden getwijfeld of het dan gewettigd is deze schepen op een dergelijke wijze te bewapenen. Vereen Stelten. WASIHNGTON, 29 Jan. Senator Walsh heeft in den Senaat groote sensatie ver wekt door zijn voorstel den handel met de geallieerden te staken, totdat deze de 'eischen van Amerika ingewilligd hebben. Walsh las stukken voor, die, naar hij be weerde, vertrouwelijke instructies voor den Brïtschen censor waren, namelijk omaan- teekening te houden van de handelsopera tics der neutralen, waar zij door het openen van de mail achter kwamen en om elke neutrale mail voor onderzoek aan te hou den, indien deze hun verdacht voorkwam. Walsh betoogde, dat de Amerikaansche transatlantische handel onder dergelijke omstandigheden tot die personen in Europa beperkt werd, met wie Groot-Brittannië toe stond handel te drijven. Handel en Bedrijf. DELFT, 29 Januari. Kaasmarkt. Aangevoerd: 5 stapels kaas, negende samen 1851 kilo; prijs: f8892 per 10O kjilo. t Scheepvaart. SCHIEDAM, 28 Jan. Kotterschip „Water- ploeg", kapt. H. Sloot, ledig Van Rotter dam, pon hier Qesschen te laden. Burgerlijke Stand. SCHIEDAM, Geboren: 28 Jan. Hendrica, jd.v. 0. Krommenhoek en A. van der Lee, Hagastraat. Overleden: 27 Jan. Bastiaantje van Brakel, oud 74 jaar en 9 maanden, weduwe van Leendert Opschoor, Hoogstraat. lAlida de Zanger, oud 69 jaar en 11 maanden, weduwe van Marinus Anne Blonk, St, Anna Zusterstraat. BEURS VAN AMSTERDAM 29 Januari 1916. Dagelijkseh Benrsbericht. Amsterdam, 29 Jan. De markt was algemeen zwakker met minder handel, piiewaarden hooger ge opend, liepen sterk terug. Rubbers vast. Scheepv.-waarden prijshoudend. Amerik.-fon.dsen algemeen zwakker, voor al Steels en Marine. aew-Terkich# Beurs. IrHEKR, j. m., vraagt tegen 1 Maart a.s, gemeubileerde 9235 8j§ Noteering van: "26 Jan. 27 Jan. 28 Jan. Atch. Topcfc Gax ©n Foundry; 66 Bethleh. St Coxa. Denver pnd R. G. ■455 460 460 10 10 12 Erio 3634 Kansas City 3 Miss Ru en T, Miss Pao. 5 N.-Y. Ontario en Weet 27 27 Rock 1st R.w. South Pac. IOOV4 South R.W^ Union Pac, 134 134 0. S. Steel Corp* Amer. Can. Ca 61% 63% Un. Cügax Co. ADYEHTENTÏEN. Voor de menigvuldige (bewijzen van deel neming, betoond bij but overlijden onzer ge liefde Moeder, Behuwd- /m Grootmoeder, Mej, J. L. SMIDff, geb. v. EFFEREN, be tuigt ondergeteekende ook ji/unens iuue kin deren ©n verdere jfamilie, hanen opTechten dank, Wed. J. C, DE PATER—Smidli. 9239 8 Gevraagd op een Distillateurskantoor een net 9236 9 als Jongste bediende. Vereischte: een nette hand schrijvende, Eigenhandig geschreven brieven onder letter H, Bureau van dit Blad. gevraagd, voor Zaak in Takkennls vereischte! Brieven met uitvoerige inlichtingen lett, J, Bur. dezer Courant. 9242 15 EEN gevraagd, voor winkel- en pakhuiswerk. Brieven met opgaaf van leeftijd entegen. woordigen werkkring franco onder letter D aan het Bureau van dit blad. 9221 H met PENSION. 3» Brieven onder letter G, aan het Bureau van dit Blad, Bij akte, den 11 December 1915, voor den ondergeteekende te 's Gravenhage verleden, op het ontwerp .waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, ,bij Koninklijk be- «liut van 20 {November 1915, no. 24, is op gericht de naamlooze .vennootschap gevestigd te Schiedam. Voormelde akte, met jhet Koninklijk: be sluit, zijn in bun geheel opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant" van 35 Ja nuari 1916, no. ,20, bijvoegsel no. 68. Deze bekendmaking geschiedt ter vol doening aan Art 38 Wetb. van Koop handel, i Ij jA. A. VAN STRAATEN, t Notaris, 9228 21 ff f) Directie: G. S. MONTFOORT. Op DONDERDAG, 3 FEBRUARI 1916,- des namiddags half twee uur, zullen in bovengenoemd Vendulokaal aan de Lange Haven No. 115, publiek a contant worden \eikocht: Diverse Meubilaire Goederen, als: linnenkasten; tafels; stoelen; lede kanten, glas-, verlakt- en aardewerk; spiegels enz alsmede de niet-geloste panden, rasp. over de maanden Decem ber 1914 en Mei en Juni 1915, in de Schied. Part. Blanken van Deening, bestaande uit- nieuwe- en gedragen, boven- en onderkleeren; schoenwerk'; karpetten; dekens; naaimachines; huis- lioudelijko artikelen,* gouden- en zil veren werken, enz. enz. Te voren te "zien van 10 tot 12Va uur. Op den verkoopdag kunnen nog goe deren worden bijgebracht 's morgens tus- scben 8 en 10 uur. 9243 29 Noordmolenstraat, No. 44, 46, 48, 52. Telefoon No. 200, Houdt steeds in voorraad I. T. (Jzer, Groote voorraid Sloom- #n daspijpen, in verschillende maten, Assen en Poellcs. Levert alle soorten BINT op maat. Houdt zich steeds aanbevolen tot het koopen van alle fabrieksoprulmln- gen, zoowel nieuw als oud. [LET OP BET ABBES. 9240 22 Architect, Timmerman, Aannemer, is VERHUISD van Oversclilescbestrant 98 naar KORTE HAVEN 38, waarin zijn werkplaats reeds gevestigd was, 9241 10 Aanbevelend. Eben-Haëzer. Do lOden Fobr. hopen mijn geliefde Ploegouders JOHANNES HENDRICÜS EIKMANS en JOHANNA VAN ZANTEN hunne 30-jariga Echtvereni ging to herdenken. Hun dankbare Pleegdochter, Echtgenoot en Kindoren. Vierpolders. 29 Jan. 1916. Er wordt gevraagd, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, wegens huwelijk der tegenwoordige, een flinke, nette Dienstbode. Zich aan te melden 'e avonds na 7 nur. Adres MejL, E DING, Hoofd straat 65. Kostgangers gevraagd. Er kunnen terstond een of twee nette peraonen.ala kost ganger geplaatst worden in klein gezin. Prins Erederik Hendrikstraat No. ISboven. ■Gevraagd een net Meisje, voor halve dagen. Adres: Groote Markt 12bov. Wegens ziekte der tegen woordige, een notte Dagdienstbode gevraagd, niet beneden 20 jaar. Loon f 8. Zondags na 12 uur vrij. P. RITMAN, Broers voldpad 8. Een zindelijke waschvrouw vraagt, een of twee netto Wasschen aan hnis. Te bevragen Villastraa* 88. Te Hnor gevraagd, omtrek Station, een BENEDENHUIS. Huurprijs oa- geveer f4 pot week Brieven franco onder letter F. aan het Bureau van dit Blad. N. V. „DE PHOENIX". Afd. Wilwasseherij, West Frankelandseho laan 4. Nette Meisjes gevraagd. Orgel te koop gevraagd, onverschillig in welken staat. Franco brieven met prijsop gaaf onder motto „Orgel" a.h. Advertentie-Bureau J. D. v. d. KAAG, Zwart Janstraat 125, Botterdam. ,,De Zoete Toko". Prima zuivere Huishondjam; Frambozenjam en Frambozen met bessen 85 ct. per pond. Gembersiroop 80 et. per pond. Appelsiroop 80 et. per pond. Candijsiroop 16 ct. per pond. Flacons Jams 86 ct. per stuk. Broersveld 2527. Voor flO.— bons wordt 40 ct. terugbetaald. VERZEKERT uw Büwiel tegen DIEFSTAL, ook zonder, INBRAAK. Premie per jaar f 4.50. Loden A.N.W.B. f4.Inlichtingen geven van-, ERPEOUM Co., Tninlaan 70. <'*L t natr d* Officiate Frijsnotsering vaa de Vert .edging voor den Effectenhandel STAATSLEENINGEN. Nederland. V.K, L.Ï H.K. Ned W. S Obl. (k!) 5 102% 1021/ j Ned W. S. Obl. (gr.) 6 101%s 1017/; x02 Ned. W. S Oblig 31/2 81 801(6 Ned. W. S. Obbg. S 696/8 69i/s 69% Ned. W. S. Cerlif. 3 69% .39 696/Js Ned. W, S. Cerlif. ...21/2 69% 591k 591/3 Oost-In dl Oblig 1915 (kl6 IOOI/3 Obbg 1916 (gr.! 6 100% Rusland. [-.van Bomb. G. R. 695 1% JIS% -- Ob i. 100 Nie. Sp. •67—69 92% Ob! Gecons R, 625 "80 4 581/g 58 Obl. Zuidwest 625 4 577/(6 57% Cons GR 625 '89 4 60 68% Ob!. '89-90 Hope 6254 01 80% W. Ween. Sp. 825 '90 4 64!/g R0U1. '8* 6e Em. 625 0 4 688/4 593/s Turkije Ob! 1911 fr. 500 2600 4 50 China. Goudl. Russ Gar. 1SS5 4 81 Japan Oblig 1» eer. k. 100 41/2 Sri/4 Mexico. 100-1000 Af! Ob! 6 201/2 BraziüS Fund 1914 fc 20—100 5 63% PROV. EN STED. LEENINGEN. Nederland. Amsterdam 1915 6 1021/4 1028/6 INDUSTR. ONDERNEMINGEN. Buitenland. Am. B. Sug. C. v. g. A. 682/4 58% American Can. Co. Cort. v gcw. A581/g 587/g Am. Car A F. C. V. A. 64% 6S8/4 641/, Am. Hildo C. v. p. A. 617/g 5X7/1S 52 Am. Sm- A R. C. v. A. 8fl5/g 96 Anaconda Copp. M. C.v A. I88S/4 Bethleh. Slee!. C. v. A: 418 Cenlr. Lcalh. g. A. 531/4 53Vg Stand. Mill. C. g. A. 851/j 82% Stud. Corp C. g. A: 146% I45l/g Un. Cigar. C. v. A. 501% 66% - U. S. Steel. C. C. g. A. 761/13 783/4 78% MIJNBOUW-ONDERNEMINGEN. Nederland en Koloniën- Guyana Goad. goto. A. 22% Ketahoen Mijnb pr. A. 24 Palcleh Mijnb g. A. 17% 17 PETROLEUM-ONDERNEMINGEN. K M. 1. E. PeU br. A. 527 528 532 Perlak Petr. M. A. 437/g 43% Z. Perlak P. pr. A. 75S/4 79 RUBBER-MAATSCHAPPIJEN- Nederland en Koloniën. Amslord Rubber A 188% 181 188 De!i Batavia Rb A. 122 128 129 Java Caoulch Cy. A. 03% 81% 92l/s TABAK-ONDERNEMINGEN. Nederland en Koloniën. Amst- Deli Co A. 230 239% Doli-Maatschappij A- 474 474% 476% Padang Tabak-Mij- A. 24 Rolterd. DelbMij. A. 181 1821/d 184% DIVERSEN. Buitenland. Maxw. L. G. Rest. 81% 81% 81% SPOORWEGEN. Nederland. Holl. IJ. Sp-M. A. 77 N -B. Boxt-W. 1 h. O. 4l/a 889/4 Idem 2o h- 06 17 Amerika. Atch. T. A S. Fé. C- v. g. A; 100% 100% Denver Rio C. v. A. 127/g 12% 18 Ene Spw. gsw. A. 36% 85% 881/. Kan» C. South. A. 26% Kangat. Ie h. OS 65% 85 Miss. K. Tex. C. v. A. 67/a 0% N-Y. Ont 4 West, A. 27% South. Pac. g. A. 84% 866/4 Southern Railw. Cy. Vot. Tr. .Or. gew. A. 20% 20% Union Pae. Rr. C,v.g.A. 1S0 128% PREM1ELEENIN GEN. Nederland. Pal. v. Volkavl. '67 89 Pal. v. Volksv!. '68 f 1.90 1.80 Witte Krul» A 701/g België. Antwerpen 1B87 2% 66% Hongarije- Theiaa. Reg. Gea I860 4 13S7/g Afrika- Congo ioten 1888 21.80 Prolongatie 2% 2% 1051/2- 1051/4 105 V2 665/g 661/4 371/2 363/8 273/8 261/s 265/g 58/4 53/4 51/s 4% 41/2 273/8 163/4 17 163/4 IOO1/4 203/4 IOOI/4 215/8 207/g 1343/4 831/2 833/s 833/4 631/2 611/2 611/2 611/2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3