V^ERKOOPING Nog slechts een paar dagen I. T. Orth Zonen, Coolsingel No. 20 A. J. L. van VÉREOOPTHG waar tan Heeren- en Xh Zondags gesloten. LIEBi701 EIII BH DER KHA1F- De AMBACHTSSCHOOL INSCHRIJVING van LEERLINGEN Jfllo-TaMHasta". Firma E. G. PapMjzei, Casino Variété. Halt Hier Blijven Binnenweg, hoek Eendrachtstraat voor Schiedam en Omstreken, 's Morgens na het opstaan Luxebroodjes en Brood. DUITSCHE TAAL. DINSDAG a.s. Vrijwillige Openbare Firma POST Co., De le. en 2e. hands Goud- en Zilverwinkel •HAREENS; Schoenmaker, Vrijwillige Openbare Twee Heerenhuizen. ROTTERDAM. Maandag 31 Januari 1916, een zaak van vertrouwen. fpissehen smaak io don mond Electrische Luxe Brood- en Banketbakkerij. NIEUWE TOONEELEN. Rotterdam, 105347 b maken van nieuw- en reparaiiewerk. Appelbollen ©n Fan taisi ©-gebakjes. 7861 20 Aanbevelend, assaf m0 Conversatie, Grammatica, Handels correspondentie. J. ALLEBÉ, Eerste Tuinstngel 2#. 1 Februari begin nieuwe Cursussen voor Barnes en Heeren. 9148 9 BEGINT DE MAGAZIJN Hoogstraat 10. 9237 30 De Notaris VV, A. VAN 'BOLDER Dzn., té ■Schiedam, zal, hij veiling .op Vrijdag 11 Februari 1916, des voormiddags te 11 uren en, bij afslag .op Zaterdag 19 Februari 1916, des avonds té .8 uren, beide- koeren in het gebouw „Musis .Sacrum", aan. de Lange Haven, te Schiedam, ver- koopen: I. Een WOONHUIS en Erve, verdeeld in een Beneden- en een Bovenwoning, met Open Grond en Achteruitgang, te Schiedam, aan. de Schie, gen. 88. II. Een WOONHUIS en Erve, verdeeld in een Beneden- en een Bovenwonig, met Open Grond en Achteruitgang, nevens per ceel I en gen. 90. De perceelen 1 en II z|jn te zamen groot 1 are 33 centiaren en aan geslagen in de grondbelasting voor. f29.63 en in de straatbelasting voor f 10.38. f Elk pand is Verhuurd voor f5. per week. IJL Een WONING en 'Erve, de Schiedam, aan de Polderstraat, gen, 3d3, .groot 23 centiaren. (Verhuurd voo-r fl.25 per week. Grondbelasting f3.36. Straatbel ac ting fO.59. i IV» Een WONING en Erve, aan dezelfde Polderstraat, gen. 367, groot 24 .centiaren. Verhuurd voor fl.25 per week. Grondbelasting f3.36. Straatbelas- - ting fO.59. I i Aanvaarding en betaling11 Maart. 1916. Bezichtiging; Woensdag en Donderdag ia de week van de> .veiling, des voormid dags van 10 tot 12 .uur, en des namiddags van. 2 tot 4 uur, bp vertoon wan een be wijs van. toegang. Inlichtingen en toegangsbewijzen zijn te verkrijgen den kantore van genoemden No taris, ïuinlaan 26. 9229 50 - Ijzerwaren, Gereedschappen, euz., vraagt een van g. g. voorzien. 9158 10 «AKBAKTI (Samttanden ea Gebitten). van L. §LIEIt, Scliiedamsche Dijk 61Rot terdam (vroeger Glief der firma BLOM), is GEOPEND. Grootc sorteertng artikelen vcor oud voorradig. 9236 10 Schiedammers extra korting. PI atéu,Papieren eii Films. Verdere fotografische Bertoodtóiheden steeds in ruifae voorraad. Rotterdam Hoodstraat 320 Opgericht 1836 8531 30 bericht dat hij van zijn dienstplicht ontheven is en zich vanaf beden per soonlijk beschikbaar stelt tot het Hopende door degelijk en net werk wederom nwe orders te mogen ont vangen. 9233 20 Steeds minzaam aanbevelend, Broersvest UI. van De Notaris W, A. VAN, HOLDER Dzn., te Schiedam, zal, bij veiling .op yrijdag 11 Februari 1916, des voormiddags to 11 uren en, bij afslag .op Zaterdag 19 Februari 1916, des avonds te 8 uren, Ixiido koeren in hot gebouw- „Musis .Sacrum", aan de Lange Haven, te Schiedam, ver- koopen Een HEERENHUIS en Erve met Open Grond, en Achteruitgang, te .Schiedam, .aan de Tuinlaan, gen. 38, groot 1 are drie cen tiaren. i Het-huis bevat beneden; oen voor- en achterkamer en keuken, boven: voorkamer, aleoof en achterkamer en daarboven: drie kamertjes, een badkamer en zolder. Verhuurd tot 1 Mei 1917 voor f375.per jaar. j' Grondbelasting f 31.78. Straatbel .is- ting f 11.16. Een HEERENHUIS en Erve met .Qpen Grond en Achteruitgang, te Schiedam,' aan de Tuinlaan, gén. 42, groot" 1 are centiaren. Het huis is ingericht ongeveer als- hoven vermeld, en verhuurd voor 1375.per jaar tot 31 Augusties 1918 met 5 optiejaren. Grondbelasting f31.78. Straatbblas- ting f 11.16. j Aanvaarding en betaling: 1 April 1916. Bezichtiging: Woensdag en Donderdag in de week van de veiling, des voormiddags van 10 tot 12 uur, en dos namiddags van tot 4 ureA, op vertoon van een bewijs van toegang, verkrijgbaar ten kantore van genoemden Notaris, Tuinlaan 26. Inlichtingen worden verstrekt door den Notaris C. MUNNICH, te Wassenaar, en Notaris VAN BOLDER voornoemd. 92&0 51 feat Is Uw VOORDEEL, dat gil Uwe Inkoopen In onze filialen doet. in de magazijnen van De restanten zijn bijna weg, maar groot prijsvoordeel ia nog te behalen in de geregelde, nieuwe kwaliteiten. Een korte tijd scheidt ons nog maar van het voorjaar. Die het geld heeft, koope ix u. SflJT* En jongenskleeding nog zeer voordeelïge restanten. 9234 210 KLOOS. ZAAL „ODÉON". 's avonds ten 8 are, 9185 25 met welwillende medewerking van. de dames TRUIDA DE GROOT, (viool), Rotterdam. MARIE DOORMAN—KIELSTRA, (piano), Rotterdam. i Vleugel uit het nmgazijn van den heer VAN GESSEL, Rotterdam, i Aria's en liederen ,van RICHARD WAG NER, SCHUBERT, MOZART, (eni. Prijzen der plaatsen: Loge f2.50, gereserveerd f 1.1 sic rang f0.75, 2do rang f 0.40. VEREEKIGING gevestigd fc Schiedam. van 31 JANUARI (tot 10 'FEBRUARI, tel kens des Maandags, Woensdags en Donder dags van half 2 tot 3 uur en Zaterdag 5 Februari, des avonds van '6 tot 8 uur in het .Schoolgebouw St Tnduinastraat 15, Schiedam. i i LEERVAKKEN: Timmeren, Smeden, Machine-Bankwer- ken, Electrotecliniek, Mcnbelmaken en Schilderen, alsmede Hand- en Lijhteeko- nen, Wiskunde, Stoomwerktuigkunde, .Elec- triciteitsleer en Materialenkennis, in aam- sluiting met het practisch onderwijs in de bovengenoemde vakken. De leerlingen in hot machmebabkwierkén kunnen één jaar pa' het behalen van hét eindt-diploma wofdeón toegelaten tot het examen van scheepsmachinist (voorl'. di ploma). i. Aanvang van den mieuwiem cursus 1April 1916. i De cursus voor talk vak duurt 3 jaar. - Spoedige aangifte gewensclit. Namens de Commissie van i Ouderwijs, - t P. H. POMES, Directeur. 9182 42 is het koopen van Diamantwerken, Horloges, Bond en Zilrer, Pendules, Klokken, enz. Daarom wqzen wq *onze lezers bq vooi tduring op het ten deze sedert 25 jaren zonder eenige reserve aan te hevelen adres van 8CHREUD18R 4k BAK8TBEN, Binnenrotte 170, Rotterdam. Telefoon interc, 38A7, 1225 50 vindt U het heerlqk een te hebben. Welnu! Gebruikt U dan bq het poetsen van Uwe tanden geregeld »Dolo-Tandpasta" geeft juist dien heerlqk verfrisschenden smaak, die 's morgens zoo op prqs gesteld wordt en bezit daarbij krachtig reinigende eigenschappen, die de tanden ge zónd en mooi wit houden. Rose f 0.12l/a en f 0.251 per Wit f 0.15 en f 0.30 j doos. "Verkrijgbaar de firma's: te Schiedam bij P. Brouwer, Broersveld 163; A. J. BijlooSingel 131 D, Bal—Gabel, Hoogstraat 54; M. Blok, Hoogstraat 102 ilej, J M. Tonino, Hoogstraat 434, en verder in alle le kl zaken. 90C0 36 2\j die bq mq een VIOOL koopen, zullen gratis M38 bq mij genietend Wie aan dezen Cursus wenscht deel te nemen, moet zich véór 16 Februari aansluiten. Beleefd aanbevelend, Mej. BETSY v. d. TEMPEL. HT Verdere inlichtingen en conditiën worden verstrekt. Ook nog eenige. uren disponibel vcor het geven van PIANO-. LUSSEN. 9212 15 Onze specialiteiten zynt Grootste sortcerlng Va at heden dageiyks veraehe Firma E. C. Papenlmljzon- i (DirectieSOESMAN). COOIJINCEL BOTTERRAM. TELEF. 8400. 33 Yanaf 1 Februari HET KANTONGERECHT. HEB JE GESMOKKELD 14 DAGEN HET GESMOKKELDE PAARD. HET EILAND MARKEN. ZOO ALS HET IS ZOO ALS HET WAS MF* ROTTERDAM ONDER WATER "TB® PIETERMAN f HOE KOM JE ER AN?? enz. enz. enz. Gedurende de maand Februari Z0STVA.G8 fMATINÉlE van 2 tot -Rl/s uur met opvoering der OEHEELE REVUE. Voor deze Matinée's zqn da prijzenf'l.— 19.7», f 0.5O, f 0.2tt en l O.IÖ. 1202 48 •C> W's

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4