vs. era Tandarts I, T. Ortb Zonen, I Herinnerings- Album SAFE-DEPOSIT. G. BRÜNOTT, Bra^TOfl Grooten Watersnood van Januari 1916. «E8R0EDERS CHABOT Rente tan Gelden 1 Deposito SPAARBANK. LOOPUYTS BANK en LROMS, INCASSO-BANK. II.J.HOlTERLOOlI&ir, SAFE-DEPOSIT— 'SSïËDf f40,600,000. Bijkantoor Schiedam Provinciale Crediet- sn Spaarbank, ffisatsckanpelijk Kapitaal f 5000.000- Deposito-Rente. HORLOGES, Crediet-Yereeniging Amsterdam. S. C.vanWaalwij k van Doorn, NIJMEGEN. Scheepmakershaven 66. Rotterdam. f 2U386.05. Vergoedt 4%, rente op rente. Haven Schiedam Amsterdam. - ROTTERDAM, lemhaven 103. - Almelo. Kassiers en Gommissioimairs in Effecten. d. F. DUPONT. 1# Verschenen en voorhanden: Rotterdam, Schiedam—-Vlaar^ingen, Kapitaal en Reserve: Amsterdam, 's-Gravenhage. Lange Haven 108, 8CHIEDA M« i Geplaatst Aandeolenkapitail f 500.000.— 1 i Reserves 31 Becember 1914- 35.800,— Seste 25 wit «era ©Ito ROTTERDAM. 72 Foto's. Prijs 55 cents. Prov. Geld. en Nijm. Courant. Rotterdam, 'e-Gravenliage. Belast zich met incasseèringen op het Binnenland Buitenland. Koopt en verstrekt wissels en cheques op het Bui tenland. Verstrekt handelscredleten tegen zakelijk onderpand. l Bezorgttelegrafische ulthetaünssS. Belast ziel met de uitvoering van Eftectenorders. - Verhuurt aan hare clientèle Safeloketten. Keemt gelden k deposito tot wekelijks te annoneeeren rente. esse 40 Aan- en Verkoop van Buitenlandsche Valuta. k 99 in stukken van t 1000f 500.-~ en 100.—, een solfede en voordelige belegging ook voor Spaargelden 9135 40 Bureel van Administra tieve ContrÖIe. Public-Accountant. Leeraar M. Q. Boekhouden V TJRCt» OORp CENT PER PflMD 9232 132 (oudste firmant), adlWIAW 9.X 90S» nsbjj de I ilf tsehepoort, Rotterfs N3. Vroeger gedurende 14 jiisSr gevestigd Sehiekade OX 208& 4228 IS 7152 15 Markt 8. Telefoon 152. filler tflf SÖ5 JAN HAVELAAR ZOON, ItMlen en Makelaars la Assurantie», ROTTERDAM. Ineasseeren op het Binnen- en Buitenland. Koopen en verkoopen Wissels op het Bui tenland, Voeren Effectenorders uit. Nemen gelden k deposito met één dag opzegging i 11/» pCt. tien dagen t Ufo voor langoren termijn onder nader overeen te komen voorwaarden. 1223 12 THANS 7749 31 met 10 dagen opzegging 3ifo pCt. 1 maand 4 j voor 3 maanden rast 4ty» I jaar 5 Andere termjjnen volgens overeenkomst. Mlkkel Be»eaiolr MS Stül w s.so Ideas, best sskertrerk. KUverOseei Remontoir Me», »et sonde» randen ïllver Heeren Remontoir Idem, best nnkerwerk fissdes Dmes Remontoirs s.» s.oo as« s.se AM .18.59 3519 90 Opgericht in 1853. Uitgegeven f4.000.000. Reserve f 780.000. Extra Reserve f 180.000. Credieten tegen een rente in verhouding tot het disconto der Nederlandsche Bank. Rekening-Courant, met Rentevergoeding, InoaBseerin; op Binnen- en Buitenland, Deposito's waarvan de rente thans bedraagt met 1 dag opzegging «l/8 voor 1 maand vast 8 voor 3 maanden vast i 31/» Vertegenwoordiger te SCHIEDAM j 1773 25 Makelaar, Singel 64, iioek 2e Tuinsingel. Telefoon No. 181. van den De netto opbrengst dezer uitgave komt geheel ten vóordeele der slacht offers? vin deze ramp. 9216 30 die wenschen te adverteeren te Xymegen en ln de Omgeving,., worden opmerkzaam gemaakt op de ■l; Opgericht 1800, üitgeversC. A. VIEWEG-& ZOON,. dc -«''wf3 dagbla da inalle kringen de meest jafdoen te publiciteit wordt geboden. Kassiers en Makelaars in Assurantiën» mei één dag pzegginj 1>/» ?Jo voor langoren termijn tot nader overeen te komen voorwaarden. 1232 38 Xmldblaak 58. KneuterdUk 18. Lange Haven 80, Schiedam. Reservo-kapltaal op 31 December 1914: •AFXiOKEVIEM te huur vanaf f 3.per Jaar. Gevestigd sedert 1894. Kantoer t le Tuinsingel ne. 19, SeMedant, etc. 1220 20 j Intern Telephooi no. 184. Inrichten, bijwerken, ln órde brengen, «ontroleereE en geregeld bijhoude van sdmini8tratiën van welken aard ook. Leeman in Staal huishoudkunde en Statistiek, Boekhouden, Handelsrekenen en Handelsrecht Opleiding voor Examen en Practijk. Volgestort Kapitaal t 9,000,000. Reserve f 1,391,900, Met 1 dag opzegging! 1 I' I H/»pCt. V 10 dagen 1 maand - 3 maanden "6 >12 k 1»/* 21/i 8 31/» 4 e aani aara aam aars. aart. aan IMjlm.nwb q^'hM TOORHÓEVE. Mr. E. J KOKTHALsTlTES. Mr: A.B. VAN DEELAAN. Dir Directeuren kratdor (ftterdatn. ■mt 54 >291 If f»? jR&fcJ i Ik- ,n - 1 ■r-s. 9122 126 ff Meert» Het achriftelgke garantie. *.»o 4.99 I «.SO •.OO a.n» ASO HABX Ofe Bank. <844 80 i TELEGRAM.ADRES i CLdT*¥-¥¥!? FTk A lkif TELEFOON INTERC. ..BALO". llJUi/flklvi* N< 6S en No. 463. 8294 30 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 6