STADSNIEUWS. Steuncomité 1014 Schiedam. Hoeve!' het aantal .Werid ooien, die door ons domité gesteund .worden.-den laat stén tijd ©enigszins verminde"- lean de werk zaamheid van dit <x nog geenszins als geëindigd worden (bes ouwid. Vooral -mot het oog op het aanstaande ongunstige jaargetijde, blijft do steun der milde gevers ten dringendste gewenscht. Vooral stelt het po mi té hoogen prijs op geregelde bijdragen. Wie iets aan jhet comité wenscht af to dragen, berichte zulks aan den Penning meester, den heer iA. L. Boot, N. Haven 83, Voor het geregeld iginen der vaste bij dragen, wordt gaarne gezorgd. Flora-BUscoop. Als steeds, heeft de directie van de Flora-Biioscoop ook thans voor een keuri programma gezorgd, dat afwisselend ernst en luim te genieten geeft. Zoo doen „De schilder en de varkens" (een "Hollandsche opname) en „Als iedereen er zich mee bemoeit", telkens een daverend gelach weer- klinken, terwijl de twee groolo films, welke dit programma bevat, „Nieuwe Dageraad" en „De gratie van den president", werke lijk spannende en schitterend, gespeelde drama's te aanschouwen geven. De acro batiek js door „The Erwallons" waardig vertegenwoordigd, terwijl' „Javaannehe pop pen-industrie" een leuk kijkje geeft op de vervaardiging der poppen. Hot meest actueel is echter wel de film die verschillende hoogsl interessante kijkjes geeft van het door 3) m m: en water ge teisterde Noord-Holland, -o a. op het eiland Marken, Monnikendam en Volendam, waar- hij ook een opname is van het moment dat II. M. de Koningin Volendam verlaat, na een bezoek aldaar gebracht te hebben. Alvorens déze. film vertoond werd, deelde de directeur, de heer Luciën, mede, dat, zooals de bladen reods handen gemeld, een «gedeelte der recette van dit programma zou ten goede k'omen aan le slachtoffers van den watersnood; doch hove aaien had hij het plan opgevat, gedurende Je pauze een bus te presenteeren, waarvan de op brengst eveneens tot leniging van den war tersnood -zou worden aangewend. Zelf gaf bij .het goede voorbeeld, door een flinke gift in de bus te deponeeren, welk voor beeld onder het publiek.' goede navolging vond. Is een bezoek aan Flora-Hio.icoop steeds aanbevelenswaardig, we mcenen dat thans zeer welen dit programma zullen gaan zien. Ingezonden Mededeelingen. VSeesch is kracht. Maar als gij veel vl'esch eet, dient gij op manieren te letten. Vleesch Is een ander woord '--oor kracht. Sommige vleeschetendo volken zijn de beste en flinkste strijders ter wereld, maai er is even goed kracht in ander voedsel.. De Japanner voedt zich met rijst, de Itali aan met macaroni en groenten, de Schot met meelspijzen. Want hoewel vleesch een hoog voedingsigehalte bezit, maakt hot spoediger urinezuur. En het is lichaams beweging, die verhindert dat dit vergift zich verzamelt en rugpijn, rheumatiek, jicht, zenuwpijn, niergruis en -steen, waterzucht, verharding der aderen en nier- ontsteking veroorzaakt. Twee of drie malen per dag vleesch eten zal u schaden, als gij niet voldoende lichaamsoefening neemt, want vleesch maakt urinezuur en urinezuur veroorzaakt nierkwalen, rheumatiek en zenuwaandoe ningen. Dit is de reden, dat zooveel vleesch- eters, ..die hun werk binnenshuis hebben., door rugpijn, vreemde pijnen, duizelige held, hoofdpijn eu waterstoornissen ge plaagd worden en blijven vermageren, zenuwachtiger en moedeloozer worden Zulke Aienschen dienen minder vleesch te eten, overwerk en zorgen te vermijden, te zorgen, voor voldoende lichaamsoefe ning en slaap, in ruime mate water of melk te drinken, en hun nieren te hulp te komen met Foster's Rugpijn Nieren Pil len. Dit geneesmiddel werkt rechtstreeks op de nieren en helpt haar om de nieï- onzuiverheden af te voeren. Te Schiedam verkrijgbaar bij Kappelhoff Hovingh. Toezending geschiedt franco na ontv, v. postwissel. A fl.75^ voor één, of f 10.voor aes doozen. Eisoht de echte Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niet voorzien is van nevenstaand handelsmerk. Kerk en School. NED. HERT. KERK. Beroepen te Reilen d3. P. A.Tiche laar, te Midlumte Bleiswijk ds. IJ. Doornveld Hz., te Vuursche; te Oistcr- wijk c. a. ds. C. Woutman, te Breda. GEREFi KERK. Bexoepen te Duurswoude, ds. P. van Hoven, te Krimpen a. d. Lek; te Olde- booin ds. W. B. Renkema, te Duisburg; te Opperdoes, ds. R. Brouwer, te Haam stede. "^„CHRIST. GEREF. KERK. ^Beroepen te Kampen, ds. J. J.-v. d. 'Schdit,', te Amsterdam* - Bedankt voor -het beroep te Sliedrecht ds. JA Jongeleen, te Noordeloos. HOOGER ONDERWIJS. Universiteit te Utrecht. Doctoraal exa men geneeskunde, de heer en G. A. B. Fijn- vandraat en J. B. F. ,1. Lipman. Rechtzaken. Melkvervalsching. Wegens het afleveren van drinkwaren, wetende dat zij vervalscht waren, die ver- valsching verzwijgende, stond Donderdag voor het Gerechtshof te Arnhem terecht Derkje R., huisvrouw van G. U., te Wes tervoort. Beklaagde had na het melken in een weide bij Westervoort aan den emmer met melk een hoeveelheid IJsel water toe gevoegd. Aldus vervalscht was de melk afgeleverd. De advocaat generaal, mr. Van Lulofs- Umbgrove, eischte bevestiging van het von nis der rechtbank te Arnhem, waarbij be klaagde tot 2 maanden gevangenisstraf is veroordeeld. De verdediger, jhr. mr. II. Loman Trip, betoogde, dat de aflevering der melk niet door beklaagde is geschied en vroeg vrij spraak. Sport. Voetbal, Ncd, Voethalbond. Uit het programma der morgen in de westelijke afdeeling te spelen wedstrijden le k 1 a s. Haag: H. B. S.Hercules. Haarlem: H. F. C.U. V. V. t Rotterdam: SpartaV. O. C. Dordrecht: D. F. C.Quick. 2e klas. A. Delft: ConcordiaD. V. S. Gorcum: UnitasDordrecht. 3e kla-s. A. R'dam: GroenwitExcelsior. - 3e klas. B. R'damLycurgusR.S. en G.V R'damU. S. C.—U. D. I. Res. 2e klas. A. Haag: D. V. V. H-D. V. S. II, Schiedam: Hermes II--Xerxes H. Res. 2e klas. B. VlaardingenFortuna H(J. D. I. II. Ro11erd. (Voetbalhon d. (lste klasse. SaturnusV. F. G t(10 u.). GeeFZwart—CL V. V. JI (12 nj R. F. C. JISteeds Hooger. De TransvaliaanHet Westen. {Het Westen- terrein). ■Me klasse. G. G. 0.Pro jPatria (10 u. Feijenoord IIIS. I. jO, D'. (11 u.). Transvalia IIFortuna III. i V. IJ. WlLycurgus JI. Zwart-Wit—V. O. Cf JV. R.-S. jG. V. II—D. E. V. O. (12 ut i3de klasse. R. Df M.—F. (V. V, Steeds Hooger II—G. ,G. C. II (10 u.). Ilirsch—-Mercurius II (12 ,u.). Het OostenPro Patria JI (12 u.j. Steeds Hooger IIRood-Groen ,(12 u.j. Transvalia IIIDl. R. V. (12 u.j. Het Westen IIDe .Rapiditaan (11 u.). Neptimus III—R. S. G. V. III (11 u.). V. O. G. V—Hennes III (10 u,)- Sparta VDo Concorthaaa JI (10 u.j. Xerxes IIILeonidas III ,(12 u.)_- i4cL{ï JvlcLSSO. V. F. C. IIde Transvaliaan II (lOVs u.). Het Zuiden II—Het (Weston III (12 u.j. Gemengd Nieuws- Moedig 0, treden. Aan den tweeden officier F. J. Ilintortur en den matroos. jA. Koolwijk, van de mail boot „Prinses Juliana" van de Zeeland, is ©ene geldelijke belooning uitgereikt namens de reederij Van Uden te Rotterdam, voor him manmoedig optreden bij hel redden vai\ de a'cHjtp(brouItelli!nigiin wart hcjt s.s} „Maashaven", dat op oen mijn was geloopon. i Zeesterren, Wegens de duurte «der kunstmeststoffen, bemesten thans sommige landbouwers op Texel hun akkers mot zeesterren. Enkele visschers houden zich met 'tvisschen dezer, voor de oesterbanken .zoo noodlottig© zee- bewoners, geregeld bezig, i Reeds vele jaren geleden werden ztee>- eterren als bemesting gebezigd hij het kweet- ken van bloemkool. Lijkverbranding. Gisteren had in het Crematorium te Vel- sen de 50e lijkverbranding plaats. Inval bij een deskundige. Verleden week hoeft op last van de justitie een inval plaats .gehad bij een des kundige aan het Haarlemmerplein te Am sterdam, hekend onder den naam mevr. Adrino. Deze werd aangehouden en in het Huis van Bewaring opgesloten, terwijl intusschen het onderzoek voortgezet en naar bewijs stukken gezocht werd. Deze laatste zijn thans door de recher che te voorschijn gehaald uit een canapé in de woning der aangehoudene. De hoogste schoorsteen. Te Tiel zal 'de hoogste schoorsteen in Nederland verrijzen. Aan den heer W. Statschinsky, directeur der N. V. Demyohn- ëif Ballonfahriek te Rotterdam, is door B. en W. van Tiel vergunning verleend tot het oprichten eener dergelijke fabriek al daar. waarvan de schoorsteen een hoogte van 70 meter ,moet hebben. 1 Smokkelen De kommiezen te Zëvenaar hebben pro ces-verbaal opgemaakt tegen een machinist der S. S., die in het waterreservoir op de locomotief, 600 pond vet verborgen had, met de bedoeling dit naar Elten mee te nemen. V De „Tel." maakt melding van een rul) bersmokkelarij in brieven. Aan het post kantoor te Amsterdam sloeg een ambtenaar, toen hij een als aangeteekend aangegeven brief afstempelde, te hard. het papier liet dientengevolge los en 't bleek, dat de in houd van den brief uit rubber bestond. Die brief maakte deel uit van een groote postzending, die sinds geniimen tijd iede- ren dag naar Weenen werd afgezonden. De afzender had een systeem, dat heel goed werkte, om le vormijden lat de zaak in 't oog liep. 1/j/ liet ld/leren dag aan het hoofdpostkantoor en aan alle bijkan toren een groot aantal brieven hoeveel is nog niet precies bekend aangeteekend verzenden naar verschillende adressen in Weenen, waarbij bij er zorg voor droeg, dat de aan hetzelfde adres gerichte brie ven over de verschillende kantoren ver spreid werden. Nooit kwamen b.v. aan één kantoor tien brieven gericht aan meneer X,, maar tien kantoren kregen ieder één brief voor X., één vooi V eii20ovoorts. De brieven wogen 7 a 8 ons, waren van groot formaat en ieder voorzien van f-2 A f3 aan postzegels. De Jiooge port-hosten waren natuurlijk geen bezwaar vaneeni- ge beteekenis, want een K.G. rubber kost in Nederland f4 A f5 en in Oostenrijk f30 af35. Op het moment, dat dooi het omschre ven toeval de aard der aangeteekende ver zendingen aan het licnt kwam, was er niets aan te doen, en de zaak bleef hangen tot deze week het uitvoerverbod van rubber werd afgekondigd. De directeur van het hoofdpostkantoor liet de meuwe zending „rubberbrieven" van alle kantoren gisteren bijeenbrengen in het hoofdkantoor, en bericht sturen aan den afzender, dat hij zc moest terughalen. Deze afzender wa3 alleen door een gestem- pelden naam aan de buitenzijde der brie ven aangeduid, 't Adres ontbrak. Het stempel luidde: Liebert Meyerhoff. Daar om moest getracht worden den drager van dezen naam uit te vinden. Inmiddels was de politie gewaarschuwd, en gisteren stonden twee brigadiers der recherche, twee post-ambtcnaxen en twee particuliere detectives in der hal van het hoofdpostkantoor op hun man te wachten. Speciaal de loketten 'Aangeteekende Brie ven en Zegelverkoop werden in het oog gehouden, en acht erop gegeven welke per sonen voor aanzienlijke bedragen postze gels kochten. Gebleken was, dat de be wuste „rubberbriefsmokkelaar" of een zij ner helpers kort geleden op een avond voor f300 -postzegels was-, komen koopen, en den volgenden morgen -voor f 245. De smokkelaar heeft zich echter niet aangemeld; blijkbaar heeft hij begrepen, dat zijn toeleg ontdekt was. De verovering van Montenegro. Generaal Von ICóvess heeft den oorlogs correspondent van de „Berliner Zeit. am Mitlag" het volgende verhaal gedaan van de verovering van Montenegro: „Zeer verrassend," zoo zei hij, „heeft ons optreden op den vijand gewerkt Voor al in Italië had men het voor onmogelijk gehouden, dat gedurende den winter iets tegen den Lowtsjen kon ondernomen wor den. Het geiukken van de overrompeling hing van allerlei omstandigheden af, die de taak niet gemakkelijk maakten. liet leger Von Kóvess lag, na de verovering van het Sandsjak tegenover hot Montenegrijnsche oostfront en het scheen bijna onmogelijk verschuivingen te ondernemen zonder dat de vijand het merkte. Toch moesten groote troepenmassa's snel naar de Bocche di Cat- taro verplaatst worden. Dat was ook daar om niet gemakkelijk, omdat de eenige smal- sporige trein, die in een groote boog van uit het Sandsjak naar de Blocche loopt, slechts een zeer beperkt vermogen heeft. De actie moest dus zoo worden ingericht, dat de vijand slechts aan een schijn-manoeuvrc ge loofde, die ten doel had zijn troepen weg to lokken van het meest bedreigde oostelijk front. Om. deze dwaling hij den vijand te doen opkomen, werd ook het Montenegrijn sche noordfront bij den uitgang van de Goega-passen en de Tarakloof demonstratief aangevallen met strijdkrachten, die zoo on voldoende waren, dat de vijand dit spoe dig moest inzien, te laat echter om zijn strijdkrachten op de werkelijk bedreigde punten te kunnen concentreeren. Meer dan een demonstratief karakter alleen moest de actie legen Berane hebben. Tot op het oogenblik van de algemeene bestorming van. den Lowtsjen moest de vijand blijven ge- looven, dat bij Berane de beslissende strijd geleverd werd en dat het leger Kövess, zijn operaties lijnrecht voortzettende, daar den weg' naai* hot hekken van Podgoritza wilde forceeren. De Montenegrin verzamelden werkelijk bij Berane hun voornaamste strijdkrachten en deden zelfs, éénmaal onder den ver bitterden strijd, die met de inneming van Berane eindigde, een tegenaanval. De Oos- tenrijk-Hongaarsche troepen hadden daar met buitengewone moeilijkheden te kam pen. Vorst op de gemiddeld 1300 M. hooge bergen, een rotslandschap zonder water en daarbij nog geen goede oriënteering. De kaarten van deze streek zien er namelijk uit als die van Centraal-Azië en zijn vol witte plekken van yndoorzoeht gebied. Des niettemin gelukte het niet alleen de hoofd macht van de Montenegrijnen bezig te hou den, maar deze zelfs over de oude grens terug te werpen en Berane te nemen. Ternauwernood was dit geschied, of de vijand, die steeds meer strijdkrachten naar het oosten geworpen had, merkte nu plot seling, dat Iret eigenlijk om den Lowtsjen te doen was. Met alle voorzichtigheid en met de noodige tusschenpoozen had men het zware geschut, dat het hoofdwerk moest doen, er heen gebracht. Den 8sten Januari, nadat helder weer ingetreden was, begon de beschieting. De bijzonderheden van de bestorming zijn reeds hekend. Het waren vooral troepen van den landstorm, die aan dén aanvat over tot 1700 meter opstijgende gekloofde rotshellingen deelnamen. Een he vige beproeving voor de aanvallers was op den eersten dag een sneeuwstorm, die voor de rest van den dag de artillerie van alle uitzicht beroofde. De troepen moesten, waar zij stonden tusschen de rotsblokken, over nachten. De Oosienrijk-Hongaarsche marine nam aan de beschieting deel, en wel uit. de bocht van Terdo, uit het kanaal van Cattaro cn ook uit de golf van Proste. Zij deed echter nog meer. Eenige schepen be geleidden de langs 'te kust tegen Budua gerichte zij-acüe en flankeerden de van den Lowtsjen tot aan de kust loopende dooi minstens tien bataljons verdedigde Montenegrijnsche hoofdstelling met zwaar geschut Dat geschiedde in het gezicht van de Ilaliaansehe vloot, die zich echter wel wachtte om naderbij te komen." De gevechten op den Jlarimannsweilerkopf. Een ooggetuige van de jongste gevechten 0111 den liartmannsveilerkopf schrijft aan de „Kolnische Zeitung": Dat waren zware dagen, die wjj achter ons hebben. Dagep, die voor jaren tellen. E11 nog nooit 111 dezen oorlog heeft het ge schut Fn den Boven-Elzas zoo sterk gedon derd als in deze Kerstdagen. Wjj, die den Boven-Elzas kennen en reeds menig moei lijk gevecht hier te leveren liadden, wisten, dat er nog .warme dagen zouden komen, want wij bennen de Franschen en zijn er vast van overtuigd, dat zïj alles er op zetten zullen om hier voordeel te behalen. E11 daarom vermoedden wij: dat de Fian- schen ons met Kerstmis oen bijzondere ver rassing zouden bereiden. In het vorige jaai was het ook ,zoo gegaan. Weken lang reels hadden onze posten op den straatweg ivan Thann eqn Levendig wagenverkeer opgemerkt en .weken te voren merkten wij uit verschillende teekenen, wat ons te wachten stond. Waarop de aanval genclxt zou worden, op onze stellingen op do helling van den berg of op den top van den Iiarli 1 lanns veilerkopfdat .wisten wij niet 1 Den 21en December ,'s morgens, vroeger dus dan wij gedacht hadden, - begon het. De Franschen schoten dadelijk zoo hevig, als wij het in den Elzas nooit gehooid liadr den. En alle (projectielen waren gericht op den top van dort berg. Wij werden bescho ten door kleinere projectielen en kregen, het afval van de zware stukken die van de ioptafel rolden. Ten één uur 's middags kwa men de groote en grootste brommers echter ook naai- ons toegevlogen en nu moesten wij toonen of wij m de maanden van storm cn verhittend wachten in onze loopgraven vuurvast geworden waren. 1 Wij hebben de vuurproef doorstaan want toen do Franschen ,om drie uur den storm aanval begonnen, vonden zij ons gereed hen te ontvangen. Niettegenstaande onze loop graven liet hoel erg te verduren gehad had den en er deerlijk geliavend uitzagen. Zoo dra de posten piet eeiste alarm gaven, ren den allen uit de schuilplaatsen, waarin zij uren lang gewacht hadden en in onge looflijken korten tijd .was de stelling be zet Het was hoog tijd, want de Franschen kwamen al heel dicht hij. Onze machinege weren knetterden, onze geweren knalden, handgranaten ontploften in de geiederqn van den vijand. De eerste vijandelijke gele deren wierpen zich op den grond en de ge lederen daarachter konden niet goed verder. Ijtoeveet moeite de Franschen ook deden, zij kwamen niet over onze draadversper ring. Zij moesten terug, achtervolgd door ons vuur. De .eerste aanval op onze stelling was gelukkig afgeslagen. Maar op den top van den Hartmamisweilerkopf, jwaaiom al zak vaak gevochten is, zag het er heel kwaad uit. Sedert Piet middaguur schoten d© Franschen met een ongekende woede. De berg stond ,in vuur en vlam <tn (rook. Met reuzenvuisten trommelden do granaten op de rotsen -van den berg, vernielden do loopgraven cn schuilplaatsen, (verscheurden de enkele boomstompen, dig nog op den top stonden en slingerden rotsblokken, hout en aarde huizenhoog in de rookende, dam pende lucht. Wij dachten met schrik en angst aan de mannen daarboven. -Daar was het een hol en het moest niet mogelijk zijn het in dezen (vulkaan uit le houden. Niettegenstaande onze artillerie volko men haar plicht deed en de Fransche stel lingen behoorlijk beschoot, wisten wij, dat de berg voor ons verloren was, want de vijand had zijn vooi bereidingen te góed getroffen en slingerde.te veel projectielen naar den top. Maar even zeker wisten we, dat deze vreugde van niet te langen duur zou zijn, dal wij den top zouden terug krijgen. En terwijl hij ons de tegenaanval reeds begon, terwijl de Franschen reeds woedend renden tegen onze stellingen, woedde daarboven nog steeds het wilde artilleriegevecht, trommelden de Fransche kanonnen nog steeds hun versehrikkelijken doodsmarsch. Toen wij den vijand terugge slagen hadden en het geweer uit de hand legden om de spade te nemen, hield ook daarboven plotseling het vuren op. Wij hoorden schreeuwen cn begrepen, dat de Franschen nu hun hoofdaanval zouden doen op den tof. Wjj keken naar den top, die bijna geheel in kruitdamp gehuld was, hoor den het razende infanterievuur en het rol lend kraken van de handgranaten. De onzen boden tegenstand, leefden dus nog. Dat was ten minste een kleine troost. Doch lang zamerhand merkten wij, dat de vijand ter rein won, dat de onzen teruggingen, en dat de berg voor vandaag verloren was. Intusschen deden de Franschen weer een aanval op onze stellingen. Tot diep in den nacht werd er gevochten. Doch wij sloe gen de Franschen terug, die dien dag niets anders veroverd hadden dan den top van den Hartmannsweilerkopf. Hoeveel regimenten aan d en aanval deelgenomen hadden, kan ik met zeggen. In elk geval een heelc reeks. Alleen tegen onze stellingen tornden drie regimenten op. En niets dan jonge troepen, mooie, krach tige kerels, die nu stil en stem voor onze draadversperringen lagen. Zij hadden dapper gevochten, de Franschen, heel dapper Den geheelen nacht moesten wrj graven cn versterken en toen de morgen aanbrak zagen onze loopgraven er weer ©enigszins als loopgraven uit. En toen begon onze tegenaanval, de tegenaanval, waarop wij gerekend hadden en reeds uren lang wacht ten. Weer donderde het geschut, maar nu hadden de onzen het groote woord, ditmaal vielen wij mm. Weer hulde de berg zich in vuur en rook en nog terwijl onze ar tillerie schoot, stormden de dappere regi menten van een brigade naar den vijand. En wederom hadden ook wjj een hevig vuur te verduren, vielen onze loopgraven en schuilplaatsen tot puin, stormde de Fransche infanterie in wilde woede naar onze stellingen, om door een tegenoffensief onzen aanval te stuiten. En wederom wer den zij afgeslagen, met zware verilezen. (Met vreugde zien wij, dat de berg spoe dig weer in onze handen zijn zal, want de Franschen weken overal terug. Er nu, terwijl ik dit schrijf, is de gelieele stelling weer -in ons bezit, zijn wij heer en mees ter van den berg. Randel en Bedrijf LEEUWARDEN, 28 Jan. Boter. Fabrieksboter. f 64 zonder consent, £87.60 met consent. Aanvoer 2 derde en 8 zesde vaten. Noteering van de Commissie: le kwal. fa brieksboter per idio f2.19, met consent. Noteering van de Commissie der Ver. van Boter- en Kaashandelaren in Friesland .- le soort fabrieksboter f87.60, met consent. Consenten voor boter per 100 K.G., alleen geldig tot 1 Februari, hoogste prijs f50, laagste prijs f 15. Aangeboden 35.000 K.G. NEW-YORK, 28 Jan. Jan. Mei Tarwe: 143"/s Juli Faillissementen. Uitgesproken: G. Hui sing, molenaar en winkelier, te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen. Rech te r-com mi ssaris mr. J, C, H- Prikken curator: mr. J. A. ten. Holte, te Dalen. B. van Zuiden, koopman, te Assen. Rech ter commissarismr. F. J. Lisman; cura tor: mr. J. G. Westra van Holthe. F. J. Groenevead, koopman, vroeger te Strijen, thans te Dordrecht. Rechter-com- missaris: mr. H. II euvel inkcurator: mr. L. L. van Wageningen. M. J. C. Zrrcher, te Amsterdam. Rech- ter-commissarisi' mr. J. vau Binsbergen; curator: mr. H. Bijleveld Jr. A. St. Slisser, zich noemende en schrij vende B Sleskcr, hoefsmid, te Amsterdam. RocJiter-commissaris: mr, J, van Binsber gen; curator: mej. mr. Ada Goud sin ik L. Barendse, verhuurder in automobie len, Den Haag. Rechtercommissarismr. J. G. Gralama; curator: mr. .1 H. Tel- ders. .Mevr. G. Cornelissen, huisvrouw Stelten berg, Den Haag. Rechter-commissaris: re A. H. du Mosch; curator: mr. J. W. do Kanter. B. J. Sunninghausen, Den Haag. Rech- ter-commissaris: mr. E. Jollinghaus; cura tor: mr. S. van Oven. Opgeheven: II. de Haan, te Ilindoloopen. D. Visser, te Leeuwarden. IJ. Bos Westerhuis en M. Lek, beiden Den Haag. Geëindigd: J. II. Muldèr, vroeger te Rinsumagcest. Uitlotingen. LOTEN VAN PARIJS a 2 pet. van 1899. Trekking van 27 December, No. 224143 fr. 100.000; Nos 407722 en 8778 beide fr. 10.000. LOTEN CREDIT F0NC1ER DE FRANCE 3 pCt. Gemeente-credietobligatiea ad fr. 500 van 1906. Loting op 22 December 1915. No 513185 fr. 25 000, No. 867712 fr. 20 000; Nos. 380804, 431193, 437862, 504343, 594645. 663951, 1091541, 1104283 elk fr. 5000, en 100 nummers ad fr. 1000. Hoogwater to Schiedam. .Tan. 29 9.58 "n- 10.32 30 11.11 31 0.01 0.43 Febr. 1 1.30 2.00 Hoogte van het waior op do rivieren. Berichten van 28 Jan KEULEN Hu va 3.12 Gev 0.23 M KOBLENZ 6 u. v m. 2.88 Gev 0.12 M TRIER, 9u 1.34 Gev 0.04 M DUISBURG, 8 u 's morg. 2.28 Gev. 0 20 M LOIHTH, 11 u 12.54 Gev. 0.20 M Zon en Maan. /onsopg Jan. 30 7,48 v.r, m.d.g. 4.40 nm 317.47 - 4.42 Febr.l 7.45 4.44 28 Jan. L. K 3 Febr.- N. M '■■«■«■li ii i-.. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 9