De oorlog. 1 No. 15052 4 68*" Jaargang, Maandag 31 Januari 1916 butfmland. Andriês van den Tarafjord, Tan het Westelijke front. jè ÉS* fMt Van het Oostelijke front Van het Balkanfront. In Mesopotamie. Ter Zee. BINSEBiLAm vi SCHIEDAMSCHE COURANT Deze courant verschijnt d ag e I ij ks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs pear Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen ft. 1.25, franco per post ft. 1.65. Prijs por week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 oènt. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertcnlien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór <-©n uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven Nb. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Adverlentien: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel moer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Ad ver ten tien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummërs die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 oents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Duitsch legerbcricht Het Itaitsche groote (hoofdkwartier meldde gistermorgent Aan en ten zuiden van den weg Vimy Neuvill© zijn. de gevechten om de door ons veroverde stelling voortgezet. Een aanval der Franschen is afgeslagen. De ten zuiden van de Somine door ons veroverdestelling is 3500 M. breed en 1000 M. diep. Wij hebben daar 17 officie ren en 1270 man, o. w. eenige Engelschen, gevangen genomen. De Fransdien hebben slechts een zwakken tegenstand beproefd, die met gemak is afgeslagen. In Champagne is het bij tijden tot leven dige geschutgevechten gekomen. Op het overige front is het artillerie vuur door mist belemmerd. Gisteravond toen het helder werd, hebben de Fran- schen ons front ten oosten van Pont k - Mousson hevig beschoten. Eei\ aanvalspo-, ging van Fransche infantene-afdeelingen is verijdeld. Fransche legerberichlem-, Het officieel© Fransche pommuniqué van Zaterdagmiddag luidt In Artois ten (westen van hoogte 140 hernamen wij hedenmorgen tin een tegen aanval een gedeelte wan de stukken ioop graaf, gisteren door /de Duitschers bezet. Ten zuiden van. de Somme deed de vijand gisteren na een hevig bombardement een aanval op onze (Stellingen over een front van eenige KAL jvan af den mond van de Sommie, .bij Frise en zuidelijker. In het geheele (Zuidelijke gedeelte mislukte de aanval' volkomen; ,hij gelukte slechts aan den oever .van de Somme tegen het dorp Frise, dat aangeleund .is aan de rivier en door een van (Onze voorposten was bezet. D© vijandelijke aanval .is thans tot staan gebracht» Bij de eerste tegenaanvallen slaagden wij erin ©enige der door de Duit schers bezette loopgraven te heroveren. Bij Lihons deed |de vijand in dm üoop van den nacht ©en aanval, welkte onmiddel lijk tot staan. <werd gebracht. In het Fechtdal (Veroorzaakte het vuur van de Fransche g.Ware artillerie brand in een fabriek, die veranderd was in eem mUnjj liedepót, ten oosten van Munster. Talrijke ontploffingen werden gehoord, i Het officaëele communiqué ,van gister- midddag luidt: t Ten Zuiden van (de Somme hebben de Duitschers gisteravond twee (aanvallen ge daan op d© (Fransche stelling^ voor Dom- pierre. De Duitscho (infanterie is beide koe ren door het geconcentreerde vuur van het Fransche geschut en (door ons geweervuur teruggeslagen. i Engelsch legerbcricht Het Britsche hoofdkwartier m Frankrijk meldde Zaterdag: Gisteravond drong de vijand na een lie vig bombardement in eenige onzer sappen bij Camoy door. Bij in den vroegen och tend uitgevoerde tegenaanvallen werd de vijand weder daaruit geworpen, dooden en gewonden achterlatende. een „stril'' vertelling van JOHAN C. W. JUUHL. Uit het Noorsoh verLaald door M. A. Z. 4 i 1 - V"* AV sC K ftti: V Lars had zijn kerstbrood en de kaarsen op den c.eiger gelegd en nam nu een zak 'meel op. „Ik. wil je een 'andje 'elpen", zei Andries en trok den meelzak aan land. En daarna pakte hij de kiep1 aan en de groote roode proviandkist die Lars uit de boot opgaf. i ,,'tls 'cel wat, 'oor." Andries stond naar al die lekkere dingen te kijken, die op den steiger gekomen waren. Hij liad. pen brandend knagend ge voel op z'n borst, en zijn mond liep vol water, dat hij'moest uitspuwen. „Ach ja, Andries, 'man je k'unt gauw vee! geld kwijt raken", teemde Lars; hij lag op zijn knieën achter in de boot en was bezig haar vast te leggen. „Dat heeft geen jnood, als je 't geld maar 'ebt", zuchtte Andries en stak" z'n beide handen diep jn de leeg© broekzak ken. Hij voelde zich armoediger en ellendi ger dan ooit i 3STu krojop ook' (Lars met ziijh zwakke boenen tegen den jkant op. t Aan- wal' beek' |hij naar- het vaajgrawwe, Heden word het bombardement van deze zóne weder voortgezet. Vijandelijke bÓmmenaan vallen in den loop van den nacht en den ochtend, bij de steengroeven en hij Givenchy werden afge slagen. i De streek bij Loos werd hevig gebombar deerd; het vuur is thans minder geworden Onze artillerie beantwoordde krachtig het vijandelijk vuur en beschoot en beschadigde de loopgraven des vifands op andere pun ten. Een Zeppelin boven Parijs In den nacht van Zaterdag op Zondag is oen Zeppelin boven Parijs verschenen en heeli bommen uitgeworpen. Over deze luchtexpeditie meldt een Ilavasielegrain uil de Fransche hoofdstad: Om 93/, uur nam de politie al de voorge schreven maatregelen tegen een Zeppelin- aanval, die aangekondigd was. In enkele minuten was de stad in duister gehuld. Om tien uur vei scheen de Zeppelin boven de stad. Zij wieip deitien bommen. Negen huizen stortten in, zeven mensehen wer- den gedood en 22 gekwetsi. Een Reutertelegram meld' nadei Door den Zeppelin-aanval zijn 24 inen- sohen gedood en ten minste 28 gewond. Er zijn 9 vrouwen gedood en 14 gewond, 2 kinderen zijn gekwetst. Zonder zich te storen aan de offieieele raadgeving om dekking te zoeken, stroomde de menigte naar de boulevard om het prach tige schouwspel gade te slaan. liet aantal nieuwsgierigen was om elf uur, toen de schouwburgen uitgingen, het grootst. Ner gens is de voorstelling op het alarmsein af gebroken. De Parijzenaars hebben geen op winding of vrees laten blijken, alleen nieuwsgierigheid. Op een punf zijn 13 slachtoffers gevallen, op een ander drié vrouwen en twee kinderen gedood. Ver scheidene anderen zijn gedood of gekwetst dcor het instorten van een huis, waarop een bom viel. Tijdens het bezoek van de Zeppelin hing tot een boogie van 2000 voet'een dichte mist over de stad. De werking van de zoek lichten en hot afgeweerschul werd daardoor zeer belemmerd. Verscheiden^ vliegtuigen hebben op de Zeppelin, die op groote hoogte vloog, jacht gemaakt en geschoten. Verscheidene Parijsclie bladen verlangen maatregelen van weerwraak. De Parifsche bevolking is volkomen kalm, Hiet overhoer- sehendo gevoel is dat van verontwaardi ging, waar eenige ontevredenheid over de luchtverdediging van Parijs bij1 komt Ech ter, dient men er rekening mee te houden, dat het Zaterdagavond vrij1 mistig was, en dat het zoodoende moeilijk was om een Zeppelin te beletten Parijs tot op bijna 4000 meter te naderen. Als men ziet - - zoo meldt de Parijsöhe correspondent van de „N. R. Ct." boo een huis van vijf verdiepingen tot de eerste Verdieping toe inwendig verwoest is, is het te verwonde ren, dat de dertien bommen, die geworpen zijn, niet meer dan 26 mensehen gedood hebben. Tegen twaalf uur gistermiddag is de corr. in de geteisterde wijk geweest. Pre sident Poincaré kwam er toen voor de tweede maal om de plaatsen van verwoes ting te bezoeken en Lal Van personen uitten toen hun levendige sympathie voor don president. O o s l e n r ij k s c h 1 e g e r b e i i c h L Hel Oostenrijksebe hoofdkwartier be richtte Zaterdagmiddag over een in den morgen van dien dag door de Russen onder nomen hevigen aanval op de bruggeschans ten N.W. van Uscieszko, aan den Dnejster, welke door de bezetting werd teruggesla gen. Het voorterrein was bezaaid metlijken van Russen. Rd gisteren meld! het hoofdkwartier: De Russen hebben gisteren den gebeden dag hun aanvallen tegen de brugschans ten N.O van Uscieszko voortgezet; maar al hun pogingen om zich er meester van te maken, zijn verijdeld. Bijna op alle deelcn van ons N.O front is de Russische artillerie gisteren hij tij den bezig geweest, op verscheidene fron ten heeft ook het zware geschut aan de beschieting deelgenomen Russisch 1 e g e r b e r i c h t Ue groote Russische goneiale staf meld de Zaterdag Gedurende den afgcloopeu dag mets an ders dan kleine gevechten van de troejien van generaal Iwanof, daar de vijand aan het front van de Midden-Strypa de Rus sische loopgraven trachtte te naderen. Hij werd echter oveial aoor geschutvuur af geslagen. Wilna m b r a n d Reuter seinde Zateulag uit Petersburg: Sinds enkele dagen staat Wilna in brand dp van hout gebouwde stadswi|ken wor den door het vuur vernield. Aan d e g r e n s van Bcssarabi e. De „Pester Lloyd" ontvangt het bericht uit Boekarest, dat uit Zmd-Bessarabië nieu we Russische troepenbewegingen gemeld worden. Te Ismail Bilkof en Neuklma moe ten troepen uit Odessa zijn aangekomen. Te Patlageanc.1 moet veel bruggenmateriaal zijn voor het bouwen van bruggen tus- schen Ismaili en Reni Op dit punt wor den ook nieuwe versferkingswerken ge bouwd. De Russen, die eenige maanden geleden de Kila, een zijrivier van den Be- neden-Donau afgedamd hadden, zijn thans bezig om dien dam weder (e verwijderen. Oostenrijkse li leger bericht. Het Oostenrijksebe hoofdkwartier meldde Zaterdag Onze troejien bezetten Alossio en de haven San Giovanni di {Medna aan de Adriatisclie Zee. Er werden .aanzienlijke voorraden buit gemaakt. In Montenegio blijft .de toestand rustig. Uit verschillende plaatsen van het land is mcdedeelïng ontvangen, dat de bevolking aan de binnenrukkende Oostenrijksebe troe pen een feestelijke ontvangst bereidt. Aan wapenen rijn (tot dusverre, met in begrip van die, (welke aan den Ijowtsjcn kveit- den veroverd, 314 kanonnen, meer dan 50.000 geweren en A0 machinegeweren' buil gemaakt De tolling i-, echter nog niet geheel en al geëindigd. Hel legerbcricht van Zondag meldt: In Montenegro is het rustig. To San Giovanni di Medua hebben wij gerimpelde gezicht van Dries. Hij wist, dat Andries het meestal (hard had, maar zooals hij "daar nu stond, trof het Lars. dat het vandaag ai heel slecht met don armen drommel gesteld moest zijn. En dus zei hij „Je moet me 'elpen, Andries, met de zakken en mandjes, vriend; voor je moeite zal je een jdokie 'ebben." „Dat kan ik jwel doen," Zei Andries; er schoot een lichtstraal in rijn vochtig grijze oogjes. - Lars behoefde niet ver te loopen, eer hij thuis was. Hij woonde in groote rood© hooischuur van rijn schoonzoon Niels „van de scheren"; daar had hij een kamertje op zolder. En daar stond een groote rozen rood geschilderde kist met zijn naam en hét jaartal van zijn geboorte er op. Die kist vulde de kleine [ruimte bijna voor de helft. De andere helft [werd grootendeds ingeno men door ©en ongeverfde lijkkist, die door Lars als slaapplaats weid gebruikt. Er lag goed stroo in de kist en een kussen en een deken. Lars vond, dat er een voordeel mee verbonden was, dat hij in di© kist sliephet kon misschien eens gebeuren, dat hij insliep om in deze wereld niet meer wakker te worden, dan had men minder last met hem als hij maar dadelijk lag -waar hij liggen moest Lars was in de tachtig en kon rijn flood verwachten wanneer ook. AI een kleine twintig jaar geleden had hij die lijkkist met genoemd doel gekocht. Maar de oude man [was van goede stof, zoodat het er naar [uitzag, alsof er nog wel een Kleine twintig-jaar voorbij kon gaan, voor hij kwam te Jiggen waai- hij liggen moesl. Toen de twee geburen de deur in kwa men, scheen er in "1.kamertje nauwelijks plaats te zijn ,vool* hen heiden. Maar Lars zette de kiep op de rozenrood© kist en legde het fijne ((kerstbrood en de kaarsen op de deiken (Over rijn slaapkisl, en deed toen de deur stijf dicht. Nu trok hij een flesch uit de |kiop, vond op het plankje boven zijn lied ©en glas zonder voet ©n knip oogde gemoedelijk tegen Andries. „Je moet zien, flat je komt te zitten," lijmde Lars. Hij trok een bankje onder de tafel van daan tot zitplaats ,voor zijn buurman, hij zelf ging op flen rand van zijn slanpkist zitten. i Met rijn dolkmes heg on hij te peuteren, om de kurk van d© flesch los to krijgen. „Noen, je moet geen kosten maken," zei And; "es bescheiden, terwijl hij loensd© naar de flesch. Zijn groote tend kwam te voor schijn in ©en genoegelijken glimlach. Lars schonk het glas tot aan den rand toe vol. zoodal de drank op den grond droop. Zijn breede handen met de kromme nagels, roodbruin van teer en berken bast. beefden een weinig, i „Ik zie, dat je het me gunt," zei Andries, het vcfeht met ,-éón teug naar binnen slaand©. Lars nam een slok uit de flesch. Andries smakte en kuchte en grinnikte, terwijl hij het glas terug gaf. '„Duivels, - zoo goed als me dat doei in m'n lijf." „Je moet er nog ©entje nemen," zei Lars en schonk weer in. twee kanonnen, zeer-veel geschut munitie cn aanzienlijke voorraden koffie en graan buit gemaakt i In Albaiiic De ,,Voss. Zlg." verneemt, dat de Oostenrijkseh-Hongaarsche troepen in ver sneld tempo Alessio Jiezet hebben, en dat de Bulgareu tegelijkertijd Berat bezet hebben. In gezaghebbende kringen wordt aangeno men. dat de -Oostenrijkers bun opmarsch, wegens de slechte gesteldheid van den bodem die achter Alessio begint, zullen moeten temperen. Luchtaanval opeen Duitsch- "B u 1 g a a r s c h kamp. Fransche aeroplanes deden Vrijdag, naai Reuter meldt, een aanval op bet Dmtsch- Bulgaarsche kamp t© .Pazarli, ten noord westen van het meei Doiran. Er ontstond een hevige paniek en ei weid belangrijke schade aangericht De machines keerden onbeschadigd le nig- Een aanval ©p Galomki? De „NoWoje Wremja" verneemt uit goede diplomatieke bron, dat het Turksche leger,, dat in Thrarië is samengetrokken en 150.000 man lelt, zal «amcnweiken met het Bul- gaarschc leger, dal liet front Monastic Gevgheli Doiian - Stroemmtza Pe tritz zal innemen. Het genoemde Turksche (leger zal Salo- niki uit hel noordoosten aanvallen, terwijl de Bulgaren en Duitschers van hei noord- Westen uit daarheen jzullen oprukten. T u i k s c h i e g e r li e r i c li t Het Turksche hoofdkwartier meldde gis teren Aan lief Irakfronl had geen belangrijke verandering plaats. In de nabijheid van Feltsjie hebben wij door ons vuur uit een hinderlaag oen vijan delijke verkenningsafdeeling van IC man geheel vernietigd. In deze streek hebben moedjaluds den vijand 1000 kameelen af genomen. Engelsch legerbcricht. 4b Het Engelsche ooilogspersbureau meld de Zaterdag. Generaal Lake, bevelhebber van de En gelsche troepen in Mesopotamië, heeft zich vcreenigd .met generaal Aylmen. Hij be- ric.ht, dat het weder nog steeds zeer slecht is "en dat de grond zeer modderig is, hei- geen de bewegingen der troepen ten zeer ste bemoeilijkt. Ken aanval opocftDuitschen onderzeeër. De Duitsche marinestaf incldi Een der Duitsche onderzeeërs heeft op 18 Januari hel Engelsche bewapende transportschip „Marere" in de Middclland- sche Zee en den 23sten Januari een En gelsch troepontransportschip in de Golfv.an Saloniki vernietigd. i Den 17en Jan. 's ochtends liield de on derzeeër 150 zeemijlen ten oosten van Malta een stoomschip aan, dat de Neder- landsche vlag voerde, en op welks boeg de naam „Melanie" was geschilderd. Het stoomschip stopte, gaf hot, sein„Ik heb gestopt" en zond een boot af. Toen de „Neen, neen Lars, dat kan veel wor den. Jk word gauw dronken, ik 'eb van daag nog niet vgel gegeten." -> Opnieuw ging het Lars door z'n gedach ten, flat het voor Andries zoo Irourig gesteld, was. En daarom stond hij op cn nam een halve maan en een paar-krakelingen uit d© kiep. ,,'ier 'eb je wat er bij te knabbelen", 'zei hij en Jogde het brood op het ongeverfde tafeltje onder het dakraam. „Neen, nu maak je me 'eelemaal verle gen," zei Andries, en tegelijk heel hij flink in hei halvemaan-brood. „Praat ei niet van, kimtriep Lars en nam nog een slok uit de flesch. „Zijn flat feestgeschenken?" vroeg An dries, op liet kerstbrood en de kaarsen, wijzend. Hij boel .een stuk af ra n de krake ling ©n at (hel op met snakkende lippen. Lars knikte. „Kerstgaven fijn 't, jja." „Dat dacht ik ,wel." „Ik kreeg ze gijpt nog ©en paar kerst- poppen voor de jkfnderen van Niels. O ja, hij kon zto ook best geven, zooveel als ik en Niels' bij jhem koopen." „Ja, dat kan jij wel doen. Kreeg je niets anders?" „0 ja, nog jeen flesch en een zak je kandij." „Ja ja r— ja Andries haalde lang uit i Lars had werkelijk <een groeten zak klontjes gekregen, daar jhij Zoo dol was op Zoetigheid. j Eens had. hij pta. die Zwakheid het hard te verantwoorden gehad. /Hij lag bij d© onderzeeër daarop het schip naderde, ten einde de scheepspapieren ie onderzoeken, opende hel onder de Nedc-rlandsche vlag een levendig geschut- en machinegeweer vuur en trachtte het den onderzeeër te rammen. Slechts door snel te duiken kon deze aan den met het volkenrecht strij denden aanval ontkomen. K or f o©. In tegenspraak met de berichten inde bladen der entente deeld het Weensche Korr. B|ureau mede, dat geen duikboot der cen trale mogendheden ooit op Korfoe eenvoor- rands-statioii heeft gehad Korfoe ligt slechts 170 zeemijl van onze naaste oor logshaven, en het zou wel bedroevend zijn, wanneer onze duikboolen voor de volk- zee slechts een zoo klein terrein konden, bestrijken, dat zij op Korfoe een voorraad- station noodig hadden, aldus het bureau. Q«lbe richten. Men seint ons uit den Haag, «at bij II. M. de Koningin zich verschijnselen van influenza hebben voorgedaan. OonjoUtre dienst Bij Kon. besluit cvan 11 dezer is de heer H. Spakler, eo»su]-generaal (der Nederlan den te Singapore, „mei ingang van 1 April benoemd tot consul-generaal fler Nederlan den t© New-York, .en is, -met ingang van dienzfelfden datum, mr. (A. van de Sande Bakhuyzen, consul met (den persoonlijkon titel van consul-generaal (te New-York, lie- vorderd tot cansuhgeneraal fler Nederlan den en in die hoedanigheid benoemd te Singapore, Het ressort van ,hel consulaat-generaal te Newt-York, omval ,de staten New-York, NeW-Jersey, Connecticut, Massachusets, (Ma ryland Virginia, West-Virginia, Delaware, Vermont en Pennsylvania, j Het consulaat-generaal te (Singapore hoeft tot ressort de (Straits Settlements, de Gefe dereerde Maleische Staten Dj oh ore, Britsen Noord-Boroco, Serawak en <Broenei. Do briefwisseling met Jde hoeren Spakler en van d© Sande Bakhuyzen kan in de Nederlandsehe taal gevoerd worden. Nederland en de eorleg. Opdeel mijn geloopeip D© gezagvoerder van (het Nederiandsch© Stoomschip „Maas", gisteren jvan Huelva t© IJmuiden aangekomen, fbencht, dat Za terdagmiddag op 5 mijl (ten Noorden van de Elbo Bnoy (omgeving >RamsgateJ het stoom-- schip Thuban (van jde firma Niovalt Gou- diiaan en Co. \<tc Rotterdam), van New1- York naar Rotterdam jbostenul, op een mijn is gdoopen. D© .Thuban verlangde geen assistentie en bleef drijvende. De Maashaven. eigenste Rotterdam ontvangen telegram is het stoomschip „Maashaven", dat in hel Kanaal op een mijn was geloojxm en hij Calais gestrand, vlot gebracht en in de haven van Calais binnengesleept. G raanhandel. Aan het slot van een uitvoerig overzicht van den graanhandel ia dezen tijd van oorlog cn oorlogsmaatregelen, waardoor aanlegplaats van Prahl />ezig aas aan zijn vischtuig te slaan, joon Ola, de bakker, met ©en groote jkan stroop uil het magazijn in üen winkel (kwam. „Gaap Lars, dan zal je wat lokkers proeven," zei Ola. Lam wachtte niet jlang zijn leelijken mond open 1© doen, fin dat wijd ook. En Ola liet de stroop er juitloopcn, tol Lars bijna geen adem meer had en kreunend riep: „O nee, schei uit, schei ruit Oku" Toen ladhte de bakker dat hij pclruddo. En do schooljon gens, die er pra hoen stonden, lachten niet minder. M.mr Lars .streek met zijn hand öjvor rijn gezicht Jeai zijn buis en bromde boos. Hij was .oen en nJ stroop. „Jij krijgt ook [wtel wat Andries," zbij Lars. j „Praat daar niet (van, Lars", was An dries' mistroostig antwoord, j „Wat, 'ij weet toch, dat jo 'twel ge bruiken kian." „Dat 'elpt niet jreel." ,,'andel je niotgneer met 'om?" „Och 'tgaat soms zoo raar. Je vteet, dat 'ij/nu, meestal boos op m© is, omdat ik niet niet viseh bij 'm kom'. Maar de 'eer zij me genadig, (ik kan gben visoh scheppen met mijn 'andien, als er geen visck in 't water te bekomen ;is." ,,'eb j© tegen.de feestdagen geen 'ont voor 'm moeten zagen?" „Ik ben zOo ziek geweest, Lars, ik"' kón niet" j „Nee, nee, kind, /tkan ook niet altijd goed er mee pxjn." 1 (Wordt vervolgd ijl r v.«i /PvY t<5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1