De oorlog. No. 15053 68"" Jaargang, Dinsdag 1 Februari 1916 Andries van den ïarafjord, Prijs der Ad ver ten t i n: Van 16 regels fl, 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 rent per regel. Groote letter» naar de plaat? die zij innemen. Adverten ti.en bij abonnement op voordeelige vo.iruaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te l>ekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag <m Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertoritiën opgenomen tot den prijs van -10 cents per advertentie, bij vooruitlietaling aan hel Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. een „stril" vertelling van JOHAN C,W. JUUHL. Uit het Noorsch vertaald door M. A. Z. 3) „'ij 'eeft me pen boodschap gestuurd met Olina, toen zo gut school kwam, maar als ik in staat hen geweest uit bed te komen in de laatste jweek dat is zoo waar, als Gód" de 'eer leeft" „Zoo heeft jPralil' je een boodschap gestuurd?" vroeg Lars (beduusd. „Ja zeker, 'ij (eeft me twee keer laten roepen." j „Don denk ik, (dat 'ter gek voor je uit ziet, man; jenveet zelf wel 'oo 'ij is." Lars stem Monk ernstig, terwijl hij een bezorgden blik op Andries wierp. „Ach ja. God j'elpe 'em', die zoo weinig en niets 'eeft en genoodzaakt is te leven Yan eens andets gunst en genade", zuchtte Andries en lonkte togen de Oesch, die £>p tafel stond. Achter het groenachtige glas glinsterde bet sterke vocht zoo verleidelijk, er was nog' niet zooveel van geschonken, vond Andries. Het stond, nog ver boven de witte reep papier, die op de flesch was geplakt en waarop hij in kleine zwar te lettere „Mout-brandewijn" las.. Het ging immers tegen. Kerstmis;* "hij wist ze- kier dat Lars zich rijkelijk, had voorzien, er waren minstens nog een paar" fles schen in de kiep, vermoedde hij. Andries raapte zorgvuldig tusschen duim en voorvinger alle broodkruimels op, die op zijn kleeren en op de tafel waren ge vallen, en stak ze met zijn groeten zwarten nagel in zijn mond. Nu schonk Lars hot glas voor de derde maal vpl en haalde een kerstgebak uit de mand, dat hij Andries aanbood. Andries nam lachend hot glas, en hoofd schuddend zei hij: „Dat wordt tc voel, kind." Hij dronk het in één teug uit, streek zijn vuist over zijn mond en herhaalde: ,,Dat was nu. niet noodjg 'oor." Daarop haalde hij zijn vuil pijpje uit zijn broekzak te voorschijn en klopte het lang, uit tegen den rand van de tafel. ,,'eb je geen tabak, Andries?" vroeg Lars. ndries begon zorgvuldig in al zijn zak ken te zoeken, ofschoon hij wel* wist, dat hij er niets mieer in had. En toen zei hij: „Deksels, ik geloof, dat ik thuis mijn tabak 'eb vergeten." „Daar", zei Lars, een groot blad tabak uit zijn broekzak halend. „Neen, nu ben je al te goed Lars. God de 'eer moge 't je loonen." Andries glansde van genoegen, toen hy met z'n dolksnes een stuk van het blad afkerfde en zijn pijp stópte. De rest van bet blad wilde hij Lars teruggeven. „Nee, be'oud -'tinaar, 'oor. Ik heb nog een Kwart pond in ,'t voorraadskistje." „Dat* gaat Ktadht niet aan.'', zei Andries, en. in tusschen verdween de tabak in zijn broek. Hij rookte paffend. En blauwe wolkjes hingen om beiden heen. Toen zei Lars „Je 'ebt veel monden te stoppen, vriend". Het klonk deelnemend. „Ach ja zeker "eb ik dat," /.uchtte An- dries, ,,'alc me de duiiel, 'oeveol ik ook sleep en zwoeg, 't 'elpl niet. 'tis net, of 'talles niks niemendal geeft, kind." „En er'komen altijd kleintjes b", vermoed ik?" „Ach ja, je weet dat dat pleizierig is." „Ja maar, er is val voor noodigzei Lars, Jmd^mkelijk zijn hoofd schuddend. En na een poos vroeg hij „Zijn 'tsiiet negen kinderen, die je 'ebt?" „0, het tiende js «r al voor de 'elft, Lars". Lars „met den ra,ren mond" schudde zijn hoofd en grinnikte: „Je bent er me een!" „Ach, weet je, je moet iets 'ebben, waar je je mee bezig ,oudt," antwoordde Andries. Jmrs* groote mond lachte. En Andries lachte mee. En toen hij nog een glas ge dronken had, znchtto hij lang en zei ge troost „O ja, God de 'eer geeft altijd wel een uitkomst." Hij voelde zich nu als een heel ander inensch. Hij was ontdooid van buiten en van binnen. En het Was, of er langzamer- lsand voor herol ook uitkomst schemerde. Toen hij door de dalspleet naar zijn huisje vreemdelingen in de provinciën Ybenan, Koeeitsjou, Kwangsi, Kwantoeng en Tsel- sjoean, d. s. in Zuid-China, niet langer kon dragen, wegens de houding van Japon. Van verschillende zijden wordt bericht, dat do opstand in Zuid-Cbina Zich uit breidt. Japansehe bladen bevatten de officieele mededeeling, dat de Japansehe regeering vastbesloten is, om Joean Sji Kai niet als keizer van Chma te erkennen. In noordelijk China, in Mongolië, is thans ook een opstandige beweging gaande. Vol gens berichten uit Moekden naar 'Japan overgebracht, hebben Mongoolsche opstan delingen de stad Kosi llou Ting in de pro- vincie Shanli bezet. De toestand m het noorden van deze provincie is ernstig. Uit Moekden wem gisteren naar Peters- burg !>ericht: Het aantal opstandelingen is aangegroeid tot 20.000 man, waaronder een Chineesche brigade, die behoorlijk van -munitie is voor zien. De opstandelingen hebben 12 kanonnen en. twee mitrailleurs en rukken op naar Peking. WK SEN LAND. lemcni gehouden en daaraan heeft de „X. R. Ct." een beschouwing gewijd, waar aan we hot volgende ontloenen. „Wat door sommigen gevreesd werd, was dat de Britsehe regeering, wijkende voor een sterken aandrang uit hel Parlement, onze en andere onzijdige havens m Europa zouden gaan blokkeeren, alten toevoer daar heen dus zoude afsnijden. Die aandrang was het gevolg van de meening, dat nog maar al te veel goederen via de onzijdige havens de centrale mogendheden bereikten verscherpte maatregelen Ier zee, oen echte blokkade, zouden dat doorsijpelen door de neutrale landen moeten voorkomen. En zoude men zoodoende met ook Amerika ter wille zijn, dat juist altijd op een for- mcele blokkade had aangedrongen? „Juist dit Engclsche beroep op Ame- nka's wenschen kon nu echter aanstonds doen begrijpen, dal de gcwcnscihte slren- gei-e maatregelen met zouden kunnen be staan in het blokkeeren van onzgdige kusten* had tocli de regeering van Washing ton in haar nota ram 5 November 1913 niet met nadruk verklaard, dat geen vol kenrechtelijk beginsel steviger gefundeerd is dan het verbod om onzijdige havens te blokkeeren? Hiertegen is inderdaad niets in to brengen. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl.- 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het oersti olgend nummer moeten do» middags vóór *"en uur aan het Bureau be/.orgd zijn. Bureau: Lango Haven No. 111 (hoek Korte Haven). BtJITlNLim Tan het Westelijke front. Fransch legerbericht. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt:. In Artois hebben de Duitschers vannacht ten. zuidwesten van hoogtepunt 140 twee aanvallen met handgranaten gedaan, die beide zijn mislukt. In Champagne heeft de Fransche artille rie do Duitsohe schansen ten noorden van Prosnes beschoten. Tijdens die beschieting zijn 4 ontploffingen op verschillende pun ten van liet Duitsohe front waargenomen. In Argonne mijngeveohten. Een ontplof fing ,van een Doitschie mijn bij Haute Chó- vauchée hebben wij beantwoord door een stuk Duitsche loopgraaf in de lucht te laten vliegen. Op de andere sectoren afwisselend geschutvuur. De Zeppelin-aanvallen op Parij s. De brandbommen, die Zondagavond door een. Zeppelin op de noordelijke voorste den van Parijs werden geworpen, heb ben eenige stoffelijke schade aangericht. Verscheiden nienschen zeggen twee Zeppe lins te hebben gezien. In zeven gemeenten in den naasten om trek van Parijs zijn bommen geworpen, waar van verscheidene niet ontploft zijn. Die zijn naar het gemeentelijk laboratorium overgebracht. Een weegt 103 kilo,' een an der 65, een derde 57 kilo. Ze zijn gela den met trinitroluol. Officieel wordt gemeld, dat door den Zep pelin-aanval van Zaterdagavond 25 men- schen gedood en 32 gewond zijn. Gisteren heeft nogmaals een (Zeppelin getracht boven Parijs te komen, jdoeh hij moest, na be schoten te rijn, (inderhaast naar de Duitsche linies terugkeéren. Het (luchtschip heeft 10 bommen geworpen, zonder jeenig resultaat. Het Havas-bureau meldt: Pers en open bare meening eischen (eenstemmig maatre gelen van weerwraak yoor den Zeppelin- aanval op Parijs. (Zij wenschen dat Fran sche vliegtuigen een .Duitsche stad zullen bomhardoeren, die zich (in militair opzicht in denzelfden toestand (lievindt. Van het Oostelijke front. 0 ostenr ijks clrilegerber ioli t. Op alle oorlogsterreinen geen nieuws. R us sischjegerbericht De groote Russische generale staf meld de gisteren: Het Duitsche geschut .heeft Schlok be schoten en een (levendig vuur geopend in de streek ten Ruiden van het Babit-meer. 'De vijand heeft .onze verschansingen bij Ogger met ontplofbare kogels beschoten. Ten Noorden van .den spoorweg naar Poniewioce en tusschen het Medmocsk- en het Demonen-meer heeft .de vijand een he vig geschutvuur geopend, j In Galicië hebben .onze verkenners aan de midden-Strypa een .Oostenrijksche veld- wacht omsingeld en jn een gevecht van lnan tegen man (een deel der Oostenrijkere aan de bajonet geregen en de rest gevangen genomen. j In den laats ten „tijd neemt het aantal overloopers van den yijand aanmerkelijk toe. Het Russische offensief. Uit Czernowitz wordt (aan bet „Berl. Tageblatt" geseind, dat het herhaalde lijk offensief optreden jder Russen bij Czernowitz moet worden .toegeschreven in de eerste plaats aan de groote versterkin gen, die daar rijn aangekomen, ter vervan ging van de gedeeltelijk uitgeputte troepen, en in de itweede plaats vermoedelijk uit politieke overwegingen. Dit blijkt uit be richten in Russisch© bladen, die gevonden worden bij de gevangen genomen Russen. 'De „Odesski Listok" .schrijft„De voor bereidingen aan de grens van Bess arable en Roemenië zijn jnog lang niet ten eide; wellicht slaagt de .Russische diplomatie er in, het doel (te bereiken en de offers te verminderen." j Tegelijkertijd is bekend geworden dal de Russen aanzienlijke troepenmassa's Jrij Oengheni, langs de .grens van Roemenië samentrekken. Tan het Balkanfront, Fransch legerbericht Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag meldt: Zestien Fransche vliegtuigen verlieten gistermorgen 7 uur Saloniki, en vlogen te 10 uur over het Bjulgaarech-Duitsche kamp, uit ongeveer 600 tenten bestaande, te Pa- zarli, ten N.Wj. van het meer Doiran. Een aantal- bommen werden geworpen, die brand deden ontstaan in het vijande lijke kamp en een ontzetlende paniek ver oorzaakten. - I n Albanië. Het „Neuo Wiener Abendblatt" ontleent aan berichten uit Milaan, dat hetltaliaan- sche kabinet besloten heeft, om. uit ge brek aan eigen beschikbare troepenafdee- lingen, zich tot Frankrijk en Engeland to wenden om steun te verkrijgen voor Al banië. De „Lokal Anzeiger" verneemt uit het oorlogskwartier, dat het onverwachte on gestoorde verloop van de ontwapening en de bestaande rust in' Montenegro, den Oos tenrijkers spoediger in staat, gesteld hebben den opmarsch naar Albanië te beginnen, dan men had durven venvachten. De Oos tenrijkers trekken aan den voet van het Albaneesche gebergte naar het zuiden tegen de kust; zij wondon door de bosschen en door de overstroomde streken tegen vijan delijke aanvallen van zeezijde beschermd. In den Kaukasns. Turfc'sch legerbericht. Het Turkscho hoofdkwartier meldde gis teren: Gevechten zonder beteekenis. Russisch legerbericht. De gxoole Russische generale staf meldt: De krijgsverrichtingen van de laatste twee weken tegen het Turksche front heb ben geheel aan on/.e verwachtingen }>e- hn IwoorJ Nu den eersten slag, dien luj aan het Turksche centrum toebracht, tot een succes van belang te hebben ontwikkeld, vervolgde generaal IboedeWitsj den vijand en wierp diens voorhoeden terug tot aan de forten van Erzeroem Tegelijk dwongen de Rus sische troepen de Turken door een on- weerstaanbaren druk op hun rechtervleu gel her gebied van Melasghert en Knys te ontruimen en terug te trekken in het Moesj-dal. Wij hebben den vijand dus uit een door hem versterkt gebied ter diepte van 60 wersten verdreven, hem verjaagd uitberg- aehfige streken met een uiterst ruw kli maat, iciar een goed Iwvolkl, gemakkelijk bereikbaar gebied, waar onze troepen gunstig tem in vinden om te overwinteren. jBiij deze krijgsverrichtingen hebben wij talrijke ge\angenen gemaakt, waaronder Turksche officieren en Askari's. Voorts heb ben wij een kanon, macliinegeweren en een groote hoeveelheid artillene- en genie- materiaal en uitrustingsstukken genomen. Op 29 Januari hebben onze verkenners bij een achtervolging van de Turken, die in het gebied van de Tsjoroch terugtrok ken, opnieuw Askari's krijgsgevangen ge maakt en meer dan 100 stuks vee cn vee voeder op den vijand veroverd. In Mrsopotamfe. Turksch legerbericht. Bij Feltsjie van weerskanten afwisselend geschut- en geweervuur. Bij Koet-el-Amara is heUrustig. Engelsch legerbericht Het onlangs door de Turken verspreide bericht, als Zou een Engelsohe kolonne ten westen 'van Koma genoodzaakt zijn geweest zich al vechtend een terugtocht te banen, waarbij zij 100 man aan dooden, 100 kameelen en 100 tenten zou hebben verloren, is verzonnen. Het eenige voorval, waarop liet betrekking zou kunnen heb ben, is een verkenning bij Sjattra, waarvan de deelnemers door de Arabieren zijn aan- gevallen. Zij hadden enkele verliezen, doch brachten den vijand zware verliezen toe. Diverse fteriehtcn. In. Denemarken De „Times" verneemt uit Kopenhagen, dat Denemarken met ernstige arboidsmoei- lijkheden lied rei gd wordt Vandaag, Dins dag, zou er een staking, die 25,009 man omvat, beginnen. Van dezen zijn er 20.000 betrokken bij do scheepswerven van Ko penhagen. Als gevolg van deze staking zul- len er vele anderen het Werk neer moeten leggen. Er wordt voor andere bedrijven oen uitsluiting aangekondigd. Een regee- ringsjrersoon tracht nu 'door bemiddelend optreden de stakingen af te wenden. De opstand in China. Wij lozen in de „Vossisehe Zeitung", dat aan de „Nowoje Wremija" werd ge meld, dat de Chineesche regeering den ge zanten te Peking mededeelde, dat rij de verantwoordelijkheid voor de veiligheid der Hofberichteu. 11. M. de Koningin-Moeder heelt den benoemden gouverneur-generaal van Ned.- Indie, mr. graaf Yan Limburg Stirum, cn mevrouw do gravin Van Limburg Stirum, die onlangs bij»,de Koningin-Moeder het middagmaal hebben gebruikt, in afseheids- audièntie ontvangen. De audiëntie van den minister van wa terstaat zal Vrijdag 4 dezer niet plaats hebben. Kamerverkiezing Apeldoorn. In de Vrijdag gehouden vergadering der plaalseltijke Clirist-llist. kiesvereeniging „Koningin en Vaderland" te Apeldoorn, is, naar de „Nederlander" meldt, in.de vaca ture-Van liylandt met algemeene stommen, tot candidaat voor de Tweede Kamer ge kozen do lieer J. R. Snceck Henkemans te 's-Gravenhago. Het schijnt, dat de verkiezing voor de Tweede Kamer in het district Apeldoorn niet zonder strijd zal «floepen. In Har derwijk en omgeving heerscht voor deze verkiezing groote belangstelling. Van vrij zinnige zijde wordt prof. Koluistarn, die des zomers op zijn buiten bij Harderwijk pleegt te wonen, reeds gienoemd. Woens dag vergadert de centrale liberale kiesver eeniging ie Apeldoorn.. - Blokkade van aentrale harens. In 't Engclsche parlement was 'n motie voorgesteld, oom den aanvoer van artikelen, waaraan do centrale mogendheden behoefte hebben, met meer kracht en op meer af doende wijze tegen te gaan, een motie, die deed vreezen, dat ook neutrale ha vens zouden worden geblokkeerd. De debatten daarover zijn in hel par- tie mgkeerde, moest hij verechel den keeren opzien naar hef hemelgewelf om te ont dekken of er geen witte wolkjes gekomen waren, die een omslaan van hot weer voor spelden. Het was zoo bijzonder zacht ge worden in de lucht, vond Andries. De hon ger veroorzaakte hem niet langer die bran dende pijn, al had hij niet genoeg in <le maag, dat voelde hij wel. De koe cn het varken waren toch niet te benijden, .vond hij nu. Het was prettig te leven, 'oe 't ook wassoms was het prachtig er midden in te zijn. Die er uit wilden, waren gékt Neen, de koe en het varken waren toch niet zoo 'eel goed af. Wat duivel! Met dit Kerstfeest zou 't ook nog wel sctófcken, zooals met al de vroegere. Hij was nu niet langer moedeloos en wan- hópig. En voor dat hjj het wist, kwamen hem als van zelf een paar regels uit een kerk gezang op 4e lippen, dat hij dikwijls neu riede, als hjj Prahl Voor den gek had •ge houden met z'n bakschol, die op de markt in de stad beter betaald werd dan door den dorpswinkelier. En Andries zong onverdroten met lui ge uithalen en een piepend overslaan van de stem in de hooge tonen. „Waar is Olina?" vroeg Andries scherp en streng, toen hij weer in zijn woning stond. Zijn vrouw, Garf schrok'. Ze zat met haar breiwerk bij bet raampje, voorover gebogen door honger m veel andera ellende. „Wij kunnen dus met voldoening consta- teeren, dat een blokkade van onzijdige ha vens. waardoor dus ter volkomen ïsolee- rmg van de ceutralen ook niets zoude worden doorgelaten naar de aan den rand der een tra',ea gelegen kleine onzijdige lan den, noch in de bedoeling der blokkade- motie, noch in die van de Britsehe er- geen ng heeft gelegen. „Er is echter één punt in de rode van Grey, waar wij allerminst voldaan over kunnen zijn; wanneer de neutralen moch ten beweren, aldus .zegt luj mot nadruk, dat de Britsehe pogingen om den toevoer van goederen naar don vijand door on zijdige landen to verhinderen, niet recht matig zijn, dan zoude zulk een bewering zijn ,,a departure from neutr.Uity". M.a.w. alle pi o te "lor der Nederlandsche en andere onzijdige regeeringen tegen de Britsehe maatregelen ter zee -:jn tn strijd met de plichten der onzijdigheidWie zich durft berocjien b.v. op het beginsel van het inder tijd zoo krachtig door do Britsehe regee ring verdedigde art. 35 der* Londensche ver klaring. schendt zijn onzijdigheid! De be doelde passus moge den minister met stel ligheid op do dan ook gevolgde „cheers" hebben kunnen doen rekenen, zijn slot- opmeiking, dat, naar hij meent, de onzijdi- gen de bedoelde bewering niet uiten neemt het volmaakt ongemotiveerde van zijn uitlating niet weg." 1 Vrijkaarten voor raadsleden. In dc zitting van den llaagscheu Raad werd gistermiddag en- avond behandeld de kwestie van liet al of niet aannemen yan vrijkaarten door de raadsleden van Ie. Haag se Ik; Trannvegmaatschappij. In een preadvies hadden Bi en W. ge vraagd niet i'n te gaan op liet aanbod van gratis-vervoer. Het college zelf had reeds ecnigen tijd geleden afstand gedaan van de vrijkaarten. Na langdurige discussie, waarin enkele De kleine Olina. stak haar vaalbleek ge zichtje vooruit achter haar moeder. Ze had half in slaap somber zitten sta ren naar een spmneweb in den hoek. 's Zomers, als hel heet was, vlogen er al tijd vliegen in en hieven er in hangen. Ze deden dan zoo hun liesl voor hun le ven, dat Olientje er dikwijls meeljj moo had en ze uit het web Jievrijdde. Nu Was hel koud in de kamer, en het spinneweb hing grijs Van slof en zonder dat er iets in zat, als een driehoek tusschen de hou ten wanden. „Je moet je aankloeden, Olina, en da delijk naar Prahl gaan cn de complimen ten doen van moeder en van vader, en vragen of 'ij zoo 'ooi goed wil zijn en me een 'al ven zak tarwemeel en een paar broeden op afbetaling wil geven en koffie en tabak en wat 'ij zeir denkt. Zeg maar tegen 'em, (Lat. ik ziek ben, 'cel ziek, cn. dat er geen kruimel eten in huis is bij ons. Hij kan we] niet 't 'art 'ebben en zijn ziels zalig'eid er aan willen wagen, dat wij dood 'ongeron op Kerstmis, moet je zoggen. En dan moet je beloven, <Lat jé vader met de visch zal kómen en zal komen werken na de feestdagen, zoowaar -J God de 'eer me gezond'eid en leven geeft. Op mijn zalig'eids duurs ten eed Kan je - dat beloven. Laat me nu zien, dat jeeeri y knappe meid bent en Puis komt mét iets.--? goeds voor ons allemaal. Je weet, 'tfiri'" al dicht bij Kerstmis. Neem de Mep'. (Óp;.'f je rug." (Wordt ^rvolgd).^- mm, nr. AvdUntlW.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1