ail 68"" Jaargang, Woensdag 2Februari 1916 No. 15054 Andries van den Tarafjord, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering tob Zon- en Feestdagen. Prijs P®r Kwartaal: Voor Schiedam on Vlaardingen £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een aur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Erijs dear Advertentiön: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelig© voorwaarden. wie ven hia-van zijn gratis aan het Bureau ie bekomen, In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prij# van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan liet Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Tijdelijk Onderwijzeres). Aan school Bi a d, Tuin]aan (Hoofd Mej. A. van Andel), wordt voor terstond ge vraagd een tijdelijk onderwijz©t(e->), lei ver vanging van oen leerkracht the ongesteld is. SolKcitatien vóór of op Vrijdag 4 Fe bruan in te zenden aan den Burgemeestei BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Fransch legerberieht. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt In den afgeloopen nacht drong een afdec- ling de Duitsche loopgraven binnen langs den weg van Kennel-Witscliaete, die zeer sterk bezet waren. De Duitschers verloren ongeveer 40 man. Wij maakten drie gevan genen, na twee mitrailleurs vermeld te hebben. In den loop van den dag wasergioote activiteit der artillerie in de omstreken van Estricouxt, ten noorden van Loos, en tgn noorden van Walverghem. Overigens is geen belangrijke gebeurtenis te melden, behalve eenige beschieting door de Fransche artillerie van de werken hij -St. Eleorade tusschen Oise en Aisne en van convooien in de streek van Ponievre (Lotharingen). Zeppelins koven Engeland. Over een nieuwen raid van Duitsche luchtschepen naar Engeland, wordt uit Ber lijn officieel het "volgende meegedeeld d.d gisteren Een onzer eskaders marineluchtschepen heeft vannacht het dok, do haven en fa brieksgebouwen in en bij Liverpool en Bir kenhead, de ijzerfabrieken en hoogovens van Manchester, de fabrieken en hoogovens van Nottingham en Sheffield en de groote bedrijfsgebouwen aan de Humber en hij Great Yarmouth, met een groot aantal ont plofbare* en brandbommen bestookt. Over al is de krachtige uitwerking der hevige ontploffingen in felle branden waargeno men. Aan de Humber .is bovendien ©en batterij tot zwijgen gebracht, j 1 Do luchtschepen zijn van alle punten sterk beschoten, maar niet getroffen. Alle luchtschepen zijn ondanks krachtige tegen werking behouden teruggekeerd. - Het Engelsche ooilogspersbiireau meld over dezen luchtaanval De luchtaanval va gisteravond was op groote schaal opgezet, doch de aanvallers schijnen te zijn belemmerd door den dikken mist. "Na de kustlijn te zijn gepasseerd, Koersten do Zeppelins verschillende rich tingen uit en wierpen hommen op vcrscihoi- ©en „stril" vertelling van JOHAN C. W. JUUHL. Uit het Noorsch vertaald door BI. A Z, De kleine Onna,, zei geen woord. En zij kwam niet van de plaats waar zij zat. Ze verroerde zich niet, maar bleef sta ren op het spinrag. Andries begreep dit eerst met goed. Zoo iets was hem; te voren nooit over komen. 'FWas waar, dat liet meisje grooter was geworden en telkens mindier lust toonde zulke boodschappen te doen. Blaar dat ze het niet de moeite waard vond hem ant woord te gfeven, neen, dat was ;iu nog nooit gebeurt! En dus snauwde hij haar hart toe: ,,'oor je niet wat ik' zeg? Wil je wel eens gauw 'aast maken?" Toen Kroop Olina weg achter haar moe der en begon te schreien. Andries stond een poosje sprakeloos. Zijn groote tand zag er boos uit. Eindelijk deed hij op zijn kousen een paar zware stappen naar haar toe, greep haar- ruw bij den arm en trok haar mid den in de 'kamer. dene steden en landelijke districten in Der byshire, Leicestershire, Lincolnshire en Staffordshire. Er is eenige schade aan eigendommen lm rokkend. Het aantal slacht offers bedraagt, voor zoover tot nog toe bekend, 54 dooden en 67 gewonden Yan liet Balkaiifrout Oostenrijksch legei borich t Het Oosixmi ïjk-che hoofdkwartier meldde gistermorgen De toestand in Blontenegro en in het ge bied van Skoetari is onveranderlijk lustig De houding dor inwoners laat mets tewen- schcn De Servische troepen op K o r f o e. Het aantal troepen, dat per dag te Kor- foe ontscheept wortt, bedraagt 6000 man, aldus meldt Havas uit Rome De installa tie-arbeid wortt geregeld voortgezet en de gezondheidstoestand is zeer bevredigend. Bommen op Saloniki. Reuter seinde gisteren uit Saloniki - Een Zeppelin heeft hier in den afgeloopen nacht bommen gewoipen. Aan militaire inrichtin gen werd geen schade toegebracht, alleen werd een pakhuis van een Griek, dat geheel gevuld was met suiker, koffie en olie, ver nield De bezetting van Kara Boeroe n. Hel Grieksclie garnizoen van Kara Boe- roen is naar Saloniki overgebracht en het fori, door Engelsche, Fransche-en Italiaan- sche marinesoldaten bezet De vlaggen der geallieerden wapperen boven hot fort en in liet midden staat de Grieksche vlag. De toestan din A) bani Bfajooi Bloiath schrijft in' het „Tageblatt" ovei den militairen toestand: Onze tegenstanders steunen bij den a.s stnjd om Albanië op drie punten: Duraz zo, Yalonj, Koifoe. In Durazzo moet Es sad-pasja zich met de rest van het Monte- negrijnsche en Servische leger en zijn ben den verschanst hebben. Ongetwijfeld kreeg hij het noodige ooriogsmalerieel van Italië en zal van de roede van Durazzo van alles vooizien worden. Wat echter een vasthou den van Durazzo voor een wending van den toestand ten gunste van Italië want dat land is hier de lijdende partij van nut kan zijn, is van militair standpunt niet in te zien. Dit kan slechts een kort oponthoud voor den Oostenrijksch-Hongaar- schen opmarsch opleveren. Yeel moeilijker dan het verzet van Essad's troepen zijn de hindernissen, welke door dé modder, de af wezigheid van wegen en het klimaat ver oorzaakt worton. Tot bevelhebber var, alle Ilaliaansche troepen in Albanië is generaal Botazzi be noemd. Hij heeft zich te Valona gevestigd en die plaats is het uitgangspunt van den geleidelijk waarschijnlijk geworden opmarsch der Italianen. Hoe gunstig men ook den toestand van het thans twee divisies sterke expwlitielegei moge inzien, zoo kan hel (och hoocslons om de vraag gaan, vie de Oostkust van de Adriatische Zee volkomen in handen krijgt. Voor ons kan het niet worden helwijfeld, dat de gecombineerde „Wal je maken dat je wegkomt?" Zijn stom beefde van kwaadheid. De kleine Olina schokte van 't schreien. „Wat zijn dat voor kuren?" Haar vader schudde haar. „Wil je gaan? en dat dadelijk." Hij trilde van Woede „Praat zacht tegen haar, Andries. Praat zacht tegen 't kind", smeekte de stem van de vrouw bij 't raam. Andries liet Oiina's arm los. Toen vroeg hij, en zijn toon was iets minder scherp. „Waarom wil je niet gaan?" ,,'t Is zoo akelig!" jammerde Olientje En die blauwe oogen in het vale gezicht je werden smeekend naar haar vader op geheven. „Akelig? Waarom?" Olina liet haar hoofd hangen en keek diep verslagen voor zich. „Ze verachten me, als ik zoo loop te bedelen", klaagde ze. „De anderen." „Welk© anderen?" „De schoolkinderen!" snikte ze. - „Dwaas kind; geven zij je te eten? Denk je, dat-ik zoo'n groot meisje in 'uis kan laten rondloopen zonder dat ze van nul is? Blaar ik begrijp 't alles wel, 't is die 'elsehe schoolmeester, die zich altijd met jou bempeit. Oostenrijksch-Hongaarsch—Bulgaarsche on derneming de Ilaliaansche expeditie in het grootste gevaar brengt. In den Kankasns. Turksch legerberieht Het Turksehe hoofdkwartier meldde gis teren Aan liet front in den Kaukasus is een vijandelijk bataljon, dat een der voorposten van ons centtum aanviel, met verlies van 200 dooden en gewonden teruggeslagen. In Afrika. Oos t-Af rika. De Bir; Lelie opperbevelhebber ia Oost- A'lrika bericht: De in aanleg zijnde zijlijn van den Oegan- da-spotmvcg, die van Woi uit zal loopen m de richting van de Duitsche grens, is gereed lot aan Serengeti. Sedert Serengeti en Longido door de Engelschen genomen zijn, is de activiteit van den 'vijand belangrijk vermindert. Kameroen. De bevelhebber in Kameroen beiichtom- txent nadere successen van de Engelsch- Fransche colonnes, die de Duitschers in verschillend© richtingen vervolgen. Zij stuitten da,arbij op slechts geringen tegen stand. Uit jBfito aan de Kust van Spaansch Muni wordt benchl, dat er meer dan 700 Duit schers (Europeanen) aan de Spaansche grens zijn. Verschillende deserteurs geven zich gewapend over aan de Engelschen en Franschen, De „Appam". Het Engelsche stoomschip „Appam", dat op weg van AMka's Westkust naar Enge land, ruim. een week over lijd was en toen eerst als getorpedeerd en daarna als in een storm vergaan werd beschouwd, is tenslotte toch nog op komen dagen, maar in Amerika enin Duitsch bezit Over de avontuurlijke reis van, deze mailboot, die verscheidene aanzienlijke passagiers aan boord had, oa de gouverneur van de 'Bjntsche kolonie Sierra Leone, geven de volgende Reutertelegrammen een, zij het Ook nog karige, opheldering: NEW-Y'ORK, 1 Februari. Een telegram uit Norfolk', Virgjnië, meldt dat het mailschip „Appam", van de Engelsche West-Afrika- lijn, dat vermist Werd, vanochtend ter hoog te van Old Point is aangekomen en in quarantaine gaat. Het moet van een prijs- bemanning, afkomstig van een Duitsche duikboot, zijn voorzien. NEWPORT-NEWS, 1 Febr. ,De „Appam." is ter hoogte ,van de Canarische eilanden door een Duitsche „duikboot vermeestert, die oven tevoren ©en ander Engolsch stooïnj- schip in den grond had geboord. Behalve do passagiers, heeft „de „Appam" 138 per sonen aan hoort, ,die van andere schepen zijn afgehaald. In ,'t geheel zijn er 425 op varenden. j NEWPORT-NEWS, 1 Februari. De „Ap pam" roerde de Duitsche oorlogsvlag in plaats van de Duitsch© koopvaardijvlag, met do bedoeling het schip zoo mogelijk den status van een Duifcschen hulpkruisor te ver- lccnen. Blen gelooft dat de Duitsche be- „Ja ':ij zegt 't ook," snikte het kind, ,rij en Prahl allebei, en Prahl z'n vrouw 'eeft gezegd, dat 't naar nas, als een groot meisje liep te bedelen en te liegen in plaats van wat rut te voeren." „Dat de duivel 'aar 'ale!" riep Andries. IIij sloeg zijn vuist met kracht op de tafel. Blaar bij het raampje klonk een zachte, nauw hoorbare zucht: „ja, ja, God de'eer bestuurt, kinderen." Toen haastte zich Olientje de deur uit. II. Kerk-Zondag, „Nu moet je op, -""ma we moeten naar de kerk, dat v -» e." Guri schudde ha «udste meisje wak ker. De kleine Olina sloeg haar oogen open geeuwde, heel hard en heel lang. Ze rekte zich uit, zoodat het groote vier kante ledikant er van kraakte. Het bed was nog warmi, vader en moeder Waren pas op ges'taan.' In de weinig bevolkte streken van Noorwegen bohooren meer'dorpen dan een tot hot kerkgobied van een predikant. Er wordt dus nu hier dan daar gepreekt. Spre ker en hoorders komen soms van groo- ten afstand. VEBX1 manning zich ongetwijfeld liever zal laten interneeren dan de kans te loopen gevan gen te worden gemaakt wanneer ze op nieuw ze© kiest. De regeering te Washing ton houdt beraad over den wettigen status van de „Appam". NEWPORT-NEWS, 1 Febr. De namen van de stoomschepen, door de Duitsche duikboot, die de „Appam" aanviel, in den grond gehooid, worten opgegeven als te zijn de „Corbridge", (3687 ton;, de „Ar thur", de „Trader" (3608 tonj, de „Ariad ne". de „Dromomby" (3627 ton/, 3e ,,Far- nngfort" (3146 ton/, en de „Clan Blacta- vish" (5816 ton/. De naam van de duikboot wordt opge geven als de „Möwe". Schepen gezonken. Volgens een Lloyds-berioht zijn de Bel gische trawler „Blarguérite" en de schui ten „Hilde"- van Lowestoft en „Radium" gezonken. Beschieting van de Klein- Aziatisoh© kust. Uit Mytileno wortt naar Athene gemeld, dat een Engelsche torpedobooljadger het Turksehe dorp Achirikos bij Smyrna be schoot. Alle inwoners vluchtten naar een Christelijk doip in het binnenland. Diverse berichten. In (Duitschland. Biet ingang van 1 dezer zijn alle textiel voorraden die in gehec-l Duitschland aanwe zig zijn, met (Uitzondering van enkele lm paalde soorten, in (beslag genomen. Deze maatregel geldt (voor alle weefsels garens en vezelstoffen, (hetzij van dierlijken of van planlaardigen (oorsprong. Vooral de volgende artikelen vallen ondei de desbetreffende verorteningi v lo. stoffen voor /bovenMeoding voor hot leger, de vloot, (ambtenaren en gevangenen 2o. slaap- en paardendekens en stoffen voor dekens; i 3o. tricotgoederen voor /mannen; 4o. gekleurde stoffen (voor ondeigoed en voor kleedingstukken voor gewonden 5o. gekleurde voering; Go. ruwe en gebleekte stoffen voor onder goed. en voering. (Stoffen voor dril-costumes 7o Zeildoeki So. stoffen voor (zandzakken. De inbeslagneming geldt (ook voor goede ren in staat pan bewerking, zoodra ze ge reed zijn, en poor stoffen die door "de leger of vloot-autoriteiten zijn /afgekeurd of zon der hare voorkennis fzijn gemaald. De „Yossische Zeitung" >zegt over dezen maatregeli De nieuwe verordening op de textielnij verheid is geschikt ,orn den ernst van den strijd, waarin Duitschland ook op econo misch gebied gewikkeld (is, opnieuw aan de bevolking in ,te prenten; zij is cobles tevens bedoeld, ombhet vertrouwen van de bevolking te versterken, (dat wij dezen strijd zegevierend zullen te tnemde brengen. Even als de invoering pan de broodkaarten hel uithongeringsplan onzer vijanden deed mis lukken, waarborgt de inbeslagneming van onze textielvoorraden, dat (niet alleen de verzorging van het jeger in 'ieder opzirhl en voor iederen (duur van den oorlog word! verzekert, doch ook, dpi onze textielindus trio en onze (handel zoo gaaf mogelijk uil den oorlog zullen (te voorschijn komen. De (toestand in China. Te Petersburg is pit Bloekden bericht „'aast je, je moet je netjes maken, kind lief. 't Is al laat." Olientjp gooide haar beenen uit bed, maar Ijleet slordig, en lui op don rand zitten. „0-o-oh!" gceuwdp ze. Zoo leeg in haar maag was ze en zoo moe van het maaien, dat ze tot denvori gen avond laat gedaan had om de korte harde grassprieten, die op hun lapje grond groeiden, er af te halen. Andries hield zich bezig mei de enge lenkopjes. Eén voor één joeg liij 2e op uit rust en stilte tot liet gewone verdriet, en krakeel van alle dag. Loom en geeuwend werten ze wakker uit de vergetelheid van den nacht in slechte zure lucht. Het kleinste kind, waar vader nog niet bij was geweest, werd intusschen door de moeder opgenomen. Langzamerhand Kwam er leven in de kleine ruimte, terwijl de eerste, glans van het daglicht gedempt naar binnen viel door de weinig© mot stof bedekte ruiten, voor zoover die heel waren althans. Geluid klonk hier en daar; eerst zaciH gejammer, daarna een geschreeuw Waar uit boosheid Was te hooren en een wil om iets in de buikjes te krijgen. En het geluid werd sterker, toen de kip pen begonnen te Kakelen. Maar Guri trok zich van al dat ge- ontvangen, dat de (Mongolen, na voorbij den grooten muur te „zijn getrokken, een inval hebben gedaan m de -districten Datoengfoe en Pinkoenpiang. Hun voorhoede, ter sterk te van 2000 man, belegert de stad Datoeng foe. t BINNENLAND. AndUatfM. De gewone audiënties van de ministers van hinnenJandsche zaken en van justitie zullen as. Zaterdag niet plaats hebben. Kamerverkiezing district Apeldoorn. De minister van ©Laat minister van bitx« nenland-sche zaken, overwegende, dat, ten gevolge van het ontslag van den jhoer mr. Wt K. F, P, giaaf van Bylandt an het kiesdistrict Apel doorn, oen voikiezing riool plaats hebben voor een lid van de Tweede Kamer der Staten-Gcneraal, heeft bepaald, dat die verkiezing ,zal plaats hebben op Donderdag 17 Februari, de stemming zoo noodig, op Dinsdag t29 Februari, de her stemming, zoo noodig, ,op Dmrtag 7 Maart. P©Bt op Java. Bij het departement yan koloniën is hel voteende telegram van /don gouverncusf- generaal van Nederlandsch-Indië, ,d.d. 28 Januari, betreffende pestgevallen op Java van 31 December (tol en met 13 Januari ontvangeni „Kedin 27 nieuwe gevallen, 2)6 dooden; Puree 33 nieuwe gevallen, 29 dooden; Berbek 15 nieuwe gevallen. IC dooden; Sociaiwja (stad/ 1G .nieuwe geraden, 15 dooden Soeiakaria 194 nieuwe gevaUen, 188 doodenf Karanganjar 2 nieuwe gevallen. 3 dooden Pasoeioean '11, Tocloegagoeng j7, Soe- koartjo 2, Klaten ,2 en bojolah i doode- hjke gevallen t Hieibij wortt aaugeteekend, (dat de totaal, cijfers over bovenbedoeld (tijdvak zijn: 310 gevallen, 300 dooden, yn dat zij over het nagenoeg overeenkomstige voertiendaagscho tijdvak aan het yonge jaar (30 December 1914 tot en (met 11 Januari 1915J bedroe gen 516 gevallen en 458 dooden. Mr. Troub. Aan een schrijven van Blinister Treub, gericht aan de „Nieuwe Courant", onL-, leenen wij het volgende 11(4 spreekt van zelf, dat ik niet treed ui eon polemiek naai' aanleiding van de verschillende beschouwingen over hetgeen Vrijdag in do Kamer voorviel; bosohoa- wingen waarover ik trouwens over het. a"- ueineen allerminst reden heb tot beklag Ik mag echter met toelaten, dat gepooga wordt, vlak tegen, mijn pertinente verze kering in, de verantwoordelijkheirl van het mij als minister den levensdraad afsrij den, joch van do Kamer op mij af to wentelen. Niest alleen heb ik verklaard mijnerzyds geen conflict te zoeken en de groote ver-, ,1'nlw' o o rdol ij k he id te beseffen die op mij zou hebben gerusl, indien ik onder de go- geven omstandigheden lichtvaardig met mijn portefeuille laid omgesprongen. Blaar ik heb de daad bij het woord gevoegd en. hei overgroots deel van hetgeen do (lin- schrecuw niets aan. Ze JkmuI met Kalm overleg om haar blauw wollen hoofddeksel het witte Zon dag doekje, streek Ijct keurig glad over borst en schouders en rug, en schoof mei een natten vinger de weerbarstige haaxvlok- ken, die bij de slapen onder de muts uit sprongen, er weer behoorlijk' onder. Toen boog ze haar hoofd op zij en hield een veelhoekig stuk spiegelglas, een pronk, die nog was overgebleven uit het huis vaji Prahl, dat ze vroeger hadden bewoond, voor haar gezicht en liekeek zoo goed mogelijk haar tooi. Hel was niet zoo gemakkelijk zich te bekijken, want het kleine spiegel tje bad veel plekken, waar ze recht (door heen zag, de kamer in. Blaar nu werd het kiridergcschreeuw!heel erg Eu Gun haasste zich bij die kleine stakker» te komen, die met de bloot©voet jes Jagen ,te trappen in de vodden, .waarmee hun kistjes tot bedjes waron gemaakt. Ze schreeuwden en gilden dat de vale gezicht jes er rood van werden en de lipjes blauw zagen. 4 „Daar Kevertje, daar!" Ze wreef in haar mond een stuk'.Kar den koek tot eon papje en stopte datkauw;- sel tusscchen de kinderlipjes. Het schreeuwen bedaart© nu Wat. En toen begon Guri Olientje voor den Zondag wat op „te Knappen. 1 &mt& - - r" f#N M SCHIEDAMSCHE 4j i „Wie?" 1 ?'i ''V-v _j(Stct.) Ai"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1