68,tc Jaargang, onderdag 3 Februari 1916 No. 15055 Andries van den Tarafjord, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. ftijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1,25, franco per post fl. 1-65. (Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een aur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 oents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Ken ring Lanrtstormplichtigen, j aarkl asse j1 911. •De Burgemeester van (Schiedam, maakt bij deze hekend, dat de keunngs raad voor- den (Landstorm, jaarklasse 1911 dezer Gemeente, zitting zal houden in het gebouw „de Sint Jons Doele" aan hel Doeleplein alhier, op i - VRIJDAG 3- en .ZATERDAG 4 MAART ,1916. en dat dagelijks gedurende die dag in de aan keuring onderworpen ingeschrevenen, var. de jaarklasse 1911, begrepen in 60 elkandei in regeh&atige orde- opvolgende nummer van het alphabetisdh „register, voor dien keuringsraad kunnen verschijnen, (terwijl op MAANDAG 6 MAART 1916 die gelegenheid zal bestaan voor de even tueel nog overige (ingeschrevenen van die zelfde jaarklasse. De zittingen zullen worden gehouden op Vrijdag 3- en Zaterdag 4 Ma'art 1916 van des voormiddags 9 12 uur voor de eerste ,45 nummers en 's namid,- dags te 1 (uur voor de overige nummers en op Maandag G Maart 1916 des voormiddags te 10 uur voor de eventueel nog overige ingeschrevenen, Wanneer een Landslormplichtige hij een anderen keuringsraad hot onderzoek wenscht te ondergaan, (dan kan do Voorzitter van eerstbedoelden keuringsraad hem daar toe toestemming verleenen, Hoewel de Landstormplichtigen niet ver plicht zijn zich vóór hun opkomst in werker lijken dienst aan een onderzoek te onder werpen, worden zij er toch op gewezen, dat hun welbegrepen (eigenbelang het zeer 'wenschelijk maakt, dat zij zich voor het onderzoek aanmelden, o. a. omdat zij, inge val zij ongeschikt mochten blijken nadat zij in werketijken dienst zijn gekomen en als dan weer huiswaarts woiden gezonden, daarvan moeilijkheden kunnen ondervinden ten aanzien van hun maatschappelijke- of studiebelangcn; onderwerpen zij zich aan een onderzoek bij den Keuringsraad en blijkt daarbij voldoende van .ongeschiktheid, dan worden zij van den dienstplicht bij den IAndstorm terstond ontslagen en staan zij niet meer bloot aan de kans om als Land- stormplichtig© in werkelijken dienst te.wor den geroepen. Nader zal worden .bepaald wanneer de hïerbedoeMe Landstormplichtigen" in woxke lijken dienst moeten komen. Schiedam, 3 Februari /1916. De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE Tijdelijk Onderwijzer(es). Aan school Bad. Tuinlaan (HoofdMej. A. van Andel), wordt voor.ter s to nd ge vraagd een tijdelijk onderwijzeres), ter ver vanging van oen leerkracht die ongesteld is. Söllicitatiën vóór of op Vrijdag 4 Fe bruari in te zenden aan den Burgemeester. oen „stol" vertelling van JOHAN C. \V. JUUHL. Uit het Noorsch vertaald door M. A. Z. 5; -i Ze nam een vaatdoek uit den breipot, Waarin nog de overblijfselen van don vo rigen avond gekookte gort ronddreven in in het grijs geworden water. Met dat doekje veegdp ze over 't ge zicht vian de kleine meid. De vale wan getjes kregen wat meer tint, zoodat Guri er echt schik in had, te zien hoe mooi haar dochtertje was. Een wit hoofddoek- doekje werd om het blauwe kapje gebonden en met nat lie vingers het haar er onder glad gestreken. Ze gingen rond de kleine ongeverfde houten tafel zitten, die onder het raam stond. En groot en klein viel aan op de houteu kóm met gort en at daarvan zoo veel ais mogelijk was. Do drie gebarsten hoornen lepels, die ze beurt om beurt ge bruikten, hakten stevig een stuk uit de stijf geworden pap, werden daarna gedoopt in het brujine aarden schoteltje, waarin een vterdund mengsel Vvan leverkaas was en ver dwenen dan in do slobberende mondjes. Toen er geen pap meer was, dronken Guri en Andries en do oudste kinderen nog Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. BinteniCfsier en \Wtboudeis van Schie dam Gezien het verzoek van de N. V. NE DERLANDSCÏIE DISTILLEERDERIJ EN FL E SS CTI EN FABR IE K, VOORHEEN DE FIRMA HERMAN JANSEN, om vergunning tot hot uitbreiden barer branderijen aan dp Noord ©sl nos 97 en 99. Sectie A nos. 570 en 1210, door bijplaatsing van 3 electro- motoren van gezamenlijk 20 PK.; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Doen te weten: dat voormeld verzoek met de bijlagen op de sec roti rie der gemeente is ter visio gelegd; dat op Donderdag, den 17en Februari as., des voorniiddags ten II1/2 ure, ten raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van dat verzoek in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip Herboren genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifthren, die ter zake mochten zijn ingekomen, ken- nis kan worden» genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing inge- vol ge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hun be zwaren mondeling toe? tie lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 3en Februari 1916, Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SIGKENGA. BUITENLAND. Yan het Westelijke front. Fransehjegerberioht Het Fransche mi du. communiqué van gisteren lujdï- Tussohen Avre en /Aisne vuurde de Fran- sche artillerie op oónvooien bij de boerderij Sous Touvent en ,op een trein, welke het station van Lassigny .verliet. In Argonne lieten /de Franschen een mijn springen op (hoogte 285 (Haute Che- vau chée). In den Elzas brachten de Fransche bat terijen oen rmuntieclepöt lot ontploffing hij Orhey (ten zuiden van Bionhomme). Bt.j Souclertuich (ten zuiden van Munster) lichtten de Duitse hers een van onze luister- posten op, 111 nar zij werden dadelijk door een tegenaanval veidreven. Engelse h legerbericht. Hel Engelse he hoofdkwartier m Frankrijk melilf dd gisteren Gisteravond berft een onzer patrouilles In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, warden zoogenaamde kleine advertentiên opgenomen tot den prijs van. 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. een paar hccle kommen koffie, d.w.z,een treksel a 11 twee of drie kofficboonen, ver- nmngd met erwten,en cichorei. Een aard appelkoekje kreeg ieder- nog toe. Het was Zond a g. Guri nam het kleine svhreeuivstertje, dat niet ra koos s( 1 te zijn op haar school, maakte haai jakje los, gaf aan T klam tje can paar druppels lafenis uit de inge vallen borsten en stopte toen een zwaito dot met gort, stroop, brood en nog al lerlei lekikeis gevuld, tusseheu -de kleine lipjes. Nu moest het kind stil zijn met haar dotje, tot ze uit de kerk terug wa ren, dacht Guri. Leent je, die thuis moest blijven om hot eten klaar te maken en te gelijk op de zeven engelenkopjess zou pas sen, kreeg aanwijzing wat zo doen moest," als de kleine zus weer zoo erg begon te scheeuirén. En de harde gedroogde visch- jes die met vliegen bedekt aan de zol dering hingen moest ze koken, zoodat er iets te eten zou zijn als vader en moe der en OH na. tegen den avond terugkwa men. Lena was nog miaar net elf jaar gewor den, maar'ze kon bat toch wel. Guri wikkelde lw,ax gezangboek ineen gebloemde lap, en gaf. het Olina in de hand. Zij zelf nam het houten proviand, kistje op, waar naam en jaartal en een mooi huis op stonden met versieringen in bonte kleunen. na een vijandelijken schildwacht te hebben neergeschoten, handgranaten geworpen op een vijandelijken post aan het uiterste Noordeinde van Frise. Hedenmorgen, omstreeks half twaalf, heeft de vijand een overval beproefd op onze schansen bij den weg van Yperen naar Pilken. Aan den aanval ging geen geschutvuur vooraf. Hij is gemakkelijk door ons vuur afgeweerd. De strijd bij At recht. De oorlogisoorrespondent van de „Berl. Lokal Anzeiger" seint uit Douai: „De afzonderlijke gevechten, die sedert 23 Januari hebben plaats gehad in het hoog gelegen terrein tusschen Atrecht en Lens, blijken steeds duidelijker als onderdeden van een grooten, samenhangenden aanval te moeten worden beschouwd, die doelbe wust beoogde, onze loopgraven stelling in dezen gewichtiger! sector te verbeteren en ons een gunstiger inzicht in het door den vijand bezette gebied te verschaffen. Vier aanvallen brachten ons in het ver- loop van weinige dagen een groot suoceo langs den straatweg AtrechtLens. Vooral de Vierde bestorming op 28 Januari bad veel uitwerking. Deze deed ons 1500 meter van de eerste en op een punt zelfs 200 meter van de tweede vijandelijke rij loop graver. winnen. De geheele onderneming leverde ons be halve een hreede en diepingrijpende ter reinwinst en vele gevangenen ook een rij ken buit aan mitrailleurs en verschillend oorlogsmateriaal op. Van het Oostelijke flront. Oostenrijksch legerbericht. Het Oostenrijksehe hoofdkwartier mei die gistermiddag: Vour de •bruggeschans ten noordwesten j.n IJscieszkio werd de vijand doormijnen-* aanvallen genoodzaakt zijn voorste loop- graven to iter]a,ten. Op andere plaatsen aan het nooiJweste'- lijke front hebben patrouille-gevechten plaats gehad. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. In het Suganadal ten nesten van Ron- cegna werden verscheiden aanvallen van Italiaansohe bataljons afgeslagen. Aan de helling van den Col di Lana na men onze troepen in een gevecht van man tegen man een sappenstelling van den vijand en lieten ze in de lucht vliegen.' Van het Balkanfront. Oostenrijksch legerbericht. In Albanië viel de zuidelijke oever van de Mati zonder gevecht in handen der Oostenrijkers. In Montenegro is hst volkomen rustig; er viel mets bijzonders voor. Do toestand in Montenegro. De „Deutsche Tageszeitung" verneemtuit Cattaro, dat de tegen de kast van Albanië oprukkende Oostenrijksehe strijdkrachten reeds voorbij San Giovanni di Medua zijn getrokken, zonder den geringsten tegen Andries Verfde tabak en stopte zijn zwart eindje pijp. Aan een glimmend kooltje in de kookkachel stak hij het aan. „Vergeet je emmertje niet, Olina," zei hij, trekkend aan zijn pijp. Zijn hoop ,ivas gevestigd op de aardbeien, die zijn kinderen met (jraote moeite had den geplukt. Het was een geschenk voor „Vader", den predikant. 'tWas ,'t beste zich met den dominee te verstaan. „Aan Prahl beu ik zoovvrl schuldig," dacht Andries, „o de 'eer erbarme zich over mij zoo akelig; reel, kind 'tis een mirakel. Nooit aan m'n leven kom ik uit die schuld, en je 'eele leven te zwoegen, alleen voor da,t geld, dat 'ij van me 'ebben moet, dat gaat toch niet. En -dan' m'n vrouw en m'n kinderen dood laten ton geren. Neen, de duivel 'ale me, als ik' 't doe," 1 Oima nam haar emmertje op. En toen gingen ze liet huis uit. 't Wus een koele zomermorgen, nog frisch van dauw. Do zon vergulde de grijze klip pen en rotspunten, en door het dal woei een zoele wind, die een gloeiend lieeten dag voorspelde. De bij gonsde en de sprink- iianen hoorde men tusschen het verdroog de gras En het doffe geluid van den trek in 't water klonk als een zacht gedreun, over het eilandenrijk. Maar buiten bij de verste scheren 'krijschten klagend eentonig de zeemeeuwen. stalad ontmoet te hebiben. Niet alleen Mon- tenegrijnen, doch ook Servische troepen- afdeelingen, die de Oostenrijkers onderweg tegenkwamen, hebben de wapens neerge legd- In verschillende steden van Monte negro werden nog voor de aankomst der Oostenrijksehe troepen de geweren fn kel ken verzameld, en de Binnentrekkende Oos tenrijkers vonden er vreedzame arbeiders in plaats van soldaten. De naar Montene gro gezonden Fransche troepen, die hulp moesten verleenen, en het geheele Fransche personeel van het draadlooze station zijn nog vóór de aankomst der Oostenrijkers op de vlucht gegaan; het draadlooze station werd vernield. De vliegeraanval op .Monaster- Uit Sofia wordt aaa de „Vossische Ztg." geseind, dat volgens een offioiëele mededeeling in het („Militaire Blad" op 23 Januari twaalf (Vliegtuigen vara lie Ei\ tente gedurende 15 (minuten de stad Mo nastir gebombardeerd hebben, (29 personen werden gedood en gewond, onder wie twee Buigaarsche soldaten en een Du its die sol daat, de overigen waren burgers en kin deren van Grieken. (Geen militair object weid beschadigd. t In Mesopotamle. En ge Isch legerbericht. Officieel wordt d.d. gisteren uit Delhi bericht: 1 Het leger van generaal Aylmer houdt een sterke stelling bezetaan den Tigris. Overstroomingon beletten zijn oprnarsch. l)e „ippam". Reuter seinde gisteren uit Norfolk, in Virginia De „Appam1". ligt nog altijd onder het be reik der kanonnen van de vesting Monro - en zal daar blijven, totdat het departemen van buitenlandsche zaken over haar status heeft beslist. De douane-ambtenaren hopen het schip Woensdag naar Norfolk of Newport-News door te kunnen laten en aan de burgelijke passagiers te vergunnen aan land te gaan Intusschen kon men de passagiers van daag, niettegenstaande er maar krap voed sel aan boord is, opgewekt over dc dekken zien wandelen^ Het verhaal, dat (kapitein Harrison, de gezagvoerder van de i„Appam", aan den loods Foster deed, Idie het schip de haren binnenbracht, klinkt als een verdichtsel „Toen wij hét langzaam naderbij komende schip, dat er ais een gewone vrachtzoeker uitzag, in zicht (kregen, vreesden we geen gevaar en wij /maakten geen toebereidselen om ons te /verdedigen, daar wij geen aanval verwachtten. Plotseling schoot (liet vreemde schip voor onzen boeg langs. Ik draaide onmiddellijk bij. Op (betzelfde oogenblik viel de valsche boeg ,van het sdhip, blijkbaui van zeildoek gemaakt, (weg en kwam cr een batterij zware kanonnen /voor den dag. Wij gaven ons over feonder tegenstand te bieden Een prijsbemanning kwam op de-„Appam" over onder dekking (van het geschut van den aanvaller en ontwapende /de bemanning die in verschillende hutten werd opgesloten Twintig Duitsche gevangenen /aan boord werden in vrijheid gesteld en hielpen de prijsbemanning. Een groot /aantal ge van go non, afkomstig van schepen, die de „Möwe'' Andries dampte met smakkende lippen uit het vuile eindje pijp, terwijl hij, uiige dost in zijn Zondagsch© kleeren, met krommen rug en langzamen stap den heuvel over ging naar de plaats waar zijn boot lag. Blauwe rookwolkjes stegen omhoog, en stank van sterke tabak vermengde zich met de geuren van het versch gemaaide gras op z'n weiland. j 1 Een paar pas achter hem aan kwam Guri met de voorraadskist. Haar witte Zon- dagstooi glansde jn het licht, haar hoofd Meld ze voorovergebogen, en op haar smal bleek gezicht met de uitstekende kaak beenderen lag de echt ootmoedige kerk dag/stemming. De kleine Olina stapte met haar em mertje en het kerkboek in haar handen naast haar moeder voort. Haar hoofd, dat getooid was mot dien grooten witten doek, boog ze net als haar moeder, en op haar' gezichtje stond dezelfde nederige plechlig- lieidsui tdrukking. Maar daar ginds op een hoogte sprongen al de halfnaakte engeltjes uit de Dal-hut op bloot© voeten in gescheurde hemdjes en grijze onderbroekjes rond. Ze wilden vader en moeder en hun zusje zien weg varen. En intusschen gooiden ze elkaar met steentjes p£ speelden met schelpen in de zon. Na een, paar uur rceiens schuurde de boot tegen do aanlegplaats in de bocht bij in den grond (had geboord, weiden naar de „Appam" overgebracht. „Toen we koers zetten naar Hampton Roads," werd een Uuitscher aan het toe stel voor draadlooze telegrafie geplaatst, teneinde berichten op te nemen. Hij had ech ter order geen berichten uit te zenden, daar dit de plaats waar bet schip zich bevond kon verraden aan <1© Engelsohe krui sers, die luitenant Berg, de commandant der prijsbemanning, natuurlijk zocht teont- loopen. „Bemanning en passagiers kregen ver gunning zich dagelijks te vertreden, echter bij kleine getallen tegelijk, waardoor het gemakkelijk viel aan het handjevol Duit- scbers om over de zooveel honderd gevan genen baas le blijven." Do loods vertelt nog dat de passagiers niét klaagden over de ondervonden behandeling. In een telegram aan de „Times" uit Norfolk wordt gezegd, dat het Duitsche kapei-chip de kruiser „Möwe" Was, die als vrachtzoeker vermomd was en de „Ap pam" onder Engelsche vlag naderde. Zij praaide haar slachtoffer, haalde de En gelsche vlag neer (en vertoonde de Duitsch. Tegelijkertijd werden de looze scheepswan den, die zij droeg en die haar het aanzien van een vrachtschip garen, neergelaten en liet zij ©en volle .wapening met kanonnen van 25 M. zien. (Men zegt, dat de „Möwe'* uit Kiel kwam en door de linie van de En- gelschle vloot in de Noordzee en den Atlan tische n Oceaan heen was (geglipt. Dezelfde correspondent van de „Times" 'einde Dinsdag uit Norfolk; De Duitsche commandant van de „Ap pam", luitenant Berg, is een klein tenger) gebouwd man met een snorretje. Vanmiddag deed hij glimlachend het relaas van zijn reis Zijn schip (ivelks naam hij weigerde ie noemen) was vijf maanden lang hard in de weer gelvees t. Wij waren zei de hij slechts enkele mijlen van de haven, maar durfden die niet binnengaan, bleven in de buurt en wachtten- op dc „Appam". Wij hadden de hoop dat wij haar zouden to pakken krijgen, al opgegeven en dachten dat zij van ons gehoord had en naar een andere haven gegaan was. Wij hebiben de passagiers zoo goed mogelijk behandeld en hun alle mogelijke gemakken verschaft. Wij lieten dokters voor de gewonden zorgen, die van een ander schip af waren gehaald. Wij naren van plan geweest naar New- York te gaan, maar vernamen, dat schepen van den vijand op die hoogte kruisten en veranderden dus onzen koers naar Nor- lolk. Wij hadden verwacht Zondag hier to zijn, maar moesten voorzichtig zijn en maakten een omweg om de kaap van Vir ginia te bereiken. Wij zagen geen Engelse-ha kruisers, maar ontmoetten verscheidene koopvaardijschepen, die wij hadden kunnen nomen. Maar daardoor zou onze aankomst hier misschien 111 gevaar gebracht zijn. Wij lieten ze voorbijgaan. Er zijn onder de passsagiers van de „Appam" vijf kin deren en 20 vrouwen. Allen maken het we]. Nadat Wij de „Appam" genomen luid den, kregen wij een ander scliip in 'toog, maar dat was niet goed genoeg om het ïnee le nervi en. Wjij boorden jiet dus in den grond het xoode bootschuurtj© van de pastorie. Andries nam zijn glooien zwarten kterk- hoed af, lichtte de bontgebloemd© Wollen puntmuts een weinig op en droogde liet zweet af Van zijn dunne ongekamde haren. Hij had pan de riemen gezeten op de voorste roeibank, en Guri en Olina ieder meteen roeispaan op de tweede bank. Het was geducht warm geworden, en ze hadden zonder ophouden doorgeroeid. Er waren nog niet veel kerkbezoekers aangekomen niet meer dan twee of drie booten lagen tegen de helling opgetrokken. En Andries zag in een van de krommin gen van den weg oonige witte hoofddoeken van vrouwen en een paar in 't zWart ge ldende mannen, die tegen den berg op klauterden. j [ijj! O, ze waren vraag, genoeg, meer dan vroeg. 1 Maar Andries had daar z'n bedoeling mee. Hij trok z'n boot op tegen het veer en wtand de lijn om een rotssteen. Er k|wa- men gewoonlijk een menigte booten daar aan, als het dichter bij kerktijd was. Andries begon den heuvel op te klimmen en Guri kwanil met haar dochtertje achter hem aan. Toon liij bij de tweede bocht was gekomen, stond hij een oogenblik stil, keerde zich om en tuurde over het tater. (Wordt vervolgdh ..I"- lil 1 v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1