r ie oorlog. 68"" Jaargang. Vrijdag 4 Februari 1916. No. 15056 Andries van den Tarafjord, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- on Feestdagen. Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en VLaardingen fl. 1.25, franco per post fl. €.65. Prijs per week: Voor Schi'edam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen. Worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd rijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels B. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel, Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarieven biervan rijn gratis aan bet Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat door den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel, voor de maand Februari 1916, de volgende maximum-prij zen voor boter en kaas zqn vastgesteld BOTER. a. Boter, 'bestemd voor verbruik in Ne derland, geleverd door pioducenten aan vei koopers van boter, bij verpakking in wit fust van 50 K.G. Per K,G. f 1 65 Bij verpakking in wit fust van 25 K.G. kan vorengenoemde prijs verhoogd worden met 1 cent per K.G. Bij verpakking in Dclflsch of Leidsch fust van 20 K.G. kan vorengenoemde prijs met 5 cents per j{.G. en bij verpakking in Delftsch of Leidsch fust van 10 K.G. met 6 cents per K.G, verhoogd worden. Bovengenoemde prijzen zijn franco station van afzending. b. Boter verkocht aan verbruikers 1.85 De verkoop aan verbruikers tegen detail prijs kan geschieden onafhankelijk van de te leveren hoeveelheid. Voor boter, bereid onder rabbinaal toe. zicht, kan door de Rijkscommissie van Toe zicht op de Botervereeniging, m overleg met de betrokken handelaren o£ boterbe- reiders, een verhoogde prijs worden toege staan. KAAS. •a. Voor den verkoop in bet groot: Per ff, 50 K.G. Volvette Mei-, Zomer-, Goudsche- en Edammerkaas met Rijksrnerk f54. 1 Volvette Mei-, Zomer-, Goudsche- en Edammerkaas j „52, Volvette September-, Octoberkaas met Rijksrnerk 48. Volvette September-, Octoberkaas 46. Mei-, Zomerkaas (40 -f-) (Edammer- en Goudsch model) „50.— September-, Octoberkaas (40 -j~) (Edammer- en Goudsch model) „44.— Volvette jonge Goudsche- en Edam merkaas met Rijksrnerk 40.— Volvette jonge Goudsche- en Edam merkaas 38. Jonge kaas (40 -f-) (Edammer- en Goudsch model) „37. Jonge kaas (30 -j-) „30. Jonge kaas (20 -j-) 25.— -Jonge magere kaas 15. Komijnokaas in Leidsch of Delftsch model, met ten minste 12 pet, vet in de droge stof 42.— Nagelkaas - 18. b. Voor den verkoop in het klein: li Per Ys K.G. Volvette Mei-, Zomer-, Goudsche- en Edammerkaas met Rijksrnerk Volvette Mei-, ZomerGoudsche- en Edammerkaas Volvette SeptemberOctoberkaas met Rijksrnerk f0 68 ,0.66 0.60 een „stril" vertelling van JOHAN C. W. JUUHL. Uit het Noorsch-vertaald door RL A- Z. Nu Wemelde het er van zwarte booten propvol met kerkmensclien. Het was stil water tussehen kale grijze rotsen aan weers zijden. De heete zomerzon scheen met fei len glans op de witte hoofddoeken dei vrouwen; de jongere mannen hadden hun hoed a%>zet en hun buis uitgetrokken en zaten in grijze of boni© hemdsmouwen aan de riemen. - l Een der booten een lichtgeverfde, ge- heele nieuwe boot, wias al dioht bij het veer, Dfit waren roeiers 1 Jonge forsche kerels met krachtige armen en warme roode gezichten en blootshoofds. Een blozend meisje was er bijt Ze zat breed als een .baker achter in de boot Het»leek wel of ze dè overvaart betaald had alleen om te gekken met die jongéns, dus was het niet te verwonderen dat ze hun best deden en een' goeden indruk op haar wilden makten. D© roeislagen vielen gelijkmatig, 'zoodat ze met vast geluid op het water neerkwamen en vtoor den bo&g spatte het gchrnm. Prachtig ging hetl Andries stjoind er da,afr te kijken en jyend- Volvette September-, Octoberkaas 0.58 Mei-, Zomerkaas (40 -f-) (Edammer- en Goudsch model) 0.60 September-, Octoberkaas (40 -j-) (Edammer- en Goudsch model) 0 54 Volvette jonge Goudsche- en Edam merkaas met Rijksrnerk „0.50 Volvette jonge Goudsche- en Edam merkaas 0.48 Jonge kaas (40 -r-j (Edammer- en Goudach model) 0.46 Jonge kaas (30 0 37^ Jon*© kaas (20 -f) 32r> Jonge magere kaas „0.20 Komijnekaas m Leidsch of Delftsch model, met ten minste 12 pet. vet in de droge stof 0.55 Nagelkaas „0.23 Onder kaas gemerkt 40 -f-, 30 -f- of 20 -f 40 pet. of meer, 30 pot. of ineer of 20 wordt kaas -verstaan, welke respectievelijk pet. of meer vel in de droge stof bevat Exporteurs zijn yerpiicht ten behoeven van den kaasverkoop voor binnenlandseh verbruik aan de centrale pakhuizen te le veren tegen f4.beneden den maximum prijs voor verkoop in het groot. De in de centrale pakhuizen aanwezige kaas wordt aan bij de Rijkscommissie van toezicht op de Kaasvereeniging ingeschre ven grossiers geleverd legen f 2.beneden den maximum-prijs Voor varkoop in het groot. Bij verkoop aan detaillisten kan door deze grossiers f2.boven den maximum-prijs voor verkoop in het groot in rekening wor den gebracht, indien de hoeveelheid ten hoogste 50 K.G. per zending en per week aan denzelfden afnemer bedraagt. In verband met den wensch van den Minister, dat deze prijzen stipt in acht zullen worden genomen, wordt men drin gend verzocht bij berekening van hooger prijzen, daarmede' den Voorzitter of een lid der Commissie van Contróle op de toepassing der maximum-prijzen der Le vensmiddelen, in kennis te stellen: Leden dezer Commissie zijn: de heer A. Zoetmulder, Lange Haven 77, Voorzitter de heer A, P. Swartjes, Viilastr. 105; de heer'A. v. d. Berg, Hoogstraat 178b; de heer A. A. Marrcvée, Warande 32b.; Mevr. E. lvoopmans, Veonlantstraat Mej. J. VerdijsseldonkKok, Dwars straat 241 Mevr. M. HingmanDobberke, Oostsin gel 42; I de heer II". J. Bos, Emmastraat 14; de heer J. de Ruiter, Oosterstraat 5. Schiedam, 3 Februari 1916. D© Burgemeester van Schiedam, M. L. HONNERLAGE GRETE Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien het verzoek van: lo. de SLAGERSVEREENIGING „ON- de -zijn ©ogen naar de roode huisjes op „de woeste eilanden", om le zien of „rijke Piet" al aan T maaien was begonnen. En ondertusschcn dacht hij: „of 'ij in de kerk komt vandaag? O ja, dat doet 'ij wel bij dat mooie weer; 'ij 'eeft er zeker op gerekend bij Vader te blijven eten, denk ik 0 ja maar nu moest hij gauw. ko men, als 'ij nog op tijd wld© zijn voordat de godsdiens toe feaing begon," Andries lueld. zijn hand aan zijn wenk brauwen, om beter t© kunnen zien. Zijn watergrijze oogjes knipten tegen het lelie licht, zoodat ze er pijn van deden. En zijn groote tand stak ver vooruit in zijn open mond. Ja, dat wias de gel© boot van Prahl met roeiers in witte hemdsmouwen. En achter in, breed en trotsrih, zat hij zelf met zijn vrouw en zijn kinderen. „Ja, ja, 't was te verwachten dat 'ij zou komen", dacht Andries, j,,ik dacht het we) vandaag." i Nu was het maar 't best zich te haasten, om vóór Prahl .bij de kerk te rijn. i 'tWas niet alleen aan 'tgeld dat hij schuldig was .dat Andries moest denken, maar hij \vas]zoo heel veel keeran „ziek" geveest in den ilaatsten tijd als Prahl hem had laten loepen iOm te komen werken „celemaal ziek, kind". ,En hij had er zich zoo ingepraat ook legen zijn vrouw, dat hij uit zijn eigen praatjes zelf niet meer Wijs kon. Echt .in 'sduivels macht was hij verzeild geraakt door ai dat liegen. En dus zette {Andries spoed achter zijn DERLING BELANG", om vergunning tot het oprichten van een slachtplaats van var kens in het pand Buitenhavenweg 112, Sectie L, no. 156; 2o. de NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP VOORHEEN A. EÏJKELENBOOM, om ver gunning tot het oprichten van een machine fabriek, ia het pand Buitenhavenweg 92, Sectie L, no. 2196, met 12 electromotoren van pl.m. 36 P.K., drijvende diverse machi nes; 3o. L. VAN PELT, om vergunning tot het oprichten van een fabriek voor he| snijden, koken gn drogen van vruchten en groenten, in het pand Lange Nieuwstraat 27, Sectie L, no. 575, met een electro motor van 10 P.K. en een ketel van 11M2. verwarmingsoppervlak 4o. A. BLOM, om vergunning tot hetj uitbreiden zijner branderij aan de Wester kade 26, Sectie M, 367, door bijplaatsing van een stoomketel van 23 M2. verwar mingsoppervlak, ter vervanging van een van geringere afmeting; 5o. de N. V. WINDIIRST'S GIST- EN MOUTWIJNFABRIEK „DE ADELAAR", om vergunning tot het uitbreiden harer fabriek aan de Nieuwe Jlaven 243245, Sectie M 929, door bijplaatsing van een stoom machine van 175 P.K. en een ketel van 85 M-t verwarmingsoppervlak; Overwegende, dat het deskundig onder zoek met betrekking tot deze aanvragen nog niet is geëindigd; Gelet #p de Hinderwet; Besluiten de beslissing op genoemde aanvragen te verdagen. Schiedam, 3 Februari 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, RL, L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hiudor kunnen veroorzaken. öuigemeester en Wethouders yan Schie dam Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis, dat op den Sen Februari 1916 aan de N. V. „TE GELFABRIEK SCHIEDAM" en tiara recht- veikrijgenden vergunning is verleend voor het oprichten van een tegelfabriek, gedre ven door 7 electromotoren yan totaal 25 P.K., in het pand Noordvestsingel 141, kadaster Sectie H no. 701. Schiedam, 4 Februari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, RL L. HONNERLAGE GRETE, D© Secretaris, 1 V, SICKENGA. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransch legerbericht. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: De Duitschers hadden gister in den la- kerkgang, terwijl hij (met een gevóel van troost tersluiks naar (het houten emmertje keek, waarmee de klem© Oiina voortstapte. Toen ze de (eerstvolgende bocht van den weg bereikt hadden, (ontmoetten zie „Ere- pel"-RIons en Lars „met den raren mond." Die hadden ook jeder hun vrouw bij rich. „Welkom", klonk gerekt jde harde stem van Lars. Riet jzijn breed© schouders voor over gebogen, liep (hij, op zijn kerkstok leunend, stap voor ,stap. „Bedankt", was Andries* antwoord. „Je gaat zeker pok naar de kerk," lijmde Aardappel-Rlons met jzijn zeurige vrouwenstem. De vrome pogen in zijn peer vormig gezicht werden arme-zondaars-ach- tig ten hemel geslagen. „Ja, zeker", antwoordde (Andries. „Hoe gaat het je?" „O, ik 'eb piet te klagen, 'oe gaat het jou?" t „Ach ja, ik /slijt den tijd en de tijd slijt mij." „Zoo js 'tja." i Daarop werd de tocht zwpgend voort gezet. De vrouwen gingen bij elkaar loo- pen en begonnen pen praatje. Lars met de harde stem was niet al te best ter heen. ,En dus stond hij tusschen- beide eens stil fin droogde het zweet van zijn voorhoofd af, (terwijl hij leunde op rijn stok, ,,'ij is warm", zei hij. v ,,'eet 'oor," beaamd© Andries. Hij keek van ter zijde naar zijn huurman, die daar stond in rijn mooie Zondagsch© pak' met een {Kwarten, hreedgeranden hoed *j Bedoeld.is (de wind, het weer. ten namiddag na oen vrij duchtige beschie ting een aanvul ontworpen op de stelling Bois-des-Butes (ten noorden van de Ais- n© in d© streek van Ville-au-BoisJ. Door onmiddellijk afsluiting^- en infanterievuur hebben de Fransehen den aanval prompt gestuit Engelsoh legerbericht. Het Engelsche hoofdkwartier in Frank rijk meldde gisteren: Overdag is een zwaar granaatvuur gericht op Loos en op onze loopgraven in de buurt. .Wij hebben doeltreffend geantwoord. Eenig ondermijningswerk, meerendeels onzerzijds, bij het Hohenzollern-werk en tusschea dit werk en den weg naai- La Bassóe, Tan hot Oostelijke froDt. 0ostenrjjksch legerbericht. Het Oostenrijksche hoofdkwartier meld dè gistermiddag: Ten N.O. van ,Bojan is eert logon onze vooruitgeschoven stelling door ,d© Russen ondernomen overval mislukt j In Oost-Galicië en pp het front in Wol- hynië hebben de vliegers over en weer giuüte bedrijvigheid ontwikkeld. Een der Russische luchteskaders heeft (zes bommen op Buczacz geworpen, waardoor 2 inwoners zijn gedood en {verscheidene gewond of ge kwetst. Onze luchteskaders hebben jmet goeden uitslag de streek ,ten westen van Czortkow en ten noorden van Zbaraz met hommen bestookt. u Overigens hier en jdaar geschutgevecfe ten. Tan het Zuidelijke front. 0 ostenrijksch legerbericht. Aan het kustfront wederom vrij leven dige artillerieactie. Aan het Tolmeiner brug genhoofd brachten onze troepen door sap- penarbeid onze stellingen ten westen van Santa Lucia vooruit. In door den vijand verlaten loopgraven werden talrijke lijken en veel krijgsmaterieel gevonden. i Tegenspraak. Het „Korr. Bureau" meldt uit het Oos- tenrijksch-Hongaarsche hoofdkwartier, dat het Italiaansche bericht van 25 Januari, dat de Italianen een deel van het verloren gebied heroverden en zich daarin vastzet ten, onjuist is. De gedeelten van het Ita liaansche front, die op 24 Januari door de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen werden veroverd, zijn nog in hun bezit. Tan het Balkanfront» Oostenrijkseh legerbericht. De in Albanië doordringende O.-H, troe pen 'hebben met de voorhoede de streek ten westen van Kruja bereikt In RIontenegr© niets nieuws. De Franschen op Korfoe. Naar Havas meldt hebben do Fransche autoriteiten het Achilleion laten verzegelen en besloten een Servische ambulance in te richten in de bijgebouwen van het paleis. Een Rulgaarsdhe «aavra I. Uit goede bron wordt door Reuter uit S aio-nikt gemeld, dat de Bjulgaren gisteren een detachement der geallieerden aanvie len, dat ©en Verkenning deed ter plaatso waar de Grieksche, Servische en Bulgaar- over de bontgekleurde, gebreide slaapmuts, 'aast net zoo'n oed als in de stad gedra gen werd. Een (donkerblauw pak had hij aan, met zilveren jknoopen aan buis en vest, en daarbij jwitte slobkousen en sehoe nen met gespen. Rij zag er heel wat deftiger uit dan Andries, wiens Zondagsch© kleeren oud en versleten (waren, terwijl op 't ach tereind van zijn .broek een lap was gezet van andere kleur. En zijn hoed was rossig van ouderdom. - Andries zag met pfigeduld het langzame loopen van Lars, feet ergerde hem telkens stil te moeten staan. Riet de hand (boven 'zijn oogen gluurde hij even over jhet water. G neen, hetfead. geen nood. Die boot van den winkelier was (nog niet bij het roode bootschuurtje aangekomen. Ze konden zich gerust nog een poos op houden. j „Ben jelui al begonnen te maaien?" be gon Andries het gesprak, toen ze verder gingen. i „We 'ebben net ppze zeisen geslepen," gaf Lars ten .antwoord. „Precies. Ben jelui begonnen*?" „Oowe gaan er mee aan den gang." i „Er is veel gras dit jaar." „Dat is er. Een verschil met het vorige." „Toen was 'trot /en bedorven, voor 't in 'uis kwam," (piepte Erepel-RIons. „Ja, toen was {'teen bedroefd nare zomer." „Een nare zomer, kind." Nu hadden ze jden laatsten Keuvel be klommen ©n stonden <op de hoogte stil. scbe grenzen te zamen komen. D© /aanval werd afgeslagen. Bommen pp Durazzo. De Oostenrijksche marinestaf rapporteert: Op 25 Januari bombardeerden vijf, op 27 Januari twee, op 1 Februari drie van. onze marineviiegtuigea Durazzo en in het bijzonder de tentenkampen nabij de stad. Zij keerden ongedeerd terug, het heftige vuur van de landbattenjen en oorlogssche pen ten spijt Op 2 Febr. werd Valona door drie maiinevliegeis gebombardeerd; de havenwerken en een tentenkamp wer den herhaaldelijk getroffen. In het heftige vim r vanrde kusten sc heepsbatterijen kreeg een dei vliegmachines twee treffers inden motor, tengevolge waarvan zij op het Wa ter moest dalen De commandant van. het luchteskader, de luitenant ter zee Kon- jovic, daalde zonder /aarzelen naast het beschadigde vliegtuig op Me hevig bewo gen zee, het gelukte hem niettegenstaan de het vuur der batterijen van het eiland Sasseno en twee met volle kracht nade rende torpedojagers de twee nietgekwetsle vliegofficicren aan boord van zijn machine te nemen, het getroffen vliegtuig afdoen de onbruikbaar te maken en met zijn dub bele bemanning juist bijtijds op te o tijgen en na een vlucht van 220 K.RL ongedeerd terug te koeren /naar de golf vanCattaro. De „Appam". De „Daily Telegraph'" wijdt een hoofd artikel aan de avonturen van de Appam"). Rlarryat, Clark Russell, Henty of andere schrijvers van zeeromans zouden er prat op zijn geweest een zoo boeiend en ge durfd verhaal te hebben bedacht, een ver haal, dat, ware het verdichtsel geweest, door de jongens over de heele wereldgretigi zou rijn veislonden Rlaar zegt de„D. T1.". dit is geen roman tot stichting van de jeugd; het is een hoofdstuk ujt de geschiedenis van den grooten oorlog. De vijand hoeft een succes behaald. Ten spijt van onzen gegronde aanspraak' op de heerschappij ter zee, heeft hij ons een verlies toegebracht, dat jn de duizenden ponden sterling loopt. .Wij kunnen die sche pen en ladingen niet al te goed missen, De koopvaardijschepen worden schaarscher, terwijl onze behoeften, waarin van over- zee moet voorzjen worden, niet verminde ren. Ook weten ,we niet wat de „R[ówe"« nog verder uitvoert Ze iS misschien nog doende, haar strooptocht voort te zetten en d© .Einden" naar de Kroon te stekeif. Het ware dwaasheid, feiten te miskennen. Veel beter, ze onder de oogen te zien en, met alle waardeering vOor den humor die er aan (Vast rit, toe te geven dat de toestand allesbehalve pleirierig is. Het blad merkt nog op dat de Duit- sobers met de vermomming van hun schip een hst hebben toegepast, die in oorlogs tijd vrij gebruikelijk is. Ze hebben het niet beneden zich geacht een onzijdige vlagt© bezigen, wat een Engelschman, die het zelfde doel, als ©en onuitsprekelijke mis daad wordt aangerekend. Ze-hebben al de gebruikelijke internationale regels (voorhet omzetten van een koopvaardijschip ineen ooilogssclnp verzaakt. De „RIowe" was dan ook een kaper, zij hel een vrij beleefd© kaper. De „Daily Telegraph" vraagt zich af. wal in d»t geval de status is van een dom- de „Rlowe" prijsgemaakt schip in ©en onzijdige lui.ven zonder ojp die vraag het antwoord te gieven. Een koele luchtstroom juit Zee streek' langs hen heen. i Andries keek over (de lange strook bruine hei en grijzen (rotsgrond aan de westzijd© van het eiland, {totdat het oog niets meer ontmoette dan een (menigte helmen en sche- ion, gescheiden door schitterend blauw© strepen water. En jde golfjes daarbuiten blonken met gouden gloed in hun spel met den zwakken wind. (De klippen bleven on der het watervlak /verborgen, men zag ze niet. En rondom (de kleine scheren spatt© geen schuim. Ze Jagen als grauwe wal- vischruggen zich te (koesteren in het zon licht,. Alleen rondom jde ©en of andera scherpe landpunt was ©r een witte plek, die aldoor bewoog. 1 „'Is 'elder in yle lucht, geen wolkje te zien," zei Andries, jnaar het hemelgewelf, opziend, dat ïffen felauw zich uitstrekt© tot aan den horizon, waar "tdoor de zonne warmte wazig was. i „lk geloof bepaald (dat we dit weer lang zuilen 'ouden," teemde i&te groote mond van Lars. „Een groote zegen jvoor menschen, di© veel in 'nis (ebben te 'alen," pdepte Erepel- RIons. i. „Dat is 't, dat is 'twél," zong Andries. Lars hield zijn feand hoven z'n oogen.. Grijze rook steeg pp achter het verre rots eiland, waarop hot wit te kunstlicht zidh bevond. Een paar (masten teekenden zich als dunne strepen af tegen het blauw. En ©en jwarie scheepsromp ?mt sterk dam penden schoorsteen gleed Jangzaam' naar land. 1 (W.ordt verpQïs?h> 11ÜIIIEMIV1SCHE 6) l tj W

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1