De oorlog. 168- Jaargang, Zaterdag 5 Februari 1916 No; 15057 Andries van den Tarafjord, Eerste Blad. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Ylaardingen fl, 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adverientiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141(hoek Korte Haven).. Prijs der Ad ver te n tië n: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Ad ver ten tië n bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In do nummers die Dinsdag-,.- Donderdag- en /rdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleijie adverteutiën opgeno.uen tot den prijs van 40 cents per' advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, Gelet op de drtfc. 40 en 44 van het Ko ninklijk besluit van 10 Juli 189G (Staats blad no. 104), laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 25 Juli 1911 (Staats blad no. 260), waarbij nader wordt be paald, welke z'iektcn van het vee voor besmettelijk worden gehouden en welke d^r in de wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad no. 131) genoemde maatregelen bij het heer- schen of bij het dreigen van elke died, ziekten moeten toegepast worden Heeft goed gevonden: A. Met ingang van 5 Februari 1916, het vervoeren of' doen vervoeren van herkau wende dieren en varkens te verbieden uit, naar of binnen een kring in de gemeen ten Schiedam en Kethel on Spa- land, begrensd door de 'Schie vanaf de Kandelaar tot den spoorweg SCHIEDAM— VLAARDINGEN. genoemden spoorweg tot den kunstweg SCHIEDAM—KETHEL. ge- nöemden kunstweg tot aan do Polden-aart, en dCze vaart tot aan de Kandelaar; B. te bepalen, dat, wanneer bijzondere redenen afwijking van het sub A. bedoelde verbod noodzakelijk maken, zoodanige af wijking kan worden to, gcsta.su door den betrokken Burgemeester, onder.de door den districtsveearts te ROTTERDAM aan te geven voorwaarden. 's-Gravenbage, 4 Februari 1916. Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, VERSTEEG. JACHT. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland,; Gezien .liet besluit van Gedeputeerde Staten dier proyinoie dd. 2ö Januari 1.1.,= no. 18; - Gelet op art. 11 der Wet vap 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87); •Bircngt ter kennis van belanghebbenden, dat bij voormeld, besluit door Gedeputeer de Staten is bepaald: Lx dat in ;het 'gedeelte dezer provincie, waar de jacht op Waterwild open is: - a. biet schieboD, alsmede het vangen van eenden 'en duikers, vallende onder art. löf enj h der Wet van 13 Juni 1857 (Staats blad no. 87), wordt gesloten op Dinsdag 29 Februari a.s. b. de uitoefening der jacht op waterwild,, voor zoover die niet begrepen is onder de voorafgaande bepaling, wordt gesloten op Woensdag 15 Maart cls. -. 2a dat de uitoefening! Wad het Weispcli van JcWartelen met steekgaren of vliegnet (art. .15, la e der bovengenoemde wet) is. toegelaten van 22 April aanstaande lot en, met 28 Juni da:u-aanvolgende, doch dat het vliegnet in geen geval tot het tirasseeren, van kwartelen mag worden gebruikt; 3o. dat de kooi lieden hunne kooi-eenden, een', „stril" vertelling van J0HAN C. W. JUUHL. Uit het Noorsch vertaald door M.' A. Z. 7; „Daar komt een Jog gevaarte, zog," riep Lars. i „Een kolenboot, geloof ik," zei Andries. „Op Varo -verdienen ge daar een mooicn/ duit aan," hernam' Lars. Ilij keek naar. -het witte zoil met de roodo streep van jde loodsboot, die tusschen de schema door paar buiten voer. „Dat komt hun-van pas," kraaide Mons, „ik 'oorde dat ,tze laatst klaagden dat er weinig schepen, kwamen." y.y „Ze klagen daar jaltijd," schreeuwde Lars lang uithalend. i De mannen begonnen pvat meer min te boenen. De vrouwen waren huin .op den weg .oen. heoi Joind vooruit gekomen. Bij het oude jcbolera-kerkhof, dat verlaten aan. den weg Jag met vermolmde, omge vallen houten kruisen, half bedolven onder onkruid-en hard gras, ontmoetten z|e den knecht van de (pastorie. Hij kwam aanrijden (in het .karretj©; van den predikant. 5 ri Andries vroeg; of jhïj Prahl - moest afhalen. in dit jaar moeten opsluiten of opbokken, van 1 Juli tot de opening der jacht op. waterwild. Deze kennisgeving zal. in plano gedrukt, worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks te doen gebruikelijk is. alsmede in bet „Provinciaal Blad'en in de „Neder landse he Staatscourant" Worden geplaatst. 's-Gravenhage, 28 Januari 1916. De Commissaris der Koningin voornoemd, i i SiWEERTS. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransch legerbericht. Het officieele Fransche communiqué van. gistermiddag luidt: In de Vogezen toonde de artillerie aan weerskanten groote activiteit bij den Bar- renkopf (Fechtdal) en bij Altmatt (ten noord westen van Metzeral). E;ngelsch legCTber icb t. Het Engelsclie hoofdkwartier in Frank rijk meldt d.d. gisteren: Ons geschut heeft vandaag de vijande lijke loopgraven tusschen de Encre en de Somme beschoten. Onze loopgraven bij Everdinghe hebben een lievig granaatvuur te doorstaan gehad. Van het Oostelijke front. Oostenrijksch legorbe ri cht. Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gistermiddag: Een Oostenrijksch-Hongaarsch lucht-esca- drille werp bommen op den ten oosten van Kremienets gelegen etappe-post Sjoèmsk. Een groot aantal gebouwen geraakten daar door in brand. Overigens niets bijzonders. Van het Zuidelijke front. Oosten rijk sclvlegerb er ioht. Aan het kustgebied nog steeds vrij leven dige artillerie-gevechten, die zich uitbreid? den tot verscheiden punten in het Karin- tbisch-Tiroolsche grensgebied. Hét kasteel van Duino (aan de Golf van Panzano) is door de. vijandelijke artillerie gedeeltelijk vernield. Voor het bruggehoofd van Tolracin Hok ken de Italianen tengevolge van den jong-, sten aanval der Oostenrijksche troepen te rug naar de hellingen ten westen van den weg Ciginju-Selo. Italiaansch legerbericht. Een'aanval van den vijand op de Col' di Lana is met zware verliezen afgeslagen. De Italiaansche artillerie dreef in de Tofana-zone vijandelijke detachementen uit-' een en beantwoordde krachtig de beschie ting door den vijand van plaatsen om de Isonzo. Van het Balkanfront. Fransch {legerbericht. Het bombardement -van Saloniki door een Zeppelin wekte, de .verontwaardiging der Grieksche bevolking, zelfs ,van de Duiscb- gezinde bladen. Vooral ,de armenwijk had' De knecht antwoordde bevestigend. Of ze al wat van (hem gemerkt hadden? „Neen, dat 'ebben pve niet," zei Andries trouwhartig. En toen «dacht, de knecht, dat het geen baast JhatL Dus liet' hij het paard; op zijn gemak (den weg afloopen, terwijl hij! zelf een pijp {stopte en zicli een paar trekjes; gunde. t Maar Andries lachte (witjes; nu was hij veilig. i Op den weg giaar de kérk was het nu druk geworden. Als /een geelbruine streep slingerde het pad (door het eenzame rots- dal. Jeneverbesstruiken, hei jen zwarte veen gronden aan beide fdjden. En grijze b'erg1- hellingcn vol afgebrokkeld ptoen, belemmer den het gezicht, «naar toppen en punten toe kenden zicli scherp /af tegen het. blauwe hemelgewelf. - De zon was (nu ai zoo hoog, dat ze recht in het dal1 (Scheen. En de voortsjokkende langbroeken kregen het (benauwd onder de dikke wollen -kloeren brak het zweet hun uit Zo liepen met «de handen op den rug, hun bovenlichaam was gekromd (tengevolge van zwoegen onder zware Jasten of door 't lang durig zitten aan jde roeispanen. Ze praatten nu jen dan een woordje met (elkaar, spuwden, in -lange bochten hun tabakvocht in 't zand-van den weg, knikten bedachtzaam en lieten gen zingend „ja ja ja c~ ja" hooren. Hier endaar strompelde een heel y>ud man. tusschen hen in; gebogen jleunemd opt een stok-met ijzieneu'.punt'. -v. L' veel te lijden. Genei-aal Sarrail en prins Andreas bezochten de .geteisterde wijken. De Fransche .bevelhebber neemt in over eenstemming-met de .Grieksche autoriteiten maatregelen van verdediging. ,,41s .repre saille hebben veertien Fransche vliegtuigen gisteren 'hét kamp .van Pet rik op Bul- gaorsch gebied gebombardeerd. .Vier sticht ten brand. Oostenrijksch 'legerbericht. De in Noord-Albanië .opereerende Oosten rijksch-Hongaarsche Hoepen hebben .Kruje bezet. De voorhoede heeft de Ischani be reikt. In Montenegro blijft .het rustig. In (Montenegro. Uit Cettinje wordt aan de „Frankf. Ztg." gemeld, dat tot fdusver 't laatst vain Ja nuari 12.000 ,man hadden gecapituleerd. De ontwapende Montenegrijnen mogen naar hmi woonplaatsen terugkeeren, .de Serviërs worden geïnterneerd. De O.-H. troepen die van .Montenegro hebben bezet hebben ook in AVirpazar en Podgoritsa veel buit gevonden. In Cettinje is, behalve de Grieksclie zaakgelastigde, geen enkele .diplomaat. In Mesopotamia Tu rks c hje gcrber i ch t Het T'urksche hoofdkwartier- meldt. d.d. gisteren: De vijand heeft met een deel zijner strijd krachten getracht van -uit. Telahie een aan val te doen, /doch is door een tegenaanval teruggeworpen en gedwongen .op Zijn vo rige stellingen terug ,te trekken. In Kameroen. De Britsclie bevelhebber .in Kameroen bericht, dat nog £8 gewapende deserteurs, hehoorende tol het .overschot van de Duit sche strijdmacht zich aan de Franschen hebben overgegeven. Sterke Fransche colonnes rukken op in de richting van de Spaansche grens. Ter Zee. Beschieting van,1 tali ë's .Qös-tkust. De Oostenrijksche marinestaf meldt: Een grpepl Oostenrijksch-Hongaarsohe kruisers heeft gisterochtend .aan de Italiaansche oostkust de stations van Or- tona en San jVito en verscheidene maga zijnen en een fabriek in de .nabijheid dezer steden, zoomede een drijvende kraan door een beschieting zwaar beschadigd. Despoor- brug over de rivier Ariello (ten noorden van Ortonaj is (vernield, Na de beschieting, van San Vito zijn branden gezien. De kruisers zijd ongehinderd terugge keerd. - Do „Appam". De regeering der .Vereenigde Staten heeft in ©vereen stemming mot vde van Duitsche zijde ixrkondigdo méening .uitge maakt, dat lieli Pruisiscli-Amerikamische verdrag het geval van de „Appam" be- hoerscht, doch omtrent de uitlegging van de bepalingen van dit verdrag is nog geen uitspraak' gedaan. De Auierik'. min. ,van buiLenl. zaken, Lan sing, zegt, dat ide eenige vraag is, hoelang de „Appam" in .de Amerik. -wateren zal mogen blijven. Het Pruisisch-Amerikaansch verdrag houdt in, dat Duitsche prijzen do Amerikaansche wateren vrijelijk in en uit mogen varen. Do Duitschers beweren,- dat de „Appam" voor een onbepaalde 11 tijd, liangendc de behandeling door een De vrouwen, «lie in 'haar witte hoofd doeken op nonnen geleken, iwaren voort durend met elkaar in gesprek. Haar ge zichten luidden een Zondags-plooi, en haar blikken werden in boetvaardigen 'deemoed naar den grond geslagen, 't Gezangboek droegen ze ingerold in een mooi doekje, en in de hand 'hielden alten een voor- raadskistje, beschilderd met rozen 'en jaar tallen, haar familienaam en den naam van do hoeve. En het met 'kralen versierde hors Hapje schitterde in alle 'kleuren van den regenboog, terwijl de wijde, stevige, zwart-blauwo rokken niet breede 'plooien over de liéupenstatig 'neerhingen, zoo- als dat voegde voor haar stand. 't Eene of andere kleine meisje, een Mar tha of een Kari, sloeg haar vingertjes met vasten greep in dezen of genen rok. De kinderen liepen zoet en heel gewich tig naast de groote mensdhen voort, blij dat ze mee mocihten naar de kerk. Glanzig Waren «le witte hoofden der vrou wen en de witte beenen van de mannen, en in de zilveren Jcnoopen weerkaatste hel zonlicht. Maar anders .was het «ïen lange sombere stoet van ernstige, gebogen ge stalten, die langzaam het -sombere rots dal doortrok. Bij de „Bruidssteen'' stonden de kerk- ménschen een poos stil. Dat punt was goed halfweg tusschen de roode b<x>tsohuür en het bedehuis. Audries droogde zich hét zweet,,af met' z'n: vuilen rooden zakdoek; „Iper is menig lekker -slokje - gedrpn- Duitsch prijshof, te Hampton Roads mag idijven. De Engclsdie gezant .le Washington .heeft gisteren den formeelen eiscli gesteld, dat' de „Appam" aan (do Engelsclie eigenaars zal worden teruggegeven, t Uit-Newport News wordt gemeld, dat alle Engelschen Donderdagavond de „Appam" hebben, verlaten en dat alleen de Duitschers aan boord zijn gebleven. Naar de correspondent van. de „Times" •te New-York meldt, is liet schip, dat de „Ap pam" heeft ingepikt, volgens David Barton, den kapitein van het stoomschip „Cor- bridge", dat 'tegelijk met de „Farringford" op 11 Januari door hetzelfde geheimzin nige vaartuig is gevangen, een gloednieuw schip, voor den fruithandel gebouwd en met een batterij, die «ïen eerste klas hulpkruiser tot eer zou strekken. Aan boord van hét schip zag Barton op een plaat, den naam Ponga staan, maar de bemanning, uit ver scheidene honderden koppen beslaande, had de namen Mihvo, of Paw. of nog andere o-p hun pet. De „L. 19". De Duitsche marinestaf meldde gisteren reeds als bevestiging van het rapport van den Engelschen trailer, die den ballon* van de Zeppelin op zee drijvende had aan getroffen dal het marineluchtschip L. 19 van eon kruistocht niet was teruggekeerd. Een Reuler-telegram dit Grinf®v meldt ver der nog De twee schepen, die uitgezonden warenv naar de plaats, waar de „Zeppelin" ver ongelukt was, hebben in de buurt «ïen uit gebreid onderzoek ingesteld en rapporteer den daarna, dat er geen spoor van «ïen luchtschip te vinden was. Men maakt daar uit op, dat het luchtschip gezonken is. Over den in nood verkeerenden Zeppelin weten de Engelsclie 1)1 aden nog 'het vol gende te verhalen Met behulp -van een lamp wisten de schipbreukelingen de aandacht van dén trei ter te trekken. Dat was .W.oensdag bij 't aanbreken van den «lag. De kapitein' van' het Engelsche schip stuurde er heen. De gondel van liet luchtscfiip was geheel on dergedompeld en de helft van het omhul sel dreef op het water, terwijl het andere deel met touwen was dichtgesjord om ver dere ontsnapping van gas te voorkomen.- Aanvankelijk zag men maar 8 man boven op het omhulsel, doch er kwamen'er wel dra meer te voorschijn uit een luik, dat' toegang gaf tot het bovenvlak van het om hulsel. Op 't 'laatst waren het er een 20, en men hoorde nog anderen aan het werk,- beneden. De hevelvoerder van het luchtschip ver zocht den scheepskapitein hem en zijn be manning aan boord te ïiemen en verschei dene der Duitschers riepen hem toe: Help' ons, help onsMaar er was geen onmiddel lijk gevaar aldus de verkj'ariug van den' hoofdinachinist in de „Daily Telegraph" dat de Zeppelin geheel onder zou gaan, en daarom besloot de,kapitein een oorlogsschip' te gaan waarschuwen. Zijn eigen bemanning' ken," zei hij, terwijl hij glunderde naar het afgeplatte 'stuk rots, waar bruid en- bruidegom gewoon waren te rusten op hun; tocht naar de kerk. „Ja, God geve, dat ik de 'elft bezat van wat 'ier geschonken is," galmde Lars met den rare nrnond'. En «ïen -bruine streep liep over zijn wollen buis. Ze waren nu bij de soheeve hut van 01a „in de Bocht". Het dak van graszo den was haast niet meer te onderscheiden van het mos en het gesteenterondom. Men moest een scherp oog hebben om de hut te ontwaren. OLa zat op een rotsblok buiten, de hut' .met een massa kinderen, van eiken leef tijd bijna, om hem heen. Hij zat in-grijze hemdsmouwen en droeg op zijn hoofd ecn: rcode puntmuts. Zijn- spitsmuisachtig ge zicht met rossen baard lachte nu tegen dezen dan tegen dien van de kerkgangers, terwijl hij trekjes deed aan zijn vuil klein, stompje pijp. „Leege-buik"-01a >o£ „Eet zoo weinig" was de lots- cn lijdensgenoof van' Andries „uit het Dal"- én precies van dézeJfkJe gezindheid'. Hij gedijde hot best inliet slaap- stroo'en was o zoo dikwijlsj,'eelemaal'ziek" en vervulde nauwgezet het woord van de schrift: „vcrrnenigwildigt u", waarom .het dan ook wemelde van blonde engelen-krul kopjes in alle hoeken van zijn hutje. Er was geen. waar woord in zijn zondige hals) en. hij was de gemeente tot veel last en' ergernis. Als hij1 de buurt niet afliep met "zijn bedelzak, dan bedelde zijn oude, kreu- was klein en zijn schip ook. zoodat 'de aan; wezigheid van zulk een groot aantal men- schen aan boord bezwaarlijk zou zijn -ge- weest. Overtuigd dat de 'Zeppelin nog „ver scheidene uren" kon drijven, isj hij toen naar Grimsby gestoomd^bvaar ih'ij intusschen pas Donderdagmiddag aankwam. Een nader bericht js door een Fransch schip Donderdag Ie Huil aangebracht, na melijk dat. -Woensdagochtend een vernielde Zeppelin in de Noordzee (was waargenomen. Of er toen nog menschen op zichtbaar wa ren, 'werd niet gemeld. Aan de „Daily Mail" wordt uit Grimsby gemeld, dat de treiter ongewapend was, redèn waarom de kapitein niet zooveel Duit schers aan boord durfde te nemen, al had den ze .„plenty money" geboden. Er wordt nog bij' verteld, dat de visschcrs al verschei dene dagen op zee waren en van den Zeppelin-aqnval van Maandag niéts af wisten. BINNENLAND. Ooniulatre dtenit De Berlijhsche correspondent <van bet „HMd." verneemt, dat de beer F. von Friodlander-Fuld het voornemen geuit beeft, af tie treden als Nederlandsch Consul-^er neraal te Berlijn. Overatroomlngen opJ ava. Van den gouverneur-generaal $an Neder- landsch-Indië is bij den minister van ko- .foniën ©en telegram (Ingekomen, waarin met het oog /op- de ernstige schade, door overstrooming-en op Java «veroorzaakt, de steun van hét moederland wordt ingeroepen. Naar wij vernemen, |zal: mr. G. Vissering, president der Nederlandsche (Bank, een com missie vörmien, «lie ,7.ai trachten voor dit doel geld 'bijeen -te brengen. Naai- aanleiding va«n een door den mi nister van' koloniën gedaan verzóek om nadere inlichting«in omtrent de iri de resi dentie Semarang plaats gehad hebbendes overstroomingen, is uit J^ederlandsch-Indië •telegrafisch bericht ontvangen, dat in ge meld gewest 37 (inlanders zijn omgekomen en 8 zwaar gewond(verwoest of zwaar beschadigdd werden. 1196 (woningen, waar-, van, het huisraad grootendeels verloren ging. De totale^oppervlakte overstroomde bouwvelden is nog (niet vastgesteld; naar, schatting zijn 34.000 (bouws rijstvelden ver woest, waarvan echter ©en gedeelte hér- bebouwd-kan worden. t Voorts gingen 616 «sluks vee verloren.. Alleen dn do /afdeeling' Demak wordt voed- scl van landswege peistrekt, elders kan in. de behoefte door (do dorpsrijstschuren'wor den voorzien. Door (den resident van Sèma- raug is een (comité opgericht voor de in zameling van gelden, (terwijl hij verder last gaf tot de (uitvoering van ondersteuning- werken. Staat van schulden vau Amsterdam. Op 1 Januari 1916 was het totaal be drag van schulden der gemeente Amster dam f 151.426.400. tegen f 145.176.500 op 1 Januari 1915. In 1915 is afgelost f 3.750.100. pele zuster voor twee. Ze klaagde en jarn- Inerde veel Over haar broer, die altijd ziek was cn zoo' weinig at Maar bet praatje ging, dat „Eet zoo weinig" met gemak twaalf schellingsroggebroodjes, „sle- pertjes" zooals. ze genoemd werden, kon verorberen bij liet noenmaal. i Andries vertraagde zijn stap, toen hij zijn goeden vriend op het erf zag zitten, 't Was lang geleden, -dat ze samen een praatje hadden gehad. Naar boven kijkend, knikte hij hem toe. Leegbuik-01a -knipoogde met zijn kleine boo ze .kijkertjes tegen, de zon en beschaduw-, duwde ze met zijn hand. 'Andries bleef staan, j v „Ben jij dat, Ola-man!" riep hij. met een'glimlach in den mondhoek bij zijn grooten tand. „Wat ïae ik: Is dat niet vriend Antóes?" De spitsmuisshöet -glansde, in één grijns), „Zit je js-'iertte koesleren?''* .1 „Ja,- 'ópr!" A a Bu^:-öla smakte gan zijn stompje. „Een 'eele tijd'te v't,-dat ik je^niet ge zien*'eb." ,v' „Een 'eele tijd; ja." „Nu 'oe 'gaaf 't Ola-man?" Dat klonk zoetelijk lief. „0, ik slijt den tijd, en de tijd slijt mij." „Ja juist", - ,/oe)'eb jij' *t „0, ik teb leven en gezondheid, en duir moet ik'den 'eer danken"-' „Dat is. zoo, ja:"- '!i (Wordy vervolgd) iskI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1