De oorlog. *68"* Jaargang. (Maandag 7 Februari 1916. No. 15058 Andries van denïarafjord, BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Tan feet Oostelijke front. Tan het Zuidelijke front. Aan de Dardanelles In den Kankasns. In Mesopotamia. Diverse berichten. BIM1NLAND. Deze courant verschijnt d a g e 1 ij ks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaalVoor Schiedam en laardingen fL 1.25. franco per post fL 1.65. Prijs pier week: Voor Schiedam en Ylaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Ai«nnernenten worden dagelijks aangenomen. Advertentiên voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een our aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange .Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiên: Van 16 regels G. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeeüge voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen, In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond Verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiên opgenomen tot den prijs van 40 oeats per advertentie, hg vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. 'Intercommunale Telefoon No. 103. Duitsch legerbericht. Het Duitsche groote hoofdkwartier meld de gistermorgen Pogingen van zwiakke Engelsche afdee- lingen om bij Meessen en ten Noorden van het La Btasséekanaal vooruit te ko men, zijn teruggeslagen De Franschen hebben bij Bfèrry-au-Bac, bij de hoogte van Comibres en in het Pries terbosch mijnen laten springen, zonder noe menswaardige uitslag te verkrijgen. Blij Bapaume hebben wij oen Engelschen tweedekker tot landen gedwongen. De be manning is gevangen genomen. Franseh legerbericht. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt. Zwakke werkzaamheid van de artillerie in deïT nacht. In Champagne hebben wij een vcmic tigend vuur gericht op do Duitsche loop. graven in de buurt van de maisons de Champagne. Gisteren heeft een van onze vliegers een Duitschen kabelvlieger aangevallen, met het gevolg, dat deze brandend.nederstortte. Engelsch legerbericht. Het Britsche hoofdkwartier in Frankrijk meldt d d. gisteren Wij hebben in den afgeloopen nacht drif mijnkraters bezet in de buurt van den weg van Vermelles naar da Bassée. In den vroe gen morgen hebben de Duitschers oen mijn laten ontploffen ten (Noorden van Loos. Ér waren geen verliezen. jWy bezetten een uitlooper van een krater. Wederrijdsche ortilteriebombardeimenten bij Fnse. Ten (Noorden van het la Bassée- kanaal bij Wytschaete on Ypenen hebben gisteren 28 vliegergOvcchten .plaats gehad gehad. Zes Duitsdie machines zijn lot da len binnen de Duitsche linies gedwongen. Duitsch legerbericht. Het Duitsche' zoomin als het Oosten rijksche hoofdt war eer hebben oenigrieun*» te melden'. Russisch legorberich t. De groote Russische generale staf meldt dd. gisteren: De actie der Duitsche aria tours in de streek van Riga en ten Zuiden van Ixku! Wordt Voortgezet. Onze vliegers Wierpen bommen op Let station van Mitau en een spoorbrug over de Aal - In een der sectoren van het front van generaal Iwanof hebben onze verkenners het systeem van de flati dermrjnen van den vijand ontdekt; zij maakt de draad van den conductor van deze fladdermijnen vast aan hun eigen versterkingen en deden op deze wijze een veertigtal van deze mijnen in de lucht vliegen, i Op den weg naar <B«rzezany hebben Wij door ojns vuur de pogingen van den vijand, een „striT- vertelling van J0HAN C. W. JUUHL. Uit het Noorseh vertaald door M. A. Z. „Ik 'oorde, dat je ziek was een tijd ge leden. I'M Ir Iil*l P „Ach ja, ik l>en meestal ziek, maar toch moet ik 'ard sjouwen." „Precies zoo gaat het mij, vriend. Maar we moeten ons buigen voor God, den 'eer." „O ja, de groote Virijr daarboven 'eeft wel een bedoeling met alles wat gebeurt." „Zeg dat wel, kind. Zeg dat wel," be krachtigde 01a. Maar nu trok Guri Andries aan zijn broek. „We moeten ons haasten, Andries, 'L wordt laat ik denk dat „Vader"- dadelijk opstoel komt", Rm .stemde m. „Ja, we moeten Voortmaken," zei An dries met een knikje tegen 01a. Deze bleef zitten. Hij gaf zich noodt de moeite de paar stappen te doen van zijp huis naar de kerk. Hij lag overhoop met den predikant en toet den koster en met den commis saris Van politie, oyer 'oop met den 'eelen troep. Andries keek den geelbruinen Weg af, die door het dal' kronkelde. 1 PsjMffen, ajeü yoorui^ bij 'zagzte om tot onze versterkingen door te dringen, verijdeld. In de streek van «B|ojana deed de vijand Vnichtelooze pogingen om zich door mid del van bomwerpm-s en handgranaten mees ter te makten van den kuil, die wij hun m den nacht van den derden Februari liadden ontrukt In Czernowitz. In den „Berliner Borsen Courier" komt voor een schildering Van de stemming in Czernowitz van den 24en Januari geda teerd Daarginds woedt de slag. Een dreunende aanhoudende slag. Twintig dagen onlanger. De bevolking is kalm, doodkalm. Volkomen juist, objectief beschouwd ten minste. De zorg voor liet einde van den slag verdeelt zich over zoo veel factoren, die onmiddellijk daarmede te makten, hebben, dat zij steeds meer den ernst verliest, hoe dichter ze bij de stad komt. Feitelijk ziet men in Czernowitz van den slag even weinig als te Boedapest of te Yveenen. En overal waar men de dingen niet onmiddellijk ziet, is het bijna hetzelfde,, of men op wat kleineren of groo- leren afstand ervan verwijderd is. Men weet m Czernowitz, dat daar ginds een sterk leger alle aanvallen op de stad afslaat. Toch leeft men in een subjectieve onrust Ieder heeft deze in zijn binnenste, doch slechts weirugen spreken er over. Doch allen ziet men het aan. Diat is in ieder geval do geestelijke druk van den slag, die over deze stad ligt uitgespreid. Deze boort zich diep in ons bewustzijn, vergezelt ons bij alle handelingen en gevoelens en is het eerste in alles wat men doet en denkt. Men vjoejt: daarginds bij Toporoutz wordt gevochten. Toporoutz is als het ware het venster, Waardoor de Russen in Czernowitz naar binnenkijken, Eem'ge honderden passen van Toporoutz, welks dichte en schaduwrijke bosschenwij in vredestijd zoo gaarne bezochten, staat een Russisch leger, dat een brandend ver langen nam Czernowitz heeft. Stellig *zal het niet gelukken onze liniën te breken. Wat moet er echter niet al geschieden vooi de vijand zijn pogingen opgeeft! Onder den sriijd komen deze gedachten op en men krijgt het er benauwd door. Het dreunen der kanonnen, liet onophoudelijk roffelen prikkelt de zenuwen. Men voelt den druk op de hersens. Men peinst steeds dooreens moet toch dit vervloekt akelige geroffel op houden. Het roffelvuur bij Toporoutz duurt in tusschen voort. Dan wordt het op eens stil. Zwaar en dof drukt deze onheilspellende stilte. Men weet wat nu geschiedt. Men stelt zich p|lles zoo levendig voor. De ontzetting staart ons aan. Biestonrung? Nu brengt men de gewonden. Gewonden en gevangenen. Ze liggen of zitten bij tweeën gehurkt. Zo rieken naar gloeiend ijzer en bloed. Hnn blik snijdt je door het hart. Do arme menscheni Zrj hebben den slag geslagen, den vijand afgeweerd. Men laaft zo, geeft hun ververschingen en zij grijpen begoerig er naar. Een van hen bij de laatste kromming van den wegvóói de pastorie. Andries was volstrekt niet bang te laat te zullen komen. De dominee Wachtte mees tal tot do laatste strompelende oude man er was. Maar het was toch het wijste zich een beetje te haasten, zoodat hij sa men met de anderen zou aankomen bij1 „het nieuw ontgonnen land". Hij was zoo droog in z'n koel, en 't was niet goed te weten, of er misschien kans Was op een slok bier. Lars meit den Varen mond" nam het zoo nauw niet j En zoo .verhaastte Andries zijn schre den. En Guri deed haar best hom bij te hou den, zoodat het zand' van den weg in dik ke bruine laag haar leeren schoenen be dekte. En de kleine Olina stapte met haar emmertje en 't Gezangboek trouw naast vader ep moeder voort Kaar bleek gezicht je verdween bijna pnder dien zwaren wit ten hoofddoek. Toen ze de hut van 't -pas ontgonnen land hadden bereikt, die op de grens lag van het pastorie-gebied, haalde Andries zijn buren Mons en Lars in, „Ik werd opge'ouden", zei hg1. „Dat zag ik", antwoordde Lars. „We moeten een potje bier drinken, ik ben zoo droog in m'n keel", begon Lars „met den raren mond" opnieuw. Andries stak zijn pruim in zjjh Vest zakje en, lachte tevreden. „'ij is'Warm 1'" pierpto 'Aaidappel-Möns, nam zgn groeten hoed af en droogde zijn yoorhoofid met de JBSWt sa» s'& baat©* klemt een sigaret tusschen de stijve vingers en brengt die omslachtig en moeilijk naar den mond. Hij sluit de oogen. Men voelt: hij draagt met moeite zijn lot. Men wendt zich tot een anderen. Men spreekt met Duitschers, met Fronten. Een Rus meteen bajonetsteek door de borst hapt naar ademt De wagens met de geWonden rijden verder... Oostenrrjk'sch. legerbericht. Het Oostenrijkschie hoofdkwartier meldde Zaterdag zoowel als Zondag: Geen bijzondere gebeurtenissen. Italiaansch legerbericht Het officieele Italiaansche communiqué van Zaterdag luidt: In de Tolmein zone deed de vijand op 4 Februan bij het aanbreken vtan den dag een aanval op de stellingen van Santa Maria. Er was zulk een dikke mist, datde actie der artillerie sterk belemmerd werd. Na de aankomst ran versterkingen werd de vrjand echter met vrij groote verliezen teruggeslagen. De vijand deed den '4den Februari ook twee nachtelijke aanvallen op de Podgora- hoogte ten westen van Górz. Hij werd op de vlucht geslagen en moest krijgsgevan genen in banden der Italianen laten. Turksch legerbericht Het Turksch© hoofdkwartier meldt dd. gistereni Een door luitenant Kronhais bestuurd Turksch Vechtvliegtuig heeft eergisteren een [Britsche tweedekker vervolgd, en tus schen hnbros en Kaba Tepe naar beneden geschoten, waar het vliegtuig in zee is gevallen. Twee kruisers hebben op Teke Bloeroen <on de omstreken van Sed-el-Bahr granaten afgeschoten. Nadat onzö batterijen op de kust van Kiein-Azie hun vuur hadden be antwoord, hebben zij zich teruggetrokken. Den 3en dezer hebben twee vijandelijke oorlogsschepen, zonder schade aan te rich ten, veertig granaten afgeschoten in de streek van. Bergama op twee dorpen, op den noordelijken en zuidelijken oever van de Golf van Ttejanderli. Russisch legerbericht. 1 Het 'officieele Russische communiqué van gisteren zegt: 1 Aan het Kaukasisclit- front gaan wij voort met den vijand teiug te dringen uit do door hen rot nog toe bezette streek. Elk 'door de Tuiken ondernomen offen sief wordt onveianderlijk afgeslagen door ons vuur, dat hem groote verliezen doet lijden. i Turksch legerbericht. Vijandelijke aanvallen tegen onze stellin geh en voorposten zijn in verscheidene sec toren afgeslagen. Turksch legerbericht. Het Turksche hoofdkwartier meldt d.d. gi deren De toestand is onveranderd. breide muts, die hij' er onder droeg. Ze gingen het huis binnen om vooreen paar schellingen 1j schuimend bier te drin ken. Nils „van 't pas ontgonnen land" dreef op Zondag een levendigen handel in bier en krakelingen. In het kleine keukentje was het stampvol langbroeken in kerkdostuum; na den langen tocht op dien beeten zomer dag verfrisohten ze daar hun droge Keel. Voor de laatstaangekomenen was er bij na geen plaats om zich te roeren. Kils baande zich vriendelijk lachend een weg door den drom met een tot aan don randgevulde roode bierkan, waarop veel mooie krullen en een yrooljjke spreuk wa gen geschilderd. „Drink maar uit!" zei hg" met een knip oogje, Lars de blerkom aangevend. (Nils was Li "t beste humeur^ '2ijn "kaakje ging goed vandaag. „Dank en loF', galmde Lars. Hiji blies het schuim Van de bierkom en dronk de anderen toe. „Zie daar!" t En. terwijl hij die kom aan Andries door gaf, streek hg zijn mouw over z'n mond en hijgde en kreunde. Ondertusschen babbelde Guri met de vrouw van. Nils. Ze Vroeg haar nieuws gierig uit en praatte over het gezegende mooie wêer. Smakkend Verlieten de mannen de hut 1) 1 schelling ongeveer IV2 cd£ Holl. geld- (Niet meer gebruikte Noorsahe muntj Ce postitie der Engelsche I troepen. Ben Engelsch dagblad-correspondent seint d.d. 2 dezer uit Basra: De regentijd is voorbij en de modder be gint op te-drogen. Het expeditiekorps tot ontzet (van het legertje onder generaal Townshend) verkeert in goede conditie en is thans gekampeerd. Behalve dat het weer even slecht is geweest, als gedurende den ergsten tijd van den winter van 1914 '15 5n Noord-Frankrijk, hebben de troepen van het expeditiekorps tot ontzet nog te lijden 'gehad onder de eigenaardige bezwa ren, die verband hielden met het vlakke terrein. Reeds cgi afstanden van 1800 M stonden zg' bloot aan het geweervuur van den vijand. Thans zijn de omstandigheden tengevolge van den stilstand van den opvnarsch. meer gelijk geworden aan die, welke in Frankrijk bestaan. De krijgsoperaties zijn thans be perkt 'tot af en toe wat scherpschutters- en artillerievuur. De „Lusitania"-kwestie. 't Nieuwsagentschap „Associated Press" verneemt uit Washington, dat de onderhan delingen over de „Lusitania"-kwestie een gunstiger wending nemen; ofschoon het woord „onwettig", waartegen Duitschland bezwaar beeft, niet gebezigd is in de mede deeling, die gezant Bemstoff aan minister Lansing heeft doen toekomen. Men neem) echter aan, dat in die mededeeling betoogd wordt, dat de bedoeling om door bet tor pedeeren van de „Lusitania" ook Amerika nen te dooden, niet aanwezig is geweest, omdat het in den grond boren van dat schip een daad van represaille was geweest En Duitschland geeft toe dat represailles niet gericht mogen zijn tegen neutralen. Daarom betreurt Duitschland het, dat bij het vergaan van de „Lusitania" Amerika nen zijn omgekomen en biedt het vergoe ding aan in den vorm eener schadeloosstel ling. r Het einde der Kameroen expeditie. Reuter seint uit Madrid: Officieel wordt meegedeeld. 900 Duit sellers en 14,000 inboorlingen, zijn over de grens van Spaanseh-Guinea gekomen. Zij zijn ontwapend en geïnterneerd. De regeering zal hen met levensmiddelen voor zien. Omkooperij te Sofia. De Bulgaaische justitie heeft aan het Sobranje verzocht, de inhechtenisneming van dertien leden van de Genadief-partij goed te keuren, beschuldigd zich door den Franschen agent Desolosier te hebben laten omkoopen. De Sobranje stelde het verzoek Bij de voorlezing van het voorstel in het Sobranje werden de namen niet genoemd. Het voorstel werd zonder debat in ban den van de immuniteitscommissie gesteld 1 J In China. Volgens te Petersburg ontvangen berich ten is de toestand in de provincie Koeëitsjoe zeer ernstig. De gouverneurs moeten him yian 't pas ontgonnen land. Andries keek naar de lütgeverfde pas torie op den heuvel aan den voet van de hooge rots. Groot en mooi stond ©en roo de hooischuur er naast, en «op den heu vel was ©en ylaggestok ge «plaatst met ver gulde punt, wiaar het zonlicht in schitterde. Veder was nog niet te zien. Maar in den «tuin stond do domineesvrouw met een wit strooien hoed op en met haar Ge zangboek in de band, «dus moest de do minee wel gauw pp stoel komen. Andries trok zijn pruim uit zijn vjesl- zak en beet er in en spuwde met zooveel kradht, dat het zand er door werd opge jaagd 1 ,,'t Zou lukken 'oor; -hg behoefde niet bang meer te zijn voor een ontmoe ting met Pmhl. IRj kauwde op z'n pruim, dat 'zijn ka ken er van op en neer gingen. „Acih ja God, de 'eer, gaf wel uit komst in zijn goedertierenheid, en gena de." 1 Andries slaakte een diepen Zucht. Ze waren nu boven op den terkheuvpl. Het bedehuis lag yóóór hen in de laagte niet boscbjes en groene landerijen ron dom. Daarboven langs den beigrug waren hier en daar als roode en grijze plekken de huisjes van het gehucht te zien. Andries bekeek de mooie jgeelgesdhiMer- de dorpskerk met haar glinsterend leistee- nen dak. Ze sstond daar zoo slank en vre dig, nog niet lang geleden was ge gebouwd „Die kerk srjifl mooi 'ooirl'1 1 post hebben verlaten en zich bij de op standelingen hebben aangesloten. In enkele s (reken van de provincie wei gert men biljetten van de Keizerlijke Bank in ontvangst te nemen. Onze marine. Blijkens bij het Departement van marine ontvangen berichten is Hr. Ms. panlser- sclnp „Kortonaer", onderbovel van den ka pitein ter zee L. P. \V. van der Wal, 4 dezer te Fort-de-France aangekomen enden 5d©n weer vertrokken. AndUntltt. De gewone audiënties van de ministers van landbouw, nijverheid en handel, van oorlog en van financiën zullen deze week niet plaats hebben. Watersnood. De Algemeene Vereenigde Commissie ter Leniging van Rampen door Watersnood, had Zaterdag in to Laai ontvangen fl.462.459.19V2. Overitroomlngen op Java. Er heeft zich te Amsterdam een com missie gevormd van AmsterJamsdhe, Haag- sche en Rotterdamsche heeren, mei het doel, hulp te bieden aan de overstroom de) streken op Java, m 't bizonder in de buurt Vain Kendal. Een wethouder geschorst. De gemeenteraad van Breda heeft Za terdagmiddag met 10 tegen 9 stemmen den lieer Ch. L. Stulemeger, ïaadslid enwet-j' houder dier gemeente geschorst „in ver band met overtreding van art. 24 der Ge meentewet, dal aan Raadsleden verbiedt middellijk of onmiddellijk aan de gemeente te leveren, Nederland en da «orltg. U1 tw i s s e 11' n g v' a.n k,r.ij.g.s- gc van genen. Men meldt ons uit Vlissmgen: Met de mailboot „Oranje Nassau" zijn gisteravond medegekornen 115 Duitsche in valide of oude burgers uit Engeland, die aldaar geronnen tijd geïnterneerd zijn ge weest Voor do ecTste maal verleende de transportcolonne van het Roode Kruis haar medewerking om rijf zieke geïnterneerde burgers van boord te dragen en naar den trein te brengen. De burgers werden door bet Roode Kruis onthaald jop broodjes en andere ververschin gen. 1 Te 5 11. 12 reed de Duitsche Roode Kruis- trein .het station binnen. Er waren 104 inVahde Engelsch© soldaten, geen officie ren en slechts één onderofficier. Zij wer den door de beide transportcolonnes aan boord van de „Oranje Nassau" gedragen,- na in den trein ververschingen te hebben ontvangen. De pngelukkigen waren uit ver schillende Duitsche kampen afkomstig de meesten waren bg Yperen gewond. In Aken kKVamen allen bij elkaar en reisden tot jBjrussei samen met 87 Belgische inyalide soldaten. En hij kwam op allerlei, gedachten. En toen ztei hij 'onwillekeurig: „Een 'eet verschil,- die kerk met ?t klei ne 'uisje, dat we vroeger 'adden. „Jawel, kind «een 'eel verschil,-' beves tigde Lars. Hij dacht aan het oude kerkje, het oude geteerde gebouwtje zonder' to ren, dat veel had van een schuur meteen rood pannen dak. 't .Was op 't laatst zoo rot, dat 't hgna uit elkaar jviel. Hij wist nog zoo goed, boe gek het er uitzag 's Zon dags, als de mannen ieder hun stok, met de ijzeren punt in het planken beschot sta ken, vóór ze de kerk binnengingen, om te 'oorem wot „Vader"- van den spreokstoel 'un te zeggen 'ad. „Net nis een stekel varken, dat z'n pennen opzet, zag de kerk er don uit, kind." 1 ,,'t Was zoo gek niet Van Prahl,- dat 'ij dat tol stand bracht", kraaide Erepel-Mons. ,,'ïj 'ad er Veel moeifè mee," loeide dei stean van Lars met den groeten mond? „O, je weet, jij 'oo-rt niet tot de men- schen, die 't dadelijk opgeven, Prahl, als 'ij iets in z'n 'oofd "eeft", zei AndriesL, „Nee, «dat bleek, toen 'ij 't nieuwe school gebouw op Sandgölta liet zetten. „Ja net" 1 „Maar 't 'oóft geld gekost, ypoir ft klaar was." 1 1 1 „Ja, dat weet je." 1 „En wie moet 't betalen? Betalen moe ten jjj en ik."- „Djat is Waar." - (FEordi üiwigüjt j iiiiie coui 8) i jSfe-V. '>m,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1