De oorlog. Andries van denTarafjord, .Kennisgeving. Landstorm. Controle echtheid Schiedam- sche Jenever. Kennisgeving. BUITENLAND. Van het Westelijke front Van het Balkanfront In Mesopotamia. Duitschland en de Tereen. Staten. Biverse berichten. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen fYijs par kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco por post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten dei.'middags vóór oen uur aan hot Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange'Haven No. 141 (hoek Korte Haven}. Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement 'op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond vei seliijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prij3 van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon Xo. 103. 1 i v| 1 KIEZERSLIJST. De Burgemeester van «Schiedam, Gelet op de bepalingen der Kieswet, Noodigt de mannelijke .ingeztótenen, die den 15den Mei a, s. den leeftijd van 25 jaar hebben bereikt, uit som lo. wanneer zij .in oene andere gemeente over het laatstverloopen «dienstjaar in eene der Rijks directe «belastingen zijn aangesla gen, (wat de grondbelasting betreft in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zamen tot een (bedrag van ten minste f 1. daarvan door overlegging «van de gekwiteer- de aanslagbiljetten vóór ilö Febr. a. s. ter gemeentesecretarie, (afdeeling Bevolking!.. Schoolstraat 12) te doen blaken 2o. wanneer zij als mede-eigcnaar of we gens eene onverdeelde ^nalatenschap, aan deel van minstens f 1 hebben in aanslagen in de grondbelasting izonder dat bun naam bij dea aanslag is vermeld, daarvan over eenkomstig het model, idat ter secretarie, (afdeeling Bevolking; verkrijgbaar is, en onder, overlegging dér gevorderde bewijs stukken, mede vóór ,15 Februari a. s. ter gemunte-Secretarie, (afdeeling Bevolking), aangifte te doen; 3o. wanneer zij aanspraak meenten ie kun nen maken om ,op de kiezerslijst géplaatst te worden krachtens ;buur van een huis of gedeelte van een ,huis, krachtens eigenl- dotn, vrucihtgebruik of huur van een vaa- tuig, wegens' inkomsten uit dienstbetrekking of als inwonende «zoon in het bedrijf of beroep der ouders .werkzaam, wegens pen sioen of lijfrente, wegens inschrijving van ten minste f100.m de Grootboeken der Nationale Schuld of van ten minste f50. in eene spaarbank, of omdat zij met goed gevolg hebben afgelegd .een examen, inge steld door of krachtens de wet of aange wezen bij algemeenen «maatregel van bestuur en in verband staarde met de benoembaar heid tot eenig ambt, de vervulling van eenï- ge betrekking of de uitoefening van eenig bcdnjf of beroep, daarvan, mede. overeen komstig ©en der ter gemeente secretarie (afdeeling Bevolking; verkrijgbare modellen, voor zooveel noodig, ,vóór 15 Februari a.s. aldaar aangifte te «doen, Schiedam, 7 Februari (1916. De Burgemeester voornoemd, t M, L. HONNERLAGE GRETE, De Burgemeester van Schiedam Brengt bij deze ter kennis van: JOHANNES BiERNARDUS JACOBUS EXLER, geboren te Ewijk 29 November 1891; KAREL JAN ELISA KIMMIJSER, gebo ren 4© Schiedam 20 December 1891; WILLEM LE NOBiLE, geboren te Rotter- dam 15 Juli 1891; PETRUS TETTERO, geboren te Schiedam 19 September 1891 EVERT VAN WAGENSVELD, geboren te Ede 12 September 1891, en COENRAAD VAN DER MARK, geboren te .Schiedam 15 Februari 1891; een „steil" vertelling van JOHAN C. W. JUUHL. Uit het Noorseh vertaald door M, A. Z. P.* fff 9) t r „Ja, dan is 't niet moeilijk druk te doen en, te preeken en over'cerschen, als 'tniel uit je eigen beurs gaat." „0, Prahl moet ook wel zijn doe! inde kosten betalen, 'oor, 'ij is niet voor nie mendal de 'oogistaangesilagene in de be lasting," riep Aardappel -M ens. Hij kon hot weten, want hij zat inde commissie van aanslag. „Ja, maar 'ij '©eft 't ook, en kan be talen,'' zei Andries scherp. „Dat 'eeft 'ij," gaf Mons toe. ,,'ij doet niet weinig grootscheeps," 'ij en z'n vrouw allebei," verklaarde de groo- te mond van Lars, ,,'ij is niet voor niemendal zoo dik en Vet geworden zou ik denken. Als „Vader" voor d© bijbellezing in do school kómt, of in het gemeentebestuur of in do verzoe ningscommissie zit op Berghötm, dat is'et bij Prahl smulpartij. Wij ruiken, de bak lucht in den winkel." Andries had het dikwijls ondervonden, boe de geur Van het gebraad .hem kon kwellen als bij met nunmelendje ingewanden dat zij ingevolge de Landstormwet, op 1 Februan jl. in deze gemeente voer den dienst bij den Landstorm zijn ingeschreven in het aanhangsel van register no. 1 van jaarklasse 1911. Genoemde ingeschrevenen kunnen ter Ge meente secretarie, (afd. Militie, Schoolstraat 12) een persoonlijke kennisgeving bekomen waarin hunne verplichtingen ten aanzien van den Landstorm! zijn vermeld. Schiedam, 8 Februari 1916. Biurgemeester en Wethouders van Schie dam; Geven Jiiermede kennis, dat overeenkom stig de verordening tot regeling van de door de gemeente Schiedam uit te oefenen controle op d© echtheid van Schiedam sche jenever, onder contróle der gemeente is ge steld: De „Naamlooz© Vennootschap Distilleer derij en flesschenXabriek, voorheen de firma Herman Jansen", voor hare Distilleerderij Noordvest no. 105. Schiedam, 8 Februan 1916, Burgemeester en Wethouders van Schiedam, M» L. HONNERLAGE GRETE; De Secretaris, V. SICKENGA» Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kannen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders .van Schie dam; j Gezien het verzoek ,van L. VAN PELT, om wijziging van. voorwaardei der ver gunning van 9 December «1915, tot het_ op richten van eene 'fabriek voor het bereiden en drogen van «groenten en vruchten in het pand Lange Nieuwstraat «147, kadaster Sec tie L, no. 477, luidende: „i. dat, behoudens diet drogen van groen ten en 'vruchten, jn die inrichting' geen wterk- zaamhoden mogen worden (verricht dan al leen op werkdagen jen wel tusschen des voormiddags 7 uur en (flus namidiags 6 uur." Gelet op artikel (12 der Hinderwet; Brengen ter algemeen© jkennis- dat op Donderdag 10 Februari o.s., des n.m. 3 uur, belanghebbenden «in de gelegen heid zullen worden (gesteld om, niet betrek king tot deze (wijziging der voorwaarden, ten Raadhuiz© hunne jbezwaten in te bren gen. j Schiedam, 8 Februari «1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, M. L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA, Fransch lcgerbericht. Het 'officioelo Fransche communiqué van bij Prahl in den winkel stond en lang m oost wadi ten, eej." hij den winkelier te pakken "kou krijgen, min hem 't een of an der „op de pof," af te bedelen. En hij had heel veel sJimpie leugens hij elkaar ge haald om te vertellen, hoe naar hij er de do 'eele week aan toe was geweest, en even zooveel plechtige verzekeringen ge geven, dat hij den volgenden dag zou ko men. wierken of stellig met visdh. zou ko men, als Prahl soms eens met streng ge zag was opgetreden.\ Maar het trof meestal zoo, dat hij „ziek" was, als bijl zijn duren ©ed gestand moest doen. „Ach ja, weet je, ais de groote 'eeren hij elkaar komenhaalde Lars lang uit, mek een goedig lachje. „Maar ik vind, dat 'ij toch ongelijk 'eeft, als 'ij over dien weg praat en oyer die brug naar 'et eiland," kr.ia.ide "Mons. „Die 'elsche onzin!"' Andries spuwde het tabaksvoohl uiten grijnsde met zjjn grooten tand. „'(j denkt, dat de menschen in 't wes ten van ons eilandenrijk 'geholpen zouden zijn, als ze op reis naar 'de stad bij slecht weêr over land konden gaan tot Berg hol in en van daar verder met zijte stoom boot naar Bergen." „Kinderpraat!" riep Lans verachtelijk. „Alleen maar in zijn eigen belang, dat wij genoodzaakt zouden zijn m©t 'em 'an- del te driven," opperde Andries moedig. „En gedwongen zouden zijn met die'el sche 'boot te varen," voltooide Lars» j „Daar zeg je V' piepte, Mons. gistermiddag meldt, dat er aan het ge heel© fiont rust heerschte. Engelsch le'gerbeiieht Het Britsche hoofdkwartier in Frankrijk meldde gisteren De dag was rustig; alleen in de buurt van Loos trad de vijandelijke artillenél krachtig op. Wij bombardeerden de vijan delijke loopgraven bij den spoorweg van Yperen naar Roesselaere. Oostenrijksch legerberich De toestand is onveranderd. In Albanië. Uit Rome wordt aan de „Daily Tele graph" geseind, dat Oostenrijkers en Ser viërs in Noord-Albanië een schermutseling hebben gevoerd aan de Istmi. De Serviërs zijn teruggetrokken. Oostenrijksche vlieg tuigen maken verkenningstochten over Du- razzo. Naar schatting bevinden zich twee Oostenrijksch-Hongaarsche divisies in Al banië Er zijn geen berichten omtrent Bul- gnarsche troepenbewegingen in de richting van Zmd-Albanic ontvangen. Dc kroonprins van Servië. De kroonprins van Servië is gisteren te Korfoe aangekomen uit Albanië, aanboord van een Fransche torpedoboot UitS a 1o n i k i Aan de „Temps" wordt onder dagtee- kening van 6 Februari uit Saloniki ge seind, dat het in dc Duitsch-gezinde pers verspreidde bericht, dat een Duilsch-Oosten- rijksch-Bulgaarsch offensief tegen Saloniki spoedig verwacht kan worden, in officieele kringen weersproken wordt. De vijand heeft eerst nog belangrijke voorbereidingen te treffen, voornamelijk de voltooiing der organisatie van de inten dance en het herstellen van spoor- en straatwegen. Het gevechtsterrein. Omtrent de moeilijkheden van het ge vechtsterrein aan den Tigris en het be wonderenswaardige v-erdedigingsstelsel der Turken, meldde Edmund Candler den 2en cIczol het volgende aan de „Times": De regentijd is voorbij, dc rivier de Ti- gris valt, de dagen zijn koud en helder, met een wind, die de modder opdroogt; 's nachts is het vriezig. Onze kolonne, die de Tigris optrekt, is in goede conditie, ondanks liet harde leven en het koude weer. De toestanden van het westelijke front vindt men hier met eenige wijzigingen, terug. Te Sjeich Saad hebben de Turken onze omtrekkende beweging in een frontaanval doen verhoeren en ook den 21en Januari hebben zij ons tot een frontaanval weten te dwingen. De loopgraven der Turken te Sjeich Saad waren uitstekend aangelegd, diep en smal, de troepen konden er zich, zonder zich bloot te geven, snel doorheen bewegen. Sommige waren bezet door on geregelde Arabische troepen en cavalerie en andere waren door verbindingsloopgra- vcn met reserve-posten in de achterhoede w** iA* -*r „O nee, tot die gek'eid denk ik. dat'ij nooit iemand krijgt 'oe 'ij ook praat en zijn best doet" „En. wat zou dat niet 'kosten, kind 1 .Is de gemeente misschien nog niet armge- noeg? Moeten we alleiiiaal aan de armen kas komen?" Aardappel-Mens kraaide dat met zijn dun ste geluid. „Zeg dat wel, zeg dat wel, kind!" Lars stootte zijn stok hard tegen den grond. Nu begonnen de kerkklokken te luiden met lange, diepklinkendc slagen. Niels, de klokkenluider, had den pre dikant zien aankomen op den heuvel, waar op de pastorie lag. De zon stond boven het dal en bescheen de huisjes, het kreupel bosch en heit blin kende meertje, dat als een helder blauw oog tusschen de struiken 'glansde. Het licht flikkerde pp het grijsblauwe leisteendak van de gele kerk, en die toren spits verhief zich in. gouden gloed tegen het wolfcelooze blauw van het hemelge welf. i En rondom de kerk verzamelden zich de keri magers als een zwarte massa met witte stippen. Er kwam vrome stilte over de menigte bij' dat diepe, heldere klokgelui.'-' En deze en gene vond, dat het een groot verschil was dit geluid met Jat van het klokje yan de oude kerk, dat geklonken had als een koesctoel. En .wanneer, men- in de dichte, ruime verbonden. De positie was aan beide oevers van de rivier dezelfde. Het land biedt zijn verdedigers drie na tuurlijke vooideelen tegen de omtrekkende bewegingen van een langs de rivier op trekkende vijandelijke strijdmacht. Voor eerst de afwezigheid van water binnens lands; voorts de aanwezigheid op tal van plaatsen van ondoorwaadbaren moeras grond, die zich een mijl of twee van de Tigris uitstrekt; ten derde de gelijkvormige vlakheid van hèt terrein en dus de totale afwezigheid van natuurlijke dekking voor den aanvaller, hetzij de beweging frontaal of omtrekkend is. Onze infanterie komt op ruim 1800 meter onder geweervuur en heeft geen verbindingsloopgraven om de vuur-zone af te snijden. De klimatologische omstandigheden zijn even erg als de ergste, die men in den winter van 1914 in Frankrijk ondervon den heeft. In weinig veldtochten is ons leger, het Engelsche en het Indische, zoo zwaar beproefd. Ten gevolge van de on langs ingetreden rust, worden de omstan digheden meer aan die in Frankrijk ge lijk. Er zijn verbindingsloopgraven aange legd en de tweede linie is voor transport toegankelijk. Voor het oogenblik beperken de krijgsverrichtingen zich tot onsamenhan gend geweer- en artillerievuur. Gisteren (1 Februan) heeft onze cavalerie met succes een aanval gedaan op een Arabisch kam pement en veel schapen en vee buitge maakt. Uit Washington wordt aan de „Associa ted Press" gemeld: Minister Lansing heeft over de uitlatingen «van Zimmiermann in het persgesprok met den Berlijnsehen vertegen woordiger deo* „A. P." verklaard: Ik be twijfel of Zimmermann jooit heeft geaegd dat de Ver. Staten plotseling nieuwe cischon in het Lusitania-geschil (hebben gesteld, toen Duitschland de zaak al bijgelegd achtte, om dat hij moet (weten, dat zulks geheel onjuist is. Lansing voegde daaraan (toe, dat de Ver. Staten in de nota's van 12 Mei, 9 Juni en 21 Juli hun pischen hebben geformuleerd. Regeeringspersonen verzekeren dat een kwestie van woordenkeus het slagen der onderhandelingen nopens de „Lusitania" niet in den weg mag staan. De Vereenigde Staten zullen er niet op staan, dat de woorden „oniwlettig" of „verloochening" worden gebruikt De voorzitter der commissie voor bui- tenlandsche aangelegenheden uit den Senaat heeft na een kabinetsraad gezegd, dat naar zijn indruk het „Lusitania"-geschi 1 „feitelijk is bjjgelegd". Voorts, wordt nog uit Washington ge meld aan de „Associated Press": Zij, die in nauw contact zijn met Wilson, verkla ren dat in de laatste voorstellen door Bemstorff overhandigd, de aansprakelijk heid van Duitschland voor den dood der Amerikaansehe passagiers van de „Ljusi- tania" woidt toegegeven. Daar dit gelijk staat met erkenning van onrechtmatigheid, is de president" genegen Duitschland's ver ontschuldiging Ie aanvaarden. kerk zat niet haar wit geschilderd en fijn uitgesneden houtwerk, en de zonnestralen speelden in de bonte glasschildering van den Verlosser aan het kruis tegen den muur achter het altaar, was dat heel wat anders dan te zitten in dedokere, kleine ruimte van de oude kerk, waar alleen liet oude fregat aan de zoldering een genot was geweest voor het oog. Maar Aardappel-Mons 'vond, dat dat toch bijzonder mooi was geweest, dat fijne schip, dat met a])e zeilen op, daar hing, met rose kanonpoorten, en schipper en stuur man in rood© gewaden achter hij het roer. En' het schip was in hun dorp gemaakt door Piet „Groote Bocht" zelf, die een meester was in 't sdiuitenniaken. En ze waren zoo gewoon geweest hun blikken er op te vestigen op alle kerkdagen, onder 't "zingen van de psalmen of onder het aanhooren van Gods woord. Nu, het was tol daarentoe dat zij' het schip misten, Maar ze misten nog iets anders, wat Appel-Mons nog mooier had gevonden, j— het oude gebruik, dat zij allen vrouwen en mannen elkaar kusten in Jict open gangetje rondom de kerk, in de zoogenaamde „wapenkamer", c-er ze het 'uis van God den 'eer binnengingen, als de predikant reeds op stoel was en op hen wachtte oan het bijbelwoord voor hen te verklaren. Er .was zulk ©en God© welbe'agjelqk'eid in dien zuster- en broederkus, en 't was net of je zachter' Werd door 'eél je li chaam, en je zondige ziel weid meer be- Een in tern, parlemen t. De entente overweegt de instelling van een internationaal parlement, dat te Parijs zal zijn gevestigd en ten doel heeft inniger verband 1e leggen tusschen de .bondge- nooten en het onderlinge beraad te ver gemakkelijken. Engeland en Frankrijk heb ben elk reeds 25 leden aangewezen (8 senatoren en 17 kamerleden uit alle par tijen), Rusland zal binnenkort 25 leden af vaardigen. Alleen in Italië schijnt het plan bij de regeering niet veel instemming te vinden. Het Fransche parlementslid Marcel Cochin, die ter bevordering van Italié's toestanden te Rome vertoeft, moet volgens de „Secoio" van Sonnino ten antwoord hebben giekregen, dat de regeering^ er het belang niet van inziet. De bedoeling is, het internationale lichaam ook na den oorlog te laten voort bestaan. Duitschers geïnterneerd in Spanje. Volgens een telegram uit Cadix heeft het stoomschip „Cadix" opdracht .ontvan gen naar Muni te vertrekken en daar 1000 Duit sche soldaten, die over de grens van Kameroen op Spaansch gebied zijn ge komen, aan boord te nemen. De Duitschers zullen in Spanje geïnter neerd worden. Begrafenis van Zeppelin- slachtoffers. Te Parijs heeft gistermorgen onderzeer groote belangstelling de begrafenis plaats gehad van de slachtoffers van het jongste Zeppelinbezoek aan de Fransche hoofd stad. De lijkdienst had plaats in de kerk van Menilmontant Mevrouw Poincaré, de ndnister van Staat Denys Cochin en de voor zitter van den Parijschen gemeenteraad, waren aanwezig. De president der republiek en alle oudere ministers lieten zich ver tegenwoordigen. Kardinaal Amette, de aarts bisschop van Parijs, gaf absolutie en hield een welsprekende lijkrede. Na afloop van den lijkdienst werd het stoffelijk overschot van de slachtoffers op affuiten geplaatst en vervolgens overge bracht naar het raadhuis van het 20sbe arrondissement. Troepen bewezen de mili taire honneurs, terwijl een groote menigte in de straten, waardoor d© stoet trok, ont roerd den dooden een laatsten groet bracht Bij het raadhuis, waar eveneeps een tal rijke menigte verzameld was, en waar zich ook Dubost de voorzitter vah den Senaat, en Deschanel, de voorzitter vaii de Kamer bevonden, werden verscheidene redevoeringen gehouden. Malvey, de minis ter van binnenlandsclte zaken, bracht de slachtoffers een laatsten groet in naam van de regeering der Republiek. Na afloop der redevoeringen defileerden de troepen en tal van delegaties langs de( lijkkisten, waarna de stoet zich te midden van een ontroerde menigte naar het kerk hof „Péne Dachaise" begaf. De gemeente raad had op de lijkkisten 24 palmtakken doen leggen, vfersierd met linten in de kleu ren der stad; waarop de woorden geschre- %J.ï reid tot ootmoedige overgave om het ver kwikkende en troostvol!© woord te "ooren van God den 'eer. Maar nu was dat gebruik verdwenen tegelijk met de oude kerk. En zoowel „Va der" als Prahl vonden, dat 't zoo be hoorde. Dat kussen deden ze niet inde stad, en nu hadden ze een bedehuis ge kregen, dat bijna even mooi was ate een stadskerk, en nu moesten ze ook doen als in de stad. Ze moesten ophouden met alles wat heidensch was in handel en wan del. 0 ja, andere gewoonten zouden ze ook moeten, laten varen. De Dominee en Prahl waren over allerlei begonnen in den laat sten tijd. De predikant en de winkelier vonden het gek, dat de mannen zich op den .grond V wierpen met het hoofd in de handen, on der het gebed tot den grooten Vader daar boven, opdat niet de duivel zijn listige valstrikken zou spannen en het woord tegeri hm zou gaan voeren en dan ,,'un arm© zielen verloren zou dom gaan in 't 'elle- - vuur." Het veroorzaakte zoo'n leunen, dat val- len, had de predikant gezegd. „Wel. Heve tijd, wat die groote 'eeren. .„p al niet bedachten 1 - Meenden ze werkelijk, dat de groote. Vader daarboven schrikken.; zou van zoo'n klein beetje lawaai? Boch ten ze er dan niet «tan, dat de '©éré'eelK wat meer leven aan té 'ooren 'ad ma?;: deze zondige wereld, A jCAC (Wordt veholgd&M SCHUEDAMSCHE COURANT V A T v l2 U* i' V&" k»1**

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1