De oorlog. 68m Jaargang, Woensdag 9 Februari 1916. No. 15080 Andries van den Tarafjord, /r; Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering -van Zon- en Feestdagen. Prijs pen kwartaal: Voor Schiedam ea Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnem aten worden dagelijks aangenomen. f AdvertenÜen voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Engs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hij abosmement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zapa gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 oents per advertentie, baj vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Fransch (Iegerbericht. Het officiëele Fraasche communiqué van gistermiddag luidt: Hedennamiddag beschoot de /Fransche ar tillerie ten zuiden wan de Somme een trein- aüdeeling tusschen Royepn Chaulnes. Die Franschen brachten Ja de Argonne een fladdermijn tot ontploffing hij St Hu- hert, en drie «mijnen bij Vauquchs. Dp rest. van den nacht was rustig. Engelsch legerhericht. Het Britsche hoofdkwartier in Frankrijk medt «Ld. gisteren In den doop van den dag heeft de ar tillerie aan weerskanten eenigen tijd ge vuurd tussohea de Ancre en de Somme en ten Noorden van het kanaal van La Bassé. Bij 't Hocg-e heerschte aanzienlijke be drijvigheid. Een Fransch offensief in het vooruitzicht? Max Osbom hescbrijft aldus in de„Vos- sische Ztg." een bezoek, dat hij gebracht heeft aan de Fransche stellingen, die de Dfuilschers jia de buurt van NeuviMe, aan den weg van Atrecht naar Lens veroverd hebben. Op het plateau, dat het tooneel was van het Duitsche offensief, getuigt alles van de hevigheid van den strijd. Als poorten van de onderwereld openen zich de kra ters van de ontplofte mijnen, die onmid dellijk tot sterke steunpunten van het nu vooruitgeschoven front der Duilschers zijn aangelegd. De vijandelijke loopgraven, die deze kraters verbinden, vormen thans de eerste linie der Duitsohers. Deze* hebben druk werk om alles weg te ruimen en de schuttersposten naar het westen te ver sterken, diepe verblijfplaatsen in te rich ten, nieuwe sappen aan te léggen. Dit al les geschiedt onder een onafgebroken ver woed gevuur van den vijand. Granaten hui len boven onze hoofden en slaan inde buurt van onze meer naar achter gele gen stellingen, vallen in onze vroegere eer ste linie, op onze verbindings- en toe- gangswegen. De veroverde stelling zelf wordt met .zware mijnen bewerkt Endaar, waar de loopgraven zeer dicht op elkaar liggen, dertig, twintig meter en nog min der van elkaar af, komen handgranaten aanvliegen, die ons zand over de schou ders strooien. De Franschen spannen zich zeer in om de nederlaag weer goed te maken en voor al ons werk te storen. He.L *Ss echter ver- géefsche moeite. Hiet doel van het offensief in de huurt Van Neuville was niet alleen onze verdedi gingsstelling te verbeteren en te verster ken, men wilde ook de mijn-ontploffingen, die de vijand beraamd had, voorkomenen eveneens zijn offensief, waarvan menvoor- teekenm had waargenomen. De verhoogde levendigheid op het geheele front in Artois ea in Fransch-Vlaanderen, sedert het op houden van de regen-periode, schijnt op offensieve plannen ven den vijand te wij zen. Deze trekken steeds meer en meer de aandacht Tot de kenteekenen voor dit een. „stril" vertelling van JOHAN C..W. JUUIIL. 1 10) t y En. zoo ieté- kon een geleerd man over zijn lippen laten komen. Lieve tijdl Misschien kwam bet er ook wel toe, dat in dé kerkbanken mannen en vrouwen door eflkaar moester zitten, 't Was niet goed te weten, waar 't nog heen ging, hetleek op niets tegenwoordig. Maar „de duivel 'al© me," als Erepel-Mons z'ia zondigen voet ooit weer in Gods 'uls zette, als dat gemaakt werd tot een tempel van onbe- 'oorlijheid. Want het gebruik dat in de L kerk de geslachten gescheiden waren, en de vrouwen links zaten en de mannen rechts .vair het middenpad, was tets, dat "in achting! en eero geweest en bewaard vwas an vaders en grootvadems trjd en van i eel. 't vromere Volk. 't Was een gebruik, ,dat betaanehjkheid, aanduidde en God den h .'eer tot een welhe'agen. was. t Wi® Weet, wlat' een van die ondeugende //jongens kon uit'atenl-Er waren er wel die vol dartelen last zaten, -en dron- ,ken kon er ook wel eens een. rijjh. Ea 't /as'* pok niet, 'zooals -'t, be'oprt, broek ©n lïokslak naast elkaar te zetten, Bat/kon offensief behoort ook de voordurende be schieting van Lens en andere plaatsen ach ter ons front en niet minder de toene mende levendigheid der vliegers Ook de onrust, die men verder noordelijk hij de Engelschen waarneemt de mijnen ontplof fingen by Hulluch en het,in het oog vat tend druk werken met patrouilles, wijzen in deze richting. Of dit alles reeds voorbalen zijn van een nieuw groot offensief der Franschen en -Engelschen kan men moeilijk bepalen. Aan Duitsche zijde is men echter erop voorbereid. Van het Oostelijke front. Oostenrijksch iegerbericht Het Oostcnryfcsche hoofdkwartier meldde gistermiddag Tengevolge van het heldere weer heersch te gisteren aan het" geheele Oostelijke front levendige gesohutsactie. Ten NW. van Tamopol vielen de Rus sen m den nacht van Maandag op Dins dag een onzer voorui{geschoven infanlerie- steunpunten aan; tenslotte slaajgden zij erui tijdelijk daarin door te dringen; zij werden echter na korten tijd weder eruit verdreven. Russisch Iegerbericht. i De groote Russische generale staf meldt dd. gisteren: In de streek van Riga schoten de Duit- schers met grof geschut De Russische artil lerie beantwoordde het vuur met succes, In de stelling van Dunahuig is het kanon- en geweervuur iets levendiger dan gewoon lijk. i Een sterke afdeeling Duitsche verkenners trachtte tusscben Medmus- en het Dem- menmeèi de Russische verschansingen te naderen, maar werd door geweer-vuur teruggedreven. In Galidiê aan het front van de Midden- Strypa hadden een reeks schermutselingen plaats tusschen afdeelingen Russische en vijandelijke verkenners. In de streek yan Uscieszko poogde de vijand op te rukken van de rivier-overgan- gen uit; hij werd echter door het vuur der Russen teruggeslagen. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch iegerbericht. Geen nieuws. Italiaansch logerberi'dht. Tijdens de gebruikelijke geschu tgevechten hoeft onze artillerie den grooten Verbin dingsweg in het Drava-dat, in de buurt van Sillian, doeltreffend beschoten. Voorts heeft zij het trein verhoer van Caldonazzo naar liet Sugana-dal en San Pietro, ton Z.O. van Gtirz, verhinderd. Vijandelijke vliegtuigen hebben enkele lx>mmon op Bjorge en Castel Telvana, in het Sugana-dal, geworpen. De schade is zeer gerinlg. Tan het Balkanfront. 0 ostenrirks ch Iegerbericht. Er is niets bijzonders voorgevallen. Wederom een eiland bezet Havas meldt jvan KorfoeHet eiland Fano, (gelegen ten nooiden van Korfoe, is zonder tegenstand door de Franschen be zet. De koning van Bulgarije op reis. Koning Ferdinand is gisteravond in gezel-, schap van minister-president Radoslawof, den eppiqr-hevelhebbeir ;Sjekof, den hof- zondige begeerten opwelcken, de duikel kon dat by de reins ten, die nooit aan iets kwaads gedacht 'adden. We zijn allemaal zwhikke en onvolmaakte schepselen, kinid En zoo iets zou gebeuren in des 'eeren 'nis neen, do duivel 'ale me. *t Zou „Vader" en Prahi met gelukken de gewoon ten te veranderen. 0 ja, „Vader" vond, «lat er veel was, wat niet deugde. Hij had een en ander al met hen besproken Ze zochten te lang, eer -ze /t geld, )dat ze wilden offeren, te voorschijn brachten. Ze moesten 't niet zoo diep wegstoppen, dat ze er naar moesten graven in de onderste vip hun vier of vijf broeken. Het was geen goede gewoonte die voor het altaar te moeten losmaken, had Vaderge- zegcL 0 neen, ze moesten zeker onverschillig zijn voor hun zuur verdiend geld je, alleen maar om den dominee geen tijd te doen verliezen en te laat te doen komen voor hef middagmaal, 'ij was toch niet zoouit- ge'ongerd! Onhebbelijk vond Vader het Van de brui- gems, als ze den ring, dien ze hun bruid aan 'den vinger wilden steken, 'moesten opdiepen uit den binnensten zak van de zevende broek, terwijl ze voor hef altaar stonden. Dat wil zeggen, als 't een rijke bruigom was. Met Vaders geduld, was 't' gauw uit, als hij daarop, moest slaan wach ten. En dus noemde hij' dat maar rondweg een; schandelijkegewoonte. i Je moetter me aerstjan- maarschaik generaal iWawof en een'klein militair gevolg |uit Sofia naar het Duitsche groote hoofdkwartier Vertrokken om een be zoek te brengen aan keizer Wilhelm. Daar na zal de koning den opperbevelhebber van het Oosfcenrijksoh Hongaaxsche leger aarts hertog Friednch (bezoeken. Na dit bezoek keercn Radoslawof en Sjekof terug naar Bulgarije, terwijl de koning zich met zijn gevolg naar (Koburg begeeft. Gedurende de afwezigheid des komings zal het regentschap worden waargenomen door den (ministerraad. In den Itaiikasns. Russisch jleger be richt Be Russische generale staf dieelt mede, dat de gevechten aan het front in den Kaukasus in het voordeel' van de Russen voortduren. t TurkschIegerbericht Aan het Kaukasus-front herhaalde de vijand den 6den Februari zijn aanvallen in verschillende sectoren op de Turksche stel lingen en de voorgeschoven posten, maar bereikte daarmede geen enkel resultaat. In het centrum deden de Turksche voor- geschoven afdeelingen een tegenaanvalr doodden meer (dan 300 Russen en namen ongeveer 40 man, onder wie twee officieren gevangen. i Ter Zee. In de Adriatische Zee. Officieel wordt uit Parijs gemeld: Er heeft in de Adriatische Zee een (ge vecht plaats gehad tusschen een Engelschen kruiser en een Franschen torpedojager, die. den terugtocht van het Servische leger dek ten, eenerzijds, en vier vijandelijke tor pedojagers anderzijds. Laatstgenoemden vluchtten. Een onderzeeër deed vergeefsche pogin gen om den kruiser to torpedeeren. In de Zwarte Zee. De Russische generale staf meldt: Op de Zwarte Zee hebben onze schepen met goed gevolg de Turksche stellingen in de kuststreek gebombardeerd. iBirj de kust van Anatolië hadden onze torpëdobooten een gevecht met een TTrk- sche kustbatterrj, die'haar geen schade toe bracht,, en werden zij zonder succes door een Turksche duikboot aangevallen. Een eskader v,an onze watervliegtuigen heeft met behulp van bommen een aanval gedaan op een groot stoomschip, dat voor de kade van Soengoeldak lag. De duikboot- en mijneaoorlog. Volgons een Lloyds bericht is het En- gelsche stoomschip „Argo" gezonken en is daarbij één persoon om het leven ge komen. (Welk' stoomschip „Argo" hier bedoeld wordt, is niet urt te maken, er zijn n.l. zeven Engelsche schepen van dien naam in de vaart Red.) Diverse berichten. Vereen. Staten en Duitschlantd. 1 Uit NeW-York wordt geseind: Iiooge regeerings-ambtenaren hebben den Vertegenwoordiger van de „Associated Press" te Washington, gemachtigd tot de volgende verklaring: „De Vereenigde Staten en Duitschland zijn tot volkomen overeen stemming geraakt". dj ge menschen (kunnen doen! En Vader vond- ook, dat er niet ge- 'uild moest worden, als ze iemand naar hét graf brachten, 't Was een onwijs en 'eidenseh gebruik, zei 'ij, dat de 'uilsters rondom de kist zaten in dj boot enka- mmteeiden.' als ze voorbij de huizen van mircu Ywrcii tic üüuuiöïk *uax fcxrk- 'oeden zwaaiden als een afscheidsgroet aan den overledene, dien ze begroeven. Was dat nu iets om kwaad van te zog gen? Als die vrouwen er voor betaald ■werden, dan mochten ze 'uilen en zoo veel misbaar maken ais ze maar kon. Dat be'oefden ze toch „Vader" niet eerst té vragen. En zouden dé buren te weten komen, hoe goed de overledene geweest was en hóe zijn gemis betreurd werd door de ach tergeblevenen, als ze geen geween en ge klaag hooiden en geen huilsters zagen ron dom de kist? Was dat dan een mooie begrafenis? Ach, al die drukte van den predikaat was maar „dwaas'eid en onzin." Doch tegenwoordig is er .niet anders dan dwaas 'eid onzin en dwaasheid. En waar lag d© schuld? Enkel bij al dat 'elsche nieuwe dat ze uitvonden. Zoo echt een aanmati ging vpdr God den 'eer en duivelswerk. De zondige schepselen hier benoden saach- ten dat ze knappe kerels waren.' Ze dach ten den grooten Vader,te kunnen over treffen.'Ja, ja, ja, wie zulten we! zien waar - 't op uitloopt- Dd 'eer laat niet 'mpt* -ztohl jspotteft al is geduldig en BINNENLAND. Hofberichten. Heden zal' Z. K. H. «ie Prins der Neder landen, als voorzitter van het Nederland- sche Roode Kruis, ook een bezoek brengen aan de noed-zidkeninrichtingen, opgericht in verband met den watersnood in Noord- Holland: te .Purmerend, Wormerveer en Uitgeest. j Gezantschap van Noorwegen. De „Kolnische jZeitung" verneemt uit Christiania, «iat ün het Storting van ver schillende zijden, ook door de regeering, wenschelijkheid betoogd weid vat. de in stelling van een gezantschap voor Noor wegen in Den Haag. De gewone audiënties van de ministers van justitie en van staat, minister van bin- nenlandsche zaken, zullen Zaterdag as. niet plaats hebben. 1 De Telegraaf. De „Nieuwe Courant" schrijft: In het zoogenaamde verdedigings-artikel van „De Telegraaf" (voorkomende in haar Avondblad van Zaterdag jl.) leest meno.m. ten bewyz© van het i befaamde anti- smiokkelbureau: „Met de militaire bewaking wordt bet thans eindelijk! zoowat overal ernst, en" in een vereerend schrijven dankt de opperbevel - hebber van onze land- en zeemacht den heer Heldert voor zijn optreden in 't be lang der natie." En iets verder in hetzelfde geschrift: „Over de felicitaties van generaal Snijders spréken we reeds." Het is ons met zekerheid bekend, dat ook deze mededeelïngen leugens zijn en dat van de zijde van den opperbevelhebber aan Holdert nimmer eenige lof is toegezwaaid of hulde'betuigd. Financieel clenwt. De koers voor de postwissels naar Enge land bedraagt van 8 dezter af, tot nader bericht, 1 if 11.40 en naar Frankrijk 100 fres. r~ £41.50. Dir. bel., Inroerr. en Ace. Bij .Kon. besluit ,van 5 dezer zijn be noemd: i tot ontvanger dir. .belast. invoerr. en ace. te Wageningen, jW. P. Cu van Heuven, ontv. dJerzelfde middelen ,le Groesbeek; tot ontv. dir. belast, en ace. te Roosen daal, C. F. VG. Beekman, ontv. dierzelfde middelee te Oisterwïjk tot ontv. dir. (belast, en ace. te IJzen- dijke, J. de (Vroom, ontv. dir. belast., in- voe-rr. en aca jte Sluis; tot ontv. dir. jbelasl, mvoerr. en aca te '«Hertogenbosch, L. Franken,pntv. invoerr. en ace. te jMaastricht. 1 Bij Kon. besluit tvan 7 dezer is, met in gang van 1 Maart, ,de ontv. dir. belast, en ace. F. A H. van leisel, te Appingedam, tijdelijk werkzaam gesteld ,aan die inspectie der dir. belast, (der 3de afa, te Rotterdam zijn, met ingang .van 1 Maart, de na te noemen ontvangers jetir. belast, en aca ontheven van het «beheer -van hunne tegen woordige kantoren en /tijdelijk werkzaam ge steld: l- ziet toegevend de dwaas'eden dermen schen aan. Er is iets «lat de dag des oordeels 'eet. Waeiht maar... wacht maar... Erepel-Mons kreeg een schok. Hjj'stoot te zijn neus tegen den rug van de bank Vóór ham. Hij ging Techtop zitten, droog de zijn oogen af en gluurde verlegen om zich. heen. Deksels! had hij1 niet zoolang zitten den ken aan al die gekheid, dat hij! moe was gewonden van al die gedachten en ingedut was. 0 slechte lijden, dat was toch te gek! Maar 't was gelukkig, dat niemand 't had gezien- En Mons keek nog eens onderzoekond rond, en begon in zijn verlegenheid aan zijn gezangboek te wriemelen. 1 Maar tnu was het gekke, dat hij geeu- HVen inoest. En dat «leed Ipj1 meestal hoor baar. En toen fluisterde Andries aanzijn oor: „Sliep je, Mons?" Toen boog Mons- zijn hoofdl diep voor over, wreef zijn oogen en geeuwde nog eens weer. 'En toen antwoordde h$: - „Bijna was ik weg geweest, 'ij is zoo warm!" „O ja, *t is raar er mee,'" zei Andries, „het hier van Nijs was zoo sterk van daag. Ik geloof, «lat er brandewijn in was." J i „Dat was er in," bekende Mons. „maar' ik 'oor nu gopd wat Vader zegt, is net 'rév aan de insp. /dir. belast, 2de afd. te Rotterdam, H A. Ankersmit te Wamel; aan de msp. dir. belast 4de afd. te Am sterdam, L' M J. Hoebens, ontv. dir. belast, en ace. te Horst. Ministerieele benoemingen, bevorderin gen, verplaatsingen enz. bij den dienst der directe belastingen: ■Benoemd ingang 1 Februari: ABloem, tot kommies te water bij de amib. rech. Ie afddaarvoor tijd. kommies te water. In gang 1 Maart- J. Ie Kluse, tot rijksklerk 3e kl. ten kr Zienkzee (tijd.), thans part. klerk aldaar, M. ,T. Handels, tot rijkskleik 3e kl. ter insp. Venlo (tijd.), thans part. klerk ten kantore Bjaarlo. Bevorderd ingang 1 Februari: J. H.L. Biruis, van njkskierk 3e kl. 6er directie Maas tricht (tijd tot rijksklerk 2e klasse ter insp. Gennep. Verplaatst: ingang 1 Februari: W, van Die, koium. 2e kl., van Munstergeleen naar Leerdam; A. H. Kers, id., van Werkendam naar R«xisendaal (b.)G. de Vries, id., van Etten naar Kaatsheuvel; J. G. Winterink, komm. 3e kl., van Ckaamnaar Oud-Gastel; Nr Kruit, kommies 2e ld., van Alphen (N.- B|.) naar Oisterwijk'; J. van Waarde, id-; A. Hollander, van Achtmaal naar Chaam; A. Nijssen, van Roosendaal (v.) naar Wouw; W, Jansen, van Wouw naar Roosendaal (v.); M. Huizing, van Eysden (g, en 1.) tijd. naar Heer tijd. Ingiang 16 Februari S. Hoekstra, adsp. verificateur, van Vhs- singen (h.) naar 's-Gravenhage (tijd.); G/ Buisman, komm. 2e kl., J. P. Guliger, koonm. Ie kl., 11 C. Haverkamp, komm. Ie kl., allen van Rotterdam (Sch, D.)naar Rotterdam (Gem. D.); J, Beberkooper, komm, 2e kl., van Vlaardingen naar Rotterdam (Gem. D.), J, Blijistra, kommies fe kl., van Grouw naar Rotterdam (Gem. D.); I. Bod- dery, kommies 2e kL, van Domburg naar Rotterdam (Gem. D.); T. v.d. Blunder, komm. 2e kl., van Stevens weert naar Dom burg; H. Wienka, komm. 3e kl., van Losser naar Nieuw Amsterdam; H. de Jong, komm 2e kl., van Locht iïaar Grouw; J. Nijboer, komm. 2e kl., van Geertruidenberg naar Roosendaal (b.). Ingang 1 Maart: H. W. F Zoetekkwnv, rykskL 3e kl., van insp. 's-Her- togenbosch le afd, na,ar insp. Amsterdam DJBt, 4e af«L; J. A. Schelling, ryksfcl. 3e kl., van insp, Venlo naar insp. 's-Hertogem hosch le afd.R. L Rozeboom, rijkski. 3e, kl., van insp. Rotterdam DjB. le afd. naar 's-Gravenhago D.Bi le kantoer; G. J. G. Verhagen, rijkskl. 2e kl., van kant Haar lem DJBi. naar insp, Rotterdam D.B. leafd- (tijd.); A. Veen, rijkskl, 3e kl., van kant;. Delft naar kant Haarlem D.Bc; H.-J- Kor- fage, assistent, van Glane naar Amsterdam; W. op 'tHof, komm. 2e kb, van Hezingen napr Glane; T. van der Meuten, komm. 2e kl., van Weerselo ngar Hezingen; W. Mul- dei, komm. 2e kl., ,van Smeermags miar 'tZandt; H. vjan der Weerd, komm. 2e kl., van Dajen naar Glanerbrugge. Ingang 1 Mei: A. C. A de Bilinde, komm. 2e kl., yan Willemstad naar Fijnaart. Ingetrokken veiplaatsingenG. Btosmah, kbmm. 2e kl,, van Retterdami (Sch D,) naar Schiedam; J. wan Dien, komm. le'kf., „Mis Mons, voor /vandaag is de .preek uit Vader ging juist van dm preekstoel af. 't Is gezang nommer yier 'oiudecd ze ven en taèlitig, dat jé op moet roeken." Aardappd-Mons begon té fejladeren in zijn gezangboek. Sommige Maden zaten vast op saar, en zijd handen waren stip yan het Hij sloeg naar achteren, sloeg /weer te-' rug naar voren maar nommer yier hon derd zeven en tachtig kon hjj vandaag in zjjn boek niet /vinden..,.. Na de godsdimstoefeniag Verspreidden de menschen. zioh en vormden groepjes om en bij'de kerk. Kennissen ontmoetten elkaar en praatten over be vischvangst en dien h«xu«x®st vroegen elkaar jut en waren prat op nieuws als op een beurs. - -Sommigen vonden een plaatsje ja 'de schaduw van den kerkmuur èn gingen daas" t zitten. De provianddoazen werden openge maakt, en infen begon aan "den Andries had een mooi plekje opgezocht m ©en hoek yian heit kerkhof. Dam maak- - te hij 't zich gemakkMijk met Guri en Olientje naast zich en fo^on te eten yan'/; het me^ebrachte. Met zijn ,grcotea. awarten nagel sdhiidfe. hij de gekookte aardappelmi. En het éene gedroogde rischje woor, het 'pndere /nai, .verdween in zijn maag.' [Hjtj smakte/réa' had het goedst «v.dW/' SCiHIIEDAMSCHE C0URA1T r ■w»» uvn ii - <wk moMooM Art/ir M A 7 M fa ~t ,v v v i vv i t r i,v T, JlltjlltlW. ïüH55es, wat uy dëü vungtai dag had ge daan. - a JL.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1