f De oorlog. 68*" Jaargang. Donderdag 10 Februari 1916. No. 15061 Andries van denTarafjord, ^4,«fsagf ^SH.W^ f #V Daze comant vcascitijat dagelijks, met uitzondering to Zoo- en Feestdagen. Brfjs pec kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 155, franco gar post fi. 1.65. jftijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afósaderisjfa} nummers 2 cent Abonnementen, wenden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten de» middfijgs vóór een aar aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven}. RrijB der Advertentiën: Van 16 regete fl. 092; iedere regel moer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjj innemen. Advertentiën h§ abonnement op voordeelige vpaqwjaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de aummera die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond1 verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den pry* van 40 oents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien de 2de alinea van art 228 der wet van den 29sten Juni 1851 (Staatsblad no. 85), regelende «le samenstelling, in richting en bevoegdheid der gemeentebe sturen; Gelet op de bepalingen der wet van den Ssten November 1815 (Staatsblad no. 51); Doen te weten: Dat alle schuldvorderi ngen ten laste dezer gemeente, het dienstjaar 1915 be treffende, vóór den eersten Juli aanstaan de moeten zijn ingediend, üaar zij, die vóór dien dag niet zijn ingekomen, zullen gehouden worden voor venaard. Wordende verder, wien zulks mocht aan gaan, hij deze dringend uitgenooaigd, ter bevordering eener geregelde administratie, alle vorderingen zoo spoedig mogelijk, en dus niet op het einde van den voren- staanden .termijn in te leveren. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den lOden Februari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, i M, L. HONNEBLAGE GRETE, De Secretaris V, SIGKENGA, leun i ssre ving. Inrichtingen welke gevaar, schade ol hinder knnnen veroorzaken. Burgemeester en jgSethouders SJan Schie dam; Gezien het verzoold van A. TïEMAN,om vergunning tot hot uitbreiden van zijn in richting voor het drogen van beschadigde goederen in de panden staande aan /do Hoofdstraat nos. 35, 35a en 37, kadaster Seed© L nos. 1440, 1441, 1442 en 1443/ door bijplaatsing van 4 cléctro motoren van gezamenlijk; 59 P.K. ter vervanging van 2 electromotoren, elk van 20 P.K. Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Doen te welen: dat voormeld verzoek met de bijlagen op de secretarie der gemeente is ter visio gefegd; dat op Donderdag1, den 24en Februari as., des voormiddags {en 11 to ure, ten raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen bet toestaan van dat verzoek in te brengen en die mondeling of ..schriftelijk toe te lichten; «lat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zakte mochten zijn ingekomen, ken nis kan worden genomenen t dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner een „stril" vertelling van JOHAN C. W. JUUHL. Uit het Noorsch vertaald door M. A. Z. leden zijn verschenen, ten einde him be zwaren mtendeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den lOen Februari 1916. la Burgemeester en Wethouders voornoemd, it Ia. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Duitsch legerbericht jKet Duitsche groot© hoofdkwartier meldde gistermorgen Ten Westen van Vimy bestormden onze troepen de eerste Fransche linie over 800 M. uitgestrektheidzij maakten meer dan 100 gevangenen en namen yijf mitrailleurs. Ten Z. der Soman© drongen de Fran- scben des avonds weer in een kleine Duit sche loopgraaf. In het Bois-du-Prëtre stortte oen door onze infanterie neergeschoten vijandelijk vliegtuig brandend neer; de beide avia- teurs waren dood. Fransch legerbericht Het officieel© Fransche communiqué van gistermiddag luidt: In Artois bleef de wederrijdsche ar tillerie in activiteit in «De buurt van hen- vel 140 aan den weg NeuvilleLa Folie. Gisterennamiddag laat deden de Duitschers twee zwaar geladen mijnen springen ten westen van La, Folie. Zij konden enkele loopgraafged«5elten, die door de mijnontploffing jvate^ vernield, binnendringen on eveneens plaagden rijer in, in do vlak achtergelegen loopgraaf te ko men, maar ze werden in den loop van den nacht door een aanval met handgra naten iveidrevm. Het gevecht duurt voort Ten feuiden van de Somme beschieting der fwederzjjdstih© loopgraven. In de Vo gezen Wederzijtische beschieting aan den Harlmaiutswrilerkópf. Aan hotoverige front was de nacht rustig. Engelschlegerbericht Het Bnsche hoofdkwartier jn Frankrijk meldde gisteren: Gisteravond hebben wij een mijn tot ont ploffing gebracht ten Zuiden van Fosse. 8. Na een gevecht hebben wij' «ten trech ter bezet De vijandelijk© artillerie fs in de weer geweest habij AuthuiUe. Loos en ten Noord oosten van Yperen. Onze artillerie heeft krachtig geantwoord en aanmerkelijke schade toegebracht aan de vijandelijke loopgraven In verband met de bewering in het of- ficaeele Duitsche benefit Van gisteren dat een vhegtuageskader dé spoorweggebouwen en het kamp van Popennghe 'heeft Aan gevallen, rij meegedeeld dat één. vijande lijk Vliegtuig 4 bommen nabij het stati on Van Boperinghe heeft geworpen, doch geen 'schade heeft aangericht Tan het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Het Duitsche groote hoofdkwartier meldde .gistermorgenj Kleine Russische aanvallen in de streek van Illoekst, jen N.W, van Dunaburg, en 11; i De plaats, die Andries voor zich had uitgekozen, lag eerst in de schaduw, maar nu was de zon zoover in bet westen ge komen, dat haar glans scherp in Andries' oogen stak. i Hij knipte tegen het licfot^ I Was dat'niet de dominee die daar liep? Ja zoo waar, dat was zijn lang© rug in de zW&rte toga biet de witte plooikraag. En het hoek met den gouden kelk enhet knus op den omslag drong hij in «te hand. Maar met wien was de dominee in ge zelschap. Duivels, was dat niet Prahlen z'n familie? En ze kwamen op «te plek af, waar Andries ;zat met Ivirouw en kind. „Deksels nog toe," mompeldeAndries en Zette z'n sshijtand ïn z'n lip, «lat het pijn' deed.Hét ging door zijn hoofd, «lat hij pas uit hét (godshuis kwam en nu zat op 'gewjjdfih-'gropd. - 'Hoe moest' hij' nu doen?Hij werd be-, op; z'n borst, en hij vergat zijn _©n zijn- aardappelen: -Met «ten groo- Vooruit zat hjj .maaï in.'ti zon- Kcht telstaren, r „Ja-ja-ja" hij knikte met z'n hoofd dat moest maar gewaagd worden. Er was niets aan te doen, als, hij zich uit de klem wilde redden. Amines stond op, veegde met zijn mouw zi'n mond af ©ja fluisterde Gun tets toe. Guri en «te jklerne meid verdwenen toen ten spoedigst© om den hoek van den kerk hofmuur. Andries slenterde nu, als was het heel toevallig, met rijn handen op den rug recht ,toe, recht aan, iden predikant en de Prahl- familre tegemoet. <i En teen hij ze tegenkwam, was zijn be groeting trouwhartig. Hij schudde ie«ter van de groote heeren lang de hand en begon m het breed© te praten over het hooien, de visch vangst en het weer en wat dies moer zij. En toen Prahl' vroeg, of hg er vast op kon rekenen, «lat {Andries den volgenden «lag bg hem izou komen maaien, stond het gezicht van Andries hijzonder zacht en be trouwbaar en de groote 'tand blonk zoq eerlijk in 't zonlicht, dat 'tver weg te zien was. i En toen zei hg'met zijn vriendelijkste stem, dat het wel gaan zou, zoowaar God de 'eer leven en gezondheid gaf. Wat zou hij .in 'shemels naam doen? Nu, er zOu wol wat op te vinden zijn, dat hij kon afzeggen <om „ziekte" en z'n eigen ;ooi in ('uis- kon 'alen en nog een 'aadje 'elpen, bf-„Vader".- Terwijl dit gesprek plaats vond, ,had Gun de Hein© Olina {uitgezonden met .het aard- legen de op 6 Fébr. door ons genomen veMwacM-positie aan den spoorweg Bri- irarreövSfejLLjachoiwitsji, wenden afgesla gen. j i Oostenrpksch legerbericht Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gisteren, dat er niets belangrijks is voorge vallen. i Russisch legexbericfKt De groote Russische generale staf meldde gisteren: l Levendig vuur op den linkervleugel Van den sector van Riga. Op verscheidene punten heeft ons ge schutvuur Duitsche werkploegen verstrooid en een hevige ontploffing veroorzaakt in de vijandelijke linies nabij den weg van Baldin. In den sector van de Buna tusschen Jacobstadt en Dunaburg en bij Dunaburg Stevig geschut- en geweervuur, waaraan over en weer ook de zware artillerie deel heeft genomen, voornamelijk aan weerszij den van jdem spoorweg naar Ponjewice. In Galicie heeft de vijand ten N.Wl van Tarnopol tegen (den sector GliadkiWorot- biewka met mijnen van zwaar kaliber ge worpen. Ten N.W. yan Zalescziky hébbén onze troepen Usziecko .bezet, en zijn tot don westelijken oever ,van den Dn jester doorge drongen. Ten Z.W. yan Zamoussin (aan den Dnjester, stroomafwaarts (Zalescziky; heeft de vijand ,een mijngang zoo onhandig laten springen, dat (do ontploffing een deel van rijn eigen ivexschansingen overhoop heeft geworpen. Ten Z.O. yan Zalescziky is als slacht offer van ;rijn plicht de priester Alexander Jarlowetsky gedood, ttoen hij met het kruis in de hand dooden en gewonden tot bij de versperringen van ,den vijand weghaalde. Strategische (spoorwegen.' Uit Gzemowitz wordt aan de „Berl. Lokal Anzi." geseind, dat Russische genie troepen onder .leiding van officieren sedert de laatste .wekten met koorts achtigen ijver werken aan het aanleggen van nieuwe spoorwegen in .Bessarabië. Achter het front is een sp<M>rweg aangelegd van Chotin naar Larga voor de aansluiting met de Odessa-Iijh, in .Podolié werden verscheiden spoorwegen naar Gahdë aangelegd en in Zuid-Bcssarabie werd met den aanleg van een .nieuwen spoorweg van Renitot Ismail langs de oevers van de Donau begonnen. Aan de nitbrei«ling van verschillende an dere lijnen wordt met groote kracht gewerkt Met deze spoorwegen, die gedeeltelijk reeds vóór het uitbreken van den oorlog geprojec teerd waren, .wordt door Rusland een zui ver strategisch doel beoogd. Van bet Balkanfront. (In Albanië. Het Oostenrijksche (hoofdkwartier meldde gisteren: De voorhoede yan de in Albanië operoerende Öostenr.-Hong. .troepen rijn de rivier ,Ismi overgetrokken, hébben het dorp (Praza en de heuvels ten N.W. daarvan bezet De vijand, bestaande uit overblijfselen yan Servische, troepen, Italiaansche aStteeüngen jen soldeniers van Essad pasja, hééft een gevecht vermeden en is in zuidelijke en Z.O. richting terug getrokken. Slechts bij de tfeztetfing van'het dorp Waijas ,(acht K.M. ten N.W. van Ti rana; is het tot een kort gevecht gekomen, waann do vijand is teruggeslagen. Onze vliegers hebben ,den laatstentjjd beiengeschenk voor tden predikant f „Denk er aan te vragen, of je vader dezte wéék niet bij dominee moet komen werken, nu ze gaan maaien," zei Guri en streelde haar dochtertje over den rug. f Olina vestigde haar heldere blauwe kij kertjes op het .vaalbleek©, sproetige gelaat ■van haar moeder.'' „Ja maar .vader heeft Prahl beloofd te komen," yei het kind. Ze had wel zoo veel begrepen van de afspraken tusschen Andries en den {winkelier, «lat ze dat wist „Dpe maar, alsof .je dat niet verstaan hebt, kind;-" fluisterde {Guri. „Maar «lan jok »ik." i Olientjo stond met {gebogen hoofd en haar vingers pinkten aan bet emmértje. „Geen nood voor jou, je vader maakt hét wel in orde.'.' t 4 ,,'t Is toch slecht «te liegent. Dat zégt de meeste- zoo goed als Prahl," bracht Olina mét {een zacht stemmetje verlegen in 't midden. Ze wou jdat liegen zoo graag van zich afschuiven. 'Scherp viel toen Guri uit: „Wal je nu doen wat je gevraagd wordt, dan is 'tjou gehuld als 'tvoor je vader verkeerd gaat Dat moet je bedenken," Maar op zachten jtoon ging ze voort: „Ga np liefje^ ga nu maar. En vraag 'of er niet een oud kieltje of een 'eindje voor kleine Niels {kan afvallen. Denk daar vooral han, kind, yeigeet het niet" T 1 'Ze moedigde haar (dochtertje 'aan met em vriendelijk knikje,- Toen de predikant (tets later in ggn. tuin herhaaldelijk' het legerkamp bij Duxazzo en Öe in de haven liggende Italiaansche stoomschepen öodtreffend met bommen be stookt (In Montenegro. Het Oostenrijks che .hoofdkwartier meldt: De toestand blijft volkomen rustig. De ontwapening is voltooid Dlrerse bericïiten. De „Appam". Reuter seint uit Washington, dat graaf Bemstorff minister Lansing een officteel verzoek van de Duitsche regeering heeft overhandigd, waarin de regeenng derVer- eenigde Staten, op grond, der bepalingen van het Prnisisch-Amerikaansche Verdrag verzocht wordt «ie „Appam", voor onbe- paalden tijd. in de Amerikaansche waterpa te laten blijven. Nieuweluchtaanva! op Engeland. Hét Britsch© ministerie Van oorlog be richt dd gisteren: Hedenmiddag te 3 uur 30 naderden twee Duitsche hydroplanes «le kust van Kent «sa lieten eenige minuten later drie bom men vallen aan de buitenste grens van Ramsgate en vier bommen bij de school van Broadstairs, waarvan er drie ontplof ten. t Er werd geen andere schade veroorzaakt, dan dat eenige glazen sprongen. Generaal Smuts. Generaal Smith-Domen hoeft om gezond heidsredenen het bevel over de troepen in Oost-Afnka neergelegd Generaal Smuts, Zufld-Afrikaaasoh. mmister van landsverde diging, treedt op Sn zijn plaats. Koning Fer din an d in bo t hoofdkwartier. Koning Ferdinand van Bulgarije is voor een verblijf van eenige dagen in het Duit sche groote hoofdkwartier aangekomen. In rijn gevolg bevonden zich de ministers Ra .doslawpf en Jekof, 'Tot bet houden eener bespreking begaven zich ook de Rijkskanselieren de Duits«dic staatsssecretalis van buitenlandsche zaken naar het hoofdkwartier. Duitschland en de vrede. Volgens een Havas-bericht uit Tokio heeft minister-president Okuma verklaard, dat Duitschland ook aan Rusland «ren voorstel tot sluiting van een afzonderleken vrede had gedaan, maar dat dit voorstel ook van Russische zjjde van de hand was ge wezen. (Bjriand naar Italië. De Fransch© minister-president iBlriand en minister Bourgeois, zjjn, gistermorgen met den onderstaatssecretaris Thomas de Ma garie en de generaals Belle en Dumezil naar Italië vertrokken. Naar aanleiding van deze reis schrijft de „Petit tParisien": „Wanneer 'iBjiiand, Bourgeois en Thomas de werkelijke soli dariteit en de eenheid van optreden weten te bewerken, «lie de Waarborgen zjjnvoor een spoedige overwinning, dan zal hun reis naar Rome het allerbeste gevolg hebben.". Spoor w;egjcaof.enen.tie. De Midden-Europeescbe spoorwegeonfe rentte, dj.e te Weenen is bijeenge komen, is gisteren de besprekingen begonnen. Aan de conferentie nemen o.a. deel vertegenwoordigers nit Bulgarije, Denemarken, Nederland, Noorwegen, Zwe den, Zwitserland, en Turkije. De Oostenrijksche minister voor het spoorwegwezen Forster hield een iwel- komstredé, waann hij verklaarde, dat een vooruitziende verkeerspelitiek van deheu- gelgke kenteekenen van een door den oor log met belemmerde herleving van de oude, krachtige Iretiekkingen gebruik zal weten te maken. Een zoodanige politiek zal trach ten nog te midden van den oorlog den bodem voor te bereiden, waarop de ver- sterking van de economische en cultureel© Intrekkingen, die men van de toekomst verwacht, zich zal ontwikkelen. BINNENLAND. Eerste Kamer. De Eerste Kamer is bijeengeroepen Dins dag 15 dézer, des avonds 8 Va uur. stond, hoorde hij {peuteren aan het hek. Een groote witte /vrouwenhoofddoekk, met een Hein bleek gezichtje er onder uitidj kend kwam tusschen (de heesters te voor schjjn. i De dominee lachte. „O, ben jij dat, Olina?" zei hjj min zaam. Olientjo stond met (gebogen hoofd, op haar witte wangetjes (kwam wat kleur door verlegenheid. - t „Daar," zei ze, (en stak „Vader" haar emmertje toe. j Hg lichtte hét jdsfeel op. ,jNeen, wat zie (ik aardbeien 1" riep de dominee prettig pierrast. t - „Dj© zijn voor j,,Vader" van mijn moe der," fluisterde het (kind bedeesd. „Maar zgh zejal rijp, lieve Mnd?" De dominee nam (pen van de aardbeien Op. Ir Toen gluurde een (paar blauwe kijkertjes half bang naar (hem op: „Rjjp? „Vader" fan jze zuigen, ze zijn ztoo zacht als smodder." 1 En toen ziei Olina 't leugenachtige lesje op, Zooals haarfmoeder 'thaar had geleerd. 1 t j i UI- t .1 Reis naar de stad. t ii i Het was op (Z'n best* drie Uur in den morgen, toén Andries jen de Héine Olina al. in ne-boot *aan de riemen zaten, il Hét wjooi friséb, JOW te middeüpacèt wSs Tweede1 Earner-verkiezing Apeldoorn. Gisteren heeft te Amersfoort de centrale anti-revolutionnaire kiesvereeniging in bet district Apeldoorn vergaderd ter bespre king van de aanstaande Kamerverkiezing. Gemeld wordt, dat na langdurige en levendige discussie werd besloten om op grond van bet nog bindende art. ,9 van het electoraal accoord van 1913 voor dit maal den candadoat der Chris.-historischen te steunen onder nadrukkelijke verklaring, dat men rich voor 1917 algeheele vrijheid van handelen voorbehield. V Naar men ons mededeelt, komt op de groslijsten van de verschillende kiesver- eenigingen in het Kamerdistrict Apeldoorn alleen voor de heer J. Esmeijer te Apel doorn, de candidaat der Vrijzinnige partij in 1913. Zondag a.s. zal door het bestuur der centrale vrijzinnige kiesvereenigingen in het «district de caiïdidatnur definitief wor den vastgessteld. Zendagiruit b(j F. en T. Blijkens het verslag van een onderhoud met den directeur-generaal der pos tergen en telegrafie, in „De Adsistent", orgaan van den Bond ya,n Adsistenten der Poste rijen en Telegrafie, ligt het in het voor-'* nemen, een gemengde commissie te be noemen om van ad,vfes te dienen in zake verbetering aan te brengen in den Zondags dienst, ter bevordering van Zondagsrust De Telegraaf. In „De Telegraaf" van 7 dezer .wordt te kennen gegeven, «lat de'regeenng den chef van den douano-recherehedienst ,naar den heer Holdert zou hebben gezonden met het vriendelijk» verzoek, met hem samien te mogen werken. Naar men. ons meldt, is «Irt geheel, pn- juist Een hoofdambtenaar der invoerrech ten en 'accijnzen, die 'bg het opsporen ivan uitvoerfraude gehinderd werd door ontij dige berichten in „De. Telegraaf", heeft gemeend zich tot den heer Holdert "te A moeten wenden, ten einde zoo mogelijk te 4 «-1 de wind. naar ;het noorden getoopén, dus was er hoop, jdat het helder Zou, worden!,- later op den jdag. Toch sow het ejan bed© toer zgn, «iacht (Andries. Heel erg was jhet niet, als zo maar .eerst den Tarafjord uit yaren en goed Ou well voorbjj' de Klip, jdie 'elsche plaats, waar ge- woonlijk sterke branding ptond. Dp wind was in z'oover (wést, dat als m da.te voor bij waren, het (recht toe redht ayé naar de stad kon gaan. j i Staar eer zo poover kwanten, zou het een harde toer zijn. jDp stroom;, rlie uit den fjord liep, was sterk sn hun viscihkist tot aan den rand to© vol jen zwaar om meegtelvlot te wor den. Vlak langs ;'t land met gelijke vaste1 plagen, zöo dichtbij, (da-t z» de' riemén^ juist nog vrij (uit koudon slaan, zonder te/f? sdooten, dat gyig jWel, maar if «1» taud- [Minten moesten ze jkyachtig aanzétten. jDje boot stond recht overeind tegen don stroom. op. Ze kwam (bijna niet van de plaats, 'v-1? Andries beek tussctoenbride joeas r<^r jbiet oosten, of de jiag nog'niet aanbrak. In Péto. flauwe streep was jdti» al te merken .boven" -;: bet kal© rotsgesteente. Ra «x>k lette nauwkeurig op den (wind. Hrj loerde ear op»"-' of er geen gelegenheid zou ?ijn em zeiltjeS op te zetten. (Zooals bet nuging, z) -- zo misschien niet (vroeg genoeg' in komen; acht uur, dat was al de laatste I als z» ©en goede plaats op de marid; trggen, eer de jandere vjsschers. hrm'NóérS waren» tl T - v, It r\ -""* T? -S J t«. SCHIEDAMSCHE COURANT t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1