De oorlog. 68"" Jaargang. Vrijdag 11 Februari 1916. No. 15062 rl- ■:Jp Andries van dep Tarafjord, 1^mm mm mws&m Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdageo. Pïijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen ft 1.25, franco gar post fl. 1-65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 oenl Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. A'dvertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een aur aan het Bureau beaorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. HL (hoek Korte Haven). Ergs der Ad verUntiën: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere régel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- eri Zaterdagavond' verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling min het Bureau te voldoen. 'Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Per KG. i een. „stril" vertelling van A JOHAN C. \W,JÜUHL. r/Uit het Noorsch vertaald door M. A. Z. Éi I 12) v. ij/ .Olina zou big jzijn als £e er 'waren. Zo had hóóp op stadsgébak.'als haar trader wat, geld in 't schopvat jhad gekregen voor die .mooie visc'h. Ze jhad in de.laatste wtaéfc niet veol' éten gehad. jNog proefde, ze de kleine j/Vischjes,die haar moeder dein vórigèn avond had gekookt. ;Ze haddc^. er haHvor-' ./rotte, kleine aardappeltjes ;bij gegeten, die /aó'in oen hoek van den buitengang had ivm- .den.liggen; het iwas de moeite met waard geweest, dat Jdeine jzöodje vischjcs, die al {half dood in ïlnet lagen, mee naar de stad •/te sleepen. Maar gort noch koffie had zo in haar mond gehad,'jen geon droppjeli melk- in langen tijd. *L §{i/Ze' haddén/aanhbud^ genoéid en An- dries'. Hein© .watergrijïzie oogetn 'hadden zoo H eindeloos veeltoeren getuiïcd en gegluurd '"X naar: dén dageiaadjen dén w'ind, 'datjhg fteh y (laatste dacht; dat yse "t maar eens moesten proheeren. ^^Ze;jTOieideTi;:0ev jbóöt{jiaar een Bocht eh M^iréttenodaari het jtfw^-bruine '^1' óp. Het. %5:hM ivahibovm'm^ van" Onderen. MeHtemvah' Politie. Te Scbiiedami kfuaaen geplaatst Worden vier agenten van po.litie 2e klasse, voorloopig voor een proeftijd van één jaar, op een jaarwedde van f725, uniform en 12 per jaar voor schoeisel. 'Na drie jaar dienst kan de wedde worden verhoogd met f25, en na zes jaar dienst kan benoeming volgen tot agent van politie le klasse, op een jaarwedde van f800 met verhooging na drie en zes jaren als zoo danig telkens mèt f 50. Zij die in het bezit' zijn van het diploma met aan toeken ing van den Alg. Ned. PoL Bpnd, waarvoor een toelage van f30 per jaar wordt .verleend, genieten bij overigens gelijke geschiktheid de voorkeur. Sollicitanten, niet ouder dan 30 jaren, met flinke gestalte en flink voorkomen, moeten zich, op een der werkdagen, tus- schen 1 en 2 uur 's namiddags in persoon met een eigenhandig geschreven verzoek schrift en hunne papieren aanmelden bij den Commissaris van Politie te Schiedam. Op brieven wordt geen acht geslagen. BUITENLAND. jaren was gebruikt jett 'ftikwjgls was op gelapt .1 1 Zoo gloed dan jde kleine, zWartge teerde boot voert over jhet blauwe water tusschen de grijze scheren jonder bet eerste lichten van den herfstmorgen, i De mast kraakte jen voor de boieg stond het' water hoog. JEn aan lijzijde schuimde hot tot de jtaiies,wanneer de boot onder windvlagen overhelde. t Olina zat .op.de middehbant met baar rug tegen den mast ;Ze had haar rok; ovtar haar hoofd getrokken; nadat jze zich. zoo ,in 't zAveet had geroeid, jwerd ze rillerig. Andries zat op jd© achterbank1. Hij hield het roerstevig ivast en lette goed', op, j dat do boot niet )op een schtóer liepv Het begon op -,te. klaren. De lucht w-erd Mauw, en dewitte wolken verdwenen meer en- meer .uitihet gezicht.. Het was een harde noordenwind ge-worden mot ongeüjik» vla gen. Men moest goed oppassen, want het kon licht verkeerd gaan. klaar prachtig ging het, hoor. j Zo zeilden voorbij j,,Stadmansbeig", een steile roodbruine rotswand, jwaar het zleer diep was. 1 ,i Daar lagen in tUAR fijne lichtgéschildeade booten met de blauwe verechansingsxanden en de zes poeigaten, de opkoopers op het scherenvolkje te wachten, j V-.':"V-K Ze .riepen en jwenkten Andries en lieten een, boskrakelingen jzien. En1 (het groen, geverfde tonnetje met jenever hielden., ae- ;VCTloildcendan fo J - ^.iheeh^Apdries'^ idoin^'dat Tan het Westelijke .front. Fransch legerhericht Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: In/Altais, wordt het artilleriegevecht voortgezet van de hoogte 119 tot den weg NeuvilloThélus. Een aanval met hand granaten heeft de Fran schen in staat ge steld do Duitscbers te verjagen uiteonige stukken loopgraaf, ten westen van La Folie door hen bezet B)ij het vallen van den nacht hebben .de Duitschers tegen desteh ling der .Franschen- aan den weg Neuville La Folie een 'aanval gedaan, welke is afgeslagen. De Duitschers konden slechts vasten jvoet krijgen in oen der door mijn- ontploffingen ontstane trechters, welke de Franschen vroeger op hen hadden ver overd. Ten {zuiden van de Sommo hebben de Franschen -in den loop van kleine gevech ten öp den 8sten on 9den dezer een vijf tigtal gevangenen gemaakt, terwijl zij bo vendien twee machinegeweren en oen re volver-kanon (hebben genomen, Overigens niets bizondiers. Van het Oostelijke front. Oostenrjjksch legerhericht. Het Oostenrijksclie hoofdkwartier meldde gistermiiddag': In Wplhynië jen op het Oost-Galidsdhe front heeft de vijand gisteren onzie voor posten hevig aangevallen. Bijhet leger van aartshertog Jozef .Fer dinand zijn herhaaldelijk op verscheidetno punten verkennings-afdeelingen, tot een hij zich op jdie manier 'liet vangen. Hij was mans genoeg zélf aijh visoh aan de maakt te brengen, zonder gat de opkooper hem- .behoefde té bedri-egén. fin voor een krans van krakelingen en teen. slok stérken drank hem zijn vangst eou afpingelen, als lpj eten ■slok te -veel op had. Andries wuifde terug ten vergenoegd met zign ihófe-ktand.tegen dé be manning van die prachtig geschilderde boo ten. „Ja-gezondheid, drinkt jelfui zelf maar véél', 'tis jelui' gegund. Er, is sterke drank genoeg in do. stad en 'oop|en krake lingen." 1 Ze' voeren door jeon doorgang langs een hooge, recht opgaande pots, die hen be schutte tegen den (wind. Hier. was hét tstil'. Het rieil begon slap té hangen en de p-aart verminderde. Andries vond, dat jhij. de gelegenheid moest waarnemen. Dus hiéM hg- met zijn arm het roer jtegen én fiocht in zijh broMi- rak- naar zgn /tabak".i.'/ ./-'"ï"- Ttaar.'iscihiet opeens jeetn rukwind' uit, hét vaartuig scheert, de* Jzteo spoélt over dé reeling. Dé boot ,l]èlt 'op Z0 eri rust oen poós op het Eèil, dat óp hét watervlak ligt Andries en Olina pakken ieder equ van dé lussen waardoor de rooiriemén gestoken werdén en daaraan (blijven ze hangen in het water. Geen van jbeiden zlegt oen* woord. Het .zeil wordt jdooriiat én zïukt onder hét watervlak. De boot jkantelt V;j v jNu 'slaat Andries gijri. grootZweedsch mes in do jkiel1 cn krabbelt tegen het .omgo' bataljon sterk j— tegen onze verdedigings linie opgemerkt (Vooral in den sector van het 14e reg. infanterie uit Opper-Oosten- rgk is het tot hevige voorposten-gevech ten gekomen, die ook vannacht hebben voortgeduurd en ten slotte met de volko men verdrijving van den vijand zijn ge ëindigd. Voor oen verschansing waar de gevechten uiterst fel waren geweest, 'zijn ongeveer 200 lijken van Russen geteld. Wij hebben vele gevangenen' gemaakt. Ook ten N.W. van Tamopol zijn van nacht verwoede voorpostgevechten gele verd. De Russen overvielen hier nogmaals de reeds in een der laatste berichten ge noemde schanszij zijn door een tegen aanval echter weer verdreven. Aan het Bessarabische front heeft Kroa tische landweer een Russisch bataljon uit een goed versterkte voorste stelling ver dreven en het op de hoofdstelling terug geworpen. Van het Balkanfront. De capitulatie van M.oya te n.e.gr o. Het „(Béd. Tagéblatt" verneemt uit het oorlogsperskwartior, dat de algemeene ont wapening der Montonegrijnen door de Oos tenrijkse!» militairen, nu in het geheele land'is doorgevoerd. Hierbij dient nadruk kelijk in het licht te worden gesteld, dat de ontwapening zonder eenigen tegenstand geschiedt, zelfs met bereidwillige mede werking der Montenegrgnen en dat in Mon tenegro volledige rust heerscht Dit in tegen spraak met de berichten, welke het tegen deel beweren. Het Sèrvische leger. Een Havas-telegram uit Salonik'i meldt: Het totale aantal van de tot dusver- overgebrachte Servische troepen bedraagt thans ruim' 100,000, .van wie 85.000 op Korfoe. 1 De vliegeraanslag op Engeland. D,e Duitsche lezing; Officieel werd gisteren uit Berlijn ge meld Gistermiddag hebben eenige van onze ma rinevliegtuigen bommen geworpen op de haven, fabrieken en kazernes van Rams- gate ten zuiden Van do Theemsmonding. De Engolsche. Het Bjritsche ooriogspiersbureau publiceert nieuwe bijzonderheden over den raid der Duitsche vliegtuigen. De eerste yliéger wierp bommen naar een tramwagen vol vrouwen en kinderen. De eerste bom viel op den weg, vlak achter den wagen. Hg ontplofte, maar veroorzaakte gelukkig geenpaniek, hoewel men den vlieger op groote hoogte zag rondkruisen. Nog drie bommen yielen in een naburig veld. Een tweede vlieger wierp een bóm pp een groote meisjesschool. De bom drong door het dak in de bovenverdieping, waar door de zoldering terecht kwam in een vertrek' waar kleine kinderen onderwezen Werden. Een kind werd aan den voet gé: Wond, een ander kroeg eveneens «verwon dingen. Nog, drie bommen vielen -brf de schiooL [Twee andere bommen vielen ia de buitenwijken der stad. Bjritsche vliegtuigen, dié ter vervolging ook haar. op Jde boot „Je móet je jvast 'ouden," zegt hij. Hét klinkt bedaaid;als een üagelnkscih beveL i Olina pakt het (heft van hét mes. Zoo zitten ze (dicht op elkaar opl de Mei, terwijli het water (gta hen heen spjoolt, De omgekeerde boot kan (ben nauwelijks dra gen. l 1 „Ik zie," roept Anxlries, k)idM do yisch- kaar en nog' aanhangt; dón is hét niet v. -.'' En z^pi oogSen knippen Wat vroolifker; „Zou hét voorraadiskistje er .ook nóg zijn? vraagt Dhbent-jé. „Dat willen we' 'open,- maar de roei- spanen zijn zeker Weg.' Dat wordt me een schade.'' i - Een half uurtje hadden zoo gedreven, toen Andries mompelde: „ik begin tego- lóoven, dat We naar dé Kjydnabocht drij- vaa; maar 't komt op den stroo-m. aan. 't. Zou me wat zgn, als 'we te laat (kwamen op de markt 'en 'ier bleven zitten."- De ergernis brandde in hem. - Olina gaf hierop geen antwóold. A Andries Hoek omis yan ter zijde /naar haar, Hg vond dat haar gezicht bleeker werd en - hij zag; dat' haar lappen bjjha biauw waren. %.'A, Z; - ,;IIeb je het koud?" vroeg hjf. - ■;j,„Aqh.:njee,.:: Mét érg."2 .De tanden: van ..het, kind ddapperdem -;i Je moet jé armen over' elkaar, (slaan." fs|| opstegen, konden de raiders niet inhalen, daar de?e zich overhaast terugtrokken.. Diverse berichten. Vereen. Staten en Duitschlahd. De Berlijnsche correspondent der „KöLnï- schc' Volkszcitung" meldt, dat.alle berich ten over bjj legging van het Lusitania-gii- schil officioelen grondslag missen. In be voegde kringen to Berlijn is noch over" een aanneming van de laatste Duitsche voorstellen, noch over een vooruitzicht op zoodanige aanneming door de Amerikaan- sche regeering, ©enig bericht ontvangen. De Duitsche gezant te Washington heeft sedert dé overbrenging van de laatste Duit sche voorstellen daaromtrent niets meege- deeld. Gewapende koopvaarders. Een uitvoerig telegram uit Weenen meldt; dat ook het Ooslenrijksch-Hongaarsche mi nisterie van buitenlandse!» zaken aan de vertegenwoordigers der neutrale staten te Weenen een .nota deed toekomen omtrent 'de bewapende handelsschepen. In hoofdzaak komt deze nota natuurlijk overeen met.de - Duitsche, waarnaar trouwens wordt ver- wezen. 1 Ook de Oostenrijksch-Hongaarsche strijd krachten ter zee hebben hevel ontvangen bewapende koopvaarders als oorlogvoeren den te behandelen. Dit bevel gaat in op 29 Februari' (in do Duitsche nota word alleen gezegd, dat een korte termijn zou worden toegestaan), ten einde den neutralen regeeringen gelegenheid te geven haar land- genooten te waarscliuwen. De inter-parlementaire - commissie. Reuter seint uit Parijs, dat de Fran.- sche sectie van de Engelsch-Fransche in ter-parlementaire commissie Woensdag j.l.: haar eerste vergadering heeft gehonden en het volgende bestuur lieeft gekozen: Clc- menccau, voorzitter; Pichon, Leyguos en Franklin-Bouillon, vice-voorzittersCochin,it penningmeester. j, De commissie treft voorbereidselen voor;; het bezoek der Engelschc leden, die van.: 21 tot 24 Februari te Parijs zulien verblij- ven. Op den 25slen zal te Bordeaux een, groote vergadering plaats hebben, waar.de Engelsche afgevaardigden zullen spreken/ over het Werk, dat Engeland sederthét begin van den oorlog heeft verricht'. De Belgen in Duitsch Oost-Afrika. Reuter seint uit Londen: - 1 Omtrent de samenwerking van de Belgen y met de Franschen en Engelschen in Afrika wordt gemeld, dat de Belgen dé grens ver-. dedigen over 500 mijlen, van noordelijk het' Kevumeer tot het zuiden van de Tanganjika. Zg dreven de Duitschers terug en brachten hun zware verliezen toe. De Belgen, drin gen nu Duitsch pósfc'AMka binnen. v BLSgENLAND» Onse marine. Blijkens bij departement van marine ontvangen bericht, -is Hr. Als, pantserseJiip, „Kortenaer", pndcr (beviel van den kapitein': „O ja, dat zou wél kunnen,- weet je.";; „Er kan wél iemand, komen, die ons, redit,'* ziei Olinana eenpoos.. Haar stem/fg was wél wat bevjerig. „Wezjjn yer van mensapen og deze plek," was 't antwoord /van. haar vjader. „Er kan wel' iemand komen in eeiiroei-. boot." Andries keek naar 't land; kreeg meer móedt - A-'-ri „Wacht nu, schat, nu zal je zién."' - Ze waren om de punt .van de Kjydna-/ bocht gekoanen. Andries möende te mer ken dat de. stroom sterk landwaarts, lieg. En de wind was ook gunstig. Het land' komt dichiterbijl En nu w e t' Andries, 'dat zijn béréKé-|g' ning goed is" geweest; blaar de bocht beeft, eenlang/ondiepf^W strand, en de mast van hét '.bootje den-grond, eer het nog tot aan den- loeder: was' gedreven. v, t A I^an - helpt trékken. i 'h Andries gaat van de bóót; afën Olina;aan. land. - Hjj waadt weer terug, sfcrat ;tot' V borst in't water; (woelt in hét- hokjé, do •vanglijn wordt gebóigden en krij^tjjiié;^ beiden, aan dié Rjh dé bjoot op hetïstciridlj" te trekken, 'nadat maist eh;.: zéfl iiiiibl|liSi^^^®^'' W: ~M |i i SCHEEDAMSCHE COURANT De Burgemeester van Schiedam maakt be kend, dat, behoudens nadere wijziging, in do maand Februari voor de artikelen, in de lijst hieronder genoemd de volgende maximumprijzen zullen gelden: GROOTHANDELPRIJZEN. Regeeringstarwemeel (bij verkoop op meelkaart) Tarwebloem (gebuild inlandsch) Tarwemeel (ongebuild) Boter (bjj verpakking in wit fust van 50 K.G.) Boter (bij verpakking in wit fust van 25 K.G.) Boter (bij verpakking in Delftsch of Leidsch fust van 20 K.G.j Boter (bij verpakking in Delftsch of Leidsch. fust van 10 K.G.) Volvette Mei-, Zomer., Goudsch© en Edammerkaas met Rjjksmerk Volvette Mei-, Zomer., Goudsch© en Edammerkaas Volvette September-, Octoberkaas met Rjjksmerk Volvette September-, Octoberkaas met Rijksmerk Mei-, Zomerkaas 40 .(Edammer en Goudsch model) September-,'Octoberkaas 40 (Edam mer en Goudsch modél) Volvette jong© Goudscho en Edammer kaas met Rijksmerk Volvette jongè Goudsch© on Edammer kaas Jonge kaas 40 ((Edammer en Goudsch model) Jonge kaas 30 (Edammer en, Goudsch model) Jonge kaas 20 -{- (Edammer en Goudsch model Jonge magere kaas Komijnekaas, in Leidsch of Delftsch model, met ten minste 12 pCt. vet in de .droge stof Nagelkaas -•:;>■/■ Rijst (Grofmiddel Bassein of Ran goon) lo hand-condities Rijst (Voorloop Bassein of Rangoon) le. hand-condities Rijst (Grof voorloop Bassein of Ran goon) le liand-condities Havermout Suiker (wilt© geraffineorde) Peekoffie Cichoreij Klein© schelvisch ■Wijting1' Kleine gul Klein© poon en pieterman Horsmakreel Kleine schol GROSSIERSPRIJZEN. Kleine schelvisch "Wijting -Kleine gul Kleine poon mi pieterman Horsmakreel Kleano schol - Per 100 K.G. f 13.50 19.25 16.50 Per K.G. 1 1.65 1.66 1.70 1.71 Per 50 K.G. 154.— 52.— „48.- 46.- „44.- „44— „*40— „38— 37— „30- „25— 15— „42— „18— „10.50 „11.25 11.75 Per 100 K.G. f22.50 51— 31— „26- Per 50 K.G. f 9— 7.50 f 0.22 „0.19 „0.28 „0.20 „0.16 „0.28 KLEINHANDELPR1JZEN. Per K.G. Regeeringsbrood (bij verkoop op brood kaart) f 0.12 Tarwe-waterbrood (gebuild) „0.23 Tarwe-waterbrood (gebuild) (gebakken onder rabbinaal toezicht) „0.24 Tarwebrood (ongebuild, bruinbrood) „0.20 Regeeringstarwemeel (bij verkoop op meelkaart) 0.14 Tarwebloem (gebuild, inlandsch) 0.25 Tarwemeel (ongebuild) „0.21 Per i/j.KG, Boter "f 0.92s Volvette Mei-, Zomer., Goudsche en Edammerkaas met Rjjksmerk 0.68 Volvette Mei-, Zomer., Goudsche- en - Edammerkaas 0.66 Volvette September-, Octoberkaas met Rijksmerk 0.60 yolvettc September-, Octoberkaas 0.58 Mei-,- Zomerkaas 40 -{- (Edammer en Goudsch model) „O.GO September-, Octoberkaas 40 -{- (Edam- -mer en Goudsch modél) „0.54 Volvette jongo Goudsche- en Edammer. kaas met Rjjksraerk - 0.50 Volvette jonge Goudsche- en Edammer. kaas 0.48 Jonge kaas 40 -{- (Edammer en Goudsch model) 0.46 Jonge kaas 30 -{- (Edammer en Goudsch model) t 0.37s Jonge kaas 20 -{• (Edammer en Goudsch model) 0.32s Jonge magere kaas (Edammer en model) 0.20 Komijnekaas, in Leidsch of Delftsch mo del, met ten minste 12 pCt. vet in droge' stof „0.55 Nage.lkaas „0.23 Rijst (grofmiddel 'Bassein of Rangoon) 0.12 Rgst (voorloop Bassein of Rangoon) 0.13 Rust (grof voorloop Bassein 4/ of Ran goon) „0114 Havermout (inlandsch) 0.14 Suiker (witte geraffineerde) - 0.27s Margarine (3) Kofho (Sangos gebrand) 0.62s Per 0.1 K.G. Peekoffie (in pakjes) f0.04 Cichorei (in pakjes) 0.03s Per KG. Zout f0.09 PerL Petroleum f0.ll Per KG. Kleine schelvisch f0.30 Wijting „0.27 Kleine gut 0.36 Kleine poon en pieterman „0.28 Horsmakreel „0.24 Kleine schol 0.36 (Deze prijzen hebben uitsluitend betrekking op 'de gewone kwaliteiten. De luso-sorbeerinj- gen, waarvoor in gewone tijden reeds veelhoo- gore prijzen worden betaald, blijven buiten aanmerking.) In verband met den wensch van denMinis- ler, dat deze prijzen slipt in acht zullen wor den genomen, wordt men dringend verzocht hij berekening van hóoger prijzen, daarmede den Voorzitter of een lid der Commissio van. ,-Con- trölo.op de toepassing der maximum-prjjzen der Levensmiddelen, in kennis te stelten: Leden- der Commissio zijn: Voorzitter; de heer A ZOETMULDER, Lange Haven 77, do heer A. P. S. SWARTJES, Viltastr. 105; de heer A. v. d. BERG, Hoogstraat 178b; do heer A. A. MARREVEE; Warande 32b. Mevr. G. A. KOOPALANS-DE KONING, Veen- lanlstraat; Mej. J. VERDIJSSELDONK—KOK, Dwarss£r.24; Mevr. M. HINGA1AN—DOBRERKE^ Oost- singel 42; Be heer H. J. BOS, Emmastraat 14; do heer J. DE RUITER, Oosterstraat 5, De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. Schiedam, 8 Februari 1916. a/its r.T/jy','.'''.-'óji'/.'y ■CS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1