De oorlog. 68°* Jaargang. Zaterdag 12 Februari 1916 No 15063 Eerste Blad. Andries van den Tarafjord, fa I] binnenland. stadsnieuws! mm® Deze courant verschijnt dagelijks, met uitsondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 oent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. 4 Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der AdvertentïSn: Ven 16 regels fL 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. i Intercommunale Telefoon No. 103. '4 r Openbare Vergadering, (art. 27e. der GezondheidswetJ van de Gezondheidscommissie op Dinsdag 15 Fe bruari a.s. des namiddags te 3J/2 uur, in hetgebouw van Gemeentewerken aan de Korte Haven alhier. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransch legerbericht. Het ofücieete Fransche communiqué van gistermiddag luidt: In den loop va nden nacht is mets bij zonders voorgevallen. Engelsch legerbericht. Het Britsche hoofdkwartier in Frankrijk meldt dd. gisteren Mijnonlploffingen op verschillende pun ten en geschutvuur bij Loos en Yperen Van het Oostelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gistermiddag De aanvallen van vijandelijke verken ningstroepen op het front van het leger van aartshertog Jozef Ferdinand, durep voort. Oostenrijksche detachementen sloe gen de Russen op alle punten' af. Voorposten van het Hongaarscne ïnfan- terie-regiment No 82 dreven eenige Russi sche compagnieën uiteen. Russisch legerbericht. De groote Russische generale staf meldde gistermiddag In den sector Riga, tusscben den grooten weg naar Mitau en de Dwma, had een leverdig artillerie-duel plaats. De Russische artillerie dreef op verschil lende punten ploegen arbeiders uiteen, Vijf werst ten zuidoosden van Ikskoel veroorzaakten de Russen twee ontploffingen ra een vijandelijke 'batterij. j In de streek van Illoekst lieten de- Rus sen een mijn springen onder een Duitsch blokhuis en bezetten den trechter. Een gedeelte van een Russisch regiment vernielde na een geslaagde verkenning in de streek ten zuiden van Lubtsja, de brug over de Njemen, die de vijand was begöm nen aan te leggen. 1 Bij Tsjemerin werden door een gecom bineerde actie van infanterie en artillerie, opnieuw twee opeenvolgende tegenaanval-' len, die de ^vijand na een voorbereiding door zware en lichte artillerie deed, af geslagen. i Iets zuidelijker deden de Russen eenige welgeslaagde verkenningen. In de streek van Tserbow poogde de - een „stril" vertelling van I JOHAN C. W. JUUHL. Uit het Noorsch vertaald door M. A. Z. 13; t i Andries loopt heen en weer, bezig met( eien en ander. Hij praat halfluid met zich/ zelf, half tegen zijn (toot. Die lag daar! op de steenen, glimmend zwart en nat,, als 'oen zeemonster, dat 'trotsch was op, de overwinning. Het was {net of die boot*, 4 van zwarte planken een levend wezen was, i 'n kameraad, die hem {Vete malen trouw?, "was geweest en waar bij op aan kon, als' het in moeilijkheid oen {spande." En dan die boot te ruilen voor dat plsrihe stoom schip!" dacht hp1. i Hij schudde zachtjes zijn hoofd, Zijagroo- v te hoektand' kwam te .voorschijn ondereen glimlach: „Een echt wondervwas het,kind! 'ingen niet allebei de paren roeiriemen nog .in, dp boot! Die 'roeispanen, waarover hij zbó in zorg' was geweest, dat ze een scha- depost zon wordenBehalve de beide platen en" de .beschilderde houten (voottraansdoos was er niet het (minste wjan waaide ver loren. De doos' was weg, gek. genoeg, maar die duivel','ate me/ kin.d, ze waren'er, vijand een hoogte, die hg verloren had, te heroveren. Hrj deed te dren einde een tegenaanval met een overmacht en steunde de actie deen een hevig artillerievuur. De Russen bleven echter in het bezit van de hoogte. Van bet Zuidelijke front. Oostenrjjksch legerbericht. Geen belangrijke gebeurtenissen. Italiaansch legerbericht. Aan de boven Chiazzo en in de sector van Santa Maria zijn kleine gevechten in ons voordeel afgeloopen In de streek van Gorz hebben wij de vijandelijke kampen doeltreffend beschoten Albanië. Oostenrijkschlegerbericht Onze troepen hebben den 9en dezer Ti rana en de hoogten tusschen Preza en Sjak (ton westen Van Tirana) bezet y In Mesopotamia. Engelsch legerbericht. Een verkenningsafdoeling, die op 7 Jan. terugkeerde naar Nasriyah, werd door Ara bieren overvallen. De verliezen der Engel- schen bedroegen in het geheel 373 mande vijand verloor meer dan 300 man aan dooden. Den 9en Januari werd een strafexpedi tie uitgezonden, deze viel de Arabieren on verhoeds aan en verwoestte vier dorpen. De verliezen der Engelschen waren zes man. Ter Zee. Het gevecht in de Noordzee. De Engelsche lezing van den in den nacht van 10 op 11' dezer gevoerden strijd op de Noordzee brengt den aard en omvang van hel gevecht tot heel wat bescheidener propor ties terug dan het relaas van den Duit schen mannestaf geneigd is te vestigen. Een Peutertelegram uit Londen meldt al thans Naar aanleiding van het bericht van den Duitschen mhrinestaf over het zeegevecht bij Doggersbank verklaart de admiraliteit: „de kruisers, bedoeld in het telegram uit Berlijn, waren vier mijnvegers, waarvan drie behouden zijn teruggekeerd." Vermoedelijk: is het gezonken schip de in 1914 Van stapel getoppen „Arabis", van 3273 ton, bohoorende pan de Flower Motor Ship Co, te Londen. t Diverse beriebten Gewapende koopvaarders. Reuter seint uit Washington: Verwacht wordt,* dat de negeeruig als gel volg (Van de Duitsche nota betreffende bes wapende koopvaarders, Amenkaansche on, derdanen zal waarschuwen niet met zulke schepen te reizen, aldus haar vroeger^ houding opgevende. De Fransche minis ter.s in Italië. De Fransche minister-president, Biriand, heeft gisteren te Rome met Sonnïno be raadslaagd. i x Pruis Colonna, de burgemeester van Rome, heeft bij de verwelkoming! van de Fransche missie op het. Kapitool vertrou-t wen betuigd ra de toekomst der Latijnsohe rassen en voldoening over de volstrekte een "gezindheid die ra de onvermijdelijke zege int hun verbond zal blijven bestaan 'Bjriand *«eft ra denzelfden zra ge antwoord. De „Comere deila Sera" schrijft, dat het bezoek van het hoofd der "Fransche regieeiing aan Italië geheel overeenkomt mof dat wat hij aan Engeland heeft gebracht De openbare meening wü ra dit bezoek meer dan ©en vorm zien Zij wenscht dat er ra alle opzichten overeenstemming zal Worden verkregen, zoowel op militair als op politiek' terrein. Koning Ferdinand v;an 'Bulgarije Koning Ferdinand heeft gisteren in het Duitsche hoofdkwartier afscheid genomen van den Duitschen keizer, na een bezoek, dat, volgens een bericht uit Berlijn, bui tengewoon bevredigend en goed verloopen is. Gistermiddag is de Bjulgaarsche koning aangekomen op de standplaats van den Oostenrijkisch-Hongaarschen opperbevelheb ber. De koning, die vergezeld was door minister-president Radoslawof, den opper bevelhebber Sjékof en een talrijk gevolg, werd aan het station ontvangen door den Ooetenrijtóschen opperbevelhebber veldmaar schalk aartshertog, den chef van den gene raten ptaf Gonraid V. Ilotzendorif, de bij het oppercommando gedetacheerde verte genwoordigers van het Duitsche léger en de voornaamste plaatselijke autoriteiten. Na een hartelijke begroeting werd het gevolg voorgesteld en daarna reed de ko ning: naasteden veldmaarschalk naar het paleis. De dichte, mensehenmemgte ra de stra ten juichte die vorsten levendig toe. AudlantlM. De gewone audiëntie van den minister van buitenlaadschc zaken zal Vrijdag a.s. met plaats hebben. toch beter afgekomen dan te verwachten was, 'oor!" En Andries begon zijn verschillend© bui- zetn uit te trekken en zijn vier jiroeken.' Hij liet het water uit zijn groote zee-, laarzen wiaglloopen en wrong rijd kousen1 uit Zoo staat hij half gekleed op de kale steenen zich warm te slaan. De bontge kleurde gebreide puntmuts op zijn ver warde haren knikt hiji dederen slag van* zijn armen. j In een van zijn broekzakken heeft hij? de bladtabak gevonden. 'Die is nat gewor den en smaakt zout.' Andries zet er zijn' tanden in, terwijl hij eens kijkt paar de, viscKkSaar. 1 f Die ligt wel behouden en behoorlijk tte". dekt tegen den rotswand. Een straal tabaksap .wendt met kracht uit f gespuwd.. God den 'eer -zij1 lof ,ea prijs,» ze waren, toch niet van allies beroofd. Mahr de kleine Olina zit ineengedoken, op een rotsblok.*Ze houdt haar 'gezichtje* in haar handen, bibbert en huilt, en haar, tanden klapperen.' „Waar bil je nou om?" v Andries doét haar schrikken door diet vraag. f „Ik whs zoo hang" komt er met een zacht bevend stemmetje. „'Ebben we,nu ttfd om bang te zijn? Je gaat immers naar jde stad on krijgt zoete koek. f- Op die belofte strijkt bet meisje glitn- Adro.eaat-generaal. Bij Kon. Besluit van 10 dezer is be noemd tot .advocaat-generaal bij het ge rechtshof te /s-Hertogenbosch mr. A. A, Cnopius, thans officier van justitie bij de arrondissements-rechtbank te Winschoten. PrUmrhoagtngr gedistilleerd. In een gisteravond in den Haag gehou den drukbezochte vergadering van. hande laren in gedistilleerd enz., is met algemeene stemmen besloten de prijzen van het ge distilleerd, tón gevolge van de enorme stij ging der grondstoffen, met ingang van Maan dag 14 Febr. a.s. met 10 ct per liter te verhoogen. Nederland «n de eorltf. Nederl. mail aangehouden. De post, welke zich aan boord bevond van hel >2 dezer van Amsterdam naar Zuid- Amerika vertrokken stoomschip „Gelria", is te Falmouth'aangehouden. lachend* 'haar arm o-vter baar blauwe kij kertjes. Maar ze is «vemioe, pn rillingen gaan door haar lichaam. Het was naar weer vond ze. De rok wondt nu {uitgetrokken. Ze Wringt dien uit en slaat hem herhaalde malen tegen den bergwand. t „Nu moeten we ons 'aasten en onze Hoeren weer aantrekken, opdat we aan komen vóór bet te laat is. Ik zie, dat de zon op de telling komt, j Hij kijkt naar de kon en .schiet zijn broek aan. Een poosje 'later Vaart de kleine zWarl- gefceende boot met een driekant zoal de Kjydnnbocht uit. Het zeil is nat En An dries vindt Ket onvoorzichtig het voluit op te zetten. Maar als ze nu den fioid van Ber gen invaren, laat hij de bramgdooide lap zich geheel ontplooien. Onderweg was ze al wat gedroogd. En het "zou schande zijn nu met een driekantje te zeilen," nude wind" niet balder blies dan .vandaag. Olina zat'te Kjjken naar de rij witte pakhuizen aan de Zandbocht. Sandviken1 was liet eerste, wat ze zag; toen ze om. dé „Kvarv"-punt2l heenkwamen. Ze kagen er zoo mooi en schoon uit, die pakhui zen, en schitterden in het zonnelicht en in de door den noordenwind' Zoo heldere 1) Sandviken, een vooaplaatsje noorde- delijk van Bergen. 2) Bij den ingang .van 'den Bergensfjord. Portland Cement Zooals bekend is, heeft de Duitsche re geering, evenals voor ijzer en aniline, nu ook een uitvoerverbod afgekondigd voor Portland cement Dientengevolge zijn alle contracten, die met Nederlandsche firma's waren aangegaan, geannuleerd. Evenals bij de reeds genoemde artikelen het geval is, ligt het ook niet in de bedoeling, den uit voer van Portland oement definitief tever bieden Men wil thans de contracten op rueuw aangaan, doch ijen overeen te ko men prijs vaststellen m Holiandscbo gul dens. Tot het vaststellen van dien, pnjs is gisteren te Berlijn een vergadering gehou den van cementfabnkanten. Deze verga dering was bijeen geroepen door deDuit- sche regeering, ten einde zoo mogelijk te komen tol een eenheidsprijs Dxt iseoh ter in deze vergadering met mogen geluk ken. De Duitsche regeering zal nu, na de verschillende partijen gehoord te hebben, zelf nader den prijs vaststellen. Jftnanefeel nieuws. De koers voor de postwissels naar Duitsehland bediaagt van 11 dezer af, tot nader bericht, 100 mark f46 Kerk en School- NED. HERV. KERK. De kerkeraad der Ned. Herv. kerk te Ben- nebroek heeft drie vrouWeli|ke leden dor gemeente benoemd tot armzusters, hierdoor uitvoering gevende aan de bepaling, die eenigen tijd geleden in bet reglement voor de diaconieën der Ned. Herv. kerk is op genomen, dat diakenen zich bij hun arbeid kunnen doen bijstaan door meerderjarige leden der gemeente, zoowel mannelijke als vrouwelijke. Plenoemd zijn mevr. Teixcira de Maltos van den Berch van Heemstede, te Vogelen zang; mej. Verschuur—de Boorder en mej. de wed. Plantingde Graaf, te Bennebroek. Bedankt voor het beroep te Delft ds. K. J. v. d. Berg, te Putten op de Veluwe. Beroepen te Beek-Elsloo ds A. Wl. Huiskamp, te Venlo. GEREF. KERK. B|eroepen (toez.) te Zevenhoven (Z.H-) ds. S. Huismans, te Anjum (Fr.); te Bleis- wijk ds. G. J. Kerkhof, te Oost- cn West- Souburg. Bedankt voor het beroep te Schoon oord, ds. van Houten, te Wykel; te Lefcker- kerk ds. Z. Hoek, te Zonnemaire. 1 CHRIST. GEREF. KERK. Bedankt (voor het beroep te Arnhem ds. J. Jongeleen, te Noordeloos, HOOGER ONDERWIJS. !B|ij Kon. Besluit vftn 8 dezer is benoemd tot gewoon hoogleeraar in de faculteit der wis- en .natuurkunde aan de rijks-universiteit te Leiden, om onderwijs te geven iii de wis kunde en de mechanica, dr. W, van der "VVoude, leeraax pan de hoogere burger school mot {vijf-jarigen cursus te Deventer. Universiteit te Leiden. Bevorderd tot doc tor in de rechtswetenschappen, op stellin gen, A. L'. van Blprnmenstem, geb>. en wo nende tè RotterdamRutger Jan SchinrmeL- perminck, goh. te Utrecht, wonende te Elle; com; tot doch in de Nea. letteren op proef schrift: „het geschil over het prinsdom lucht. En al de gebouwen langs den rots kant hadden vergulde oogen, die ver over den fjord schenen te kijken ,,'eél! tot aan het kleine lage "ais, west aan zee,"waar ze zelf woonde En ze hoorde een rollen 'en dreunen en stampen, dat haar deed denken aan de zee, als die woest was. Maar 't was toch een ander geluid. 'Het was, of ze ra oen vreemd land kwam. Nu kroeg ze het roode lichtbaken op „Skoltegrund" in 't oog, Olöentje was wel niet zoo dikwijls in Bergen geweest, maar ze wist, dat als zo bij het licht op den liavendam waren, ze in de stad waren aangekomen. En dus maakte ze een punt van haar rokje nat met wat (spoog en wreef daar mee haar vaalbleek gezicht, om schoon te worden, 't Gezichtje was nog een tint je witter dan. gewoonlijkL En terwijl ze zich geeuwend uitrekte op de roeibank, huiverde en bibberde ze. 't iWas akelig, als je kleeren aan je lijf moesten drogen. Maar het was prettig te weten, dat ze nu oen kom kokend heete koffie zou krij gen en lekker stadsgebak met suikèr er op. Dat had haar vader haar beloofd. Ze voeren het havenlicht voorbij en kwa men. op de «groote bocht -„Vaagen", waar omheen Bergen is gebouwd. h Wat was ier een vreeselijke drukte en lawaai! God vader 'mocht weten, waar ze zich in1 de stad al niet mee bezig 'iel- den. Er wanen alllerlei geluiden" en men Oranje in do jaren 16501660", mej. Joh. Math, Sernée, geb. te Breda. Universiteit te Leiden. Examen voor den Indischen rechterlijken dienst mr. A- A. J, de Neef. Gisteren zijn te Utrecht bevorderd tot landarts do hoerenJ. A. V, d. Linde, F. J. Joubert en L. M. Kobbers. Universiteit te Utrecht. Doet. examen rech ten de heer F. A Beunke. Nederl. Handels-Hoogeschool te Rotter dam. Examen liandelseconomie. Geslaagd de heer J. Bloemgarten. Universiteit van Amsterdam. Doctoraal examen in de rechtswetenschap, de hoeren J G. H Enderlein en F. Teurlings, Watersnood. Heden hebben wij een bedrag van f98.94V2 overgemaakt aan den secretaris van de Algemeene Watersnood Commissie, zijnde het totaal der bedragen dat ons daartoe door enkele personen en vereeni- gingen was ter hand gesteld. Yronwenkiesrecfat. De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht afd. SchiedamVlaardingen, houdt haar al gemeene jaarvergadering Dondterdagavond in het Volkshuis alhier. De agenda daar voor wordt medegedeeld in de desbetref fende advertentie in dit blad. In de godsdienstoefening der Afd. Schie dam van den Nederlandschen Protestan tenbond zal morgen als spreker optreden de heer J. H. W. Bisschop Boele, Re monstrant predikant te Groningen. Die heer J. Penning, organist bij de afid. Schiedam van den Ned. Protóstantenb., zal met welwillende jmedewerking van Mej. Marie Bakker, sopraan en Mej. Annie Rok- ker, pit, bedden leerlingen van den heer Frans Andréoli, op Dinsdag 22 Februari, een Iderkconoert geven, waarvan die op brengst zal' (dienen tot versterking van het fends voor een wijkgebouw. V Groote stadilncht. Voor de leden van „Kunst aan het Volk", trad gisteravond in Odéon op de Haagscb© Onderwijzers-tooneelvereeniging „H. O. Tv"' met het blijspel in 4 bedrijven van Kadel- berg: „Groote Stadslucht."-. Als steeds hieeft dit komische stuk ook, nu weer groot succes gehad, waartoe me dewerkte de goede vertolking door dit ge zelschap. Al Valt niet te ontkennen, dat het spel niet volmaakt was, deze Haagsche onder- wijzers hebben getoond vaardige dilettan ten te zijn, die goed spel hebben gegeven. In liet bizonder was dit het geval met Mar tin Schróder, den fabrikant, die zijn rol uit stekend behiéerschte. Ook was dit het geval bij mevrouw Grusius. i Biemard Gempe, die vrijwel den geheelem, avond op het tooneel was, waardoor hij een buitengewoon zlwlare taak te vervullen had, speelde wat veel op den souffleur, waardoor in zijn spel ^soms de vereisdhte hoorde alles tegelijk: hameren, fluiten en belllen en klappen, net alsof ze niets an ders te doen 'adden in die stad dan brui loft te 'ouden. Nu eens klonk het gedreun ivan de 'ijsch- mochines akelig groote dingen pp een van die 'ooge schepen, dan weer op een ander, terwijl witte damp in 'tge-' zicht woei van de menschen, die er .bij stonden. En in de groote overdekte schui ten, die „een dak 'adden net als een" "uis", liep het graan langs diepe goten. En zooveel kisten en tonnen en witte meel zakken werden overgeladen in de schui ten, dat er geen einde pan kwam. De kleine* Olina vroeg zich verwonderd pf, wat er wel/in al die zware tókten zou zijn. Waren1:'hét broaden of koeken?'Dan werd er veel" gegeten in de stad. En on begrijpelijk veel menschen waren er ze-; ker, zooveel als er was, t dat ze noodig 'adden. En zooveel tonnen* en ivaten ooiki Haring was er in sommige -van die ton-,, netjes, zooveel verstand bad ze ,or wol van. Maar die verbazend groote mtea wonder, o wonder, daar kon toch geen sterke drank ia zijn? Dan zon de 'ede stad dronken worden. Dat de stadsmeascihen raar konden doen, fwist, ze wd "uit al wat ze daar al van. gezien en ondervon den bad,' en dat hadden baar vader en/f moeder ook dikwijls gezegd, maar zóó xator dan. moest ze ze eerst zien neervallen 'op .straat 4 ï»r i Wordt* vervolgd). e if. «.if, Stiff v* JlS, A J» y -W ^tï y,» SCHIEDitMSCHE COURANT WT'' U\ f id fori t K. >Vd 1 ■r""" +3- 1 A ui". f 7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1