I De oorlog. 68"* Jaargang. Maandag 14 Februari 1916 No 15064 Andries van den Tarafjord, lïSI - >:AA;a€wÊÊS Maximumprijzen voor groenten. Van het Westelijke .front. Tah het Oostelijke front. Tan het Zuidelijke front. Tan het Balkanfront. In Mesopotaniie. x In Znid-Arabië. Ter Zee. e -^■'0 Deöe Cbasant verschijnt d agelijks, met uitzondering van Zon- m Feestdagen. Rnjs par kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 125, franco par post fL 1.65. Brigs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen ■worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau hlestergd rijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Erijis der Advertentiën: Van 16 regels fL 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groot© letters naar de plaats die zij innemen Advertentiën hjg abonnement op voordeeliga voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de, nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van '40 cents par advertentie, bij vooruitbetaling aan #het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat voor den kleinverkoop van groenten de volgende maximum-prijzen zijn vastgesteld: Roode kool 9 ct. per K.G. Gele kool 8 ct. per K.G. Uien 5-ct, per pond, 10 ct. per K.GJ Peen 6 ct. per K.G.1 Knolrapen 3 ct.' per K.G. Kroten 6 ct. per K.G. Zuurkool 6 ct. per pond, 12 ct. per K.G. Pronksnijboonen 10 ct. pér pond, 20 ct. per K G. Enkele spercieboonen 13 ct. per pond, 26 ct. per K.G. Deze prijzen zijn gesteld voor den win kelverkoop, zoodat voor het thuis bezor gen een billijke vergoeding in rekening mag worden gebracht. Aan deze regeling zijn alle handelaren onderworpen. Schiedam, 14 Februari 1916. i De Burgemeester van Schiedam; 1 Mj l. honnerlage grete, BUITENLAND. Duitsch legerbericht Het groot© Duits die hoofdkwartier meldde gistermorgen: t In Vlaanderen zijn patrouilles en sterkere verken aersafdeelingen vgandellijke stellin gen binnengedrongen. Zij veroorzaakten met goed gevolg ©enige ontploffingen en namen ten zuidoosten van Bjoesinghe meer dan veertig Engcdschen gevangen. De Engjölsche artillerie beschoot gisteren en- vooigistanen de "«stad Rijsel met goed gevolg in materieel opricht Verliezen of militaire schade zijn. ons echter niet toe gebracht 1 1 Op ions front tusschen het kanaal vian La (Bjajssée en Atnedht en ten zuiden der Soirmrue iheeft het Krijgsbedrijf door het Weer geleden. In de gevechten in de streek Jen. noord westen en westen van Vimy zijii tot 9 dezer in. het geheel 9 officieren en 682 man gevangen genomen. De geheel© buit bedraagt 35 m acMrue-gew<*ren2 inijüwer pers, enz. Onze artillerie heeft stellingen van den .vijand tusschen Oise en Reims onder krachtig vuur genomen. Patrouilles hebben de goede uitwerking in de loop graven van den tegenstander vestgesteld. In Champagne hebben wij1 ten zuiden van Ste Marie Apy loopgraven over een jut gestrektheid van ongeveer 700 meter ver overd ©a 4 officieren en 202 man gevan gen genomen. Ten noordwesten van Massiges zijn twee hevige aanvallen van den vijand op een eergisteren door do Franschen bezet- ge- een „stril" vertelling van JOHAN C. W. JUUHL. Uit het Noorsch vertaald door M. A. Z. 141 1 1 De witte meelzakken kon ze ft best be grijpen, Er waren zooveel 'uizen in. de staid,! En in ieder 'ui® waren veel kar rners, en in iedere kamer man, vrouwen „een, 'eelo boel kinderen, zooals thuis ook", dacht ze. Er zou niet* voor zoo heel veel keePen rijn in zoo'n zak met gruttemed, als dat onder allen verdeeld, werd en ze allemaal er van mochten eten tot ze ge noeg hadden. Alleen in 't westen aan zee ,,'adden ze honger" en moesten honger lijden, omdat ze niet zoo yotop te eten kregen als de mensciben in de stad-Maar dat was nu zoo de wil yan dien grooten Vadiêr daarboven en dan moeten „ypj, zon dige men schen" zwijgen. i Neen ,kqk daaï/eensl Al z'n leven, wat was dat nu voor een spook Een akelige zwarte vent met een bijzonder groot s hoofd en groote, schitterende glazen oïolgen. 5f stond op een ladder, die „van een hoot* vv - recht toe recht aan' naarde diepte van r - :de -zee' ging. En rondom itet^aoktoj^Qok deelte van onze loopgraaf mislukt. Ten oosten van Maison de Champagne duren de gevechten met handgranaten onafgebro ken voort. Tusschen Maas en Moezel hebben wij door vijf groote mijn-ontploffingen de voor ste vijandelijke loopgraaf van 3040 meter breedte geheel vernietigd. Levendige artillerie-gevechten in Lotha. ringen, jen de -Yogezien. "Ten zuiden van Lus se, jdat ten oosten van St Dié ligt, is een (Duitsche aflcLéebng in een vooruit geschoven gedeelte van de Fransche stellin gen bhmengedronen en heeft meer dan 30 jagers gevangen genomen. Ons .eskader vliegtuigen heeft veel bom men geworpen op de opslagplaatsen en de spoorwegwericeiiiaan den weg van La Pamiv naar Roperinghe. Een aanval' van vijandelijke vliegers op Ghistelles, ten zuiden van Ostende, beeft geen schade aangericht Fransche legerber ichten. Het jmiddag-oontauniqué Van Zaterdag 'meldt ever den strijd in Ohaïnpsgne, ten N.O. (v&n de Buitte de Mesnil, waarvan (de Duitschers meldden, dat de Franschen over een breedte, van 200 (meter hun stellingen waren, bin nengedrongen r— dat hun aanval hun in i't bezit stelde van ongeveer 400 M. Duitsohe (loopgraven, tenvjü 65 gevangenen onder ,wie een1 officier, werden gemaakt. Het 'nvond-communigv6 van Zaterdag meldt: j In België hebben de Daitsahers, na voor bereiding jdoor hevig artillerievuur, herhaal delijk getracht tegenover Steenstraete en Het Sas het Yserksnaal over te steken. Hun pogingen rijn verjjdeld door gecomhineg" geschut-en macfiinegeweervuur. In .Champagne levendige geschutgevedb- ten ,bij de heuvels van Mesml en Navarin. Na .een beschieting van verscheiden© uren is )de vijand er in geslaagd een kleine voor uitstekende stelling in onze linie tusschen de {wegen naar Navarin en SL Soupiet te nemen. Ten jN.O. van dent heuvel van Mesnil hebben (de Duitschers opnieuw getradht dooreen tegenaanval ons te verjagen uit de schansen, die wij) gisteren hebben beztet. Zij rijn .teruggeslagen. Wij hebben door bom-aanvallen (nieuwe vorderingen gemaakt ten oosten van deze schansen en gevajn genen genomen. Een (vijandelijke aanval in de Vogezen, ten oosten ,vam Saint Dié is vóór onze eerste linie gestuit. t Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: Ten Noorden van de Aisne heeft onze ar tillerie eenige vijandelijke afdeelingen, dio tot aan ons prikkeldraad waren genaderd, verdreven. Ten Noordwesten van Soissons hebben de Duitscherp na een beschieting onze loop graven kunnen bereiken bij den weg naar Cronis. Door een tegenaanval zijn zij er terstond uit verjaagd. De Duitschers heb ben dooden op het terrein achtergelaten. Wij hebben eenige krijgsgevangenen ge maakt, waaronder een officier. In .Champagne, in de streek ten N.O. van d© Butte Mesnil, hebben de Duitschers gisteren tegen het vallen van den avond en gedurende den nacht achtereenvolgens vijf tegenaanvallen gericht tegen de "loop graven, die tevoren door de Franschen wa ren genomen. Alle aanvallen zijn afgesla gen. j 1 waren ze bezig met groote vierkante stuk kon grq'ze steen. Daar ging die zwarte kerel de ladder af. Er kwamen zoovee! blagen op 't water, alsof hij' daar be neden buiten adem „stond te 'rjgen." Dat Was toch wel naar voor dien lee- lijkert Maar in de boot waren ze blij, dat ze die verschrikking kwijt waren, want ze deden alsof ze niet merkten, dal dat spooksel verdween. Ze draaiden al maar aan de spaken van een groene kast, net een orgel zooals de dominee er een had. Maar geluid kwam er niet uit de kast, hoe ze ook draaiden. Neen, die stad, die stad! lieve tijd, ,wat ze daar al niet bedgpbten Olina wou juist haar vader vragen, vat dat onbegrijpelijke jwel kon zijn, toen hij op stond pn haar het roer in handen gaf. Zelf nam hij den stok ujit het zeil en rolde het pp om den mast Nu zag ,01ina, dat ze aJ bij den visch- markt warm. Er lagen niet veel hooien bij den steiger. Alleen een paar opkoo- pers. Ze warm bijna uitverkocht, dus had Andries veel hans, dat hij de heele markt alleen zou hebeerschen. Andries grinnikte pij zichzelf: „De Dui-, vel "aid me, de madams en de meisjes' gullen vandaag jpet de centen voorden dag moeten komen 1" En hij" sloeg zijn handen tegen zijn olie- jas -in harde, rappe, klinkende slagen. Nauwelijks had hij zijn boot vastgelegd aan dea owkn, .driakaatigea steiger, of In Lotharingen bedrijvigheid der weder- zdjdsche artillerie in den sector van Rennon en het bosch van Barroy. In'deaelfde streek zijn (verscheidene Dfuitsche verkenningsaf- deelingen door ons vuur verstrooid. Engefsch le gerbericht. Het Brittehe hoofdkwartier in Frankrijk meldt d.d. gisteren: In den afgejoopen nacht hebben wij" ten westen van Hulluch zonder verliezen een mijn laten ontploffen en den trechter bezet. Aan weerszijden gedurende den dag groote bedrijvigheid van de artillerie bij Bnthmlle, de Hohenzollern-redoutei, Quin- chy en Armentières. De vijand heeft onze loopgraven te Hooge en ten noorden daar van gebombardeerd. Bij Yperen groote bedrijvigheid in de nicht. Duitsch legerbericht. Het Duitsche groote hoofdkwartier meld de gistermorgen: De toestand is over het algemeen on veranderd. Ten oosten van Baranowitsji zijn .twee vooruitgeschoven verdedigingswerken, die de Russen nog op den westelijken Spzara- oever bezet hielden, bestormd. O o sten rijk sch legerbericht Het communiqué van Zaterdagmiddag luidt: Gisteren werden wederom een groot aan tal verkenmngsdetachementen teruggesla gen, Ook hebben vrij levendige artillerie- gevechten plaats gehad. De reeds herhaaldelijk vermelde voor postschans ten noordwesten van Tamopol, die de vijand onder zeer hevig vuur had genomen, moest in den namiddag ontruimd, worden. De Russen nestelden zich in de verlaten stelling, werden echter 's nachts door een tegenaanval, na een hevig ge vecht, weder er uit geworpen. Het legerbericht van gisteren heeft niets van belang. Russisch legerbericht. De groote Russische generale stal meldt dd. Zaterdag: Aan het WesteEjjk front in den sector van Riga wierpen de Duitschers groote nujnen in oïize loopgraven, dicht bij de Dwina. Bijl Dwinsk is den gebeden, dag strijd gevberd om het bezit van een kuil, gesla gen bij de ontploffing van één van onze mijnen. Na een levendig vuur hebben wij het dorp Garboenovka bezet. Bij het Siwenten- meer werd met behulp van bommen een zeer hevig gevecht geleverd. Bij Isjemerin richtte de vgapd van tijd tot tijd een over stelpend vuur op de hoogte, welke wij bezet hebben. In Galicie bij Tsebrof stelde de vijand hardnekkige pogingen in het werk om ons te (verdrijven van een hoogte, welke wij bezet hadden. Ten koste va- enorme ver liezen slaagde de vijand er in; maar één van onze oude, roemrijke, regimenten ver dreef den vijand door een heftigen tegen aanval voor de tweede maal van de hoogte. Gevangenen vertellen, dat onze artillerie den vijand enorme verliezen heeft toege bracht. Op den avond van den lien en in een dienstmeisje fitak haar hoofd over de leuning. Ze was blootshoofds, en badfris- sche wangen. Een wit schortje had ze voor en een mooi mandje droeg ze aan haar arm. „Zeg, Sril, kan je een mooöen kabel jauw voor me, er uithalen?" W „Een kahel-j-auw?" Andries keek met sijn. loerende fletse o ogen onder zijn zuidwester uit naar het meisje. „Ja, schatjb, dat zal wel gaan." Hij trok zrjn groote donkergrijze wanten uit, hield ae tusschen zijn tanden, ter wijl hij in de visehkaar graaide, die op zij van zijn boot hing. Hij trok er een dikken roeden vischuit en keilde dien tegen den bodem1 van rijn boot dat het klapte. De visch spartelde en sloeg tegen de bodemplanken, terwijl Andries met zijn hoektand zoetelijk lach te tegen het meisje: „Daar 'eb je éen prachtstuk, kind; springlevend, 'oor!'" „Wat wil je er voor hebben?" vroeg het meisje rad van tong. „Daar wil ik nu precies een ou,w© prt1! voor 'ebben. Dat is goedkoop, 'oor," voeg de hij er hij, boog hij zich ovfer den vischen lachte in zijn vuist „O, jou ouwe gek, een ort voor dat pietige visch je? Schaam je je niet zoo te den nacht van den 12en deed de vijand bij een poging om de hoogte bij Tsjehrof te heroveren, drie tegenaanvallen, die alle met enorme verliezen voor den vijand afgesla gen werden. Oostenrijksch legerbericht. Van Zaterdag: Dtp het front in de kuststreek zijn se dert eenige dagen levendige artilleriege vechten gaanae. Bij Flitsch hebben onze troepen vanoch tend een vijandelijk'1 stelling m de' streek van den berg Rombon vermeesterd, 3 ma chinegeweren buitgemaakt en 73 Alpini gevangen genomen. (Van Zondag Nachtelijke aanvallen van de Italianen op de door ons in het Romhon-gebied ge nomen stelling zijn afgewezen. Plaatselijk levendige bedrijvigheid van de vijandelijke artillerie. Ook op Görz zijn, gelijk bijna eiken dag het geval is, eenige granaten neergekomen. Italiaansch legerbericht Het officieele Italiaansche communiqué van Zaterdag luidt: 'Onze infanterie heeft een reeks geslaagde gevechten gevoerd nabij Madonna en Monte Albano, ten noorden van Mori. Aan de Grieksche grens. Officieel werd Zaterdag uit Parijs gemeld „Generaal Sarrail deed den rechteroever vun den Wardar bezetten over een afstand van hen K.M., om Saloniki te dekken tegen een aanval van uit Monaslir." De bijzondere correspondent van de „Journal" seint uit Saloniki onder dagtee- kening van 10 dezer: Er blijkt nog niets van plannen van den vijand om tot den aanval over te jgaan. Daarentegen zijn sterke Fransche troepen heden tegenover Topsin over de Wardar getrokken en ruiken in twee divergqerende colonnes op. Er zal onmiddellijk begonnen worden met den aanleg van verdedigingswerken. Ten gevolge van" deze beweging zijn in handen der Franschen sterke natuurlijke stellingen gekomen, die de vijand had kun nen gebruiken voor de opstelling van zwaar geschut en waarmede hij de Fransche ver dedigingswerken aan den linkeroever van de Wardar had kunnen beschieten. Deze opmarscb, die van buitengewoon belang kan zijn, is eerst mogelijk geworden door de aankomst van nieuwe versterkm gen. i Er bestaat gegronde hoop, dat de Fran schen binnenkort niet langer genoodzaakt zullen zijn te blijven binnen de grenzen van hun versterkt kamp. De Montenegrijnsche „vredes onderhandelingen". Tegenover de verklaringen van denMon- tenegrjjnschen minister-president Mioensko- vits, meldt het Weensche Correspondentie bureau, dat op den 14en Januari jj. koning Nikita aan zijn keizerlijke en koninklijke apostolische majesteit en namens de Mon tenegrijnsche regeering de minister-presi dent Miuscovits aan de keizerlijke en ko ninklijke regeering telegrammen gezonden Oude munt, 8Q óre, elf stujvler ongeveer, - t r; j r overvragen?"- „Dat is niet overvraagd, schaije, 't is 'eel goedkoop, kind." „Ja,dan kan jij', wat mij betreft, je vïsoh houden, ouwe bloedzuiger." Het meisje deed, alsof ze wou weggaan. „Wat 'ad jij dan gedacht?'" „Zes seheihngen is meer dan genoeg voor zoo'n klein beest al® 't is." Andreis 'verwaardigde zich niet het meis je aan te zien. Hjj nam zijn viscth op, om hem weer in de kaar te doen. „Je denkt zeker, dat ik 'em gestolen 'eb?" vroeg hij booaend. ,,'t Beest is zoo dood, als lag *het in de Hst," riep het meisje plagend. „Dood dn de Hat kom jij' ook, meid!" riep hij terug. „O "ja," lachte ze, „in de Hst gaan we allemaal." En terwijl ze 't zei, haalde ze haar portemomnaie uit IHer heb je acht schellingen, wil -je 'm daarvoor verkoopen?" Zij reikte hem het geld' toe. „Nee, dat wil ik niet," zei Andries kop pig -en deed alsof hij 't deksel van de kaar wou oplichten." „Twaalf sehelMngeii." Andries legde den visch weer op den bodem neer. s, ■„Geef je geen vijftien?" *j Zes seWQingen 18 óre ruim of ££13 ttntao* i i J L. 1 «5f hebben, waarin om vrede verzocht weid. Op 16 Januari heeft de Montenegrjjnsche regeering in een, ook door Mioeskowits on- derteekende nota de bepalingen betreffende de wapeninlevering goedgekeurd, bepalin gen. die de basis voor toekomstige vredes onderhandelingen kunnen vormen. Hieruit blijkt, dat aan de Montenegrijn sche regeering nog geen vredesvoorwaarden werden .bekend gemaakt, zoodat ook van een afwijzen van deze voorwaarden geen sprake kan zijn. Turksch legerbericht. Het Turksch© hoofdkwartier meldt dd. gis teren: Een Turksch© verkenningskoionne, uitge zonden in de richting van Sjeich Said, heelt de vijandelijke telegraaflijn in den omtrek dezer plaats vernield en door haar Vuur een (vijandelijke' motorboot pp de vlucht gedreven. B|ij Ejeltsji en Roet-el Amara afwisselend infanterie- en aTtillenev;u,ur. Onze afdeelingen vrijwilligers hebben op 7 Februari een vijandelijk kamp ten "Wes ten van Korna aangevallen. De strijd duur de tot in don nacht De vijand werd ge dwongen in Zuidelijke richting te vluchten. Hij liet een groot aantal dooden achter. In die (gevechten (hébben ,wij eenige gevangenen gemaakt en een hoeveelheid wapens, munitie en vrachtdieren vermeesterd. 1 Yan Turksclie zijde. Hot agentschap „MUb" meldt, dat de Engelschen, die ziGh in den Oosthoek van Aden hebben verscliqnst, door de Tuiteche soldaten zijn aangevallen. Zij trokken op enkele punten tot binnen de vuurlinie van hun oorlogsschepen terug. Zij houden zich daar reeds maanden op zonder zich te Kunnen roeren. In het begin van December hebben twee afcleelingoa Mehamlen de vijandelijke posten tusschen 1 Sjeich Osman en 11,ur aangevallen en den vijand gevoelige verliezen aan manschappen en dieren toegebracht Op 8 December is een ruiterijgevecht geleverd. De vijand werd, verjaagd en leed aanzienlijke verhezen. In den nacht vjan 16 December is bij Mojale - een nieuw ruiterijgevecht geleverd. De vijand nam in de richting, yan Sjeich Os man de vlucht. De „Amiral Charnier". Gfficieel werd gisteren uit Parijs gemeld: *"y „Er bestaat ongerustheid over het lot vun den kleinen kruiser Amiral.^harnier'die in de buurt van de SyriJtohekust gekruist heeft en waarvan niets meer gehoord is sedert 8 dezer, den datum, waarop de Duit- 4 v-h sobers beweerd hebben met een duikboot f een Fransoh oorlogsschip au den grond geboord te hebben." De „Arte Charnier" is ©en in 1893 van stapel geloo:pen gepgniseide Kruiser yan 4.800 ten. Het gietorpedeerde oorlogsschip is volgens de Duitschers echter de ,',Suf- fren", een slagschip van 12.750 ton. We staan liner nu voor het raadsel of alleen de „Am. Charnier" is getorpedeerd of beid© schepen. In het laatste geval ©venwel zou e\ 14 Jkl „Neen, hoor, ik geef geen schelling meer dan ik geboden heb. Jij kan je halfdooiie kabeljauw houden." Andries gooide den visch op den. gtei- j gèr vlak voor de voeten van het aardige, blozends 'diensjrneisje. L „Neem 'dan maar, als je eg Zoo op tee- steld ben." 1 Hg telde het geld. i - „Daar," zei hij tot de klein©. Olina en stopte haar de schellingen in de hand. Ga gauw koffiedrinken. Een voorpaadsHstje kunnen we Jater koopen, maar je moet me 'zoo gauw mogelgk ©en «jeuw schepvat brengen.te Hg miste dat yoorWjgrp om Zijn geld in op te zamden. Olieatje 'sprong vlugger dan ylug aan - land. t j i j Toen Andries wat yan ziju yischvoor- raad verkocht had, kéék hij eens iond,ó£ hij niet een kuip kon leemen. Er nxoestin den handel wat gang komen en ©enmnd„c'J aan 'dat getreuzel. Het weid tijd dat hg ,J een glaasj© binnen kreeg. H# was inwien.-t dig verkleumd en voelde zich moe. Toen 'hij een kuip had, schepte Erj-erte zeewater in en baalde een zoodje inooifiV3 visch dit zijn Kaar- M l 1 J (Wordt vervolg&h - mim ,f «rt "Wl _?*.v r>4, »-.-sv»sjrv^ r#v "«^r^jranfyw^si» vS* >4 M •r5"i >1 1 u i Eff tp.k DAMSCHE tA i IsTt? Y; graf Jfcx/l !y i v! j .fA mm..,* ■fctv, i V^l ''.i i i i i S* r r li-s #-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1