De oorlog. ■pb 'sff 68"° Jaargang, Dinsdag 15 Februari 1916 Andries van den Tarafjord, fi;a i«h-V- No 15UÜÜ 4 A "i 3 r® rt 'II 1 Deze courant verschijnt d agelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs-per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardiagen £L 155, franco per post fl. 1.65. Prijs per wede: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten das middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). rijs der Advertentien: Van 16 regels fL 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die 2$ innemen. Advertentiën bjjj abonnement op voordeelige verspaarden. Tarieven hiervan zijn gratis »an het Bureau ie bekomen. In de nummers die Dinsdag-, D,onderdag- en Zaterdagavond Yerechgnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van '40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 105. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Fransch legerbericht. Het officieel© Fxansche communiqué van gistermiddag luidt: In Artois hebben wij een mijn doen springen ten Zindert van den weg Neu- yille naar La Folie. Ten Zuiden van de Somme zijn deFran- - sche troepen er gisteren tegen het val len van den avond door -een aanval op de Duilsche werken ten Zuiden van Frise in geklaagd eenige gedeelten van «jan.de bjh© loopgraven te bozetien. Bij een tegenaanval is de vijand door het vuur der Fraascben weggemaaid. Een Duilsche compagnie, die door de Frauschen werd omsingeld, 13 in de pan gehakt Zeventig overlevenden hebben zich overgegeven. Wjj hebben oen honderdtal gevangenen gemaakt. Ook hebben wij verscheidene ma chinegeweren vermeesterd. Volgens het zeggen van krijgsgevangenen en blijkens het aantal op het slagveld ach tergebleven lijken, hebben de Duitschers aanzienlijk® verliezen geleden. In .Champagne hebben wij bij een aanval, dien de Duitschers gisteren uitvoerden ten Oosten .van den weg van Tahure naar Somme-py, drie mijnovens doen ontplof fen, die tevoren in gereedheid waren ge bracht onder de vooruitgeschoven stukken loopgraaf, .waarin het den Duitschers ge lukt .was vasten voet te krijgen. Pogingen om an den hulploopgraaf door te dringen mislukten ten eenenmale. Ondanks de zwa re verliezen, door de ontploffing van onze mijnen en ons geschutvuur veroorzaakt, handhaven de Duitschers zich in de voorste stukken loopgraaf. In den Bjoven-Elzas zijn de Duitschers door een nieuwen infan terie-aanval, ten Oosten vian Seppois, voorafgegaan dooreen verwoed© beschieting, in het bezit geraakt van /Ongeveer 200 meter loopgraaf: De Fran- schen hebben door een onmiddellijken -te genaanval het grootste deel van het ter rein herwonnen. Er blijft ia deze streek een hevig artilleriegevecht woeden. Engelsch legerbericht Het Bi'ritsche hoofdkwartier in Frankrijk meldt dd. gisteren: 1 Volgens liet Duitsche legerbericht zou den 40 Engelschen krijgsgevangen zijn ge maakt in het gevecht bij Pilken. Er werden ma dit gevecht echter slechts 11 man ver mist, van wie er vermoedelijk acht ge sneuveld zijn. De mannen raakten vermist, toen zij de Duitschers vervolgden die naar hunne loopgraven terugtrokken. Er hebben gisteren 17 luchtgevechten plaats gehad. Een groots vijandelijke machine met twee motoren werd genood v zaakt te landen binnen de vijandelijke linies. De vijand liet in de jongste 24 uren zeven mijnen springen. Ten Zuiden van loopgraaf 8 werden de ontploffingen vooraf gegaan door een hevige beschieting en ge volgd door een kleinen in f amterie-aanvial. een „stril" vertelling van 'J0HAN C..W. JUUHL. Uit het Noorsch vertaald door M. A. Z. 15J Daarmee 'stond hij nu op den visohstex- ger 'in, zijn brume oliejas, klein en krom- ruggig met hangende broek en zeelaarzen, als olifamtspootan zoo zwaar. Vóór ach had hij de kuip jnet springlevende kleine kabel jauw. 'met schelvisch pa blanke schol, die zoo 'goed mogelijk zich bewogen in 'die kleine ruimte. Hij" had niet lang gestaan, of hij had al een menigte klanten om zich heen. Meest vrouwvolk, maar er waren ook wel' enkele mannen onder, mooie heeren, met wit overhemd en hun Zondagsche jas aan,' zoo maar op een weekdag. En ook wel' een of andere groote baas met een 'oogen 'oed op en een stok in de hand, stak zijn' neus tusscheu de vrouwen door om voor ©en viscbmaal iets goeds rut te jroeken. t Een oude 'juffrouw met ©en rood en geel gebloemden omslagdoek over baar schouders en een plooimuts op, trok An dries aan. rijn mouw. f „Zeg, Stril, Wat Kraag je goor dien klei nen feabdjauffi?'- Het gelukte aan eenige Duitschers in de Engdsche loopgraven te komen, zij wer den er onmiddellijk weder uit verdreven met handgranaten. Kitchener aan het front De Engdsche minister van oorlog, lord Kitchener, die enkele dagen in het Biritsch© hoofdkwartier in Frankrijk heeft vertoefd en verscheidene legerafdelingen geïnspec teerd, is Zaterdag naar Londen terugge keerd. Tan het Oostelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Het OostenrijkSche hoofdkwartier meldde gisteren dat er mets van belang is voor- gevallen. Russisch legerbericht De groote Russische generale staf meldt dd. gasteren Tusschen Olay en het eiland Dalen duurt de wedeijzijdsche levendige beschieting voort Wij 4iebb©n de goede uitwerking van ons geschut kunnen vaststellen m Van het Zuidelij ke front. Oostenrijksch legerbericht De ar til teriegevechten op het front in de kuststreek zijn gjsteren(Zondag) op eenige punten zeer hevig geweest. Waj hebben onze pas vermeesterde stelling in het gebied van den Rombon tegen verscheidene vijande lijke aanvallen behouden. Vliegeraanval o.p Milaan. Reuter seinde gisteren uit Milaan: Vanochtend om negen uur zijn enkele vijandelijke vliegtuigen boven de stad ver schenen. Zij werden dadelijk fel beschoten door 't afweergeschut en aangevallen door onze vliegtuig-eskaders. De vijandelijke vliegtuigen hebben zich verwijderd, na en kele bommen te hebben geworpen. De stoffelijk© schade is gering; van de burger lijk© bevolking zijn 8 menschen gedood en ongeveer 90 gewond. Uit Rome wordt gemeld, dat gisteren vijandelijk© vliegtuigen 1 één man gedood en .vijf personen gewond hebben te Monza, een stadje ten Noorden van Milaan gelegen. Tan het Balkanfront. OostenrijKsch legexberioht. Die voorgeschoten troepen van da in Al- bjanjë jopereeronde Oostenrijksch-Hongaar- eche troepen hebben de BenedenjArzten (een rivier, die 8 K.M. ten Noorden van Durazzo in zee stroomt) bereikt. De vijand week terug naar den zuidelijken oever. i Een conflict? Naar Reuter seint, hebben de Bulgaarsche autoriteiten te Monastir den Griekschen en den Roemeenschen consul aldaar, ondanks hun protesten, gedwongen, die stad te ver laten. Er zou aldus een gesohii zijn ont staan tusschen Griekenland en Roemenië ©enerzijds en Bulgarije anderzijds, een g© schil, dat wellicht belangrijke gevolgen kam hebben, i i In den Kankasns. i Bussisch legerbericht. De groote Russische generale staf meldde gisteren: i 1 Na de ontploffing, die de Russische ar tillerie had veroorzaakt in één der forten Ze stak 'haar wijsvinger uit haar om slagdoek naar 'voren en wees naar de kuip. „Dat kabeljauwtje 'Zes schellingen, moe- der." „0, wat ©en jood! Hoor jelui dat 1" De juffrouw "schaterde het uit, en. de anderen lachten 'mee. „Hij moest zich schamen!" riep er een verontwaardigd. „0, zoo'n 'afzetter I Op water e« brood had hij 'moeten zitten, al lang," riep een ander. Andries keek de groep eens langs. Met zijn 'hoektand1 lachte hij listig, ter wijl zijn gezicht ernstig stond. „Het staat "mij vrij te verlangen, zou ik denken, kr is niemand die jelui dwingt te koopen," Neen, maar hij moest begrijpen, dat het zonde ©n fechande was voor God en de menschen, zoo te overvragen. 1 De plooimdts schudde* Andries keek niet naar haar, terwijl hij mompelde: i „0, de groote Vader daarboven 'eelt veel meer verstand dan jij, menSoh. 'ij weet wel dat we iedere schelling moodig 'ebben. H©t is geen pretje tot op je 'emd nat op ;t water Ie liggen en den 'eelen dag te slaven." Een luid gelach was hierop 't antwoord. Ha-ha-hahoor hém eens, menschen de Stril spreekt van zich, af," riep er ©en, „Hou je mond maar, ouwe rarekiek schreeuwde een ander. Toen trok jtfe juffrouw met den omslag- van de vesting Erzeroem, namen de Russen dit fort. Bij de vervolging namen de Russen we derom ©en groot aantal Turken gevangen en maakten rij zes vuurmonden en ©en groote hoeveelheid munitie buit Ter Zee, Engelsch© kluifeer ,op een m!ijn i geloopen. 1 Het Britsche oorlogspersbhreau meldt: De kruiser „Arethusa" is op de Oostkust van Engeland op een mijn geloopen. Men vreest dat het schip geheel verloren is, Er zijn 10 opvarenden verdronkèn. (De („Arethusa," in 1913 van stapel ge loopen, meet 3560 ton, de maximumsnel heid is 29 knoop, d© bewapening bestaat uit ,2 kannonnen van 15 C.M., 6 van 10 c.M en 4 loipedoianoeerbtuzen. De beman ning bestaat uit 400 koppen). i De „Amiral Charnier." Reuter seint uit Parijs Het verlies van den kruiser „AmJ- ral Charmer" wordt bevestigd. Uit do Syrische kust is een vlot aangetrof fen met 15 matrozen, waarvan er nog maar één in leven was, die verklaarde dat liet schip op 8 Februari, des ochtends om 7 uur, is getorpedeerd. De kruiser zonk binnen enkel© minuten zonder booten te kunnén uitzetten. Het gevecht ,in de Noordzeied Naar aanleiding van de Engelsche mede- deeling, dat het schip, dat bij Doggersbank in den grond geboord weid, voor Engeland niet veel waarde heeft, verklaart' het „BerL Tagebl." dat het bewuste schip is oen van Engelands nieuwste schepen, die gebouwd werden voor den dienst yan afweer van mijnenleggeis en luchtschepen. De schepen zijn van het type van kleine kruisers, heb ben ©en snelheid van 16 zeemijlen en ©en bemanning van 78 man. Zij zijn. eerst sedert Januari in dienst gesteld, i Dlrerse berichten. De Engelsche blokk.a.de. In het Cannon Street Hotel te Londen is gistermiddag, onder leiding van lord Devonport, een zeer druk bezochte ver gadering over de blokkadepolitiek der En gelsche regeering gehouden. De voorgestelde resolutie: „Deze bijeen komst vian burgers van Londen, ten zeerste verontrust ©ver de groote hoeveelheden goederen, die den vijand nog over de Noord zee bereiken, doet een beroep op Z. M.'s regeering om de vloot vrijheid te geven, een ruimer en dochreffender gebruik van onze zeemacht te maken", werd met alge- meene stemmen en onder groote geestdrift aangenomen. Do voorzitter, die den 26sten Januari het ©erst oyer deze aangelegenheid te Lon den heeft gesproken, wijdde, na in het algemeen te hebben betoogd, dat de on- zijdigen veel meer invoeren dan rij zelf noodig hebben, het grootste deel van zjjn rede aan den invoer te Rotterdam van Zweedsch ijzererts uit Skandinavische ha vens. Gedurende de eerste 17 maanden van den oorlog zdj'n er aldus spr, 1.500.000 ton over Rotterdam! ingevoerd en er kan niet de minste twijfel aan bestaan, dat die voor Rulhrort bestemd waren, waar Krupp er munitie en geschut uit maakt. Het doek hem weer aan rijn arm. „Wees nou makkelijk, "dat we tot een koop kumxenkomen," zei ze wat zachter van toon en keek naar het groen-blanke kabeljauwtje in de kuip. „Ik ben altijd gemakkelijk, moeder. Ik verkoop niet goedkooper aan m'n eigen broer, 't Is 'cel goedkoop, 'oor, moeder!' „Laat hem rijn visch toch houden, ik zou er niet om staan bedelen," zei er een uit den hoop. Maar do juffrouw was niet van plan zich dat kabeljauwtje 'te laten ontgaan. Het zwom zoo spartelend en frisch, dat ze het al zag liggen in het witte schuim van haar kookpan. „Vraag nu wat billijk is," zei zo, „Dan moet je bieden, measchl" Do hoektand lachte. „Alles wat boven twee schellingen gaat is Voor dat kiedno beestjete veel," zei de juffrouw. Andries schudde zijn 'hoofd. „Ben je nog een kind, dat je geen heter verstand 'ebt?" vroeg hij: Een dienstmeisje lei haar hand op den arm van de juffrouw. „Kom, juffrouw Nilsec, laten we maar heengaan. Wat behoeven we hier onzen tijd te verdoen met dien Kakker' van ©en Stril." t Het meisje knipoogde tegen de juffrouw. En deze knipte terug en pakte haar beenen op. 1 „Wiees nou niet zo© 'austig, land!" riep grootste deel is z.g. magnetisch erts, dat de Engelsche regeering nog niet tot contra bande heeft verklaard. De vergadering was zeer betoogerïg zoo meldt de Londensch© correspondent van de „N, R. Ct" en leek op sommige oogenblikken "wel een betooging tegen de regeering. De namen van Asquith, Grey en Ruaciman [werden met gesis en gejouw be groet en er ging'luid gejuich op toen Devon port zeide „er is slechts één ding noodig" en iemand riep „de regeering weg te jagen'). Gibson (Bowles, die de resolutie voor stelde, jviel Asquith, Grey en Haldane scherp aan, en Shirley (Bonn, die de resolutie steunde, bepleitte, gelijk hij dat vroeger in het Lagerhuis heeft gedaan, weer de formeel© afkondiging van een blokkade. Laat ons - zeide hij den onzxjdigan rondweg zeggen: „Gij naoogt invoeren (wat gijzel f noodig hebt, maar wij zullen niet toelaten, dat gij voor Duitsohland bestemde goederen invoert en verklaren alles dat Duitsohland in- of uitgaat tot contrabande." Vele der besehuldigingen en insinuaties tegen1" de regeering waren zuiver rhetorisch en de geestdrift der vergadering over de aanvallen op Asquith en de andere libe rale ministers behoeft geen verbazing te wekken., meent genoemde correspondent,1 maar toch heeft de vergadering ongetwij feld bewezen dat de ontstemming in de City over de slapheid van de blokkade door Grey's rede in het Lagerhuis niet is gekalmeerd. j Vereen. Staten en Duitsohland. Volgens den „Berl. Lokal Anz." is thans bericht ontvangen van graaf Bern- storff, dat Amerikg eenige punten heeft laten vallen, die voor Duitsohland ten eenenmale onaannemelijk "waren. Op deze wijze werd de overeenstemming gemakkelijk gemaakt zoodat slechts overblijft helrosui- taat der onderhandelingen in ©en nieuwe nota vast te leggen, de zaak zal dan als afgedaan kunnen worden beschouwd. Uit Italië terug. De Fransehe ministers Briand en Bom geois zijn gisteravond van hun bezoek van Italië te Parijs teruggekeerd. Koning Ferdinand te Weenen. De koning van Bulgarije is gistermor gen uit het Oostenrijksdie hoofdkwartier te Weenen aangekomen en werd aan liet slation namens den keizer door aartsher- hertog Frans Jozef verwelkomd. Eene groo te volksmenigte bracht den Koning storm achtige huldebetuigingen. De stad is rijk bewiLagdi. De keizer verleende den Bulgaar- schen gezant Toschef de orde vjan de IJze ren Kroon le Masse. BINNENLAND. Hofberichten. Najax men ons meldt, moet het doel van de rois van IL M. de Koningin naar Amster dam zijn, een nader bezoek aan sommige door de overstrooming: geteisterde deelea van. Noord-Holland, en zal Hare Majesteit bij gunstig weer daarbjj vergezeld zgn van Prinses Juliana. V H. M. de Koningin-Moeder' heeft gister namiddag 5 uur den Bjulgaarschen gezant in Den Haag, den heer Hadji-Mitcheff, in audiëntie ontvangen. V I H. M de Koningin-Moeder is voornemens Woensdagavond in Diligentia in Den Haag de uitvoering van de Vereeniging voor Ka,- mermuriek bij te wonen. Oonralatrc dienst De lieer Stadler, sedert het begin van den oorlog tijdelijk consul van België te Maastricht, is thans in gelijke betrekking benoemd te Zurich en is reeds naar zijn nieuwe standplaats vertrokken. Onze marine. Blijkens bij het departement van marine ingekomen bericht is Ilr. Ms. pantserschip „Kortenaer", onder bevel van den kapitein ter zee L. P. Wj. van dor Wel, 13 dezer van 'Bprmuda vertrokken. (St.ct.) AndlenMM. Do gewone audiëntie van den minister van murine zal as. Vrijdag niet plaats hebben. Handel en nijverheid na den oorlog. Het .verslag van het sub-comité van het Britsch Ministerie van Handel, met betrek-' king tol de maatregelen voor openbaarma king opgesteld, verdient de aandacht ook ui Nederland als leiddraad voor wijzigingen die jn de internationale mededinging wer dén overwogen. Bet verslag (18 bladzijde folioj wordt op aanvraag tot oen beperkt aantal dan Nederlandsche bedrijfsfirma's toegezonden, -tegen vergoeding dei kosten, i 25 ets. per exeniplaaibet ligt kosteloos ter inzage op het Bureau voor Hamdelsr inlichtingen, Oud-ebrugsteeg 16, Amsterdam. Andries. „Wees nou makkelijk, dat wc tot 'andel komen." „Ik zal je drie schellingen geven, als je er dan zoo vast op staat" „Kan je begrijpen, dat ik 'm je yoo-r niks uit de kuip 'aajll" „Ja, dan kan je met je visch naar huis gaan en ©en pak slaag krijgen van je vrouw, gekke Steil!" riep lachend 'hetdar tele meisje. De juffrouw, lachte c©k, en samen trachtten ze door de menigte heen te dringen, i „Ja, ja, nu is 't wel genoeg,*" zei 'An dries kalm, Maar toen de juffrouw hem haar rug had toegedraaid, trok hij jien kabeljauw uit de kuip, zette zijn mes er in, zoodat het bloed er uit liep en riep haar achterna: ,.,Daar 'eb je 'em." i Nn eens trok de een dan de ander, nu van dezen, dan van genen kant aan den ïkrommen visscjbfer. Vragen en dingen, gek heid en .scheldwoorden gonsden om .hem heen. Maar Andries had slechts éen ge waarwording, n.l. dat het koper en. het zilver in ?gjn groote wollen -want zwaarder, werd. Als de klantengroep het -hem eens van te dichtbij lastig maakte, of als er eens te eig werd afgedongen, dan sloeg hij zgh armen uit en liet ze kruiselings op zijn horst Kallen,, zoodat het klapte op zijn oliejas en de viscihsohilfertjes er af- sprongen. Dan vlogen de aardige dienst meisjes en de eerbare juffrouwen naar ajle kanten ffleg, m Andries had ruimte Generaal Mfchlelsen bij een vliegtocht gedood. Reuter seint,d.d. gisteren uit Batavia: Generaal Micbielsen, commandant van uc troepen op Java, steeg heden palgj- Iira- wang met den Imtenant-aviatour Ter Póór ten in een vliegmachine op. t De vhagmachine «el. Michielsen werd gedood, Ter Poorten ernstig gew(ond,doch overleed kort daarna. Luitenant generaal J. - R. Michielsen, com mandant der landmacht in Nederiondsch- Indie werd den llon Juli 1882 tot tweed© luitenant benoemd, den Hen Juni 1887 werd hij bevorderd tol eerste luitenant, den 29stea November 1894 tot kapjtem en den 7en Juli 1903 tot majoor, den 30enMaart 1905 tot 1 uitenant-kokmelden 18en Au gustus 1909 tot kolonel, den 2en Decem ber 1911 tot generaaJ-majoor en den 2en April 1914 tot MtenantgeneaaaL Generaal Michielsen jras ridder in de 3e klasse der Militaire Willemsorde, rid der der orde van den Nediei'landschen Leeuw. Verder wjaa hij gerechtigd tot hot dragen van het ooretoeken voor belang rijke krijgsbedrijven met de gesp Atjeh 1873—1896, Djamhi 1901—1904, Atjeh 1901 —1905 en Zuid-Celebes 1905—1908, Voorts maakte de generaal deel uit van het Centraal Comité in Nededaadsch-In- dié van het Ronde Kruis, terwijl hij koot-* zifter was van het afdeéJingsbestuun voor Nederlandsch-Indië van de Vereeniging „Ge neraal Van Heutsz-fonds." 1 De le Imtenant-aviatour Ter Poorten ye^3 gemaakt. 1 Op die manier had hg in korten, tijd verkocht wat 'hg' in de kuip baid, en deze drie of vier rnaal' opnieuw gevóld jnt d© kaar. 1 Dan dook liij in de boat en leegde rijn want in biet nieuwe schepjvat, dat Olina 1 had meegebracht Rot weid een aardig hoopje geld, Olina zat op de roeibank te glunderen tegen dien rijkdom!z© gat te bedenken, hoeveel het wel kon jzajn. 't JWas een massa klein kopergeld, maar er glinsterden ook blanke stukken tusschen, van 12 schellingen en heele orten. De gedachte aan aj het goede, waarin dat geld kon omgezet worden, maakte haar warm in haar maag en deed haar den honger vergeten. Ze rekende en beproefde te gissen wat er voor zoo'n gxopte hoe veelheid al niet te knjgen was. Andries trok de vischkaar op in de boot en deed het laatste wat er jn was in de kuip. Met een zwaai' zette hij dat vracht je op den steiger, zijn lippen'jranen saam. geknepen en rijn gerimpeld 'gezicht was (1 ascbgrauw. Vermoeidheid overviel hem. En hij deed er een stillen eed op, dat Ide duivel 'ale me, ze het laatste zoodjVjyied betalen zouden alleen, als bg, nu op 't laatst was op de markt 1* f JL 1. "ft- uti 11"es {Wordt vervolgd^,r j^ww^yswy^ jy.^5 Ik-» sc *U4 *wvsr*i«''ia»f*>*-j6/ir» «-A» ^,rj^ r H IV >1 S iHIEDAMSCHE COURANT, L -wo*. tyj 'Hl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1