De oorlog. es*" Jaargang, Woensdag 16 Februari 1916 No. 15066 Andries van den Tarafjord, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen ÜL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag» yÖóe een uur aan bet Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der AdTertentïën: Van 1—6 regels II 0.92* iedere .regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groots Isttera naar de pjlaaSs die zjj innemen. Advortentiën tij} abonnement op voordeeliga voorwaarden. Tarieven hiervan rijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond veraehjjnen, warden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, liij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Duitsch (legerbericht. Het Duitscbe groote hoofdkwartier meldde gistermorgen:"] Ten zuidoosten van Yperen hebben onze troepen, na krachtige voorbereiding door geschut- en mijn werpers vuur, ongeveer 800 meter ider iEngelsche stellingen genomen., Een groot deel van de 'vijandelijke bezetting der loopgraven is gesneuveld. Een officier en eenige dozijnen manschappen zijn ge vangen genomen. Aan den- weg LensBéthune hebben wij 'na met sucoe's een mijn te hebben iaten springen, den rand van den trechter bezet. De vijand heeft do beschieting van Lens en de .voorsteden voortgezet. 'Ten zuiden van de Somme zijn, in aan sluiting met 'vruchtelooze aanvallen der Franschen met handgranaten, heftige tot in den nacht voortdurende artillerie-gevech ten geléverd. v Ten noordwesten van Reims zijn Fran- sche aanvalspogingen met behulp van stik gas verijdeld. In Champagne heeft de vijand, na een sterke ivoorbereiding door geschut vuur, een zwakken aanval gedaan op on ze nieuwe stelling ten noordwesten van Tahure. De aanval is met gemak afgeslagen. Ten oosten van de Maas levendig vuur tegen ons front iussohen Flabas en Omes. Een nachtelijke tegenaanval van de Fran schen is voor de hun ontnomen - stelling bij Obersent mislukt. Pranso.h legerbericht Het officieel© Fransdhe communiqué van gisteniiiddag luidt: In Champagne hebben do Fransöhen ge deelten van do loopgraafstukken ten oos ten van den weg Tahure—Sommepy, door den vijand op 13 dezer bezet, hernomen. In Lotharingen hebben patrouilles inden sector van Reillon eenige aanraking ge had. 1 Do nacht is aan het óverigo front rus tig voorbijgegaan. I Engel-sch tlegerborich't. Het Britsche hoofdkwartier in Frankrijk meldt de d.d. gisteren Vannacht heeft de vijand na een hevige beschieting van het geheelc front van Yperen tot het vooruitste kende punt in de linie ten zuiden van Hooge verscheidene infanterie-aan- valler. gedaan. Tvusschen hét kanaal Ype ren—Comines en den spoorweg is dé vijand over een .breedte van ongeveer 600 AL In ontee ifrontioopgraaf dooigedrongen. Alle an dere aanvallen Zijn -mislukt. De ihovige beschieting over en weer duurt jvoort. 'r j Tan het Oostelijke front. Duitsch jlegerberidht IletiDuitsche groote hoofdkwartier meldde gistermorgen: p. De jtoestand is in het algemeen onver anderd. t y'i Aan (het front >van het leger van Bothmer hadden levendige artUleriegevecbteh plaats. Bij jGrob-la aan de Sereth, ten noordwester. yan-,Taronpol, schoot een Diuitsdh' Vlieger éen Russisch vliegtuigneer. Do bestuur der jen de waarnemer zijn dood. een „stril" vertelling van J0HAN C. W. JUUHL. Uit het Noorsch vertaald door M. A. Z. •Ï6J - j II I I i.-l Daar kwam een welgedane, mooa opge: prikte stuurannns vrouw trotsch aangestapt Zo droeg een wijden mantel met kan ten en breed uitstaande mpuwen en een slappen hoed met wapperende vemen en roede trillende rozen. - V 1 1 „Moet uniet fijne bakvisch "ebben, me vrouw?" vroeg Andries op Zoetsappigen toon. - „Wat vraag je voor die visohjes jn de kuip?" ,,'Et 'éele zoodje kan' je krijgen voor een órt-twintig," antwoordde Andries.. „Niet meer wou je hebben? Schaam je je niet, palingkop?" V De groote gouden oorbellen rinkelden en de vceren en roode rozen Jknikten. „Wat biedt u.dan?" lijmde Andries. Ze bedacht zich even. „Neen ik weet het waarlijk niet" „Je wilde ze wel "eelemaal voor niemen dal, niet?" Ze'keert Andriés haar rug toe, Oosfenrijksch ïegerber idh't. Het /Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gistermiddag: In lOost-Gaiicië verhoogde actie van vijan delijke (vliegers. "Op succes konden zij ech ter niet bogen. Ten noordwesten van Tar- nopol iwerd een Russisch vliegtuig door een Duitschen. vlieger naar beneden geschoten. De linzittenden waren dood. t Russisch legerbericht De groote Russische generale staf meldt d.d. -gisteren Duitsche vliegtuigen zijn boven den sec tor van Riga verschenen; in dezen' sector wordt van weerskanten een fel vuur onder houden. i In den sector van Dunaburg is de strijd om /den mdjntrcchter bij Dloekst voortgezet; wij hebben dien ten slotte bezet Tusschen het meer-van Medmoes en van Bommen /hebben aïdeelingen een boschje ten iZ.W. van Roegwenisjki bezet! Ten zuiden van de Pripet hebben Den kozakken ,in de streek van Ezertzy een Oostenrijksche ipost aangevallen en vernie tigd, j y. Aan de boven-Strypa hebben onze ver- kenningsafdeelingen "den vijand den gehee- len (nacht verontrust vandaag heeft de vij and tonze verkenners den geheelea. dag be schoten. f - i Aan de midden-Strypa heeft ons geschut 4 vifcuidelijke vliegtuigen eeschoten, een er van iis getroffen en binnen de vijandelijke linies gevallen. - 1 In Galicië. 1 Een/officiéél Oostenrijksdh bericht spreekt ten .stelligste tegen, dat de Russen Us- cieckko aan den Dinjester hebben genomen en lip, de nabijheid van die plaats den Dinjester rijn overgestoken. Hierdoor zou worden verklaard, waarom de Russen in hun verdere officiëele mededeelingén maar steeds niet hebben verteld, hoe het toch verder/met de troepen ging, die aan den overkant (van de rivier stonden. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Aan'ihet Karinthische front beschoot de vijandelijke larlillerie gisteren de Oosten rijksche /stellingen aan beide zijden van het Seisera iSecbachdal (ten westen van Raibl). Omstreeks .middernacht opende z!ij een hevig vuur :op het front tusschen het Feil a-dal én den iWisch-berg. Bij ;Flitsch deden de Italianen 's avonds een /aanval op de nieuwe Oostenrijksche stelling in het Rombon-gebied. Zij werden met .zware verliezen afgeslagen. De /hevige artillerie-gevechten aan hét kustfront /duren .voort. i De vliegeraanval op Mla.an. Officieel wordt ,uit Wieenen gemeld dit. gisteren: Gisterochtend wierp een der Oosten- njk'sch-Rohgaarsche escadrilles, bestaande uit 11 vliegtuigen, bommen op het station en .de fabriek'-inrichtingen te Milaan. Er werd waargenomen, dat zich "een dikke rook ontwikkelde. Zonder zich té storén aan het geschutvuur van de afweer-vliegtuigcn van den vijand, leidden de, officieren-waar nemers stelselmatig het bommen werpen. Het luchtgevecht liep in het algemeen gunstig voor de Oostenrijkers af. De vijandelijke vliegers ruimden het veld. (Bovendien wierpen een aantal vliegtuigen met klaarblijkelijk succes bommen op de fabriek te Schick „Neen, man, beter niet te bieden, als je zoo overvraagt-" i O nee, doe maar geen moeite, jé koopt toch niets."'- De stuurmansvrouw werd door een oude juffrouw staande gehouden. I „Dag juffrouw Hansen, ben u dat! Hoe gaat het met uw man? Hebt u in den laat- sten tijd bericht van hem gehad?". „Ja, God zij lof en dank; 5k ben net ■vezen trekken op, 't kantoor van deroe- derij". t'riyriri -riri:Yy „Zoo, dat is prettig. Hoe bevalt het hem op het nieuwe schip?" 1 „0, goed, juffrouw, hij schrijft alsof Jriij best tevreden is." „Zoo, zooi, dat is héérlijk." ,,'t Is ,hier vandaag een jodendure piarkt" „Ja, dat zegt u wel, voor gewone men-, schen is hiér niet te, koopen. O- neen, juffrouw Hansen, in mijinjeugd was dat anders, dan was .de Steil blij, als we hem z'n vtsch maar afkochten voor wat wij er voor wilden gevert." i Een dienstmeisje stek haar nette in An dries' kuip. „Is er leven in jouw; visch, §tól vroeg ze vinnig! „Loven 1 Andries begon te blazen van minachting, „als er ni jou: evenveel Jeven was, zou jo wel gau/w piaken, dat je,een man "kreeg." r ,Ik, wil gem man hébben,"- grinnikte het ml^Lsje. - Alle vliegtuigen keerden behouden terug. Reuter seinde gisteren uit Rome: De vijandelijke vliegtuigen hehben giste ren ook op Schio bommen geworpen, waar door zes mensohen zijn gedood en eenige anderen gewond'. I i i iil. i 1 Omtrent den aanval van Oostenrijksche vliegers op Milaan meldt de daar ver schijnende „Cérriere della Sera" dat de waarsóhujwiingsdienst onvoldoende en traag werkte, zoodat tal van burgers in den waan verkeerden dat er afweeroefeningen gehou den werden in samenwerking met Italiaan- sche vliegers. De bommen vielen hoofd zakelijk in het zuidelijk deel der stad bij de Porta Romana, waar zich het groote goederenstation bevindt, zoomede in het noordelijk' deel niet ver van het centraal station. 'Een bom sloeg een gat van twee bij zes meter in het plein van het kèrkhof. De „Corriere" stelt hét aantal dooden op twaalf, dat der zwaar-gewonden op twintig. In den Kanftasns. f Russisch legerbericht De groote Russische generale staf meldt dd. gisteren Na voorbereiding met geschutvuur heb© ben wij nog een fort van Erzeroem; stormenderhand genomen. Wij. hebben meer dan 20 kanonnen en veel munitie vermees- terd en gevangenen gemaakt De strijd bjj Erzeroem^ Aangaande de Russische krijgsbedrijven tegen Erzeroem, dat den lioeksteen van de verdediging van het Turksche rijk in Azië vormt, seint de correspondent van de „Times" te Pietersburg, dat blijkbaar de Russen thans den bergrug hebben over schreden, die hen nog van Erzeroem scheid de. Van een insluiting of beleg is echter nog geen sprake. De operaties, welker resul taat de inneming Van Kop ten Zuidoosten vian Erzeroem; was, stonden op zichzelf en werden door afzonderlijke colonnes ten uit voer gebracht r De Turken,'die uit Kop wétden geworpen, bestonden uit strijdkrachten die dé wijk haddén genomen voor den opmarsch der Russen uit Knyss Kali (ten Westen Van Melazgert) en in Kop hadden stand ge houden, om zoo mogelijk een. verderen op marsch der Russen naar Moesj tegen te houden. De Turkten werden ©venwei v.ari het Noordoosten en van het Zuidwesten uit roet omsingeling bedreigd en moesten daar om Kop ontruimen. Tan het Balkanfront. In Albanië. Uit het 0 o stenrijksch-Hougaarsahe oor- logsperskwartier wordt over den opmarsch van de Oostenrijksche en Bulgaarsohe troe pen naar Durazzo en Walona gemeld: De oprukkende Oostenrijsoh-Hongaarsche leger macht "he door de steed® toestro,omehdie vrjjwillige Malissoren-afdeelingen wordt ver sterkt, is thans nog slechts door het kust- meer van Durazzo gescheiden. |- Het Servische leger. De „Figaro" meldt, dat voor hétr ein de van Maart 50.000 voor militairen dienst geschikte Serviërs van Korfoe naar Sa- „O, ik denk, dat je er «toch' w,ol niee te doen 'ebt, jij' zoowel pis .tander vrouw volk," lachte Andiies. •Het meisje kreeg een kleur, terwijl ze haar hand in de kuip stak, om er een van de visschen uit te holen. „Wat moet je voor dien schelvisch heb ben?" V. „Die kan je krijgen voor een 'alven ort. Dat is spotgoedkoop." j „Ja, kan je. begrijpen 1riep! het meis je. „Vier schellingen geef ik er jvoor." ,,'Óud je me voor den gék?" „Vijf dan?" „Je kan 'm voor mijn part voor kes schellingen krijgen, ik 'eb geen (tijd 'ier den 'eelen dag! te staan en het getij' te laten verioopeo." -. l Het meisje trok.af met den visch en dadelijk was er weer handel met onderen. Andries was bljjV dat de stuuiujians-madam zoo kortaf was geweest Nu had hij de helft van het zoodje visch betaald ge kregen met wat hijvoor hot heele par tijtje had gevraagd, toen zij kwam. Ja, zoo vreemd kon hét todi gaan! Maar.-nu was de knikkende hoed klaar met de oude vriendin. - Ze scheidden met eeuwigdurende handdrukken. En toen draai de de wijde mantel op; eens den voorkant naar Andries toe. i „Ren je nu gek, man? verkoop je dé visch, waar ik. op geboden had!", De hoed:, met de pluimen en de ppode loniki zullen worden gezonden, om daar de troepen dar geallieerden te versterken. In Mesopotamlë. 'Engelsoh legerbericht. Het Engelsohe ministerie van oorlog maakt het volgende bekend: Een telegram, ontvangen van den be velvoerenden generaal in Mesopotamlë, con stateert, dat bet nu helder weer is ge- den, en dat hij d.d. 12 Februari berich ten beeft ontvangen, zoowel van generaal Aylmer als van generaal Townshend te Koet-el-Amaia/ jïjfi |flj Aylmer meldde, dat de toestand onge- wijzigd was gehlevén en Townshend deel de mede, dat ér een vliegtuig over Koot was gevlogen en twee bommen had ge worpen, zonder schade aan te richten. Diverse berichten. Een verklaring van Kitchenjer. In het Hoogierhuïs heeft Engelands mi nister van oorlog, Kitchener, gisteren in het overzicht, dial hij van tijd tot tijd over do krijigsverridhtingen geeft, een terugblik geworpen op die gebeurtenissen op alle ge vechtsterreinen. Ha| deelde mede dat de zen "winter acht nieuwe divisies: naar het westelijk front zijn gezonden en dat den vijand «iaar geen rust is gegund. Kitchener bracht hulde aan hét Itali- aansohe leger en zeidè dat het te ge legener tijd: stellig zjjn offensief tot een goed einde zou brengen. Ondanks de hevige .slagen en de groote verliezen, in 1915 geleden, is het Russi sche leger grondig georganiseerd en op nieuw. uitgerust De geest onder de troe- pen is éven voortreffelijk' al® bij.'het be gin van dén oorlog. 1 Over de ontruiming .van GallipO'i zeide Kitchener: ofschoon ik' ter plaatse het oor deel vormde dat de ontruiming met minder vérliezen kon geschieden dan aanvankelijk werd verondersteld, heeft de wijze waarop de ontruiming is geschiedt, mijin stoutste verwachtingen overtroffen. Het oppérbével to Salioniki is in handen van géneraal Sarmil gesteld', ten einde den nadruk te leggen óp het beginsel van een heid tusschen de geallieerden., Kitchener besloot met de verklaringWij kunnen met volkomen, vertrouwen een zege vierend einde van den oorlog tegemoet zien. Jn het En gels ché Lagerhuis. De ikoning van Engeland heeft gisteren het .parlement heropend met een redevoe ring, waarin hij wees op den geest, die bij'Engeland en Zijn bon&genooten heersoht, om standvastig te blijven strijden voor de overwinning. (I 1 Voorts fwomt in de troonrede meege deeld, dat aan het Huis zal worden ver- Zocht, de noodige geldelijke maatregelen, ten behoeve van den oorlog te laeonen. Dea eenige wetten, die aan het parlémtejnt Zullen women voorgelegd, zijn zoodanige, die /moeten strekken tot de bereiking van ons gemeenschappelijk doel. Bij de debatten over het adres van ant woord heeft eerste minister Asquith een toespraak igéhouden, waarin bij een kort overzicht .gaf van de militaire" en finan cieel© (situatie. Hij zteide, dat de geallieerden meer ihadden gedaan dan zich- handhaven gedurende <de laatste bedrijvigbeid ophet Westelijk (front. Hij releveerde de Engelsch- Fransche successen in Kameroen. Hij ver klaarde, dat de situatie in Mesopotalnië zidi zeer ten goede gekeerd had. Hij gaf als (zijn verwachting te kennen, dat de twee rtrijdmaehten (ten nauwste zouden samen werken, en dat alles wat de Britsche ope raties jkon belemmeren, zou vermeden wor den. j ivy;- Het meest naar voren tredende feit van de laatste drie maanden, noemde de minis ter het feit, dat de relaties, de samenwer king :0n de concentratie in de eenheid van leiding «op eontrOIe,' onder de geallieerden grooter (werd- In de door dé geallieerden onlangs te Parijs gehouden oorlogsconfé- rentie .waren de verschillende aspecten van den .oorlog op politiek, zoowel als strate gisch gebied onder de oogen gezien. De regeering ^rid "een statistiek opgemaakt van fidle in het land aanwezig© hulpbron nen, irnel het oog om een zoo groot moge lijke (medewerking aan het gemeenschappe lijk doel in de eerstkomende maanden te kunnen ever!oenen. Asquith wees in het bijzonder top het veelzijdig karakter van de verantwoordelijkheid (der Engelschen en her innerde speciaal aan het Stille, maar succes volle /weik van de zeemacht op een bijna onmetelijk/gebied.;i Aan /het slot van zijn redevoering in hét Lagerhuis izeide Asquith, dat Engeland naar de tegenwoordige fronten tienmaal meer manschappen gezonden had dan het aantal Van' (de oorspronkélSjke expeditietroapenl Hieronder (waren niet begrepen de garni zoenen /in het'.land of in de koloniën, noch die ireservef-lroepen, die geoefend wonleA en 'de strijdkraditen, door de kolóniën ge- Zonden. (Asquith gaf te kennen dat de eeni ge /manier om den financiëedén lasten het hoofd Je bieden, bestond in een uitgebreide suppletoire (belasting ©n in do handhaving van ;het crediet. Minister MaoRéana ,z!al, eerstdaags /nieuwe belasting-ontwerpen in dienen, („dé op te leggen iast Zou groot" zijn, (maar niet grooter dan wij kunnen dra gen." ((Toejuichingen). BINNENLAND, Gvinliln ilwct pij Kon. besluit van 8 dezer is de heer P. J. pliek erkend en toegelaten als consul van Pslgië te Mèdan, voor de gewesten Oostkust van Sumatra, Riouw, en Onder- hoorigheden, Djanxbi en Atjeb en Onder- hoorigheden. Avilntlw. De gewone -audiënties var. de ministers van binnenlandsche zaken <n van justitie:: zullen deze week! niet plaats hebben. rozen schudde yan ergernis. 1 ,,'Eb jo een bod gedaan?'" vroeg {An dries lachend. „Heb ik geen bod' gedaan? idioot! je ben net zoo dom als je schelvisch." Haar wangen gloeiden hoog rood. Andries haalde zijn zwart pijpje uit rijn vestjeszak; nog; 'n klein weinigje ongerook te tabak was er in. Hij' jstak dat aan en deed met smakkende lippen een paar trek jes, terwijl hij binnensmonds zei: „Ja, ja> mcnscii, wiees jij! piaax blij,'dat je zooveel wijzer bent" T De stuurmansvrouw trok verachtelijk haar neus op, het rookpoo sterk tiaar zwavel en taibaK. „Wat vraag je voor dé twee Jdeine bees ten, die je over hebt?" i „Die kan je voor een ort krijgen, ma dam, het is spotgoedkoop." „Ben je niet bij je verstand', man? Je hebt een ort twintig gevraagd yöor ido heele partij, en nu wil je ©en ort heb ben, nadat je 't meeste er yan verkocht hebt De grootste visch is er juit Wat heeft zij voor haar schelvisch gegeven?" „Maar nu was Andiies' geduld ten .einde. En dus viel hij' uit: V „Dat. raakt jo niet wat rif gegevéo'eeft; de visch is van mij en piet van jóu." Doet er niet toe, ik' zal twaalf schel lingen geven voor de twee."; ;2le Afak een dikke hand met een gou- dén ring en swarte randjes aaji jde naiels Yllegongalak op Java. Uit Batavia [wordt aah"de „N. R Ck" na der geseind: Luitenant ,Ter Poorten is gekwetst, niet dood. i Reuter seint uit Batavia: Het vli^ongeluk, waarbij luitenant-gene raal iMichielsen het leven heeft verloren, heeft heel' Nederlandsch-Indië ontsteld.. Nadat het vliegtuig vijf minuten liad. ge vlogen, is het yan een hoogte van honderd meter loodrecht naar beneden gevallen. Generaal /Michielsen zat verward in de draden vajn het vliegtuig en had zijn lede maten op verscheidene plaatsen gebroken. De toestand van luitenant Ter Poorten is niet ongunstig. V Aan een" telegfram van den „Telegraaf"- correspondent te Weltevreden. ontleenen Wij het vólgende: De commandant yan het Ntederlandsch-Ih- uit haar vrijde mouw en greep in de kuip.; Do visch spartelde, en het water spatte tegen haar hoed en haar rood' rond ge zicht. „0 jakkes, wat een smerigheid! H©b jij je visch geen betere manieren geleerd!,' Stril-aap." Zo ctiroogde al scheldend zich hier ©n. daar wat af met een. dun zakdoekje. Andries vertrok .zijn gericht tot een grijns* „O nee, dat mag jij. doen, dis je zoo knap bent" Twee dienstmeisjes, die hun tijd vleipraat hebben, komen hjjjgend aanioónen. Andries kreeg met gemak de ort, die hij voor de laatste vischjes had. gevraagd* De beide meisjes trippelden, wieg, en ieder had; er een van inbaan" jnandje. Zielsblg keerde Andries de kuip onderst boven. H©t water stroomde *oy©rdemonie schoenen met gespen van de stuurman®- vrouw, die nog altijd met liaar neteddoekscihi lapjoaan 't vvriwen was. Ze iwerdi ftr/ht' boos en gedroeg zich er naar. klaar Andries trok meesmuilend de kuip achter zich aan en ging terug paar zijn boot. Daar zat. hij een ©ogenblik op de roeibank, om rijn geld na te tellen. In;/ liet schepvat was een heel© rijkdomL- yyü Hjj rekende na, wat hij: al' piet krijjgeh bon voor, al dat geld. i - En toen ging hjj 'met OUen^'é mkóopen doen in de stad, i ■- y, s Wht mi'-l COURANT.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1