De oorlog. 68"* Jaargang Donderdag 17 Februari 1916 No 15067 ■■.v: Andries van den Tarafjord, Maximumprijzen yan Turf. 7 K e n n i s g e y i ng. BUITENLAND. Tan het Weotelljke front Tan het Balfcanfront. In den ffankasns. Uk' im ^^fFTT-1 r**2tew Deae ocmrant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zoo.- «n PeeSBcbögm. Prijs pear kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en VlaaTdingen 10 ceot Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks, aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten dea middag» vóór een uut aan bet Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs des- AdrertsntiSn: Ven 1—6 regels fL 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Grootc letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën big abonnement op voordecliga joqrffijaajrden. Tarieven hiervan zyn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine ad verten tiSn opgenomen tot dea prijs van '40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercoms!anale Telefoon No. 103. De Burgemeester van Schiedam maakt be kend, dat de Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel heeft vastgesteld de vol gende lijsten van eenige der meest voor komende turfsoorten met daarvoor aange nomen maximumprijzen. I. Op de veenplaatsen in de provincies Gro ningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Turfsoorten Maximum-prijs, voor zoover niet .anders opgegeven, per 1000 stuks, loco schip op de veenplaats. 4) Dargturf. Gld. Ie soort (Groninger bestek) 4.30 2e 3e le (Amsterd. bestek) 4.- 3.75 3.— 2.60 Bllauwe turf. 1© soort (Groninger bestek) 4 30 4. 3.75 i le (Amsterd. bestek) 3.50 n 3.05 1 le (Friesche) 4.30 '4.— Greinmank turf. Dikke of groote 1.35 per M3. 4) Kleine le soort 3.75 3.30 3.10 Doesterd turf. Dikke of groote 1.05 4) Kleine le soort 2.75 2.40 2.05 Bjaggerturf (Baggelaar.) le soprt (Drentsche en Gro- 4.30 ningsche) 2) A) 2e soort (Drentsche en Gro- ningsche) 3.75 u 3e soort (Drentsche en Gro- ningsche) 3.15 4e soort (Drentsche en Gro- ningsche) 2.60 le soort (Ovorijsselsche) baggerturf 3) 5.60 A 2e 'soort (Overijsselsche) baggerturf s) '4.75 3e soort (Overijsselsche) -haggerturf) 4.30 4 le soort (Friesche) bagger 4 turf 5.20 2e soort (Friesche) bagger turf 4.70 f- 3e soort (Friesche) bagger turf 3.90 Zwarte turf. (Kwartiersturf, dikke en groote turf) le soort kwartiersturf een „steil" vertelling van J0HAN C. W. JU DHL. Uit het'Noorsch vertaald door M. A. Z. 17; i (Slot) 1 I"1 'li. Toen ze een weinig later weer terug keerden naar den vischsteiger, waren ze met allerlei beladen. Andiies had een groe ten zak met meel op zijta. rug en. een nieuw met rozen beschilderd voornaads kisje aan zijn hand, stampvol roet brood en veel andere dingen. Dn uit zijn broek zak kwam de hals van een Qësoh inet sterken drank te voorschijn. Krom van rug, met van achteren lang afgezakte broek, slordig van baard en haar slenterde hij door de Strandstraat Drukste winkelstraat van Bergen, Hij had zijn onderste wambuizen uitge laten en de mouwen van een gebreid wol len hemd' staken kleurig uit het vest uit. De topmuts knikte op de maat met de zware depend© stappen die hij' deed -in de groote, van vischschilfertjes blinkende vet- laarzen. Zijn-wijde oliebroek klapperde, En nu esn dan bracht hi| zijn dikke hand naar zijn neus, zette twee vingers erbo- 'ven, kneep én zwaaide iets de straat pp. A!is een gas uit zee opgedoken waterdui- iel zag bij er uit, die jn^waald was 'ge- (Gtotl bestek) 1.50 per Ms. 4) 2e soort Kwartieosturi i (Grom bestek) 1.35 le soort dikke turf (Gro- ningier bestek) 1.55 2e soort dikke turf (Gro ninger bestek) 1.376 3e sOort dikke turf (Gro- ranger bestek) 1.20 le soort groote turf (Amsterdamsdh bestek) 1.35 2e soort groote turf (Amsterdamsch bestek) 1.20 3e soort groote turf (Arnsterdamsch bestek) 1.05 Grijze of 'Bjornte tur.f, Diklce (groote) le soort (Groninger be stek) 0.95 2e soort (Groningeür be stek) t>.65 le soort (Arnsterdamsch bestók) 0.75 Prjpert Smoezenturf Stukken 1.55 1.55 1.— 2e soort (Amsterdantóchl bestók) 0.60 kleine 2.80 Grantee en teitte turt Kleine grauwe of Hntta turf 3,25 HaVerstroo. le soort haverstroo '4.80 2e 8.90 i Soheepaturf. Kleine le soort 2,60 2e 2.15 Sponturf, N le soort Machinale sponturf 3.60 2e f, 3 25 le „Kak- ,3 25 2e I 2 95 le soort groote Friesche machipale sponturf 5,65 J 2e soort groote Friesche' machinale sponturf '4 55 le soort korte Fiiesdhe i sponturf 5,20 2e soort kbrto Friesche 1 sponturf 4 65 3e soort kbrfe Friesche i sponturf 3 90 le soort 0vterijsselsc.be sponturf 5 50 2e soort Overijsselsche sponturf \t bio Geperste tu^f. le teoort machinale ga- pexfete turf l 4.85 2e soort machinale ge perste turf 4.55 1 i n. 0p de veenplaatsen in\ de pfwincies Noord-Brabant en Limburg.', i i Maximum-prijs per i knbieekit meter loco 1 j Van verpor op de S schip of ander middel 1 veenplaatk TurfsoortenGld) le soort zwpre turf 1.70 2e i, 1-45' 3e i,, 1-25 'Bjoerenturf '1.60 Bjargerturf 1.30 raakt tusscihen de mooie stadsmonschen en voertuigen te midden van al die bui-, zen en winkelramen, waarachter zooveel pracht was uitgestald. f De kleine Oiina stepte gewichtig naast hem voort in baar gloednieuwe klompjes: haar hoofd was gebogen onder de zware blauwe kap. In haar hand droeg ze een groote ris krakelingen, en tussohen haar armen hield ze een fleschj© stroop en eenige grauwe zakjes. Een menigte jongens joelden achterhen aan. Een trok Olina aan haar rok, rukte een krakeling uit den krans, terwijl hij riep: Strile-meidl Stiile-meid Een ander pakte Andries bijl rfjn oliejas en Vroeg of hij eieren had in zijn broek. En een. on deugender rakker bedacht de looss© streek een handvol straatvuil in een grijs papie ren zakje t© doen. Dat legde hij op straat, i „Hei, Strik-kipd, je hebt wat Verloren", riep hij. i En toen (Mina bet zakje opraapte, juich- so de Leele troep en zong om t hardst. „Strile-baard, Striiebaard loopt op straat. Eieren legt hij waar hij gaat!" 1 Maar Andries sdheen niets te hooien of te verstaan van Wat die plagende jon gens riepen. Zijn geel grauw gerimpeld ge zicht had zijn gewone half brommig© plooi, en zijn hoektand kwam weltevreden uit zijin mondhoek kijken. Voldaan over .de Opbrengst van den dag stapte hij naar zijn boot. En Olientj© dacht aan niets dan aan het mooi gekleurde doekje, dat cze, een - paar maal om ha#n„ Iteta 1) iDe prjjzen zijn zijn er op berekend, dat het schipiaden plaats vindt op de wijze, welke volgens plaatselijke gewoonte gebrui kelijk ,is. 2) Tot deze wordt ook gerekend de Kaggtefl- iurf afkomstig uit de Overijsselsche venen, doch die met Drenthsche baggelaar over- ©qnjkoimt, (zooalfe djie uit de gemeenten: Vrtezeveem, Ben Ham, Ommen, Ambt-Har- denberg, (jWereesf, en Gramsbergen. 3) Onder deze wordt niet verstaan de in noot .2 bedoelde baggerturf. 4) (In het schip gemeten. i In verband anet den Wensch van den Minister, dat deze prijzen stipt in acht zul len .worden genomen, Wordt men dringend verzocht bij berekening van hooger prijzen, daarmede den Voorzitter of een lid der Commissie (van Contröte op de toepassing der imaximum-prijzen van levensmiddelen, in kennis te stellen, Leden (der Commissie zijn: De «beer A. Zoetmulder, Lange Haven 77. Voorzitter. i De Keer A. P. S. Swartjes, Villaf straat ,105. De heer 'A. v, d. Berg, Hoogstraat 178b. De Keer A. A. Manevee, Warande 32b, Mevr. G. A. Koopmans-deKoning, Veen- lantetraat. Mej. J. Verdj^seldonk-Kok, Dwarsstr. 24. Mevr. >M. Hmgman-Dobberke, Opstsingel 42. De Keer II. J. Bos, Emtaastraat 14. De Keer J. de Ruiter, Oosterstraat 5. Schiedam, tï6 Februari 1916. De Biuigemieester van Schiedam; M, L. H0NNEKLAGE GRfiTE, Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester jen Wethouders van Schie dam; i t Gezien het verzoek van de firma NE- DERLANDSCHE (ASBESTHANDEL EN KURKSTEENFABR1EK („FQRTUNA", om veigunning ,tot het opricliten van eene fa briek ,voor het vervaardigen van isoleer- materiaal in het pand Korte Haven 7, ka daster (Sectie 'O., na 112, gedreven door een stoommachine Van 5 P. K. en een stoomketel pan 8 M2. verwarmingsopper vlak. t i Gelet vop de bepalingen der Hinderwtet; Doen ite weten dat voormeld verzóek met de bijlagen op d© secretarie der gemeente is ter visie gelegd; i dat op Donderdag, den 2 Maart a. s,, des voormiddags (ten llVa ure, ten raadhuiz© ge legenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van dat verzoek in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten; 1 dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, ken nis ban worden genomen; en dat volgens de Bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zy, die niet wereenktomsiig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of ©en of meer zijner leden zijn Verschenen, ten einde hun be- zwanen mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 17 Februari 1916. 2^ Burgemeester en Wethouders voornoemd, I Mk U HONNERL'AGE grete, Eransch jlegerberiöht. Het (Officiéél© Fransche communiqué van gistermiddag duidt: In den loop van den nacht is niets be langrijks voorgevallen. In (Champagne heroverden wij met hand granaten ©enige verbindingsloopgraven ten oosten van den weg van Tahuro naar Somme (Py. 1 De (terreinwinst van de Duitschers in Artois jen Cjhampagne, dank rij zeer hevige aanvallenin de laatste dagen, bepaalde zich ten slotte tot niets. Lang voorbereide aan vallen hadden plaats op het uitstekende ge deelte der Fransche stelling in de Dfuxt stóhe jlmie, waarbij deze van verschil lende rijden tegelijk bedreigd werd. Alle aanvallen ,werden voorafgegaan door ge weldige (ontploffingen van mijnen, waarvan de aanleg ongeveer drie maanden gjeduurl had. .Desniettegenstaande was het enkele resultaat, dut de Duitschers enkele kraters en /enkel© Fransche uitstekende posities be zetten. /Volgens juiste inlichtingen bedragen de ïDuitsche Verlieten minstens de helft van jh®t in actie gebrachte effectief. Het jongste offensief der Duitschers ver meerderde (dus niet de terreinwinst, maar verminderde d© strijdkracht der Duitschers En gels ch degerberidht Het (Eugefeche hoofdkwartier in Frankrijk meldt: i Wederkeerige (artilleriebeschieting en he vige granaatgevechten, in het laatste et maal, ftusschen Yperen, het kanaal van Co- mines en den spoorweg Yperen—Gommes. De strijd duurt voort. Voor (t overige is de dag aan het heel© BritsChe (front rustig geweest. De vermeestering van 600 meter van onte eerste üoopgraaflim.©, waarvan gisteren as gewag gemaakt, werd voorafgegaan dooi een /Zware beschieting en de ontploffing van ,5 mynen, die de loopgraven onhoud baar imaakten. f De jaa; vallen breidden zich uit over een front van 4000 meter. Op. alle andere pun ten .zijn ze afgeslagen. De (Vijand heeft aanzienlijke verlieten geleden. De veroverde loopgraaf is dit jaar her haaldelijk van de eeria in de andere hand overgegaan. Vandaar dat- ze de internatio nale) oopgraaf werd1 genoemd. v Luchtaanval op Stroemitza. Reuter seint uit Salon iki, dat Dinsdag dertien Fransche aeroplanes een aanval op Stroemitza en de nabijgelegen kampemen- ,ten hebben gedaan. Er werden 158 bom slagen en aan de nieuw© Hompen, (die iets te groot waren, zoodat haar kousen er in afzakten. In den zak van baar rokje had ze rood© schoenlappertjes Sinter- Bergensche koekjes. Haasgoect ©n een pijp strpopsuiker, die zo van den winkelier had toegekregen. Ze zouden zoo birj zijn, al haar broertjes en zusjes, als ze daarmee thuis kwam pn er van ronddeelde. En de houten voorraaris- doos, dat wist ze, zat vol met brooden fijn stadsgebak en kandijklontjes en wol in veel kleuren voor haar moeder. Toen Andries in zijn boot terug was, nam bij e paar flinke slokken uit de flesch. Dp" - ikte hem zoo lekker warm en fbracib' '11 in ©en goed humeur Noodt had het i-uó heerlijk gesmaakt als yun- daag, en noodt was het ook eerlijker ver diend, vond hij. En terwijl hij een stuk van een Psalmvers neuriede en zij'n boel tje in de bergplaats van zijn boot op borg, vergat hij zijn tobben over het meel, dat stellig niet van de beste soort was en een beetje muf rook, over bet gewicht, dat xnisscbien iets te min was en over rijn' goedigheid, dat hij zich waarschijn lijk had laten aansmeren, waar de koop man anders geen weg mee had geweten^ Hij had alles spotgoedkoop gekregen, kind I En hij pas nu niet zoo mal, dat huj zijn „slag niet zou weten terug te slaan op dat stadsvolk, als alles op >de markt peper duur was en rij „geen. visdh 'adden." of op ander© manier verlegen waren om rijn huig. 0, neen, KS "M niet ja Hagen, Jgte ?b?4s. mooie ketel in jlen fijnen winkel mocht wat hem betrof gerust denken, dat An dries een hals wys. Andries dacht juist precies hetzelfde van hem, ofschoon hij handjes had gegeven ,en bedankt had voor den lekkeren stadsborrel door den win kelier geschonken, en al had hjj jgezegd, dat het al te erg was, tobn de vent sui kergoed stopte ïn. de zakken van Ollentjo. Andries stak zijn hand in zijn haar bos onder den zuidwester. Hij bedacht, dat liij iets vergeten had. En dus zei liij tegen Olina„Ik moet nog naar Rosen- dahl. Ik zou een spofel en een paar soorten visdisnoer meebrengen voor Mong- sen, maar ik weet niet precies weïknom- rjier 'y zei. Nu ja, 't moet wel goedzyin, als ik een beetje neem van wat ik denk, dat "ij altijd "éeft." 1 Olina trok haar rokje pver baar hoofd en ging liggen uiitrasten in de boot, ter wijl haar vader de stad weer inging. Terwijl ze daar lag denken, aandien aan gebeurtenissen 200 rijken in de stad en aan al het lekkers, dat "ze nte© naar huis bracht, begon er plotseling iets in haar te schudden van pret Ze zag bet-zakje, waarmée ze voor dgn.gek was gehouden. En ze kon niet laten er hard v om je lachen. Zoo akelig als 't was van die gemeen© stadsjongens't was toch grappig die apenstreek met dat zakje yol vuil «n paardenvijlgen I **J Frfma in touwwerk en netten in f v t 1 s 'ULiXL men gteworpen, die verschillende branden veroorzaakten. De vliegtuigen werden beschoten, maari keerden desondanks behouden terug. Ten behoeve van Grieksch- 1 Macedonië. 1 Genferaal Sarrail zal van nu af een groot aantal militaire automobielen ter be schikking van de Gneksch© autoriteiten stel len ter verzekering van de proviandeering van Macedonië. Rusland en Roemenië, De „Elorliner Lokal Anzeiger" ontleent aan de „Az Est" btet bericht, dat Russi sch© schiepen gedurig in de Roemeensche watenen verschijnen, en niets anders be oogen dan controle uit te oefenen. De officieren dezer schepen gaan dan bij deze, dan bij genie plaats aan wal, om zicbdoOr de bevolking op de hoogte te doen stellen der besluiten van de autoriteiten. Het op treden der Russen wordt als een ernstige schending dier neutraliteit van Roefnenië en als een provocatie aangemerkt 1 1 Erzaroem getallen. De onderkoning van den Kaukasus, groot vorst 'Nioolaas, seinde gisteren laan den tsaar: „God heeft den dapperen troepen van het Kaukasische leger zoozeer gehol pen, dat Erzeroem, na vjjf dagen bestormd te rijn, is genomen. Ik ben onuitsprekelijk gelukkig U. M. deze overwinning te kunnen melden". Erzeroem, de hoofdstad van hot district van denzelfdèn naam, de sleutel van Turkseh Armaoie, ligt aan den Zuidelijken rand van een hoogvlakte, die 38 K.M. Zang en 22 K.M. bred is. Rot aantal inwoners bedraagt circa 40.000, voor de helft Tur ken en verder Armeniërs, Perzen en Grieken. 1 In .1864 werd de stad met nieuiWo ves tingwerken omgeven, waarvan do forten op den Top-Dagh (Medsjidene Tepel en KirimitliDagh de voornaamste zijn. Erze roem bezit 65 moskeeën en 15 deiwisj- Hoosters. De eertijds veelbëteeloenend» handel van de stad is, sinds de Perziseh-Europeescho handel zijn Weg niot moer over het Ar- meonsch© hoogland kiest, achteruitgegaan; do eens zoo beroemde karaivaneaweg van Trebi zonde over Erzeroem naar de Per zische grens is -sedert dien in staat van verval geraakt In /den Rmssisch-Turkschen oorlog van 1828 ;en 1829 werd door generaal Tasjke- wist, die üq stad den 9ien Juli 1829 ver overde, den Russischen veldtocht in Turkscli ,Azie Ixjslist Bij den vrede van Adnonopel -(14 September 1829 kregen de Turken echter Erzeroem terug. Een poging der -Russen om de stad iii 1877 te overrom pelen, .mislukte, maar bij dm wapenstilstand van (Adrianopel (Februari 1878; mochten zij haar' weer bezetten. Djt duurdeslechts tot jden vrede van San Stefano, toen zij den -Turken opnieuwi werd toegewezen. Thans fs Erzeroem dan .wederom in Rus sisch (bezit; een feit van groote beteekenis. Daarmee fis den Russen, die ook van Mdarf- gert uit naar het iWjestm opdringen, een invalspoort ,in Turkseh Armenie geopend, Er dreigt hier den Turken een groot gevaar, Het was wel gek dat dat stadsvolk je nooit met rust kon laten. .Wat yjocxr kwaad hebben wij gedaan Waar zouden ze visdh vandaan 'alen, als wij' er niet mee kwa men? Ver'ongerea zouden ze, dood ton geren. En waarom vonden zo, dat zomoes- j ten pingelen, om de visch 'voor niets te* 1 Irnjgen? die menschen, die iedeoron 'dag in bun Zondagsdie Heeron tusschen 'de 'ooge 'uizen liepen in al 'dien zwarten rook? Wij sjouwien en lijden gebrek en wagen ons loven en onze gezondheid, alleen maar om eten te brengen aan di© lui. Was dat niet onzinnig? Z© moes-, ten allemaal op, een. 'oop geschoten wtor- d&L, dat zou net goed! zijn. Met die gedachten dommeLd© Olientje ia. En ze droomde ypn een gjrooten pa pieren zak, die bijna tot aan den heme® reikte. En de zak was propvol van dat) 'f booze stadsvolk. Maar Onze Lievie Hoete-' Q-%. wnde niets van hen weten. Zijp hoog voor- - hoofd was vol strenge rimpels, en zijn mond met dien zWaren baard, die tot op de ma.9g liing, was saamgeknepen net als Prahl, den doipsivinkeliei-, als die kwiaad was ©j. 'Lasr vader, omdat 'hij niet wilde. komen werken of hem vjsch brengen. En de sfadsmmscte-n moesten blijven indien'*4*))! grauwen zak, %ft,ar ze door elkaar krieuri® welden als in ©en mieren'oppj. En zöyond*^" hen zoo akelig Hem en zielig en 'u]peioos,:AÉ dat *t naar was om aan te zien- ^§s Tom haar vader/ haar wakker schudde, fw barstte Qlieutje u.t in een schbterlach, 1 - 1 f-fc /J* «-i^WWO» IDA V SCI-E 2© c j-j/ ■;i 8© 2© 2e j? 5e 9> 2e ij 8e h t ■1 4) i j N T lit i t 1 t> y> 5' De Secretarie, V. S1CKENGA. fDÏ/vwH/, u. a - 1 ««Mfw/ü. IljUUUXUi tU1.LV i»m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1