ie oorlog. 68- Jaargang, Vrijdag 18 Februari 1916 No 1506& JD© walvisei&3»u.g« Deae courant verschijnt d a g e 1 ij k 3, met uitzondering van Zon- en FeesMagien. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen. £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs por week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ad ver ten tien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No- 141 (hoek Korte Haven). Hrip der Ad vertenti én: Tan 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel mets 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Giwte letters naar de plaats die zij innemen. AdverteatiÊn tig abonnement op voordeel^ v,opna5aajrdea- Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In do nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van '40 oeats per advertentie, hij vccruiftietoling aan het Bureau te voldoen. 'Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. De Burgemeester en Wethouders van Schiedam Doen te weten, dat door den Raad diei Gemeente in zijn vergadering van 18 Januari 1916 is vastgesteld de volgende: Wijziging van de Bouwverordening der Gemeente Schiedam, (Gemeentebla den nos, 15a en 15b van 1905, 13a en 13b van 1906 en 20a en 20b van 1914). Eenig artikel. Aan artikel 48 der bovengenoemde vei ordening wordt toegevoegd: „Voor vrije één-gezinswoningen met en- „kel beganegrond-verdieping mag de ver- „diepinghoogbe, als bedoeld in het 3e lid, „2.85 meter bedragen". Zijnde deze Verordening aan de Gede puteerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van den 14/16en Februari 1916 B no. 149 (2de afd.) G\. S. no. 69, in af schrift medegedeeld. Zijnde deze Verordening door de .Gede puteerde Staten van Zuid-Holland bij be sluit van 1 Februari 1916 goedgekeurd. En is biervan. afkondiging geschied, %vaar het behoort, den 18en Febraxui 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd M, L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V, SICKENGA. Kennisgevi ng. Burgemeester cn Weth'ouöers van Schie dam, brengen, ter Vbkloening aan art. 15 van het kiesreglement voor de Kamers van Ar beid, ter algemeenc kennis, dat de op heden vastgestelde lijsten van patroons en van werklieden, kiezers van leden der al hier gevestigde Kamers van Arbeid voor de Bouwbedrijven en de Voedings- en Genotmiddelen, ter secretarie dezer gemeente, aid. Bevolking (School straat 12) voor een ieder ter inzage zijn gelegd. Schiedam, den 15den Februari 1916. Ie. Burgemeester en Wethouders voornoemd, bk L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA, Kennisgeving. Belasting op het houden van Honden. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; brengen ter algemeenc kennis, dat inge volge het bepaalde in artikel 3 der ver ordening op de invordering der belasting op de honden, gehouden in do gemeente Schiedam (Gemeenteblad no. 121 de 1ste lijst, bevattende de namen van de hou ders van honden binnen deze "gemeente over het jaar 1916 vanaf heden voor een ieder gedurende acht dagen ter Gemeente secretarie Jafdeeling financiën! "ter inza- Een verhaaltje uit ouden tijd van I J0HAN C. Wu JUUHL, Rit het Noorsch vertaald door M- A. Z. Ver in 't Weslen, op rotsgrond m 't blauw van de zee, daar hgt ons mooi: tehuis, we leven er in vree; We werken er, we sparen er, met karig deel le vree meest watersoep en eer pclkoek of 'aring versch uit de zee. Te klagen valL er over niets, Meestal is goed de vangst. De 'eer beschikt ons 't dagelijksch brood. We "ebben geen schulden, geen angst. Heel in de vette ligt iets aan de op pervlakte van het water, waar de over gang is van fjord tot oceaan. Op een afstand bjkt het veel op een walvischrug, mooi gemaakt door een dot verf van schitterende kleur. Als het stormt, spat wit schuim hoog op boven den grij zen rug als de waterstraal uit de neus gaten san den walvjsch, i ge is nedergelegd, en dat gedurende twaalf achtereenvolgende dagen, na genoemd tijd stip, schriftelijke bezwaren tegen den aan slag bij Burgemeester en Wethouders kun nen worden ingebracht; zullende op later ingebrp.chtebezwaren geen reranderingranaanslag worien verl eend. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 18 Februari 1916. Burgemeester cn Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA, Cokes. De Gem. Gasfabriek tc Schiedam biedt te koop aan: 10.000 H.L. gascokes en 2000 ILL. cokes gruis, of minder; pnjsaanbieding per HL. afgeh. of fr. boord met opgave van go- wenschte hoeveelheid, spoedigst te zenden aan den Directeur. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam s Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeen© kennis, dat op den -17en Februari 1916 vergunning is ver leend aan: lo. De NX NEDF.RLANDSCHR DISTIL LEERDERIJ EN FLESSCHENFABR1EK, voorheen de firma HERMAN JANSEN en hare rechtverkrijgenden, tot het oprichten van een glasfabriek, distilleerderij, kisten- makerij, mandenmakerij,--smederij en zagerij, in hfot pand, staande aan den Noordvest- smgel no. 37, kadaster Sectie H., mos. 754, 756, ,757, 759, 760 en 761, gedreven door diverse stoommachines van te zamen 250 P. K. en een gasmotor van 7 P.K., zulks onder intrekking van de haar bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Schie dam, resp. d.d. 10 Mei 191Ö, 6 October 1910, 21 September 1911, 2 Juli 1914, 10 Jum 1915 en 1 Juli 1915 en brj Koninklijk be sluit -Van( 8 Juli 1911, no. 39, verleende ver gunningen. 2o, Be Slagersvereeniging „ONDERLING BELANG" en hare rechtverkrijgenden, tol het oprichten van een slachtplaats van var kens, in liet pand Buitenhavenweg 112, ka dester Sectie L., no. 156, voor ean proef tijd, eindigende 31 December 1916. 3o. A. A. Wj. VAN REEDjE en zijn© recht verkrijgenden tot het oprichten van een tur bine demonstratie-inrichting in het poiA. Hoofdstraat 40, k&daster Sectie L., nos, 1934 en 2047, met een stoomturbine van öD P. K., en een electromotor van 5 P. K. Brengen ter algemeene kennis, cat het verzoek d.d, 19 Augustus 1915, van de NX NEDERLANDSCHE DISTILLEERDE RIJ EN FLESSCHENFABRIEK, voorhoen de firma HERMAN JANSEN, om vergunning tot het uitbreiden barer glasfabriek aan den Noordvestsingel 37, kadaster Sectie H., no. 755, door het maken van oen stopflessctexif slijpinnchüng, gedreven, door een stoom machine van 100 P. Kmet een ketel van 56 M2. verwarmings-oppervlak en 2 com pressors, buiten verdere behander ling is gesteld, wegens het verleeaqn Komt men naderbij, dan vertoont de rug zich als een naakte 'scheer, en het oog ontwaart een heel klem huisje en een heel klein lapje bebouwden grond. Het huisje glinstert in alle kleuren van den regenboog als oen stuk kinderspeel goed. s En het lapje bouwgrond, dat in wer kelijkheid een aardappelland is van een paar meter lengte, is groen. Vroeger was er zoo goed als niemand, die iets meer van dat gedoente wist Want het lag wel ver uit den koers der zee varenden. Maar nadat stoombootoa ieder hoekje en gaatje daar in hpt westen wis ten te vinden, kreeg deze en gene het plaatsje te zien. Allen waren verbaasd over dat bont kleurige moois te midden van het grijs van water en rotsen. Stadsmensében von den bet „schilderachtig". t En allen vroegen zich verwonderd af, hoe dat eigenlijk zoo tot stand was'ge bracht en met welk doel? Want het was voor oen ieder duidelijk, dat dit niet'het werk kon zijn van de natuur. Aarde kon er niet zoo maar uit den hemel vallen op een naakte scheer in de. woeste bran ding. En dat daar iets groeien zou, .was nog minder te verwachten. Niemand vermoedde, dat er op die plek levende wezens woonden. Maar als de stoomboot eens dicht langs den walvischrug voer, kon het gebeuren,- dat iemand, die een scherp gezicht had, van ©en© nieuwe vergunning voor haar fa- brieken-complex, waarin bovengenoemde uit breiding is begrepen. 1 Brengen ter algemeen© kennis, dat voor waarde i der vergunning dd, 9 December 1915, verleend aan L. VAN PELT en zijn rechtverkrijgenden, tot het oprichten van een fabriek voor het bereiden, en drogen van groenten en vruchten in het pand Lange Nieuwstraat 147, kadaster Sectie L no. 477, is gewijzigd als volgt: „i. dat, behoudens het naar de droog plaatsen opvoeren en het aldaar drogen „van groenten en vruchten, ia de inxieh- „iing geen werkzaamheden mogen worden verricht dan alleen op werkdagen, en ;,wel tusschen des voormiddags 7 uur en „des namiddags G uur. „In - bijzonder spoed-eischendo gevallen, „ter beoordeeling van den Commissaris „van Politie pf btj diens verhindering van „den door hem daartoe aangewezen amb- „tenaar van politie, kon door genoemden „Commissaris, respectievelijk ambtenaar van „politie, op een daartoe voorafgegaan ver- „zoek, telkens yoor één nacht, ontheffing] „van deze yoorwaarde Worden verleend." Schiedam," 18 Februari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA. BülTEMiMD. Van het Westelijke front. Duitsch legerbericht Het Duitsche groot» hoofdkwartier meldt dd. gisteren Geen gebeurtenissen van bijzonder belang. Blij den op rui mi ngsarbeid in de nieuwe stelling bij Obersept wenden nog acht Fran- sche mijnwerpers gevonden. Fransch legerbericht. Het officieel© Fransch© communique Vate gistermiddag luidt: Niets bijzonders viel in den loop van den naeht voor. Engelsch legerbericht- Het Brit sche hoofdkwartier in Frankrijk meldt dd. gisteren: Vanochtend heeft de vijand twee mijnon doen springen, de een bij Fpsse 8, de onder ten zuiden van Loos. Ilij trachtte den trech ter van de laatstgenoemde mijn te bezetten, doch is teruggedreven; wij houden den uit- looper van den trechter bezet Onze artillerie heeft vandaag de vijande lijke schansen bij de Hohenzollern-redouto en ten oosten van Armentières beschoten. De toestand tusschen het kanaal Yperen Gommes en den spoorweg is onveranderd. Van het «iostelljke front. Duitsch legerbericht Op het noordelijke gedeelte van het front levendige artillerie-actie, Duitsche vliegers deden een aanval op Dunaburg en dé spoorwieggebouwen yan Wilejka, 0-ostenrijksch legerbericht Er werden gedurende den nacht zonder succes aanvallen gedaan op het Oosten rijksche front aap de Strypa. Aan de beek Kormyn, ten zuiden van een. schoorsteen onderscheidde en een blauw streepje rook zag opstijgen van het dak op het bontkleurige kleine speelgoed- huis. Het kon gebeuren, dat hij een Zwart geteerde boot ontdekte, die tegen wat op gestapelde steenen was opgetrokken ineen kleinen inham aan de Ijj-zij van den wal vischrug. En trof het heel goed, dan kon hjjoiok een oud gebogen man zien, die bezig jvas met een of ander in de boot Liep liet tegen etenstijd, dan zag hij bovendien nog een oud vrouwtje verschij nen tusschen de lage deurposten van de hut Het oudje bleef op den drempel staan kijken met haar hand boven haaroogen onder den raad van haar blauw, laken- sche feap. Ze keek en tuurde en Ixwon dan te roepen: „Kom je gauw eten? In de zwart getoerde boot kwam het kromme mannetje overeind. Hg' had een witten baard, droeg een grijs gestreept wol len hemd en een roede topmuts. Eerst treuzelde hg nog wat, maar dan klom hij langzaam de paar stampen tegen de hoogte jjp naar zijn huisje, Den Walvischrug een „eiland" te noemen past slecht; „hoim" of „werf"- is ook al geen juiste aanduiding. Maar „VloodhoLtn" is -toch do naam, dien dat plekje grond «draagt En bet is ruim een hajyjq eeuw geiteden Sterestiany, werden aanvallen van Russi sche afdeelingen zonder veel moeite af geslagen. Van het Zuidelijke front. Opstenrjjkscfi legerbericht Het geschutvuur der Italianen was gis teren voornamelijk gericht op plaatsen in het CanaledaJ, in het Rombongêbied en op de bruggehoofden van Görz en Tolmein. Een aanval van den vijand op de Monte San Michel© .werd afgeslagen. iBoj Polo noodzaakten de afweerb-attergen van de buitenste oorlogshavenwijk een Italiaansch vliegtuig tot landen. De be stuurder en de waarnemer werden gevan gen genomen. Van het Balkanfront. i Montenegro. Over de vredesonderhandelingen met Montenegro meldt het .Weensche Corres pondentiebureau i Den 2en Februari kwam de Montenegrijn- sche minister Jaw Potsowits 'in gezelschap van den secretaris-generaal van buitenland- sche zaken Ramadanowits, bij den verte- gengenwoordiger van het O.-H. ministerie van buitenlandsche zaken te Cettinje en verzocht hem een door Marko Radoelowits, den Montenee-gnschen minister-president ad interim, onderteekenden brief aan koning Nikolaas te willen doorzenden. In dat stuk verzochten de ministers den koning, onder mededeeling, dat de O.-H. afgevaardigden ter plaatse waren, om de door den koning zelf gevraagde vredesonderhandelingen te beginnen, zgn onderhandelaars onverwijld te benoemen en hun van volmachten te voorzien. f Daar de ministers werkelgk niet-in staat waren zich met den in Frankrijk vertoe- venden koning in verbinding te steclen, nam de O.-H. regeering, na zich de bemidde ling van de Spaansche regeering te hebben verzekerd, den brief oveT en overhandigde hem aan het Spaansche gezantschap te tWeenen, met verzoek om doorzending. Op een vraag van de Spaansche regee ring verklaarde de O.-H. regeering er geen bezwaar tegen te hebben, dat de Fran sch© regeering, in wier gebied koning Ni kolaas zich bevindt, kennis nam van den brief. - f ,Vaa koning Nikolaas is tot dusver geen antwoord ontvangen. t In den Kankasus. De val van Erzeroem. Naar Reutor uit Petersburg seint, schat men het garnizoen van Erzeroem op 100.000 man, met 467 kanonnen, in de voorge schoven forten, 374 kanonnen in de 'cen trale forten, benevons 200 veldkanonnen De „Times" schrijft naar aanleiding vau den val der Armeensche vesting: t „De vermeestering van de versterkte stad Erzeroem door Rusland, is een van do grootste verrassingen van den oorlog en moet buitengewoon belangrjjke gevolgen hebben. De laatste maal, dat de geallieer den een belangrijke versterkte plaats na men, was bgna een jaar geleden, toen het Russische leger op 22 Maart Przemysl nam. i sedert hot als onvervreeohbaar eigendom in bezit werd genomen. 11 Thomas Garyik log met szjin boot buiten ia «ie Sond en woelde met Izijn bescha digde vingers in do manden, die huiten boord hingen, want fcgn vingertoppen had den leelijk door zijn dagolijksoh, werk .ge leden. Maar als iemand, yrocg hoe dat ge komen was, antwoordde Thomas methot onschuldigste gezicht yan do .woreid„Do krabben, kind,- Zijn yrouw, zat in haar witte jakje ,van schapenvacht op de roeibank. Zij hield do boot op dezelfde plaats. Terwjjl zie, verdiept in eigen gedachten, zoo yoor zich uit zat te kgken, viel haar blik heel toevallig op de uitmonding van de Sond. Ze hield 'haar hand ter beschut ting boven haar oogon, want de zon was in dezen eersten lentetijd hooi scherp, cn keek toen lang in die richting uit. „Wie is dat, die daar vaart, zog?" Zo haalde het lang uit; haar stemyer- ried nieuwsgierigheid en verwondering. Thomas zeg eyeai op_ yan de mand waar hg in, woelde» En begon toen ook sterk te turen naar dien kant. „Dat Is ©au vracht, Had", zei hij, al al maar starend. Jig kon op zijn bost de verschansing zien yan die boot, dier als aen sawrte atees® op da watervlak!» ;lag.' Het onmiddellijke gevolg van den val van Erzeroem moet ongetwijfeld zgn, dat nieuwe Turksche versterkingen, die op weg naar Bagdad zijn, nu in een andere richting gezonden zullen worden. Enkelp - Turksche divisies moeten al in noordelijke richting gedirigeerd zijn, maar zq moeten een langen weg door moeieljjk terrein in het slechtste jaargetijde afleggen. De zege praal van de Russen moet ook voor het oogenblik de bedrijvigheid van de Turken en Duitschers in noordwestelijk Perzië stui ten. Ofschoon de overwinning van de Russen den druk op de Engelsche troepen in Me sopotamia* vermoedelijk zal verlichten ©n het Turksche prorinandeeringsrraagstuk zeer ingewikkeld zal maken, zou het onver standig zijn, om er in de naaste toekomst tastbaarder uitkomsten van te verwachten. De groote bergrug van den Armenischen Taurus scheidt de Russische en Engelsch© troepen nog. Wjj moeten onze eigen slagen in Mesopotamia leveren, en, hoe groot ook de overwinning van de Russen is, de ge allieerden moeten zich nu niet tot wilde avonturen laten verleiden. De verovering van Erzeroem zal een bit tere ontgoocheling voor Turkije zgn en in bet Naburige en Verre Oosten bijna even luid van zich doen spreken als het ge val zou geweest zijn, indien Bagdad ge vallen ware. Rusland heeft opnieuw getoond, dat hef hard en met succes kan slaan, zelfs oader ongunstige omstandigheden. Het heeft het nieuwe veldtachtseizoen prachtig geopend." Ir Afrika. In Kameroen, Het Engelsche ministerie yan oorlog heeft bericht ontvangen, dat de acheye operate<-3 in Kameroen als geëindigd kunnen svprdvu beschouwd en dat het gebied geheil en al veroverd is met uitzondering van de geïsoleerde positie bij den MaxaheuyeL De Fransche colonnes houden de grens gesloten ten oosten van Ngoa: en de Cam- po-colonne heeft nog slechts weinig mijlen af tc leggen om de lijn afin de zeezjjde af te sluiten. De Duitsche commandant Zimmonnann is naar Spaansph grondgebied geyjucht, In Oost-Afrikn, Op het Engelsche ministerie yan porlog is vports bericht ontvangen, «lat het ver- kenmngsdetapliement, dat op, 12 Februari tegen den Salapta-he,u,vel ageerde, teneinde zich op de hoogte te stellen yan do positie en de sterkte yan den vjjand, bevond dat de heuvel krachtig bezet .was en «lat zich talryke Duitsche reserves in de nabijheid bevonden, j De yerliezen der Engelsfthen bedroegen 172 man, wnarypui 139, yan de tfficedeZuid- Afnkaansche brigade, die haar cerate ge- yjocht in de wildernis, yoerde._ D© zglijn yan den ^ppprwieg is thans ge reed tot op. Si/s mijl afstand yan Salafita» Een Havjas-telegram uit Parijs méldt:* De Engelspli-!Btöl©sche operaties logen Dmtsch Opisl-Afrika,' nemen oen gunstig verloop. De Ëngelschen hébben Langedo bezet en een ygandelijk detachement yer- dreyon uit het kamp ysan gerengeti Door deze operaties sgerden zg in staat gesteld steunpunten te ,organisoeroa mot hot ippg Langzaam gloed zij oyjer het blauwe wa ter yan den doorgang. Tygee rooiers gaten aan de rioman, ,,'i Lijkt sad of de boot &iakt!" geide „Dat ziet er gek ujt'-» yond Thomas." „Je zou .denken, «lat 'i ©en yrouw i% die op de tweede roeibank git", ging The ma s yrouw yoort „Dat lijkt Wiel zoo':, bevestigde hg. De boot gleed juist onder het zonne goud, dat oyer de golven spoelde. En nu meondo Thomas gekêr te fflötea, wie 't waren. „Deksels, het is Austen 1"- riep hfl lang gerekt, „Dat dacht ik al", antwoordde zjjn vyonw. „Wat kan hij yoor 'ebben mot die lading? Thomas schudde zgn hoofd, .A Austen, bedenkt yam alles, dat stoot A-, - i I i -1 i i ii „Ach ja, hg oeft 't niet altijd makkelijk." „Nee, 't is leelijk yoor 'em gefoopen,'1 „God 'dpe 'em, met zooyoed ongeluk al$ 'ij toch to kampen -'©aft" „Dat wel maar Austen is ook al# zoofa gek gweest."- „Hot scboéLt yaal, 'oe je lot is. Austen 'esft toch flink gewerkt ou yeed gespaard." „Dat 'eeR hij", gaf Thomas ton ,T>at muisje 'oeft (em kwaad gedaan»"' ,1 3 QVjordt mvolgd). SCHIEDAMSCHE C0URA1IT 1) j i f 1 i i STOUW,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1