op een aanval op Tlabora, een versterkten poet, die het centrum van den. tegenstand •der Duitschers vormt. Diverse berichten. Tereen. Staten en. D uitschlaad. Minister Lansing heeft naar Reutel uit Washington seint aan den Duitechen gezant, graaf Bförnstorff modebeeld, «at de jongste Duitsche formule voor de bij legging van het geschil omtrent de „Lusi- tanïa" aannemelijk zou zijn voor de Ver eeoigde Staten, voor zoover het dit bij zonder geval betreft. Hij eischte echter de verzekering, dat Duitsehland zijn me thode om gewapende handelsschepen inden den grond te boren niet zou gaan toepassen op schepen van stoomvaartmaatschappijen zelfs wanneer deze voor de verdediging ge wapend waren. Een rooftocht Uit Smvma wordt aan het Turksche agentschap Milli bericht: Een bende van 4 a 500 Grieken, die door een vijandelijken kruiser was overgebrach' landde bij het plaatsje Tschakil hij Bayen der aan de Anatolische kust en drong hel plaatsje Endesi binnen, ondersteund dooi het artillerie- en machinegcweervuur van een kruiser, die ook 200 Fransche soldaten aan wal zette. Deze namen alles Weg wat zij konden vinden en keerden toen terue naar den kruiser, die zich onmiddellp daarop in de richting van Castellorizo ver- wijderde Be Grieksche bende, die als voorhoede diende, plunderde alle huizen van de plaats geheel en al leeg en roofde al het vee enz. Een strijdmacht die eenige dagen later aan wal ging, werd door de Turken krach tig vervolgd en genoodzaakt zich weder in te schepen. BINSEffLAm Minister Van «ijn De nieuwbenoemde minister van finan ciën, mr. dr. Tan Gijn, was gisteren voor het eerst in de vergadering van de Tweede Kamer tegenwoordig. Mr. Trenb. Wij vernemen uit de beste bron, dat mr. Treub zich bereid heeft verklaard Eerste Algemeeno Voorzitter te blijven van het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 en zulks in overeenstemming met den per soonlijken wensch van R. M. de Koningin, hem, in de afscheids-audiëntio welke Hare Majesteit hem heeft verleend en welke bijna een uur heeft geduurd, kenbaar ge maakt Kamerverkiezing district Apeldoorn! Gisteren zijn officieel candidaat gesteld voor de Tweede Kamer (vacature graaf Van Bylandt), de heeren I. Esmeyer (vrijz.- dem,), te Apeldoorn; J. R. Snoeck Henke- mans (chr.-hist.), in Den Haag, en K. van Trigt (S. D. A. P.), te Apeldoorn. Jaa Ligthart f Gistermiddag is te Laag Soeren, waar hij verpleegd werd, overleden, de welbekende paedagoog Jan Ligthart. Niet alleen in de onderwijswereld, maar in geheel Nederland en daar buiten was Jan Ligthart bekend. Hij bezat de gene genheid en de bewondering van zeer, zeer velen. Den Hen Januari 1859 werd Jan Ligt hart te Amsterdam geboren. Meer dan 30 jaren was hij hoofd eener school te 's-Gra- venhage. Hij maakte er een leerplan, dat berust op de vereeniging van aanschou welijk onderwijs en handenarbeid, en heeft dat neergelegd in een serie platen en hand leidingen „Uit het volle leven". Uit alle landen en wereldeelen kwamen menschen om dat leerplan te besiudeeren, In samenwerking met den heer Scheep stra schreef hij een serie ■oorspronkelijke leesboeken: „De Wereld in", Nog bij Moe der, Buurtkinderen,. Dicht bij Huis, e. a samenhangende leesstof. Zij muntten uit door kinderlijken toon en diep ethisch be sef en werden herhaaldelijk herdrukt. In 1899 stichte Ligthart het weekblad School en leven, dat hij met den heer R. Casimir redigeerde en dat ook buiten het onderwijs druk weid gelezen. Ligtharts artikelen daarin zijn vereenigd in zijn bun dels Over opvoeding. Ook gaf hij een letter kundige studie over de Kleine Johannes nit. Op talrijke plaatsen heeft hij lezin gen over zijn methoden gehouden en twee maal deed hij een reis naar de Scandina vische landen. Ligthart was adviseur bij H. M. de Ko ningin voor Prinses Juliana. Voorts was hij lid van de Ned. Mij. v. Letterkunde, directeur van het Lyceum en de Haag- sche Schoólvereeniging. Jkrr. Jeltje de Bosch Kemper, f In den ouderdom van bijna 80 jaren is gisteren overleden jonkvrouwe Jeltje de Bosch Kemper. Het1 heengaan van deze vrouw zal velen als een zware slag treffen, want in haar werkzaam leven, steeds gewijd aan de dienende liefde, heeft zij zich vele vrien den verworven. Aan talrijke vereenigingen was freule De Bosch Kemper verbonden. De Amsterdamsche Huishoudschool heeft haar lang onder haar bestuursleden geteld en ook aan de Vrouwenvereeniging Tes- selschade en de Noord-Hollar.dsche Vereeni ging Het Witte Kruis heeft zij haar krach ten gegeven. 1 Reeds als jong meisje legde de overle dene zich toe op de opleiding en verzor ging van meisjes, die naar een zelfstandig bestaan streefden. In de dagen van haar jeugd ondervond deze arbeid veel moei- jijkhedea door de toen nog heerschende vooroordeelen tegen zelfstandigen arbeid van vrouwen. In 1870 richtte zij. te zamen met Betsy Perk, als tegenwicht tegen deze vooroordeelen de Vereeniging Arbeid Adelt op, waarin zij echter niet lang bleef. Twee jaar later werkte zij mede aan de stich ting van Tesselschade en aan deze Ver eeniging is haar naam onafscheidelijk ver bonden. In 1S92 is Jeltje de Bosch Kemper ge kozen a s voorzitster van het congres voor /.iekenvt rpleging, uit welk congres de Bond voor Zit kenverpJeging ontstond. Van dezen bond was zij jarenlang de leidster. Freule De Bosch Kemper lieeft ook het initiatief genomen lot het oprichten van een comité tot verbetering van den maat schappelijken en den rechtstoestand der vrouw. De eerste vergadering van dit co mité, dat later tot een vereeniging is uit gebreid, is op 19 September 1891 in Den Haag gehouden. De overiedene was ridder in de orde van Oranje Nassau. De ter aarde bestelling vindt Zaterdag plaats, 12 uur op Rustoord, Diemerbrug Het vltezODgelnk on Java. De vlieger-luitenant Ter Poorten is naar hier overgebracht. Hij hoeft twee ribben, den neus en een kaakbeen gebroken en is waarschijnlijk blind aan hert rechteroog Watersnood In Oost-Indië. Voor de watersnoodcommissie voor Ne- derlandsch Oostlndie was gisteren bijeen gebracht: te Amsterdam f 67,432 50, te Rot terdam f 46,280 en in Den Haag f40,000, totaal f153,712.50 Weduwe nultkeering. Op den 29en Februari a. s herinnerings dag aan den geboortedag van wijlen Z. M. Koning Willem III, zal door de Koninklijke Vereeniging van gepensionneerde onderof ficieren en minderen van het Nederland- sche leger (onderstand aan militairen, ge- pensionneerd voor de wet van 1877 en aan hunne weduwenoen hare loden en wedu wen van leden in totaal oen bedrag van f6313.50 worden uitgekeerd. Het kasteel Doorwerth. Omstreeks 2 uur gisternarniddag is Z. K. H. Prins Hendrik met Zijn adjudant, jhr. Backer, op het kasteel „Doorwerth" aan gekomen, om aldaar de inrichting van de vergaderzalen voor de Orde van St. Jan (Johanniter-oide/ 'in oogenschouw te ne men. De geheolo bouwcommissie uit de or de, bestaande uit jhr. S. van Citters, com missaris der Koningin in Gelderland, mr. A. J A. A. baron van Heemstra, burge- meesfcei van Arnhem, S. A'. F. baron Crcutz, te Rosendaal, baron Van Pallandt van Wal- fort, te 's-Gravenhage, en jhr. L. van Loon, te Doom, was ter ontvangst aanwezig Het bestuur der Vereeniging de „Doorwerth" was vertegenwoordigd door jhr. J. Beo- laerst van Blokland, to Oosberbeek, direc teur van het Geldersch Museum, en de her G. Pielt, directeur der Oosterbeeksche Meubelfabriek L. 0. V., door welke de inrichting van de zalen wordt verzorgd, was tegenwoordig om inlichtngen omtrent de werkzaamheden te geven. Ongeveer een uur vertoefde de Prins in het kasteel, waar Hij met zeer veel genoegen het werk, dat nagenoeg gereed ris, in oogenschouw nam. Over allerlei on- derdeelen wenschte Z. K. H. te worden ingelicht. Waarna Hij' Zijn buitengewone tevredenheid uitdrukte over de wijze, waar op de bouwcommissie en de Oosterbeek sche Meubelfabriek haar taak hebben ver vuld. De nieuw ingerichte zalen zullen met de eerstkomende vergadering der orde, ver moedelijk in Juli, in gebruik worden go- nomen. Ned. Bouwvak-Federatie. Door de Ned. Bouwvak' Federatie worJt op 19 en 20 Maart ©en buitengewoon con gres gehouden te Amsterdam, waar o.m. aan de orde komt „het stichten van een werkloozenfonds voor al de aangesloten, afdeclingen. Een zevental afdeelingen te 's-Gravenhago nemen aan dit congres deel Nederland en de oorlog. Aanhouding van Ned. mails. Verwacht wordt, dat in het spoedig te verschijnen antwoordt van den minister van buitenlandsche zaken op het afdee- lingsverslag der Eerste Kamer nopens de begrooting van dat departement, naar aan leiding van de in dat sectieverslng gedane vragen, eenige korf© mededeelingen zullen gedaan worden betreffende het aanhouden der Nederlandsch© mails in Engeland. Verkeer met België. Het Duitsche gezantschap te 'sGraven- hagc deelt mede, dat de komst van per sonen uit het buitenland binnen het opera tie- en etappengebied in Belgë (Oost-en WestvlaanderenJ en evenzeer bet vertrok van personen, van daar, door de bevoeg de militaire autoriteiten geregeld, niet toe gestaan wordt Desbetreffende tot de Duit sche autoriteiten in België of Nederland gerichte verzoeken kunnen derhalve niet in aanmerking komen. Re gee rin gsm ais-distributie. Gistermorgen is deze commissie, die voortaan belast wordt met de distributie van de regeenngsmais, door den minister van landbouw, nijverheid en handel in diens departement geïnstalleerd. De mail. Van het stoomschip „Rotterdam", dat gisteren te Rotterdam is aangekomen, is de post te Falmouth op last van de En- gelsche autoriteiten ontscheept. Portland-cement. Naar het „Hdbl." verneemt, is thans door de Duitsche regeering voorloopig een een heidsprijs vastgesteld, waar beneden geen Portland-cement uitgevoerd mag worden. Te Berlijn is een centrale opgericht, welke, wanneer voldaan wordt aan de gestelde voorwaarde, consent voor uitvoer ver leent. De vastgestelde prijs is die, welke laatstelijk was overeengekomen met het Gement-syndicaat in Den Haag. "t Staat echter ook andere firma's vrij voor dien prijs te contracteeren. De overeenkomsten beneden dien prijs gesloten, zijn echter ver vallen. Naar het noodlijdende Servië. Dr. Van der Werff, burger-chirurg aan het militair hospitaal te Amsterdam, is Woensdagnamiddag naar Servië vertrokken. In opdracht van het Nederlandsch-Servï- sche steuncomité te Amsterdam, zal de heer Van der Werff allereerst besprekin gen gaan houden met de autoriteiten te Weenen en te Belgrado, vervolgens met Hr. Ms. minister-resident te Sofia, (in verband met mogelijke aankoopen van levensmid delen in Roemenië) en daarna -eer naar Servië gaan. De eerste zorg van den heer Van der Werff zal zijn, het comité te Amsterdam zoo spoedig mogelijk nauwkeurige inlich tingen te verschaffen omtrent de toestand. Vervolgens zal hij, in samenwerking met Ainenkaansche gezanten, een voorloopige verzorging van de zoo zwaar getroffen be volking prganiseeren. Wellicht zal, indien de noodige autorisatie van de betrokken mogendheden verkregen worden, reeds bin nenkort een tweede gedelegeerde van 't co mité hem volgen. VLAADINGEN, 18 Februari. Bij do te Rotterdam gehouden examens nuttig© hand werken is o.m. geslaagd mej. Roodenburg ran hier. OVERSCHIE, 18 Februari. Bij den vee houder H. Verkade aan den Broekwegis onder het vee mond- en klauwzeer ge constateerd. Het vee is niet afgemaakt, omdat het vervoer van herkauwende dieren cn varkens uit, naar of binnen deze gemeen te is verboden. Voor bewaking is de hulp van militairen ingeroepen. sTADSNmim Keurmeester van bet vleetcb. Door Burgemeester en Wethouders is tot veearts le keurmeester vanhetvlcesch hier ter stede benoemd, de heer J. P.. L. G. Goemans, alhier. Aan de Commissie tot hulp aan. krijgs gevangenen van alle nationaliteiten, is aan nagekomen giften in deze gemeente nog overgemaakt de som van f5.75. Als het waar is dat de komst van de ooievaar de nadering van het voorjaars weer aankondigd, dan zullen we spoedig van den regen en storm verlost worden, want hedenmiddag zagen wij een ooievaar over deze gemeente vliegen. Kerkconcert. Het programma voor het Kerkconoert in de kerk van den Protestanten Bond op 22 Februari a. s., bevat de navolgende num mers: I Fuge (ö-moll), J. S. Bacih, orgel; Ha Lange gaxdien, C. Frank, b. La vierge k la crèche, C. Frank, duetten; 3. Choral mit Variationen, L. F. Mendelssohn Bartholdy, orgel; 4. Bist du bei mir, J. S. Bach, zang; 5a 0 Lilie rein, M. Reger, b. 0 Stern im Meere, M. Reger, duetten; 6. Air, Lascia dhio peanga, Handel', (WL F. Best), orgel; 7a. Jesuslied, E. Hildaeh, b. Le Printemps, E. (Grieg, a Auf, auf zU Gottes Lob, J Franck, zang; 8. March Triomphale (Dndur), J. .Lemmers, orgel1.f Kiader-zendlngTereeniging „Het Mosterd zaadje" Woensdag- en Donderdagavond vierde deze vereeniging! haar 42e Jaarfeest in het Vereenigi ngslokaal De Voorzitter, mede oprichter dezer ver eeniging, opende het samenzijn en wees er op dat, niettegenstaande zoo veel ver anderde, de vereeniging al aie jaren heeft voortgewerkt en zich verblijden mag, in groo ten bloei en toewijding. Drie leden der vereeniging werden na hunne opleiding aan het Zendingshui3 ge ordend tot zendeling, en zijn heengegaan om het Evangelie te brengen aan do hei denen. Zendeling Biout werkt te Fak Fak, als pionier bij de koppensnellers; de heer Woensdregt is op reis, en bestemd voor Posso. De heer Ligthart, nu kweekeling aan de Zendingsschool, hoopt -hen weldra te volgen. De heer J. van Muijlwijk, zendeling van het Sangir Comité, om gezondheidsredenen gerepatrieerd, trad in verschillende plaatsen op, belangrijke mededeelingen doende over het moeilijke reizen te Fak Fak. Met ge spannen aandacht luisterden allen toen zij, bij een zijner voordrachten, in gedachte een reis mede-maakten met het vervoer middel: de prauw, Gebaauae Wegen zijn daar niet De heer Blout vroeg om een motorbootje, dat de prauw moest vervangen, want anders is het hem onmogelijk zijn werk geregeld te doen. Op beide avonden is er een collecte gehou den voor de motorboot en ook Schiedam zal dientengevolge ©enige nagels doen in slaan. De kinderen werden als naar gewoonte onthaald op versnaperingen. Vele liederen werden door de aanwezigen gezongensolo's en duo's werden voorgedragen. Wit of Zwart. Gisteravond trad het gezelschap Nederi.- Bielgjsch Toomeelverbond jn Odéon op met het blijspel in 3 bedrijven van H. van Daelen, „Wit en Zwart'l De aanwezigen [Waren niet talrijk; hier» toe hebben zeker medegewerkt de Vele ontspanning^- en liefdadigheidsavonden in de laatste maanden èn liet „onbekend maakt onbemind". Waarschijnlijk met het oog op dit laatste heeft het gezelschap met groote opgewektheid het blijspel toch opgevoerd en het had daarbij een schitterend succes; herhaaldelijk klonk een vroolijk gelach door de zaal en na elk bedrijf volgde een liarte- lijk applaus. Het stuk speelt in den huidigen oorlog, achter het westelijk front, ten tijde dat daar de Singaleezen zich bevonden. Het vrouwelijk deel der bevolking schijnt bui tengewoon bekoord te zijn door deze zwarte soldaten en hebben met dezen connectiën aangeknoopt. Dit is ook het geval met het 20-jarige vrouwtje van een ruim 50-jarigen notaris, met haar tante en met een jeug dige min, die reeds eenmaal een liefdes drama heeft medegemaakt, maar daardoor nog niet blijkt te zijn afgeschrikt Dat uit dien toestand allerlei verwikke lingen ontstaan, ligt voor de hand en wij kunnen er bijvoegen, dat er vermakelijke tooneeltjes te genieten zijn, die, boe men ook overigens over het stuk moge oordeeJen ,men veiget© niet, dat wat wij een „cas pendable" .noemen, voor hen een „pecaa dille" is tot een hartelijk gelach dwingen Hot was bovendien een genot dit go/Je; schap in zijn meesterlijk spel te volgen. Met levendige opgewektheid gespeeld, bracht el ke beweging, elke stembuiging, de juiste aan vulling ,van het gesprokene, terwijl- van pi kante onderstreepingen geen sprake was. in de eerste plaats hebben wij bewonder het spel van Lucas, den vader van Imt jonge vrouwtje (de heer v. Daelen, schrijve: en regisseur), die in uiterlijk, in houding er gebaren, het gemoedelijke luchthartige oud heertje was, die hij ook in da aanvaarding der toestanden bleek te zijn. Het jonge vrouwtje (Marie van de Wau wer), ,was een lieve verschijning, die mei haar natuurlijke, luchthartige dartelheid ir haar spel, met haar heftige uitvallen soms wanneer men haar in haar wenstiben wild" koeren, ..motivoerende, dat zij tegen de ver leiding niet bestand kon zijn. Zoo brengen we ook gaarne hulde aan de overig© dame- en heeren van het gezelschap, die allen met natuurlijke levendigheid eminjait spel gaven. Wij hopen dit gezelschap nog eens weer te zien. AGENDA. Vrijdag tot Dinsdag. Flora-Bioscoop, 8 uur. Hoofdn.«De dievegge. Variété nummer: 'De beroemde Cowboy- i dansers Lydia en haar Partner. Heden an volgende avonden. Casino, 8 uur. Halt! Hier blijven! Revue van Henri Ter Hall. Heden en volgende avonden. Circus Schouwburg, 8 uur. Teun de Nachtwacht t 18 Febr. Kerkgebouw Ned. Prot Bond, 8 uur. Dr. G. J- Heering. Lezing over „Godsdienst en Natuur." 18 Febr. Groote Schouwburg, 8 uur. Die Haghe Spelers. Contanten. 19 Febr. Lokaal K. Kerkstr. 3, 8 u. N. C. G, 0. V. Gezellige samenkomst 19 Febr. Groote Schouwburg, 8 uur. Opera Italiana. La Wally. 19 en 20 Febr. Tïvoli Schouwburg, 8 uur. Die Hagjhe-Spelers. Nonni.' 20 Febr. Groote Sehouwbbrg, 2% uur. Eru ditio Musica. Residentie-Orkest. 20 Febr. Groote Schouwburg, 8 uur. Open Italiana. Butterfly. 20 Febr. Tivoli Schouwburg 2 uur. Rotterd. Toon. Gez. Maria Magdalena. 20 Febr. Tivoli Schouwburg, 2 uur. Rot terd. Toon. Gez. De Zwevende Maagd, j 21 Fenr. Musis Sacrum, 8 uur. Lit Hist. Phys. Vereen. Lezing van prof. dr. Frans van Cauwelaert, over De Vlaamsche B|ewegjng. vóór den oorlóg. 21 Febr. Groote Schouwburg, 8 uur. Braun's Wiener Operette. Wie einst im Mail 21, 22 en 23 Febr. Tivoli Schouwburg 8 uur. Operette-Gezelschap „Nap de la Mar". Tusschea 12 en 1 uur 's nachts, 22 Febr. Kerkgebouw Protest. Bond, 8 u. Kerkconcert. door den heer J. Pen ning, organist dier kerk, met wel willende medewerking Van do da 1 mes Marie Bakker^ sopraan en Annie Bokker, alt Kunst en Wetenschap. tOnze Neutraliteit." Van het geïllustreerde maandschrift „On ze Neutraliteit", onder redactie ran luit W. J. M. Linden en Mr. WL Nierstrasz!, is bij' de firma H. A. M. Roelants alhier de tweede aflevering verschenen. Men vindt er, bij portretten, ..opstellen in over de ministers Rambonnet ©fn. Bosboom en een óver de kweekschool voor zeevaart te Leiden. Bechtzaken. Het dienstweigeraarsmanifest. Gistermiddag beeft de Rotterdamsche rechtbank hervat de behandeling van de zaak tegen den 27-jarigen electricien Jo hannes Raas, van Alblosserdam, welke de vorige week was geschorst, daar eenige der getuigen niet verschenen waren. Vier bewoners van Kralingen verklaarden in den nazomer van 1915 het manifest in het portaal hunner woning te hebben gevonden. Zij hadden het gelezen. Een hun ner, hoofd eener Katholieke school, had het „als curiosum" aan zijn collega's ter lezing gegeven. Geen van allen had er echter waarde aan gehecht Beklaagde erkende de manifesten inder daad in Kralingen, in den omtrek van desa Ouden dijk, te hebben verspreid. De officier van justitie mr. Bouman eisch te één maand gevangenisstraf tegen beklaag de. Mr. Bonman herinnerde aan de uit spraak van de Haarlemsohe rechtbank, die deze week gen der manifestanten heeft vrijgesproken op grond, dat het manifest niet van opruienden aard is. Spreker zon wel eens willen weten, wat dan wel op ruiend isl Mocht de rechtbank het even wel met de Haarlemsche rechtbank eens zijn, dan hoopt spr., dat zij beklaagde niet -zal vrijspreken, maar ontslag van rechtsvervolging zal verleenen. Beklaagde las daarna een lange verde diging voor, waarin de bekende argumen ten der manifestanten weer worden her haald, en eindigde met de vaste overtui ging uit te spreken, dat de rechtbank hem op gronden van waarachtig recht niet zou kunnen veroordeelen, i Er was wederom zeer veel belangstel ling voor deze zaak. Na het sluiten der zitting werd op den Noord-Singel onder het talrijk publiek druk gevent met dienstweigeraars-brochures. Het hof te Leeuwarden heeft in zijn gisteren gehouden zitting arrest gewe zen inzake het diengtweigeringyonnis van de rechtbank te Assen*)" waarbij deze dr. L. A. Bahler, zonder beroep te Paters- wolde en J. B. Th. Hugenholtz, predikant te Vledder, vrijsprak van do hun ten las te gelegde „opruiing tot dienstweigering in het 'openbaar bij geschrifte" en „het ver spreiden van dat geschrift ot manifest, met het oogmerk om aan den opruienden inhoud ruchtbaarheid te geven of de rucht baarheid te vermeerderen." Het hof overwoog ten opzichte van den eersten bekl., dat het onderzoek in eerste instantie nLt Volledig is geweest Met bet oog daarop gelastte het Hof, dat de stuk ken in handen zullen worden ges te KI van den rechter-commissaris te Assen, voor eer. nieuw onderzoek. Wat den tweeden betreft, werd een nieuw getuigenverhoor voor hot Hof gelast op 2 Maart as. De naaktloöpcr. De Haarlemsche rechtbank veroordeelde den Blocmendaalschen naakllooper tot een gevangenisstraf van drie weken. De eisch was twee maanden. De tweede beklaagde, voor wien ineen- zelfde vrijspraak was ^eèischt, werel veroordeeld tot tien dagen gevangenisstraf. Ontslag van rechtsvervolging. De Rechtbank te Groningen heeft II. Evenhuis, die terecht heeft gestaan wegens oneerlijke mededinging met Liebigs vet (overtreding wet-Aalberse) ontslagen van rechtsvervolging. Merk m $c£ooi. NED. HERV. KERK. Beroepen te Uithuizermeeden, ooste lijk deel (Gr.) dr. J. do Groot, te Gar- relsweer (Gr.) Bedankt voor het beroep te Sebal- deburen (toez.) ds. H. van Elven teGaast- meer. GEREF. KERK. Beroepen te Oosthem ds. W, F. C. van Helsdingen to Augusfinusga c.a. Bedankt voor het bhroep te Opperdoes ds. R. Brouwer te Haamstede; te Zuid laren ds. F. H. van Loon te Tcr-Apel (Gr) H00GER ONDERWIJS. Te Groningen is bevorderd tot arts de hoer H. Cazemier, geboren te Groningen. Universiteit van Amsterdam. Doet. ex. wis- en natuurkunde de heer C- A. Reeser. R-K. KERK. Het bericht, dat, „teneinde verschil van meening op te heffen, bij ministerieele be schikking ter kennis is gebracht, dat ,het gebruik voor militairen van 's lands wa penen, voor doeleinden waarbij geen mili tair belang is betrokken, verboden wordt", heeft den heftigen toom van „De Tijd" opgewekt, wijl de bedoeling der beschik king is, dat militairen voortaan bij de H. Mis geen militaire eerbewijzen geven. „De Tijd" noemt het uit den weg gaan van den Minister van Oorlog voor de „keu- tel-critiek van één enkel Kamerlid" (pro fessor Eerdmans had ef naar geïnformeerd) kleinen niet dapper. Gemengd Nieuws. De watersnood. Uit Purmeroud HeeLenaohit is de kistdam bij de fabriek „HolLandia" doorgebroken. Met een verschil Van waterstand van ongeveer 1.20 meter stroomt het water met woeste vaart Puimerend binnen. Van helftwaalf tot halffcwee is beproefd den kistdam te behouden, maar hoe krachtig men ook werkte, het water was met te koeren. De noodklokken luiden, tamboers enmi- jitaire signaalblazers gaan de stad door. De burgemeester heeft onmiddellijk laten aanzeggen, dat alle inwoners naar boven moeten verhuizen en hunne goederen in veiligheid moeten brengen. Nader meldt men ons: De kistdam die gisteravond omstreeks 12 uur reeds dreigde door te breken, is ongeveer 2 uur over een breedte via 13 M. weggeslagen. liet water stroomde met ongekende snelheid Purmerend binnen en heeft '/8 van de gemeente onder water gezet, afwisselend 50 c.M. tot 1.20 M. hoogte. Alle vluchtoorden zijn propvol. Het gedeelte dat nog droog is is gelegen het dichtst bij de Overweersche polder. Deze dreigt te overstroomen. De toestand is ont zettend. De winkels zijn -grootendeels' ge sloten, sommige huizen stroomi het water den ©enen kant binnen en den an deren kant uit. Enkele bakkerijen kunnen nog bakken. Het plan, om langs de Pur- mersteenwog en vervolgens door Purme rend met behulp van militairen een dijk van zandzakken te leggen, gelukte niet. De zandzakken spoelden weg. Persoonlijke ongelukken zijn niet voorgekomen. De bewoners van de polder de Wijae Wormer zijn aangezegd deze te verlaten. Alle schuiten zijn gerequireerd. Uil .Purmerend, hedenmiddag: De etend van bet water is thans 66 c-M. boven (A. P. De hoogste stand van vroeger 6 jxM. boven A Pc Het gat vannacht te 1 'uur pn de kisting bij "de fabriek „Hollan-i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2