De oorlog. .S3 Laatste Nieuws. m Tan het Westelijke front. Tan het Zuidelijke front. Tan het Balkanfront. Ter Zee. Handel en Bedrij f. Burgerlijke Stand. Dagelljksch Beursbericht. am 99% 20% (133% dia" geslagen, heeft een breedte van 20 M. Er .wondt niet doorgewerkt. Handerden mi litairen en burgers werken thans aan de Farmer-jen Wormendijken om den Schermer boezem .en daarmee een groot deel van N. Holland \to behouden. Monnikendam ook over stroomd. Men seint ons uit Monnikendam: De „Vesting" is gisteravond 11 nur bezweken Het water stroomde met groote snelheid en kracht de stad binnen. Ongeveer twee derde der stad staat reed., onder water. Uit Monnikendam: Te tien uur bedenmorgen stond geheel Monnikendam onder water, behalve4 het Noord- en Zuid einde en de Kerkstraat. Dit zijn de hoofd straten en zijn hooger gelegen. De Kerk straat staat vol vee. De menschen uit de ondergeloopen wo ningen worden bij vrienden en familie on dergebracht. I Te ongeveer 11 uur kwam H. M. de Ko ningin te Monnikendam aan. De Wijde Wormier in gevaar. Uit Zaandam.: Hedenmorgen ging het gerucht, dat de Wijde Wormer ernstig bedreigd werd. De toestand bleek er inderdaad kritiek. Lang.: den %veg van het Kaif staat het water gelijk met den kistdam, en stroomt het op en kele plaatsen er over. Het water vloeit in de Zaan, zoodat de \ve»tzijde van Zaan dam gevaar loopt. Omstreeks 9 uur hedenmorgen werden de zieken, die zich in het gebouw van do Doopsgezinde kerk alhier bevonden, naar elders vervoerd. De kerk is geheel door het water ingesloten. Het telefoonverkeer met Purmerend js verbroken. Uit Zaandam: In den loop van den avond is hot water tot ruim 30 c.M. boven A. P. gestegen Op den dag van den laags ten stand, Woens dag, .volgde gisteren de hoogste, die ooit geregistreerd was. In de Oostzijde was het den gehoelen avond buitengewoon druk niet slechts van nieuwsgierigen, die zich van uur tot uur kwamen overtuigen, hoeveel het water weer was gestegen, maar ook van werklieden, die bruggen legden en andere moesten verhoogen. Op vele paden stonden do-noodbruggen onder water; ook waren er, die door het water waren opgelicht en nu omgekanteld lagen. Verschillende bewoners die er nog nooit aan gedacht hadden, za gen -zich nu verplicht een. goed heenkomen te zoeken. De kistdammen hielden het echter uitstekend uit, niettegenstaande het water op sommige plaatsen 20 c.M. hoog tegen de dammen op stond. Ook was men verplicht do rioolputten te dempen, omdat daardoor het -water dreigde binnen te vloeien. Men schrijft d.d. gisteren uit Water land: Gedurende de laatsto twee dagen zijn de dorpen wedei zwaar geteisterd. Den eer stem stormdag kwam de wind uit het zuid westen en deed het water te Oostzaan en Landsmeer eenige c.M. dalen, des avonds liep hij echter om naar het noorden en kwam 't water met onstuimige kracht aam zetten. Hevige hagel- en regenbuien ont lastten zich gistermiddag boven onze dorpen en deden haar af en toe voor onze oogen verdwijnen. Te Oostzaan werd tijdens de laatste stormen de noodbrug op sommige plaatsen totaal vernield, hedenmiddag dreef ze als een stuk wrakhout stusschen de huizen en op de'watervlakte rond. Ver schillende woningen aan den Overtoom moesten eveneens hedenmiddag ontruimd worden. In den „Luyepdijk", de grens scheiding tusschen de gemeenten Oostzaan en Landsmeer, zijn talrijke gaten geslagen, hier en daar is zelfs een geheel stuk dijk verdwenen. Talrijke veldmolentjes staan tot de nok in 't water, hebben hun wie ken verloren of zijn geheel vernietigd. Te Den lip is een geheel complex eenden kooien vernietigd en drijven de stukken op de Breek rond. Schuren zijn omvergewaaid en enkele huizen verzakt of zoodanig door drijvende palen of wrakstukken bescha digd, dat ze elk oogenblik kunnen instorten. Te midden van den storm hebben te Landsmeer een aantal eendenbouders onder voorzitterschap van den burgemeester Van Beek, in de zaal van den heer P. Luik in 't Koordeinde van Landsmeer verga derd. Tengevolge daarvan is door beige meentebestuur aan de belanghebbende een denhouders gistel-middag ter kennis ge bracht, dat zij zeiven op voldoende wijze hun eenden moeten verzorgen. De eenden van hen, die ze onverzorgd laten rond zwerven, zullen zooveel doenlijk worden opgevangen en daarover zal door het ge meentebestuur worden beschikt. In de Wel- cliebreekmeer staan de boerderijen thans tot 3/i M. boven de dakgoot in het water, Ook aan het Schouw is veel schade toe gebracht. De brug over het zijkanaal naar Broek is geheel ontzet en do leuningen vernield. Het café van den heer Van Noort is bijna geheel uit elkaar geslagen, cz ach terzijde en één kantzijde zijn geheel te pletter geslagen. I Meubelen, billard en een kostbaar mu- ziek-instrument drijven in en om het huis rond. Ook de steiger van de Nieuwendie- per boot, heeft 't zwaar moeten ontgel den. Een paar palen van 45 c.M. dikte zijn totaal doorgebroken. Achter op de wei landen staat hier ruim 3Vs M. water. Bo ven den straatweg langs het Noord-Hol- landsche kanaal naar Buiksloot staat een sterke branding. Nabij het Schouw is een diep gat in den dijk geslagen, tusschen de Slochter en Buiksloot wordt een 50 meter straatweg gemist. Door den golfslag is dit gelijk gemaakt met de weilanden, waarheen de groote klinkers eveneens zijn verhuisd. Ie burgerdam is sedert gisteren het binnenwater {70 centimeters gestegen. Hoe wel ;in de school nood vloeren gelegen wa ren. liep de geheel© omgeving vol Ook het kerkgebouw ^stroomde vol water. Het hoog gelegen (Weeshuis moest zelfs ontruimd worden, ^waarin tijdelijk de Christelijke school ,van Bansdorp gevestigd was. Men. seint ons uit Durgerdam: De z.g. smalle dijk voorbij de Kynsel geeft teekenen van verzakking. De nieuw- aangehrachte twee duizend zandzakken voor de Kynsel zijn door het water weggesla gen I Uit Anna Paulowna d.d. gisteren: ©e kooiplaats in het noordwestelijk deel van den Kooihoek is behouden Het wa ter in Anna Paulowna staat een voetbo van den h oogsten stand, Men schrijft aan het „HM.": Op bericht dat de overstrooming inden polder groote re uitbreiding had gekregen spoedden wij ons gistermiddag onmiddellijk naar de bedreigde plaats. Op den weg naar het Noord-Hollandsch Kanaal kwa men de Vluchtelingen uit het opiueuw over stroomde gebied- "reeds aanzetten. Op de vraag hoe 'de toestand was, luidde het antwoord eenparig: „Slecht, erg slecht". Inderdaad was dit het geval. Het ge deelte van 'den Westpolder, dat reeds droog was en de tot nog toe droog gebleven Kooihoek waren nu ook ondergeloopen Door hot opstuwen van het water door don Zuidwestenwind kon de nooddijk langs de Zandvaart het met langer houden Te tien uur in den morgen brak het dijkje door en 'stroomde het water den Kooi hoek in. Hot noordelijkste deel van dezen hoek is van bet oveng deel gescheiden door een klem dijkje, het z.g. oude dijkje. Dit nu was tijdens de eerste overstrooming ver sterkt, doch iniet voldoende. Toen het wa ter m den polder „stond", werd er niets meer aan gedaan. Thans, nu het dijkje langs do Zandvaart bezweek, moest met alle macht aangepakt worden. En dat ge beurde dan ook. De eigenaar van de plaats kreeg hierbij krachtige hulp van de werk lui van den heer Guldemond, eigenaar van een plaats aan de Westzijde van het Noord Hollandsch Kanaal. Aan hun werken is het te danken geweest dat de Kooiplaats, waar hooHzakdrjk bloembollen geteeld wio-r- den, behouden bleef. Een kwaad punt in den dijk was de dam door het Balgka naal. waarmede het dijkje aansloot op den zeedijk. Het water drong hier nog steeds door. Door het opstapelen van zakken zand en. het gebruiken van zeilen was men bezig het gevaar af te wenden. In dit deel van den polder is voordui zenden guldens schade aangericht, daar een groot deal bestaat uit bollenland, en de bollen in den grond waren. Van vee dat in den Kooipolder verdrom ken zou zijn, was nog niets bekend. Waar schijnlijk was TOeds het grootste deel weg gevoerd. In een bloembollenschuur stol den nog een groot aantal koeien. De schuur ligt echter binnen de Kooiplaats, zoodat er voorloopig geen gevaar is. In den Westpolder is het water bijzonder hoog gestegen. Gistermorgen stond het zelfs ruim tegen den kistdam op den spoordijk, welke idam eerst twee dagen geleden gereed gekomen avas. Het. water stond t toen ruim een ,voet hooger dan tijdens den hoogsten stand die tot nog toe genoteerd was. Echter verwachtte men gisteravond nog hooger water als gevolg van den West-u lijken en N.-W.-wind. Wanneer het water niet voldoende is afgeloopen en d© vloed zet op, dan zal hot ongetwijfeld nog hooger stijgen. In het deel1 van den Westpolder, bewes ten den spoordijk is het dringwater, dat onder den spoordijk doorkomt, vrij hoog. Men maalt het af op de Molenvaart, doch hierin stond het water ook reeds bijzonder hoog. i De wegen welke weer droog gekomen waren, zijn nu ook weer ondergeloopen. Zoo is de weg StationKleine Sluis, welke voor eenige dagen weder begaanbaar was, nu weer diep onder water. De weg Oude sluisKleine Sluis, die tot nog toe begaan baar gebleven was, is thans ook oven- stroomd, zoodat Kleine Sluis niet meer te voet te bereiken is. De huizen in den polder hebben het zwaar te verantwoorden. Met geweld slaat het water tegen do muren. De dakpannen vlie gen van de daken. Men vreest dan ook dat veel huizen nu zullen bezwijken. De lmisvestings-commissie van het Wa tersnood-comité .te Helder had Donderdag reeds 18 vluchtelingen ontvangen. Meerde ren worden verwacht. Met welwillende toe stemming van de militaire autoriteiten, die alle mogelijke medewerking verkenen, wordt ■een gedeelte der nieuw gebouwde groote exerciticloods aan de Buitenhaven aldaar voor huisvesting in orde gebracht. Dp de kens van het „Oranje Kruis" komen nu uit stekend te pas. Het vee uit de ondergeloopen hoeven zal op de Marinewerf gestald worden. Reeds werden eenige koppels vee te Nieuwediep aangevoerd. Men peint ons uit Anna Paulowna hedenmorgen »10 uur De (toestand is verbeterd. Het water is drie jen dertig C.M. gezakt. Daar het water gisteren lot de spoorrails stond, heeft men om jde spoonveg-ainplacementen een kisting aangelegd, In. fAmsterdam: Het -hooge water heeft zidh gisteravond voor het eerst ook binnen de hoofdstad dreigend vertoond. Reeds gistermiddag stond het water van het Noord-Hollandsdh Kanaal aan den Buiksloterweg, tusschen den Laan- weg jen het laatste huis aan dien weg, ge lijk met de straat. En al maar bleef hot stijgen, tot het gisteravond de woningen be gon binnen te loopen. Na overleg lussöhen den hoofdcommissaris van politie en de mili taire autoriteiten werden soldaten van het naburige ,Entos-terrein gerequiroendL En met groeten ijver werd langs de huizien een kled- dam gemaakt Zoo waren daar gisteravond de /soldaten, onontbeerlijk in deze dagen, weer ïdruk in de weer. Met handkarren en kruiwagens (werd van het Entos-tenein klei aangevoerd (tot bet 'opwerpm vaa een nieu wen dam, want achter de plaats waar te elf uur op de stemt een kleidam gemaakt was, stond reeds weer het water, dat nog voortdurend .wies en tot één uur bleef stij gen. ,Ook personeel van Publieke Weiten was (in de weer om het water te koeren. De bewoners waren gisteravond nog in hun huizen gebleven. Het gedeelte van den Buiksloterwieg dat aldus blank stond, is het laagste gedeelte van den weg. Verderop, tot dicht bij Buik sloot, .was gisteravond de straatweg nog watervrij. De sl uisw-ach terswoningen, westelijk van het kanaal stonden gister vond ook al in het water. Men had er ee dam opgewor pen om het water nog zooveel1 mogelijk te gen te houden. Oostelijk van het kanaal stond gisteravond het park, vlak aan het water gelegen, even eens blank. Bij jden penningmeester van de Alge meene Vfereenigd© Commissie ter Leniging van Rampen door-Watersnood in Nederland is ingekomen f 2.008.424.35I/2. Werkstaking. Omtrent de staking; bij de firma Koop man te Dordrecht meldt men, dat gister morgen van de eigenlijke stakers, de leden van den Algem. Metaalbewerkersbond, nie mand op 't appèl was om den arbeid te hervatten. Een 12- k 15-tal werklieden leden van andere bonden, zijn onder po- litiegeleido naar de fabriek gebracht Een vrij sterke politiemacht bewaakt de gebou wen. Knoeierij met regeeringsgroenten. Naar de „N. R. Ct." verneemt, heeft de politie ontdekt, dat een koopman te Rotterdam zich schuldig heeft gemaakt aan het qpkoopen van regeeringspeulvruchten bij winkeliers. Op last van den burgemees ter is "de opgekochte voorraad in beslag genomen. - Wegens het niet nakomen van de be trekkelijke bepalingen Is verder in den loop dezer week besloten geen regeeringsgroen ten meer te leveren aan acht winkeliers en kleinhandelaren In groenten aldaar. Smokkelaarstrucs. Men meldt van de Dremtscbe grens: De vorige week beproefden eenige smok kelaars, Wonende in de nabijheid van de Duitsche grens, in 'den nacht hun slag te slaan. Ze hadden zich op weg begeven, beladen met spek, boter, meel en meer verboden goederen. Het troepje was reeds dicht bij 'de grens gekomen en verheugde zich er In de militairen te hebben ver schalkt Doch plotseling werd er „halt' geroepen en een persoon komt met een knuppel 'in de hand uit de duisternis te voorschijn. De smokkelaars, meenendo met een kommies te doen te hebben, zetten het op 'een loopen en gooiden om vlug ger vooruit te kunnen komen, hun pak jes weg. De vermeende kommies wasech ter een gewoon persoon, nam de pak jes op cn bracht ze zelf over do grens. Ongeluk. Aan de zeeppoederfabriek „Pleïnes", te Doldort, gemeente Zeast, js de 14-jarigo D. v. D. uit Amersfoort, door den drijfas gegrepen, en doodgeslagen. Het weer in Duitschland. De „Kölnische Volkszeitung" meldt: Hevige stormen en wolkbreuken in het gebied van Rijn en Mamz hebben groote schade aangericht. Op het baanvak Mainz Worms zijn verscheidene telegraafdraden vernield. In den Taunus is het spoorwegver keer op vele plaatsen verstoord. De Boven- Rijn, Neckar en Main stijgen snel. In de dalen der Fulda en Werra heeft in den afgeloopen nacht een, soort van orkaan ge woed met sneeuw, hagel en zware regen buien. ïrnmimihHif. Verwachting tot dien avond van 'Zater dag 19dezer: Matige tot krachtige, later wellicht toenemende zuidwestelijke, tot westelijke wind: zwaar bowokt tot betrok ken; waarschijnlijk regenbuien; aanvanke lijk zachter. Eontnkfjk bestek aan Noord-Holland. H. M. de Koningin, vergezeld van prin ses Juliana, is hedenmorgen ongeveer negen uur met de motorboot „Dordt" van den heer Van Iierckhoven, van Amsterdam naar Monnikendam vertrokken, t 1 Nederland en de oorlof. Engeland en Nederland. De „Daily Mail" schrijft: Het feit, dat de Nederlandsche Overzee Trust ten eenenmale gefaald heeft afdoen de éontróle te oefenen en te voorkomen, dat allerlei voorraden den vijand bereiken, is thans zoo duidelijk geworden, dat een wijziging in den bestaanden toestand te verwachten is., Men kan elk oogenblik de bekendmaking tegemoet zien van nieuwe schikkingen ter controleering van den aan voer door Nederland. Fransch legerbcricht. PARIJS, 17 Febr. Het officieele commu niqué van hedenavond luidt: Wij beschoten de verdedigingswerken van den vijand in België en tusschen Sois- sons en Reims. Do trechter, ontstaan door een mijn, die de vijand had laten ontploffen, werd door de Franachen bezot, n Italiaansch leger.b.e.r,i,c,h,t ROME, 17 Febr. (Officieel.) In het Plezzo bekken in de Romibonzone werd een on- verhoedsche aanval van een afdeelingYan het 27ste regiment Landwehr door delta lianen afgeslagen, waarbij zij krijgsgevan genen maakten, w.o. één officier. De artillerie van den vijand op het front ivan Oslavia en in de buurt van Görz en Savogna werd door de onze tot zwijgen ge bracht Een onzer vliegers heeft bommen ge worpen op Nabresina. 1 In'Albanië. LONDEN, 18 Febr. De „Times" verneemt uit Salonika, dat de achterhoede van hef Servische leger met succes stand houdt achter Tirana en ten noorden van Duraz- zo met succes drie aanvallen heeft weer staan. De strijd in de lucht SALONIKI, 17 Febr. Een Duitsche vlieg machine is door een Fransche aeroplane ten Noorden van Salonika tot landen ge dwongen. De waarnemer was gewond en werd gevangen genomen. De bestuurder ontkwam. Zestien Fransche aeroplanes deden een tocht naar het station en de kampen van Stroemitza. Ze werden door Duitsche vlie gers aangevallen, doch koerden behouden terug. De verliezen van den vijand zijn onbekend. Het gevecht in de Noordzee LONDEN, 17 Februari. De secretaris van de Admiraliteit maakt bekend. Naar aanleiding van het feit, dat in de Duitsche bladen nog steeds fjet onjuiste bencht gepubliceerd wordt en door cor respondenten in Duitschland naar de neu trale mogendheden wordt overgeseind, dat in den nacht van 10 Februari bij Doggers bank twee oorlogsschepen of twee mijn- vegers in den grond zijn geboord, deelt de Admiraliteit nog eens mede, dat door den vijand vermoedelijk' één van de vier mijnen vegers, die bezig waren met het opruimen van mijnen, n.l. de „Arabis"- in den grand is geboord, doch dat de andere onbescha digd naar de haven terugkeerden. Beurs Tan Schiedam. VRIJDAG, 18 Febr. Officieele noteering van de Commissie uit de Kamer van Koophandel aan de Beurs. MOUTWIJN: £40.— per H.L', contant zonder fust en zonder belasting. ROGGEGeen opgave. GERST: Geen opgave. MAïSGeen opga1?©. Namens de Comm. voor de noteering R, Al L W1TTKAMPE. Noteering der Tereeniging „Bond van J>is- tiUateurs", gevestigd te Botterdam. MOUTWIJN: £43.— per RL', ENEVER: £47.— per H.L. AMST. PROEF: f'48.50 per HU. Namens de Comm. voor de noteering. MOUTWIJN: Stemming traag. SPOELING: £1.90. t SPIRITUS: £53—f95. RUWE SPIRITUS: f25.50—f35. HET WESTLAND, 16 Februari. Veilingen der Vereeniging „Wostland". Do prijzen wa ren: raapstelen £0.75—1.90, radijs f3.50 per 100 bos; dunsel £0.67 per bten; uien f2.05 per zak; stoofperen £1.10—3.25, stoof appelen f2.10—3.60 per kin; spruitkool £1.40"4.45, poen £0.95, kroten £0.80 per zak. i i i BOHIBDAM. Ondertrouwd: t 17 Febr. L. van Noordt 23 j., en J. M. Westorveld, 22 j. D. A. van Houten 25 j. en A. C. van Brcugel, 28 j. L'. do Mejjer 27 j., en W. J. van dor Beek, 27 j. L. Zuidgeest 23 j. en N. Ose- phius, 28 j. i Gehuwd: 17 Febr. J. E. van den Berg 29 j., en A. E. Noordijk, 23 j. Geboren: 15 Febr. Johannes Guillaume Joseph, z. van J. .Wessel cn C. Th. Hermans, Adriana- straat. 16 Febr. Antje, d. v. A'. Huijzer en J. P. Vendeloo, Laurens Costerstraat. Michiel, van G. van Stijn en C. P. M. van Leeuwarden, Oude Kerkhof. Adrianus, z. van P. Damcn en N. Rietveld, Buiten havenweg. Willem, z. van W. de Regt en C. G. M. Hermans, Rozenburgschestr. 17 Febr. Johanna, d. van B. If. Ph. Heinsbroek en J. K. M. Schrumpf, Station straat. Dirkje, d. van J. N. Touw en G. den Hartog, Achter do Teerstoof. Hermanus Johannes Leonardus, z. van J. H. Brokling £n G. L, Melchers, Brug manstraat. Overleden: 15 Febr. Aagtje Lamfers, oud 36 j. en mnd., echtgenoot© van Geuoo Kreutzel- man, Maxi astraat. 16 Febr. Pieter Comelis Vlug, oud 58 j. en 1 mnd., Kinderbuurt. Johannes Hen drik Mak, oud 1 j. en 2,mnd., Zwaan- steeg. VLAARBINGEN- Geboren: 12 Febr. Hendrik, zoon van II. Woons- drecht en H. Verkiel, le Van Leijden Gael- straat. 1 i 13 Febr. Johanna, dochter van A. Roza en J. van der Wal,Eendrachtstraat. Leentje, dochter van J. Farenhöut en M. van der Valk, Maassluisschedijk. Eli zabeth, dochter van J. Poldervaart en C. van. Leenen, Eendiuchtetraat. 11 Febr. Johannes, zoou ran L. Kouf- feld en A, Ruben, le Maasboschstraati 15 Febr. Anna Elizabeth, dochter van A. van Mourik en A. F. Bos, Maassluis schedijk. Adriaantje Pietemella, doch ter van J. de Reuver en M. Maat, 2e Spoorstraat. lohannes Martinus, zoon van J. J. van den Berg en G. C. G. van Aken, Pad. Overleden! 12 Febr. Laurus Keijzer, 82 jaren, we duwnaar van A. Noorman, Landstraat. 14 Febr. Huibertje van Santen, 41 jaren, eebtgenoote van K. Hoogendijk, Callenbuxg- straat. BEURS VAN AMSTERDAM 18 Februari 4Ö16. ImittrdAin IS Febr. De. markt Was heden. s lusteloos. HolL |p-ndsen prijshoudend, Russen Hau/Ecr, Oos ten rijkscho iets beter. In locaio fondsen bepaalde de handel zich tot Rubbers, Cult-aand. Handelsvereexi, Amsterdam, die williger waren. Scheep- vaart-aand lusteloos. Van AmerikL fondsen waren alleen ma rine hooger -op New-York, doch de handel beperkt Oliewanrdcn openden voor gecons. Hollj zeer flauw, doch liepen later iets op. Algemeen zeer weinig handel en terug houdend tegen de lagere wisselkoersen. New-Yorkioh» Binn. Notoering <van15Febr 16Febr l?Feibte Atch. Topefca Car en Foundry Bethleh. St. Corp, Denver and R (i. Erio 1 Kansas City S. Miss K. en iT. Miss Pac. N.-Y. Ontario en ,West Rock LsL R.W. i South Pac. South RWj. v Union Pac. 7 U. S. Steel <CorP- Amor. Can. Co. •- Un» Cigar ,C<M 103 102V3 70 69% 460- 468 470 10 8 37V2 36% 27' 261/8 5Vs 5] 5' 1 27% 27, 19% 19 99% 995/g 207/g 205/8 1337/g 3.327/8 83% 83 617/a JBQ 62 m 1 1023& 69y§ 467! 8 naar da OHicïetls Prflsnolecrmg ran do Yeraösigiiv: toot dan EKecienhandcd. STAATSLEENINGEN. Nederland- V.K.- LrK: H.EL Ned. IV. S. ObU flQO 6 102%] Ned. W. S. Obl. tlOOO 5 1013% 1011% Ned. W, S. Oblie. 31/2 80 80ty$ Ned. W, S Oblig. 3 683% «8% 69 Ned. W. S. Certif. 3 «8%! 681% «8% Ned- W. S. Certif. ...21/2 59% 58 69,/> Ooet-IndiS. Oblig. 1915 f 100 6 101S/M Oblig. 1915 f 1000 6 1015/g lOlS/u Rusland; Iwan. Domb. G. R. 625 4l/a 99 645/, Ob. ij 100 Nlc. Sp. •67—'69 4 6 3Vu Obl. Gecoce. R. 625 '80 4 68% !8% Obl. Zuidwest 625 4 571% s? Cone- GR. 625 JgS 4 51 Obl. '89—90 Hope 6254 «0 60S/M W. Ween. Sp. 625 '90 4 64% Roth. '94 6e Em. «25 04 395/g 5»6/g Turk5»- t-j Obl- 1911 Ir. 600 2500 4 60 China. Goud!. Rass. Gar. 1896 II Japan- 7 Obllg. 1» eer. 100 4l/a 84-Vt 831/, Moxico- 100 1000 Afl Obl. ...6 101/u 19 Brazilië. Fund 19)4 ij 20—100 6 #6S/g PROV. EN STED. LEENINGKN.- Nederland. Amsterdam 1915 6 108 INDUSTR. ONDERNEMINGEN. Bollenland. Am. B. Sur. C. v. g. A- i 64 631/t American Can. Co. Cert- v. gevr. A587/g 684/, Am- Car F. C. t: A. 643/w 64S/4 66 Am. HUdo C. v. p. A. 486/$ Am. Sm. 4 R. C. T. A. 857/u 95 Anaconda Copp. M. C.vJL 1767/], 1741/# 176Vï Betblch- Steel. C. 7. Ar 418 Centr. Leath. g. A. 62V« 6OI/3 81 Stand. Mill. C. g. A. 821% Stud, Corp. C. g. Ar 1391/$ 144»/, Un. Cigar. C. t. A. 54% 54l/$ U. S. SteeL C. C. g. AL 773/la 77»/$ 73 M1JNBOUW-ONDERNEMTNGEN. Nederland en KoIoni6n. Guyana Goud. gew. A. 22 Ketahoen Mijnb, pr. A. 269/$ 25 Paleleb Mijnb. g. A. 16% 17 PETROLEUM-ONDERNEMINGENt K. M. t E. Pet br. A. 544 £45 S49Vg PerUk Petr. M. A. 44 4SS/$ Z, Perlok P. pr. A; 77% RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. Nederland en KolonISn. Amsterd. Rubber A. 204 203 207 Dell Batavia Rb. A. 150 1501/, 151% Java Caoutcb. Cy. A. 96% 106 TABAK-ONDERNEM1N GEN. Nederland en Kolonifln, Amst. De» Co. A. 285 285 290 Deli-Maatscbappij A. 60S 112 615 Fadang Tabak-Mij- A. 261/, 261/4 Rotlerd. DcU-Mij. A. 2205/$ 333 288 DIVERSEN, Buitenland. Maxw, G, Reet.- v„ 82 82 SPOORWEGEN. Nederland. Holl. IJ. Sp.-M. A> 77 771/, N-B. Boit-W. lh. O. 4ï/a 885/$ Idem 9e h- 05 17 Amerika Atch. T. 4 S. Fé: C. v, g. A: IOO.I/3 100»/$ Denver Ulo C. v. A. 11% 11% 111% Ene Spw. gew. A. 36% 35%, Kans C South. A. 24 241%, KAnsae le h. O3 651/, 651% Mise. K. Tex. C. T. A. 6%, 8%, 6% N.-Y. Ont. 4 Weet, A: 26% «7% Sonlb. Pac. g A". 948% 1)58/, 957/, Southern Railw. Cy. VoL Tr. Or. gew. Ai 18% Union Pac. Rr. C.v.g.A. 128 128*/, PREM1ELEENINGEN, Nederland. Pal. v. Volksvl. '67 86 Pa. v. Volksvl. '69 I 1.80 Wille Krols A 76»/g BelgtS.' Antwerpen 1837 2J/g 59% Hongarije. Thelss. Rog. Gpe, 1380 4 1187/, 'Afrika; Congo loten 1888 28.00 Prolongatie 21/4 f 367/8, 261/8" 5 V* 4% 27, 331/8

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3