jongste Bed ende, De Rotterdamsche Bankvereeniging. Uitvoering van Effectenorders twee Kamers, een pot HUIS, Zondagsrust. De Zoete Toko". Fa. E, C. PapMjzt AFSLAG E. Her mer ngs- Album f i «M» M ""'O* 8 Drinkt (Wis THEE ###4 4 KRUIERS DE GRUT Grooten Watersnood van Januari 1916. uurwerkers gevraagd Kettirig-IAnkerfaTbriek „Hollandl'ï Casino aiïété. .Hall Hier Blij ven If. m gevuld met Slagroom. Daniël Maltha Lz. v voor de afdeeiing grofsmederiij. HONIG's Maïzena en Pndd n gpoeders. Handel en Bedrijf Pieter Cornells Ylngr, Te Hunr gevraagd, des ZONDAGS zal gesloten zijn Een geheele nieuwe en heer lijke delicatesse is Heerenhuis Tuinlaan 38 f 4-100 Woonhuis Schie F. DUP0HT. Verschenen en voorhanden: 72 Foto's. Prijs 9S cents. I'-i. Kt 4f Voetbal. De bekerwedstrijden. 1 De volgende vereenigingen hebben in geschreven voor 'le bekerwedstrijden om den; Ned. Voethnl-Bekor. Alphen. Achilles, Allen Weerbaar, A. D. O., Amstel, A. D WBaam, Be Quick (Z.), Be Quick (Gr.). Concordia, IX V. V. D. W. 5 V. S„ B F C, D E C. D. V. C. D. H C., Excelsior, E D 0, Ensch. Boys Fortuna Forward» G. V. C Go ahead, 't Gooi, Hilversum, Haarlem. Hengelo, Hercules, Hertog Hendrik, Hel mond, Helder, Kampong. M. S. V., M V V., Neptunns, F C N E C.," Olympian P. E. C„ P. W.. Quick (AQuick (H) R. S. G. V Ready, R. C. H, R V V, R. V. V. S M L.. Schoten. Sportman, S. H. B S., S. Y. Y, (Sohiedam; Storm vogels, Spartaan. Theole, Tubantia U. Y. V, U. S. Y O C„ Voorwaarts, Vitesse, V A A. Y. V 0. Vel oei tas (GrV Y. Y, Victoria, W V. V W F C. WilMmina Vooruit Wilhelmma, Willem TT, Verges, Z. A. CZ V. V Zufcphm, Z S C Tu- banters. H. F. C. heeft voorwaardelijk ingeschre ven. Gemeurd Wfenws. Logger vermist. Men meldt uit Scheveningen: Ee logger Merwede IV, SCH 192, van de reederij van den heer K. Knoestier. schipper J. C Groen, welk vaartuig wegens langer uitblijven dan bij de trawlvisscherif gebrui kelijk is, als verloren wordt beschouwd, met ondergang evenzeer van de bemanning, is een nieuw schip dat eerst in Juli in de vaart kwam. i De logger vertrok den 2den Februari 11 des nachts te 1 uur. Thans rijn pr een drietal loggers binnengekomen, welke zon der 't noodlot te kunnen bevestigen, mees- nen ,te mogen vermoeden, dat de SCH 192 op een mijn is geloopen en verongelukt. De vermoedens van de zegslieden zijn hieron gegrond, dat ze 't vermiste vaartuig Vrij dagmorgen hebben gezien 15 mijlen ten noord-noordwesten ,van 't vuurschip de Haaks Zaterdagmorgen te 3 uur nu hebben dezelfde drie schuiten een ontzettende n knal gehoord. De richting waaruit die knal kwam is niet juist bepaald kunnen worden, maar aangezien deze verder uit zee kwam dan ter plaatse waar de SCH 192 was opgemerkt en geen andere ontmoeting was voorgekomen, wordt 'ter voor gehouden, dat dit vaartuig op de mijn was geraakt en daar ook van de manschappen niets naders is gehoord, is de veronderstelling dat de logger zoo op 't helsche werktuig is geloopen, dat de buik is geraakt, waardoor 't schip in enkele mi nuten moest zinken, zoodat de bemanning zich bezwaarlijk kon redden, zoo men op dit uur niet in de kooi lag. Tot de drie schuiten behoorden ook de Merwede III, SCH 188 van denzelfden ree der waarvan de schipper een zoon aan boord heeft van de 192. Deze schipper voor al heeft niets onbeproefd gelaten, om tot onderkenning van de richting van den knal te komen, ten einde op verkenning uit te gaan, maar zij kon niet vastgesteld wor den. De schipper J. C. Groen, d© thans ver ongelukte. is pen zwager van den reeder, in wien deze tevens verliest een. vriend en goeder; schipper. De vrouw van Groen is ziekelijk en'de ramp treft haar te sterker daar ook haar zoon tot de bemanning be hoort j Groen ,is de broeder van den schipper der Merwede ,11, welke ook onlangs met man en muis .verging en toen 't gerucht liep dat voorwerpen van den inventaris te Egmond waren aangespoeld, begaf hij zich "daarheen om ze te herkennen. Ook nu blijven weer verschillende we duwen met kinderen achter. De bemanningen van de binnenkomend" vaartuigen Hagen sterk over de vrio drij vende mijnen, welke o-p zee ontmoet wor den en welke 's nachts bezwaarlijk te her kennen zijn. Yooral in de richting naar de zeegaten toe in 't bijzonder naar IJmuiden, maken die mijhen de vaart zeer onveilig. Treinongeval. De peizigers van Den BoschArnhem reizende jmet trein 159, zijn gisteravond omstreeks kwart over zevenen door de ac tivïteit van den machinist aan een groot ge vaar ontsna pt Te OosterbeekHaag bleek van een voor gaanden goederentrein tien wagen afgebro ken ,te zijn, welke van den hellenden weg den sneltrein tegemoet liepen Op het zien der rood» lichten achter op de wagens |s door den machinist terstond snel! geremd en achterin tgestoomd. {Zoodoende werden de goederenwagens tamelijk kalm opgevangen en ontstond er alleen eenige materieel© scha de. De laatste wagen, geladen met steenen en tegels, wend geheel igedrukt 1 Een geval van pekken op de iBanka." Gisternacht arriveerde te IJmuiden de „Banka", die onmiddellijk na aankomst in quarantaine gelegd weid, wegens een ver dacht ziektegeval, dat aan boord geconsta teerd Was. Bij onderzoek bleek, dat de zieke een der bemanning aan pok ken lijdende was. De "patiënt werd in den loop van den morgen per motorboot naar Amsterdam ver voerd en in oen der gasthuizen opgeno men. Het schip blijft voorloopig in quaran taine. De t Bandoeng" Volgbns te Rotterdam ontvangen, telegram is het stoomschip '„Bandoeng" te Northfleel geankerd. Niemand van de bemanning is ge kwetst. In het voorruim staat 26 voet water. De waterdichte schotten zijn intakL Naar wij in de „Java Bode" lezen, heeft de JBandoeng een mail aan boord. Het schip is 5 Januari uit Tandjong Priok vertrokken en heeft de reis gemaakt vip. Sabang. Ook het stoomschip „Kambangan", dat 8 Januari uit Tandjong Priok is vertrokken, heeft pen mail aan boord. r» Oorlogsvar**, Prins Joachim Albert van Pruisen, die een liefhebber van componeeren is, moet sedert het begin van den oorlog niet min der dan zes marschcn hebben gemaakt. Zij heeten„Pro Patna et Gloria", ,.1914" „De Luiksche inarsch", „Met God voor Koning en Vaderland", „Jong Duitschland" en „De mannen in het veldgnjs". Voor den politierechter te Flensburg heb ben twee vrouwen terechtgestaan, die het gerucht verspreid hadden, dat er Engel- sche troepen in Sleeswijk geland waren en dat de geheele bevolking naar Mecklen burg zou moeten vluchten Zrj werden ver oordeeld tot gevangenisstraffen van 10 da gen en 3 weken. Het gerucht had groote opwinding veroorzaakt en vele menschen h idden, naar een bericht uit Kopenhagen verzekert, het district ijlings verlaten. Drie Engelsche socialisten, medewerkers van het thans verboden weekblad „The Worker", met name Bell, Gallacher en Muir, zijn dezer dagen in hechtenis geno men. Zij worden beschuldigd, te Glasgow pogingen in het werk te hebben gesteld om opstand, oproer en ontevredenheid on der de burgerlijke bevolking te verwekken en door middel van „The Worker" den aanmaak van oorlogsmateriaal in Glasgow en omtrek tegen te gaan. Een verzoek der gearresteerden, om op vrije voeten tewor den gesteld, is afgewezen i j 11,11 De suikercommissie in Engeland heeft bekend gemaakt, dat de daar beschikbare voorraad suiker dit jaar ongeveer 20 tot 25 procent minder zal bedragen dan in vorige jaren, zoodat het verbruik dien overeenkomstig beperkt zal moeten wor den. j NE.W-Y0RK, 17 Febr i Febr. Mei Juli Tarwe: j 137i/g Faillissementen. Uitgesproken: Bi S Sietztema, Amsterdam. Rechtercom missaris: mr. G W]> Eckhout; curator, mr. C. H. van Zeggelen. Opgeheven: f J. de Ruiter, slager, te Driebergen. Geëindigd: H. C. DekHngja, huis en plafondschilder, te Leeuwarden. C. Wilderbeek, herbergier, te Blenck, ge meente Maasbiee Th. Arents, schilder te Nijverdal, jge- meente Hellendoom. Hoogwater te Sclriedani. ebr. 18 nr. 4 07 n». 4.41 19 4.39 4.44 20 5 08 5.18 Hoogte van het water op de rivieren. Berichten van 17 Febr KEULEN Hu v r 4.00 Gew 1.15M KOBLENZ 6 u. v.m. 3.79 Gew 0.96 h rtir-r, Q„ 4.70 Gew 4.26 M DUISBURG, 8 u j» morg. 2.45 Gew 1.00 M 'BITH, 11 o 12 97 Gew 0.51 M Zon en Maan. 'aaaopg. Febr.19 7 9 vm cnd.g. 5.19 nm 20 7.7 5.21 19 Febr. Y. M 26 Febr. L. K hiVBUTKVt IBh. Heden overleed, na een korte doch ernstige ongesteldheid, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Groot vader, de Heer Echtgenoot van Mej. HELENA VAN LIJK, in den ouderdom van ruim 58 jaar. Wed. P. C. VLUG— geb. Van Eijk. L. VLUG (E. v. d. BURG—Vlug Amsterdam f A v d LmRG en Kind II. VLUG N. VLUG i J. C. VLUG. P. C. VLUG, en Verloofden. Schiedam, 16 Februari 1916. Kmderbuurt 25 23 25 Gevraagd op een DISTILLATEURSKAN TOOR een flink» Goed kunnende schrijven, en rekenen. Brieven franco, onder lett. Q. Q„ aan het Bureau .van dit Blad. 9424 10 SOHIEDAM. Rotterdam Amsterdam 's G raven hage VLAARDINGEN. Kapitaal! en_ Reservef40.600.000. BIJKANTOOR SCHIEDAM. Telefoon 114 - 195. Telegranj-Adres: Re1- enko. - belast zich met op de binnen- en buitenfandsche beurzen. Zij geeft een dagelijksch beursbericht uit dat op aanvrage wordt toegezonden. Een dame vraagt met of zonder pension De slaapkamer be hoeft niet gemeubileerd te zijn. Brieven onder lett. P. P., aan het Bureau van dit Blad. 9426 9 bij voorkeur tegen Augustus of September, voor winkelzaak, waar beneden een ruimte is-, of door uitbreken te verkrijgen, van minstens 10 12 Meter lang, waarboven minstens 3 vertrekken zjjn met zolder. Winkelstand niet gewenscht, doch wel verkeersweg. Huurprijs liefst niet boven 500 600 gulden per jaar. Steller is genegen voor 5 of zoo noodig voor 10 jaar te huren. Aanbiedingen onder letter H, Bureau Delftset. e Courant", Delft. 9410 19 Onderzeteekende maakt zijn geachte be gunstigers bekend, dat zijn WINKEL, Broersveld 35, voortaan en verzoekt hen zooveel mogelijk de inkoo- pen voor den Zondag des Zaterdags te doen. Aanbevelend, 9365 18 Voorloopig alleen 's ZATERDAGS in voorraad. Andere dagen by vooruitbe- btelling. 9177 20 Aanbevelend, op ZATERDAG 19 FEBRUARI 1916, des avonds te 8,uren, in het Gebouw „Musïs Sacrum", a. d. Lange Haven, te Schie dam, bij afslag worden verkocht de onder- vermelde bij aanplakbiljetten breoder om schreven perceelen, staande in bod, als volgt: 42 f390® 88 f 980 90 f 920 Poidersrt. 363 f 160 367 f 210 Nadere inlichtingen betreffende de hee renhuizen zijn te verkrijgen bij den Notaris C. (MUNNICH, te Wassenaar, en aangaande al de peiceelen ten kantore van den Nola ns W. A. VAN DOLDER Dz., Schiedam, Tuinlaan 26. 9387 27 Markt Telefoon 152. Uitgaaf van H. A. M. ROELANTS te Schiedam. Verschenen is No. 2 van 'het Geïllustreerd Maandschrift Redactie: W. J. M. LINDEN, le Luit. der Inf., ten Mr. W. NIERSTRASZ. Prijs por jaar f 2.40. Groot 40. formaat. Op kunstdrukpapier. Het doel met deze Uitgave beoogd, is: Bij alle Boekhandelaren zijn proefnummers en prospectussen voorhanden. Zaterdag 19 dezer ontvangt iedere kooper een pakje geu rig! machinaal gebroken Thee h 15 Gts. per ons CAD AU. 4 A Vergelijkt ze bij de andere, welke U onder groote reclame, tegen hoogere prijzen wordt aanbevolen, en (J zult onze Thee J-i A <16 voorkeur schenken. Geen 10 pCt. korting, maar alle pryzen van Koffie en P Thee 10 pCt. lager. Santoskoffle nog steeds'vanaf 11 Cents per ons. «Machinaal gebroken Thee vanaf 15 Cents per ons. Hooggeurige, waterhoudende grove Thee vanaf lGCts.p.ons. Aanbevelend, telefooiv «ir. 9420 52 BAH van den De netto opbrengst dezer uitgave komt geheel ten voordeele der slacht offers van deze ramp. 9216 30 KEILEWE6 10-12, KOTTEKDAB. 9409 20 U ontvangt do boete kwaliteit voor billeken prys indien U Uwen winkelier vraagt naar Verzamel de zeer mooie plaatjes die ex bij cadeau worden gegeven' in HONIG's Maizena-Album dat voor 30 cents bij Uwen winkelier Verkrijgbaar is. De serie plaatjes bestaat uil 106 mooie kijkjes op plaatsen 111 Nederland. Het ALBUM bevat voor ieder plaatje een aardige plaatebeschrijving. Plaatjes die U dubbel heeft kunnen .worden geruild. Fabriek „DE BIJENKORF" Koog aan de Zaan. voorheen M. K. HONIG. (DirectieSOESMAN). COOLSINSEL. M BOfTEBVlH. TELEF. 8400. Aanvang 8 uur. Einde 11.15. 1202 30 Ij»» BEBICBV Vanaf heden: Apart Bespreek-Burcau voor .ÈdBaidr;-Ook-tó&angC^olalngel. 3jw8^,vv s-rt 1<V f - I t 9174 m J» 5» ONZE NEUT WEIT „Het opwekken van sympathie voor ome weermacht en van het besef, dat defensie- „vraagstukken geen politieke, doch nationale vraagstukken zijn S 4 a -f - f 4 r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4