Zaterdag 19 Februari 1916 15069 Eerste Blad Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- mi Feestdagen Rrfjs por Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco por post £1. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middagjs vóór een our aan hot Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels S. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den pnjs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te vold>en. Intercommunale Telefoon No. 103. Bauwen bocht in het Duitsche front bij Yperen. Het doel van den aanval was, even als in Artois, in Picardië en op de overige punten, waar den laatsten tijd hevige ge vechten- zijn geleverd, onze stelling te ver beteren. Dat is ook volkomen gelukt. Op de krachtige voorbereiding met geschutvuur volgde een bestorming door infanterie, welke bewees, dat de aanvallende kracht der Duit sche troepen, ondanks de inspanning van den positie-oorlog gedurende den winter, niet heeft geleden. De Engelsehen hebben zeer zware bloedige verliezen geleden én bovendien aan gevangenen 3 officieren en 104 man verloren. Alle tegenaanvallen zijn onder zware ver liezen voor de Engelschen afgeslagen. Van het Oostelijke front. Duitsch jiegerbeïidh't. De toestand is onveranderd. Ooslenrifksch fegerber iöüt. Behoudens de belangrijke gesohutgtercch- ten is er niets van belang gebeurd. Yan het Zuidelijke front. 0ostenrirksch legerborïoht De artilleriegevechten zij[n gisteren over ft algemeen minder hevig geweest dan de vorige dagen. Malborgeth is weer door den vijand beschoten. De zuivering van het terrein voor onze stellingen in de streek van den Rombon heeft 37 gevangenen en een machinegeweer opgeleverd. Een aanval van verscheiden© Italiaansche compagnieën is daar afgesla gen. i Bij Oslavia zijn sedert de laatste gevech ten 7 machinegeweren, 2 mijhwerpers en 1200 geweren ingeleverd. Italiaansch legerbericht. j Op verscheidene punten van het front zijn de gebruikelijke geschu (gevechten ge leverd. Infanterief-geveohtem (rijn, met voor de Italianen gunstigen afloop, in het Susan a- dal voorgevallen. Op het Karstplateau hebben de Italianen den .vijand uit ©en loopgraaf verdreven. Yau het Balkanfront. I I n A1 b an i Het O.-H. hoofdkwartier meldde gister middag: j Onder onzte leiding staand© en met O.-H. troepen versterkte Albaneesdie strpkrach- tea hebben Ka.wa.ja (20 KAL ten Z.O. van Durazzo, aan den wieg DumazzoEl- bassanj bezet De bezetting, bestaande uit gendarmen van Essad Pasja, heeft zich slechts door de vlucht per schip aan ge vangenneming kunnen onttrekken. Eergister heeft een O.-H. duikboot voor Durazzo een Fransch schip getorpedeerd. Het stoomschip is daarop op 't strand gdoopen. Buitsch |egerberidhf. Vijandelijke vliegers hebben een aanval gedaan op .bet station Hoedowo (in bet dal van do Wardar, ten Z.W. van Stroeren itzaj. In Kameroen. i Het einde van den strijd. Het Engelsche oorlogspersbureau meldt: De g o-uverneur-gente raai van Fernan do Po verzocht generaal Dohell', comman dant van de troepen in Kameroen, ten be hoeve van den oud-gouvemenr van Kame roen, Ebermaier, een telegram naar Ber lijn door te laten, waarin deze verklaart, dat gebrek aan pxunifie hem dwong op Spaansch gebied over te gaan met al zijn troepen en den staf. Spanje stelt voor de troepen naar Fernando Po over te brengen; over de bijzonderheden van de interneering wordt onderhandeld. Ter Zee. De duikbooten-oor 1 og. De JBerlijnsche bladen geven commentaren, op het feit, dat het heden een jaar geleden is, dat de duikboolenoorlog tegen handels schepen begonnen is. Kapitein Persius schrijft in het „Berl. Tagebl."Het resultaat dat door de bemanningen van onze duik- booten in den oorlog tegen handelsschepen in de achter ons liggende twaalf maanden behaald werd, is, indien men de technische en militaire bezwaren, politieke en andere hinderpalen waaronder gewerkt werd, in aanmerking neemt, boven verwachting gun stig. De prestaties van de manschappen der dmkbooten, vanaf den commandant en den machinist met de leiding belast, tot den laagsten matroos en stoker, verdient ons aller bewondering. De bemanningen zagen zich bij het begin van den handelsoorlog voor een geheel nieuwe taal- gesteld; zij werden door zoovele valstrikken bedreigd, dat men slechts verbaasd moet zijn, dat slechts een uiterst gering aantal duikboo- ten verloren is gegaan. Het is niet ge oorloofd het juiste verliescijfer te noemen, doch wij mogen verklaren, dat de offers in verhouding tot het succes uiterst gering zijn. Wij hebben alle recht te verwachten, dat het succes onzer duikbooten in de toekomst belangrijk grooter zal zijn, omdat de kwa liteit en de quantiteil gestadig vooruitgaat, en ook omdat zekere hinderpalen, althans gedeeltelijk, als uil den weg geruimd be schouwd kunnen worden. Diverse berichten. Een samenzwering op Madagascar. Het Parijsche „Journal" verneemt uit Tanarive: Niet onbelangrijk© gebeurtenissen zijn op Madagascar voorgevallen. In den avond van 31 December moesten alle Europeesche offi cieren, onderofficieren en soldaten vergif tigd worden. De samenzweerders rekenden erop 'op die tvijze de jnlandsche soldaten Voor hun zaak te winnen of althans-over hun wa pens te kunnen beschikken. Ook do hooge Europeesche ambtenaren moesten worden vergiftigd otf vermoord evenals de andere ko lonisten. De zetel van deze organisatie be vond zich te Fiaixaran Too en bestond reeds gedurende vijf jaar onder het mom van een vaderlandslievende veraenïging, met afdeelingen in vele plaatsen van Mada gascar. Het is duidelijk, dat de propaganda middelen verschaft waren door de in de kolonie gevestigde Duitschers. Een bij den Duitschen consul kort na do oorlogsver klaring gevonden rapport had ons bestuur over een en ander ingelicht. Het dokument liet het Duitsche ministerie van koloniën weten, dat Duitscbland vele sympathieën had onder de invloedrijke inlandsche krin gen. Het zou gemakkelijk zijn een oproerige beweging uit te lokken, die belangrijk ge noeg was om de troepen in de garnizoenen vast te houden. Een aanbrenger stelde de Fransch© ambtenaren in kennis van het complot. Het aantal arrestaties, waartoe werd overgegaan, bedraagt minstens 200 Het onderzoek duurt voort. Waarschijnlijk zullen nieuwe arrestaties plaats hebben. De Fransche bevolking, die zich geen oogen- blrk in gevaar heeft gevoeld, heeft haar kalmte bewaard; d© groote massa der in landsche bevolking, op wie de Duitsche propaganda geen vat had gehad, blijft trouw. Bedankt voor Weesp (2e pr. plaats) ds. J. Ravesloot te Heukelom; voor Bleis- wijk ds. Y. Doornveld Kzn., te Yuursche; voor Driesum fFr.) ds. J. Kruyt, te Gou derak. Beroepen te Groningen (vac. ds G. Hulsman) ds. H. J. E. Westerman Holsüjn. te Apeldoorn; te Nijkerk (Geld.) ds. J. W. den,0udsten, te Monster; te Feijenoord(vac. Monsma) ds. C. B. Holland, te Raamsdonk; te Stevensweert de heer H. A. Boeser, cand. te Kralingscbe Veer; tc Rolde (Dr.) ds. Homan, te Nieuw-Beerta. GEREF. KERK. Beroepen te Zevenhoven ds. S. Huis mans, te Anjum; te Metsiawier c. a. ds. D. van der Meuien, te Wormerveer. HOOGER ONDERWIJS. Universiteit te Leiden. Bevorderd tot doc tor in de staatswetenschap op stellingen de heer mr. C. M. van Leeuwen, geb. te 's-Hertogenbosch tol doctor in de rechtswetenschap de heer H. D. van Werkum, geb. te Dordrecht. Universiteit Utrecht: Doctoraal examen Nederl. letteren: de heeren IJ. C. A. Muller en G. Das (met lof). Doctoraal examen rechtswetenschap: de heeren G. J. Brand en W. M. M. Hekking. Gisteren zijn te Utrecht bevorderd tot arts mej. W. Hamburger en de lieer B. J. A. Q. van Tilburg, en tot tandarts dc heer P. M. J. Koeken. Universiteit te Groningen. Aanvullings examen wis- en natuurkunde, mevr. J. S, Oudemans-—Hocksma. LAGER ONDERWIJS. De Delftsche gemeenteraad heeft besloten tot invoering van een 7e leerjaar aan alle openbare scholen. Overeenkomstig 't voor stel van B. en W|. zal hel 7e leerjaar uit sluitend worden benut tol uitbreiding dei- in de vorige leerjaren verwerkte stof. Vastgesteld is een verordening tot rege ling van de bebouwde kom der gemeente Delft. De grenzen worden verder belang rijk uitgezet. Gasfabriek der gemeente Schiedam Geklopt, |83 et. per H.L'. Grof, SO ciL per H.L'. Afgehaald aan de fabriek. Thuisgebracht cit. per H.L. meer. i DE DIRECTEUR. Schiedam, 21 Februari 191G, Een communiqué van den Franschen mi nister van koloniën brengt het complot tot de volgende afmetingen terug: De samenzwering js op touw gezet door ©enige leerlingen en oud-leerlingen der scholen, bijgestaan door twee of drie in landsche priesters en predikanten. Dc door hen gestichte geheime vcreenigiug bedoelde schijnbaar de vaderlandsliefde op te wekken bij de inboorlingen om daarna politieke eischen te stellen aan de autoriteiten. Daar ©enige heethoofden zich iets hadden laten ontvallen over het vormen van oproerige p1 "innen, deed de gouverneur-generaal, in verband m©t de tegenwoordige omstandig heden, de leiders arresteeren en een on derzoek openen, dat eenig opzien baarde; maar het grootste gedeelte van dc inland sche bevolking toonde op duidelijke wijze haar loyalisme en afkeuring voor het ge drag van enktele negers, het gevolg van het onvoldoend door hen verwerkte onder- Wijs. Do zaak is in handen van de justitie. De gouvemcur-generaal deelde op 11 Fe bruari mede, dat do openbare behandeling van de zaak zonder incidenten voortgang heeft Het vonnis zal weidra worden be kend gemaakt. Een protest. De Zweedsche regeering heeft geprotes teerd tegen het leggen van een Duitsch mijnenveld aan den ingang van de Sont, waardoor de scheepvaart zou worden ver lamd. i Jn China. De opstandelingen in de Chineesche pro vincie Joennan en d© tegen hen afgezon den regee rings troepen, zijn tusschen Loets- jou en Tsjingking slaags geraakt. Over den afloop van den slag zijn nog geen berich ten ontvangen. Een divisie uit Kweitsjou, die naar de opstandelingen is overgeloo- penrukt op Tsjingking aan. BUITENLAND, Van het Westelijke front. Duitsch legerbericht. Het Duitsche groote hoofdkwartier meld de gistermorgen: De Engelschen beproefden nogmaals hun stellingen ten' zuidoosten van Yperen te heroveren, maar werden bloedig afgeslagen. Ten noordwesten van Lens en ten noor den van Atrecht hebben onze troepen met succes mijnen tot ontploffing gebracht. Een klein© Duitsche afdeeling bracht van een nachtelijke onderneming tegen de En gelsche stelling bij Fonquevillers (ten noor den van Albert) eenige krijgsgevangenen en een mitrailleur mee. Vlak ten zuiden van de Somme liep een aanval van versche Fransch troepen dood in ons vuur. Op het overige front nu en dan levendi ger wordende artilleriestrijd; geen gebeur tenissen van belang. Nachtelijke aanvallen van vijandelijke vliegers in Vlaanderen werden onmiddellijk met een bommenaanval op Poperingho be antwoord. Fransch legerbericht. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag meldt, dat de nacht kalm was aan het geheele front. Engelschlegerbericht. Het Britsehe hoofdkwartier in Frankrijk meldt d.d. gisteren: Onze artillerie heeft de vijandelijke stel lingen ten noorden van het kanaal Yperen Commines beschoten. Van weerszijden hevig geschutvuur op het front bij Yperen. De strijd bij Yperen. Over het offensief der Duitschers ten Z,.0. van Yperen meldt/ie oorlogscorrespon dent van-de „Vossische Ztg.": De aanval geschiedde den 14en dezer tusschen den spoorweg en het kanaal Ype ren—Commines. Dat Is een belangrijk punt omdat het 't zuidelijkste deel is van den BINNENLAND, Hofberichten. Z. K. II. de Prins der Nederlanden zal vermoedelijk aanstaanden Donderdag in de residentie terugkeeren. Andtontioc. De gewone audiëntie vnn den minister van buitenlandsche zaken zal op Vrijdag 25 dezer niet plaats hebben. Onze Kamerleden. De heer Van Hamel was gisteren we gens ongesteldheid verhinderd) de vergade ring der Tweede Kamer bij te wonen. Watersnood op Java. Tot heden is voor de Watersnoodcom missie voor Nederl. Oost-Indië bijeenge bracht te Amsterdam: f70.317.50, te Rot terdam: f46.280, in Den Haag: £40,000; totaal £156,597.50. Gisteren werd telegrafisch f100,000 naar Kerk en School NED. HERV. KERK. Het kiescollege der Ned. Herv. Gemeente in Den Haag hoeft Donderdagavond in de vacature, ontstaan door het overlijden van ds. D. .T. Karros, uit het bestaande gros van predikanten' het volgende drietal geko zen; ds. T Kloosterman, te Alkmaar; dr. B. J. C. Rijnders, te Doom; jls. A. B. te Winkel, te Arnhem, candidaien van de ker kelijke kiesvereeniging „Evangelie en Be lijdenis. Uit bet thans gekozen drietal zal hel kiescollege op 2 Maart het beroep uit brengen. En als het weer zoo koud was dat er in do verkleumde ledematen geen. warmt© te krijgen .was, al sloeg men. de ;irmen ook nog zoo hard over de borst, vond Austen toch dat hij heet. wend, als hij in den win kel stond. Het meisje -ontdooide 'hem- diep onder zijn overjas en wollen buis, zij dead hem Warm worden in zijn hart En ihij begon er zijn zinnonn op te zetten, d i e warmte voor goed in zich te houden. Toon de winkelier die ©an oog in 't zeil hield, daar erg in 'kroeg, weid hij woedend. Want Ihet -jjieisje was voor zijn winkel een aantrekkingskracht van de beste soort. Eer lijk als goud en vlug om, liandel te drijven, zoo goed als de knapste bediende, hij moestvreezen, dal als Austen haar 't hoofd op hol bracht, dit voor hem zou beteeke- ïien, dat hij zijn klantentinmbrengstertjq kwijtraakte. En dus wist hij er voor te zorgen, dpt, telkens als Austen in don winkel kwam, de baas zelf en niet het meisje achter de toonbank stond. Austen nam dat niet hoog op. IJij was ook niet van gisteren. En hij dacht: wagen wil ik hot toch. En het meisje met dat open gezidhtj© en die gevatte tong wist hij toch wel te ont moeten, wat Steven hem ook in den weg legde. Zoowel op den kej-kiieuvel 's Zondags als 's avonds om den hoek van ft schuurtje wist Austen zijn meisje te vinden. En op een goeden dag waren Austen en Adno openlijk verloofd. t Wordt vervolgd). - lioüigheid, zijh bedriegerijen en borreltjes in "ft geheim, zijn naloop-en van meisjes en wat dies meer zij, en dat zoo hevig, dat de wanden van den winkel er van dreunden en wat nog erger was in het bijzijn van onderen. Sedert dien dag was de glans van den mooien apostelbaaid als verbleekt, en ztijn wit gezocht maakte op do mensehen niet meer denzelfden indruk van vroomheid, zooals het vroeger had gedaan. En deze en gene durfdja glimlachen over de brave ge- Iheelanitbouderspraal jvatn Steven den Win kelier. - t Austen had al de mooie voeren van hom afgeplukt Maar dat kwam Austen duur te staan, liij kreeg Ijet geducht te voelen. En dat werd lieslissend voor heel zijn verder leven. Het kwam zoo: Adno was, oer zo Aus tens vrouw werd, bij Steven in dienst. In hot kleine roode gebouwtje aan de bocht stond zij in- den winkel en verkocht brood en wol en klompen en visohhaken, en woog tabak af en meel en nog allerleiv wat de menschen ;voor dagelijksch gebruik noodig hadden. Austen legde dikwijls bij het roodo huis aan, als hij in zijn zwart geteerde boot van de vischvangst terugkeerde en daar laags kwam. Dan slenterde hij den winkel in om zijn met rozen beschilderd voorraadskistje van alles te voorzien. Het meisje met dat mooie gezichtje stond achter de toonbank en overhandigde hem de waren met ©en vluchtig 'knipoogje en een gekheid op 'de lippen. Behalve winkelier was hij ook helper in kerkelïjken dienst en bijzonder vroom. Van sterken drank wou hij niet weten, maar de meisjes kneep hij graag in den arm. En hij werd voor den vader gehouden van meer dan één kind in het kerspeL Maar hoe het kwam wist men niet, nooit kreeg men vat op hem. Want Steven was oen huichelaar naar alle kanten. Waar anderen zich met werkten en eerlijkheid door moeilijkhe den wisten heen te slaan, daar hielp hij zlich met vrome ivoorden dn geheelonthou ders praat En dan scheen het voor een zon digen stakkerd, die niet altijd in de beste verhouding stond tot Onzen Lieven lieer en wel graag een of twee borrels naar bin nen sloeg, niet geraden te probeeren Ste ven aan zijn baatjo te komen. Austen nu was de eenige, die zich niet gestoord had aan de vrome gehêelonthou- derspraatjes en al het gedraai en geknoei van „vuilen Lars" zooals de boeren en visschers onder elkaar Steven noemden. Austen had den stier flink bij do horens gepakt en hem do waarheid gezegd, ronduit, vlak in zijn geelbleek gezicht, waarin dia valsohe oogen zaten en vanwaar een groote zwarte apostelbaaid neerhing over do borst. Dat gebeurd© nadat hij een poos op aller lei wijze vervelend was geweest en Austen bedrogen bad in ft gezicht vari meel en an dere koopwaar, en op 'tlaatst ook getracht bad hem te bedriegen ten opzichte van Adno, -zijn meisje. Toen overmande de toorn Austen zóó, dat hij buiten zidh zelf was van drift. En zoo gaf bij toen dien kerel de volle laag voor zijn valschheid en schijn- Cokesprfjs. t j.j* Jl j t 11 rv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1