De oorlog. 68*" Jaargang, Maandag 21 Februari 1916 No. 15070 jD© walviseMffug. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering -ran Zon- en Feestdagen, Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco par post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent „Abonnementen, worden dagelijks aangenomen. "Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een aur'aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prffc der Advertentiën: Van 1—6 regels fl, Ö.92J iedere nagel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Grooto letters naar de plaat» die innemen. Advertentiën bij obonnement op roordeeligo voorwaarden, Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond' verschenen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prffs van 40 cents per advertentie, boj vooruitbetaling aan het Bureau £3 voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht, Zij, die zich mot ingang van 1 Maart a. s., voor minstens 3 maanden op de „Schicdanische Courant" abonneeren. ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. BUITENLAND. Tan het Westelijk© front. J-uitsch legerbericht. Het Duitsche groote hoofdkwartier meld d d. gistermorgeni Aan het Ysorkanaal ten Noorden van Ypcren, is een Engelsdio stelling over oen frontbreedte van ongeveer 330 M. stormen derhand genomen. Alle pogingen van den vijand om m nachtelijke aanvallen met hand granaten zijn loopgraven te heroveren, zijn verijdeld. Dertig gevangenen zijn in onz- handen gebleven, 1 Ten Zuiden van Loos hebben zich leven - digc gevochten ontwikkeld. De vijand is tol den rand van een onzer muntrechters door gedrongen. 1 len Zuiden van Hehuterne (ten Noorden van Albert) hebben wij in een gunstig vooi ons afgeioopen klein nachtelijk gevecht eenige Engelschen gevangen genomen. Aan het overig front geen gebeurtenis sen van belangt In een luchtgevecht ten Oosten van Pe- ronne is oen met 2 machinegeweren uit geruste Engelsche tweedekker naar bene den geschoten. De inzittenden zijn gedood. Onze vliegers hebben tal van plaatsen achter het Noordelijke front van den vijand, zoomede Lunéviile gebombardeerd. Marine-vliegtuigen hebben heden op het vliegterrein en het tro^penkamp van Veume (ten Zuidoosten van De PanneJ een aantal bommen geworpen. De vliegmachines zijn ongedeerd teruggekeerd 1 Fransch jlegcrbericht. Het officiér-lo Fransche communiqué van gistermiddag meldt, ,dat zich in den loop van den nacht geen enkele belangrijke g 1- beurtc-nis heeft .voorgedaan. Van liet OonteJtyke front. Duitscli legerheridht. Het Duitsche groote hoofdkwartier meldt d.d. gisteren: Bij Lawitsje ,(aan de Beresina, ten Oosten van Wisjricf], js een Russische aanval door ons vuur jtusschen beide linies tot staan ge bracht Logisjin en de spoorweg werken van Tarnopol (Gahciéj rijn door Duitsche vlie gers aangevallen. 1 0ostenrïjksch legerbericht. Geen nieuws. Tan het Zuidelijke front. 00stenrij'ksch legerbericht Het Oostenrijkse he hoofdkwartier meldt d.d. gistermiddag: Op het Itaiiaansche front staan onze stellingen te Carziola, bij Lardaro, inJu- dicariê, onder zwaar'mortiervuur. Aan het Isonzo front hebben voortdurend arlillerie gevechten plaats. Een verhaaltje uit ouden tijd van i JOHAN C. \V, JÜUIIL. Uit het Noorsch vertaald door M. A. Z 3j I Van dien dag af plaagde dr winkeliei Austen en bedroog hem met waren en prijzen. En geen enkelen visch kocht hij meer van hem. En dat was vont Austen «en groote scliade, want hij had een tamelijk groote rekening "s jaars van visch, die. dooi den winkelier ingezouten en gedroogd werd. Het moest ook zóó geprobeerd worden, dacht Austen, hoewel het soms moeilijk voor hem was zijn visch van de hand te doen. Daarom hegon lnj zijn voorraad te rooken en te zouten, en werd een concur rent van Stoven. Dat maakte de zaken niet beter tussehen die twee. En nu begon vuile Lars zijn goddeloozo afzetterij toe te passen op alles wat Austen bij hem kocht "da, ja. Toen Austen 'dat begon tomer ken, vond hij, dat hij dat maar verdra gen moest. Want er was op mijlen af stand niemand bij wien hij kocjjpen kon dan bij Steven. En meel en mik en tabak en vischhaken moest hij todh telkens weer hebban 1 Maar rij®- oogen had 'hij beter open dan Een vliegeraanval op Laibach. Een aantal Itaiiaansche vliegtuigen heeft Vrijdag een aanval gedaan op de Tiroolsche stad Maibach. Over de resultaten van dien tocht loopen de lezingen nogal uiteen. Het Itaiiaansche opperbevel meldt er van: In antwoord op do talrijke schendin gen van het volkenrecht, met onrechtvaar dige hardnekkigheid door den vijand sinds den aanvang van den oorlog bedreven, deed gisterochtend ons eskader Caproni- vlicgtuigen een aanval op Lubiana (Lai bach.; Onze stoutmoedige vliegers zijn tij dens den. ganschen tocht het doelwit ge weest van het vuur van talrijke afweer- batterijen en zijn aangevallen door groe pen vijandelijke vliegtuigen. Niettemin slaagden zij er in hun doel te bereiken en op de stad eenige tientallen granaten en bommen te werpen. Een Caproni-vlieg tuig, door zes Oostonrijksche vliegtuigen aangevallen en omsingeld, werd geiwon gen op vijandelijk grondgebied te Jar.'en. Do overige toestellen kwamen ongedeerd binnen onze liniën terug. Het Oostonrijksche hoofdkwartier verkondigt: De aanval, dien een Itaiiaansche lucht escadrille gisteren (Vrijdag; op Laibach 01 dernam had een jammerlijk verloop. Het meerendeel der vliegtuigen werd reeds aai het gevechtsfront genoodzaakt terug te koeren; slechts drie vliegtuigen bereikten Laibach en wierpen in de nabijheid van het ziekenhuis aldaar en op verschillen de plaatsen in den omtrek bommen, ech ter zonder eenig succes. Bij don terugkeer vielen de Oostenrijk se!) o vliegtuigen de Itaiiaansche aan en schoten een groot vliegtuig naar beneden. Tan het Balkanfront. In Albanië. Uit het Oostcnrijksche perskwartier werd Zaterdag gemeld: „De halve cirkel om Durazzo, die een concentrischen duik op de Albaneesche hoofdstad mogelijk maakt, is nu gesloten. Dc medewerking van Albaneesche stam men blijkt daarbij zeer krachtig. Terwijl ton Z. van Durazzo spoedig de zee zal zijn bereikt, en alle naar Valona voerende verbindingslijnen zijn afgesneden, verzamelt zich de Oostenrijksch Hongaar- sche hoofdmacht ten N. van Durazzo aar. do rivier dc Arzen, tor voorbereiding van een nieuwe actie." liet Oostonrijksche hoofdkwartier meldde gisteren: Bij Paser Sjok hebben wij de voorste Itaiiaansche stelling genomen. Meer naar het Zuiden zijn onze troepen de vijandelijke linies ten Zuidoosten van Durazzo dicht genaderd. De Albaneesche troepen, die aan onze zijde vechten, hebben Berat, Ljoesna en Pekinj bezet. In deze plaatsen zijn moei dan tweehonderd gendarmen van Essad pasja gevangen genomen. Dc ontruiming van Durazzo. De „Wiener Zeit" verneemt, dat het Itaiiaansche legercommando bevel heeft ge geven, Durazzo tc doen ontruimen. IIet Servische leger. Prins Alexander van Servië, opperbevel hebber van liet Servische leger, verklaarde ooit. En hij verlangde naar den dag, dat hij voor God en menschen zonneklaar zou kunnen bewijzen wat voor een woekeraar dio winkelier was, en hem ten aanhoore van. de heelo buurt zijn duivelsoh bodrog in bet gezn.Lt zou kunnen verwijten. Eens op en donkeren herfstavond kwam hij onverwachts in Stevens roode winkel huis. Korten tijd te voren was hij daar geweest om ecln Jpaar visclihoeken te koo- pen, en Steven, die meende, dat hij in zijn boot naar huis was gavuren, dacht dat hij niet (banc behoefde te zijn Aus- ten dien avond terug te zien. Staar nu wilde het toeval, dat Austen goen pruimtabak meer had en daar niet aan had, gedacht toen hij de visohhoe ken kocht Toen hij 't ontdekte, moest hij dus w-eer terug. Terwijl Austen in den donkeren winkel stond, merkte hij, dat er achter het zout hok in het schuurtje Üat bij den winkel hoorde en waar de klompen waren opge stapeld, gefluisterd en' bewogen werd. 't ,Werd Austen opeens zoo vreemd te moede. Hij stond stijf oen muur en luis terde. Hij hoorde de lispelende stem van den winkelier fluisteren. En hij boorde ook een. andere stem, die hij1 zoo goal kende. Austens bloed kookte, maar hij drukte zijn .tanden op zijn lip en bleef onbewe gelijk staan. Nu hoorde hij 't vallen van klompen aan een redacteur van de „Petit Parisien", dat de Servische troepen gereed zijn, om zich weldra bij de geallieerden te voegen; zij zullen tot het einde hun plicht doen, om de volkomen overwinning te verzeke ren. De prins dankte de geallieerden, in de eerste plaats Frankrijk, voor de edelmoe dige hulp, die het leger ontvangen heeft, en die het in staat stelde, opnieuw te strij den; hij hoopt, doch met zekerheid, dat de geallieerden het zullen winnen. .De „Vossische Ztg." verneemt uit Kon- stantinopel, dat volgens betrouwbare be richten slechts 23000 man Servische troe pen te Korfoe geland zijn, hun toestanVi moet hoogst erbarmelijk zijn. Zij zijn uit gehongerd, in lompen gekleed, zonder wa pens en hebben al den moed verloren. Van 5 tot 12 Februari stierven te Korfoe dagelijks ongeveer 200 Servische soldaten. Weder een Grieksch eiland bezet. Het Grieksche ministerie van binnen- landsche zaken heeft bekend gemaakt, dat een afdeeling van de troepen der geal lieerden het kleine eiland Othonoi bij Kor- toe breft bezet. Met welk doel dit ge schied is, weet men niet. Nog meer consuls ge arresteerd. Reuter seint uit Athene, dat de geal lieerden de consuls van Duitschlanè, Ons- tenrijksch-Hongarijc, Bulgarije en Turkije op het eiland Scio hebben gearresteerd. In den Kankasns. Russisch legerbericht. - De groote Russische generale staf meld de Zaterdag: .Blij de achtervolging van afdeelingen van het Turksche leger, omsingelden de Rus sen ten noordwesten van Erzeroem, het overschot van het 34e Turksche leger corps en namendit gevangen, waarbij tevens een buit van dertien kanonnen, mitrailleurs, munitie-caissons en granaten I werd behaald. In de buurt Van den straat weg naar Erzeroem werd eveneens een gedeelte van een regiment gevangen ge nomen. Een van de dappere Russische leger corpsen maakte bij gelegenheid van den aanval op de resting 240 kanonnen buit. Dc Russische troepen namen stormen derhand de steden Moesj en Ahlat, De vijand vlucht naar het zuiden. Ter Zee, Het gevecht bij D ogge r,s b an k. De Duitsclie marinestaf meldt: De Engelsche admiraliteit ontkent, datin het gevecht bij Doggershank, in den nacht van 10 op 11 Februari, een tweede Vaar tuig door ons is getroffen. Hiertegenover kunnen wij officieel verklaren, dat behalve de „Arabis" een tweede vaartuig door onze zeestrijdniacht is geraakt, en dat het En gelsche bericht dus onjuist is. Schip Vergaan. Een Lloyds.bericht meldt, dat liet ss. „Comrie Castte" bij Mombassa gestrand is. De passagiers zijn ontscheept. en Iegelijk een jammerend klagen. „Nu is 't wel genoeg," dacht Austen. En met vasten stap ging hij naar de schuur. Hij strook een lucifer af op zijn leeren wambuis, en trok zijn meisje uit den greep van Lars en dat nog juist bij lijds voor er erger liad kunnen gebeuren. Toen hij weer in den winkel kwam, stonden er koopers. Maar Austen stoorde zich niet aan die mensch.cn noch aan den winkelier. Zoo dat ieder het hooren kon, zei liij hem de waarheid en verwenschte hem, dat do wan den er van kraakten. Drio .weken later hield Austen bruiloft met Adno. Nu .had Austen tengevolge van hard wer ken op, de roeibank gedurende vele jaren zooveel geld bijeenvergaard, dat hij meen de wel een lapje eigen grond te kunnen koopen. "Want als er iets was, dat Austen mooi had toegeschenen, dan was het dit: zijn voet te kunnen zetten op eigen erf, hoe eenvoudig, ja iloe armoedig dat ook zijn mocht Als 't zijn eigen maar was. Ja, Stukjes grond waren er wel te koop hier en daar. Maar niet zoodra deed Austen moeite om er een te knjgen, of die kerel zette hesn iets in den weg. E11 daar Steven de helper was van. den predikaat en rit ting had in deze en die commissie, was het of het fepel sprak, maar altjjd had hg de een of andere macht, waardoor De „Comrie Castte" (groot 5173 ton) is een stoomschip van de Union-Caslle Line, varende van Engeland op Zuid Afrika. Duitsche vliegers hoven Engeland. Het Engelsche oorlogspersbureau meldt dd. gisteren: Twee Duitsche tweedekkers hebben an- ochtend een aanval op Lowestoft gedaan en van een groote hoogte 17 bommen geworpen Zij zijn daarna verdwenen. Menschen wer den niet gedeerd. De uithouw van een restaurant en twee woonhuizen werden be schadigd. Twee watervliegtuigen van de marine stegen op en vervolgden de aan vaüers tevergeefs. Een Duitsch watervliegtuig beeft bom men laten vallen in de nabijheid van hel lichtschip Kentish Knock Een ander vlieg tuig wierp zes bommen op Walmer (Kent) Twee bommen vernielden daken van hui zen, een andere viel dicht bij een kerk en vermelde een venster, terwijl de con gregatio een Te Beum zong. Een vierde bom viel bij het strand en doodde een burger en ©en matroos. Het geheele ver lies bedroeg twee mannen en een jongen gedood en ©en matroos gewond. Twee En gelsehe vliegtuigen, die to Dover opstegen, vervolgden de aanvallers, maar konden ze niet inhalen. Diverse berichten. In Kameroen. Het Engelsche oorlogspersbureau meldt Het Duitsche garnizoen te Moto in Noord- Kameroen heeft zich overgegeven. Daar mede is de verovering van de kolonie voltooid. 1 Minister Bonar Law heeft aan de com mandanten en do '.roepen telegrafisch zijn geiukwenschen gezonden. Munitiefabriek afgebrand. To Ringsport, in den Amerikaanschen staat Tenessee, is Zaterdag een groote am munitiefabriek door brand verwoest. De schade wordt op een miliioen dollars gc schat. Brand te Genua. Er is zoo werd Zaterdag uit Rome geseind in den afgeloopen nacht een hevige brand uitgebroken in de kolen- en vetpakhuizen in dc dokken te Genua, die is overgeslagen naar een Engelsch en eeni ge Itaiiaansche schepen. Men hoopt hel vuur weldra onder bedwang te hebben. Twee verdacht uitziende vreemdelingen weiden, onder beschuldiging den brand te hebben veroorzaakt, gearresteerd. BINNENLAND. Hefberiohtee. H. M. de (Koningin en Prinses Juliana zijn Zaterdagnamiddag te 0 u. 47 min. aan het Holl. Spoorstation te 's-Gravenhage uit Amsterdam aangekomen. Hare Majesteit maakte de reis in het Koninklijk salon- rijtuig, dat aan den gewonen trein was vastgekoppeld. Met den koninklijken auto werd naar het Paleis gereden, V H, M. de Koningin-Moeder heeft, door hjj Austen alles onder de handen weg haalde, waar deze het meest zin in had gehad, en meestal als het zaakje prachtig scheen te zullen loopen, zoodat Austen om zoo te zeggen met z\jn voet al op eigen erf stond. „Het zal voor den drommel met dat meisje nie! zóó maar gaan!" had Lars Bezworen. Op zekeren herfstdag, toen er op hel handelsplaatsje „Berghoimen" rechtbank ge houden werd en publieke verkooping. deed Austen aldaar een bod op een stuk grond, nagelaten door L ar s-i.Braekkjo, wiens goed nu verkocht Weid. t Hij had juist tiet hoogste bod gedaan, en de „lensman" zat klaar met den liamer om het hem, toe te slaan. 1 Daar klonk het lispelend geluid van de bekende stem door de menigte, langzaam en zeker. Austen schrok. i 1 Doch ditmaal was Steven toch te laat geweest De hamer was al gevallen. En aan Austen was de koop toegewezen. Zielsblij" ging hij! naar den landrechter*; om alle papieren in orde te laten maken voor het eigendomsbewijs op het stukiand, dat hij nu had gekocht En Adno stond bij de deur stil toe te zien met een gelukkige uitdrukking in haar D.i. de „sorenskriver", die in de lands districten het notariswerfc doet bjj de boe delscheiding ©u yerkooping. bemiddeling van den gouverneur-generaa van Nederl.-Indië, Ilare deelneming doti betuigen aan het Nederl. Indische^ lege: cn aan mevrouw1 de weduwe Michielsen, naar aanleiding van het ongeluk met e>. n vliegtuig, waarvan de commandant van het Indische leger, luitenant-generaal Michiel- scn, het slachtoffer is geworden. Tevens heeft Hare Majesteit deelneming doen betuigen wegens het den luitenant Ter Poorten overkomen ongeluk. De gewone audiënties van de ministers vau landbouw, nijverheid en handel, van oorlog en van financiën zullen deze week niet plaats hebben. Rechterlijke macht. Bij Kon. besluit van 17. dezer zijn ber noemd1 lot substituutjgnffier bij het gerechts hof te Amsterdam, mr. J. A. E. Bevers, than-, in gelijke betrekking bij do arronj- diosements rechtbank te Amsterdam; tot substituut griffier bij de arrondisse- meuts-rechtbank te Rotterdam, mr. H. Han- nema, thans in gelijke betrokking te Hec-rert- veen tot griffier bij het kantongerecht te Venlo, mr. L. J. M. Mastboom, thans in gelijke be trekking te Qss, Een eerexftftk. Uit Weltevreden wordt aan de „Tel." ge seind: i 1 1 Het legercommando is in appèl gekomen van de uitspraak van den ©ereraad van 9 dezer, waarbij kapitein Vermeer weid vrij gesproken van de tegen hem ingebracht© beschuldigingen. In offinerskringen en in de pers heerschte 'emsiige verontwaardiging. 1 ZooaJs men neet, wordt kapitein Vermeer beschuldigd, in artikelen in de Indische pera zich minachtend en beieodigend over het Ned.-Indische leger i© hebben uitgelaten. Het vliegongeluk te BataTla* Luitenant Ter Poorten is in het hospitaal t© Batavia aangekomen, Zijn toestand is buiten gevaar. Boud van Trijs Liberalen. De hoor mr. Th. Stuart te Amsterdam, gevolg gevende aan zijn reeds beleende voor nemen, zich uit het politieke leven terug to trekken, heeft, paar de „Fakkel" meiJt, thans ook ontslag genomen, tegen den datum der eerstvolgende algemeene vergadering, ris lid van hot hoofdbestuur van den Bona van Vnje Liberalen. Ilot nitdlepou van den Kieuwen Waterweg. iBj en W. van Rotterdam deelen den Rand mede, dat zij dd. 25/26 Januari 'aan den Minister van Waterstaat een schrijven hebben gericht, waarin gewezen werd op den ongekend 110ogen waterstand van 13 Januari en op de ongerustheid b\j börgt-g en gemeentebestuur in verband met «Iq vraag, of het hooger opkomen vaKt water veroorzaakt of al thans mede vsi- heerscht wordt door hetgeen voor de nor- niahseering der rivieren en de verbetering van den Waterweg naar zee in den loop der jaren is gedaan. Het groot# gewicut dier vraag en het besef, dat de 'burgerij mag verlangen dat daarover in vollen om- heldere kijkers. Maar op hetzelfde oogenbiik kwam Sto ven naast Austen voor de bureau-tafel. Zijn blauwe oogen stonden deemoedig vroom. Hij wilde den landrechter bescheidener op attent maken, dat hij op de boerderij schuldbekentenissen had van eerste, twee de en derde prioriteit, en dat oude Knoet Braekkjo wan heengegaan nis een straat arme man. Zijn geld zei hij op staanden voet op, lij verlangde, dat hot direct werd afbetaald. Zooveel had Austen met alz'ja liard werken niet bijeengekregen. En zoo bezwarend liad hij niet gedacht dat da voorwaarden van betaling gouden zijn. En het bind was, dat Steven de win kelier het land van Knoet Braekkjo in eigendom behield. Austen kon met leeg© handen Tan de verkooping naar huis gaan. En hij moest zijn lippen Voor de twee de maal stijf op elkaar drukken om zich te boheerschen en niet in het bijzijn van de Overheid dien kerel zijn ruist te doen gevoelen. '1 1 Maar ©en uurtje of wat later Werkte' het in zijn binnenste. „Gewaagd moest het toch worden, hij zou op eigen erf wonen." I 1 1 1 I 1 En zoo gebeurde het dat Austen zijn buren, de buurtschap en het vasteland vaarwel zei en aarde en timmerhout ver scheepte naar den naakten Walvischrug. i t (W.or&t vtrvollty iCHIEDAMSCHE CCUF'KT, AedUtttlM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1