ie oorlog. Dinsdag 22 Februari 1916. No. 15071 6S"" laargang, J>© walvisc>*rug« Deze courum verschgnt dagelijks, met uitzondering -ma Zon- en Feestdagen. Rrfp per kwartaal: Voor Schiedam en. Ylaardingen £L 1J5, franco gat post £1. 1.65. Prijs per Week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 oent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiên voor het eerstvolgend nummer moeten de* midd«j|* vóór een aur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Havoa No. 141 (boek Korte Haven), Bdjs der Advertentiên: Van 16 regels fL 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 «rent per regel. Groote lettera naar de plaats die zg innemen. Advertentiên bg abonnement op voordeelige voorwaarden, Thrievea, hiervan zijn gratis ami bet Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, ponderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiên opgenomen rot den örija ma *40 cents per advertentie, lüj vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 10$. Bericht. Zij," die zlcb met ingang van 1 Maart a. s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsehe Courant" abonneeren. ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsth legerbericht. liet Duitsche groote hoofdkwartier moldd" gistermorgen Ten noorden ,van Yperon is een aanva' met handgranaten, door de Eugelschen te gen onze nieuwe stelling aan het kanaal ondernomen, afgeslagen, i Ten Zuiden van Loos heeft do vijand zich weer van onze trechters telling moeten te rugtrekken. Aan den weg LensAtrecht heeft de vijand een vruchteloozon aanval gedaan. Onze vliegtuigeskaders heb bon met zicht haar goed gevolg do militaire inrichtingen achter het vijandelijke front aangevallen, o. a in Veume, Poperinghe, Lens en Luné- ville, i Fransch legerbericht Hot officiëele .Fransdhe communiqué van gistermiddag luidt: Zwak optreden dor artillerie aan weers zijden over het geheele front, behalve ten Noorden van Verdun, waar de strijd eenigs zins levendiger was. In Artois, ten Noordwesten van hoogte hebben de Duitsehers twee plaatselijke aan vallen met handgranaten ondernomen, wel ke echter mislukten. Een eskader van vijf vliegtuigen heeft Duitsche munitiedepóts in do kasteelen, van Marlicourt en Azondange (ten Zuidwesten en Zmdwxteij van DieuselJ gebombardeerd Duitsche vliegers hebben vannacht eenigf bommen op Lunóville, Dombasel en Nancy geworpen, welke slechts weinig schade aan gericht hebben. Engelsch legerbericht Het Britsche .hoofdkwartier in Frankrijk meldt: 26 vliegtuigen hebben hommen geworpen op de opslagplaatsen van Don. De vliegers gelooven, dat zij groote schade aan de voorraden en spoorwegen hebben toege bracht; alle vliegers zija behouden terug gekeerd. Onze artillerie heeft de vijandelijke loop graven bij IiuUuch en ten noorden van het kanaal YperenComines fel bescho ten. Een schot uit een zware houwitser hoeft een hevige ontploffing in de vij andelijke geschutstelling bij Rallinghem ver oorzaakt. Vijandelijke^ vliegtuigen hebben verschei dene steden in onze zone gebombardeerd Er 3s geen militaire schade aangericht oenige weinige burgers zijn gedood. Tan het Oostelijke front. Duitseh legerbericht. Voor Dunaburg zijn aanrallen der Russei. mislukt. Ook op andere doelen van het Een verhaaltje uit ouden tijd van JOH AN 0. W. JUUI1L. Uit het Noorsch vertaald door M. A, Z. Op den avond, toen Austen de laaste vracht hout in zijn boot laadde, schrok hij door een akelig gegil uit het roode huis van Steven. Een. weinig later stond Stevens vronv aan de deur in droef gesprek met eeriigo buurvrouwen. Steven was dood. Het einde was nog onverwacht gekomen, en de strijd was zwaar geweest De laatste week had hij buiten kennis gelegen en had al maar psalmen gezon gen. En toen. Was hij opeens opgevlogen cn had met z'n vuist dreigend opgeheven, geschreeuwd: „we moeten sparen 1" Toch was de dood niet giekomen, z!on- der dat er reden voor bestond. De win kelier had In zijn gierigheid oud vleesch gegeten, dat niet goed meer was. Ja, dat had hij. Maar toen Austen zijn hout goed en wel geladen had en met de roeiriem de boot van wal wilde stooten, sprong Stevens zwarte kat er in. Austen lachte dat hij schaterde. En de kat mojpht in de boot blijven. front zijn zwakke vijandelijke aanvallen af geslagen. Oostenrijksch legerbericht. Oostenr.-Hongaarsche afdeelingen hebben gister (Zondag-)avond den vijand ten Z.O. van ICozlow, aan de Strypa, uit een voor uitgeschoven stelling verdreven. De vliegers treden over en weer zeer ondernemend op. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Geen nieuws. 1 Vliegeraanval in Noord-1 tali Een Reutertelegram uit Rome meldt, dat Oostenrijksche vliegers gisteren bommen hebben geworpen in Desenzano, Sa'o en Trczzo, in de provincies Brescin en Mi laan. De aangerichte schade is onbedui dend; er zijn 4 menscben gedood cn oen dozijn gewond. Alle getroffenen zijn bur gers. In Albanië. Oostenrijksch legerbericht. - Albaneesche afdeelingen, onder leiding van Oostenrijksch-IIongaarsche officieren, bereikten Kawaja, aan de kust van de Adriatische Zee. 1 In Mfsopotamle. De strijd bij Koet-el-Am ara. Reuter seint uit Londen, dat vijande lijke vliegtuigen 17 en 19 dezer bommen hebben geworpen op Koet-el-Amara. Er is geen schade aangericht. De versterkingen voor generaal Aylmere ontzettingsleger vorderen goed. Bij het Snez-kanaal. De Engelsche opperbevelhebber in de Middellandsche Zee meldt: Bij een verkenning van vliegtuigen naar oen vijandelijken vooruitgeschoven post ten oosten van het Suez-kanaal. is een onzer vliegers gisteren tot 600 voet gedaald en heeft het vijandelijke krachtstation te El Hassama met een bom van 100 pond vernield. In Oost-Afrika. Over de operalies in Duitsch vJost-Afri- ka meldt generaal Sinuts: Op 18 Febr. viel een vijandelijke strijdmacht, bestaande uit vier Europeanen en 200 inlandsche soldaten, den post van ICockumba aan óp de grens van Oeganda. Ons detachement bestond uit twee Europeanen en 35 in landsche soldaten. De vijand werd gedwon gen terug te trekken met een verlies van vier Europeanen, acht mitrailleurs, 45 ge weren en een hoeveelheid munitie. Onzerzijds geen verliezen. He aanvul op de Engvlyehp kaft De Duitsche marinestaf meldt: In den middag1 van 20 Februari deden marinevliegers een aanval op de Engelsche kust. Fabrieken in Deal, het station, de havenwerken en gashouders van Lowestofi werden met succes gebombardeerd. Het een traalstation en de havenwerken van Lo westoft werden herhaaldelijk geraakt. De IV. Hot eerste wat Austen ging doen, na dat hij zijn huis getimmerd had, was er verf op te brengen. Het moest zoo mooi worden, zóó mooi om te zien, dat het in de verte zou schit teren van kleur, als de prachtigste bloe- mentuin. Want kleuren kunt gij gelooven daar had Austen oog yoor; kleuren liefst zoo scherp afstekehd als zonnegoud en maneschijiizilver waren zijn lust en zijn leven. Do houtbeschieting Van zijn huis moest vuurrood zijn; de lijsten rondom de deur en het raam hemelsblauw, en de wind- planken aan den gevel violet. De deur maakte hij "zeegroen. Beter, wat kleurenpracht en bontheid be treft, wist hiji niet to bedenken.- Want hij had bijna al de kleuren gebruikt, die als verf in den handel .te krijgen waren. Toen alles klaar was, stond bjj lang op den WaJvisohrug en keek met een glans in zijn oogen naar zijn huisje. „Hoe vind je 't?" vroeg hij aan zijn vrouw. „O," antwoordde 'Adno en haar oogen schitterden „Prachtig! *t is 'eerlijk'ier.' „Ja," bevestigde Austen, „echt 'eerlijk 'oor!" En over zijn gezicht ging een stille lach van groote tevredenheid. Daarop begon hij op hun groot ledi kant rozen én allerlei "krullen te. gchil- gashouder Werd vernield door de ontplof fing van een bom. In de Downs werden twee tankschepen gebombardeerd. Niettegenstaande de be schieting en de vervolging door vijande lijke vliegers keerden alle vliegers behou den terug. Het Engel sche ministerie van oorlog deelt mede, dat het aan tal ongelukken, ver oorzaakt door den luchtaanval op Walmer, te hoog is opgegeven. Er werd in het geheel slechts één jongen van ongeveer 16 jaar gedood, terwijl nog een jongen van ge lijken leeftijd gewond werd. Bovendien wer den er ongeveer twintig winkelpuien in gedrukt. Diverse berichten. Engelsche oorlogscrodioto'n. Engeland's eerste minister, Asquith, heeft gisteren jn het Lagerhuis een crediet-aan- vraag ingediend voor een bedrag van 420 millioen pd., zijnde 120 millioen voor het nog loopende financieele jaar en 300 pd. voor 1916, een totaal uitmakend van 1420 millioen voor 1915/1916 en van 2082 mil lioen pd. sedert het begin van den oorlog. Uit iri November toegestaan krediet.dat naar schatting voldoende zou zijn tot half Februari, zullen de kosten voor den open baren dienst nog tot 10 Maart kunnen worden bestreden. (Toejuichingen. Asquith liet zich niet uit over den alge- meenen oorlogstoestand, maar bepaalde zich tot financieele mededeelingen en verklaarde daarbij, dat waarschijnlijk zal blijken, dat 'het bedrag van de leeningen aan de ge allieerden terecht geraamd is op 423 mil lioen. De dienstplicht in Engeland. Alle ongehuwde mannen van negentien jaar zijn thans in Engeland onder de wa penen geroepen. De Fran sc h-Engel s che inter parlementaire conferentie. Lord (Biryce cn andere leden vim. de Fransch Engelsche interparlementaire confe rentie kwamen gisteren te Parijs aan, Waar zij \erwelkorrtd werden door minister-presi dent iBriand. V Later brachten zij een bezoek bij presi dent Poincaré. Generaal Porro te Parijs. Generaal Porro, de souschef van den. staf van liet Italiaanscho leger, zal tegen het eind© van deze maand te Parijs komen Om <ieel te nemen aan de conferentie, welk© den grooten raad der geallieerden zal voor bereiden. Marokko en de oorlog, Het Fransche parlement zal eerdaags naar aanleiding van een leenmgsontwerp de resultaten bespreken, verkregen in Marok ko sinds het begin van den oorlog. In de „Echo de Paris" somt Jean Her bette de resultaten op: 12.000 K.M. wng zullen in 1916 zijn voltooid; nog 547K.M. zullen moeten afgemaakt. 19.550.000 frs. moeten worden besteed 'aan gemeentelijke werken. De militaire sooar werd doorge- deren in al de kleuren, die hij maar Krij gen kon. Maar, terwijl hij daar druk met bezig was, kwam de zwart© kat aanloopen. Zo zette een hoogen rug en wou langs de mooie verf gaan. strijken, die Austen juist op het ledikant had gesmeerd. Hij maakte een beweging met zijn han,d om haar weg te jagen. Toen schrok de kat en schoot op rij, juist tegen <een verfpot, zoodat die «ont viel en de verf over den vloer liep. „Satansch heest," riep Austen en wou de kat slaan. Maar ïpoes kroop in een hoek en bleef daar zitten met gekromden rug. Adno ging naar haar toe en streelde haar vriendelijk over haar hoogen rug. „Toen -begon de kat nijdig te blazen en sloeg haar klauw in Adno's hand, zoodat het roode bloed er uitsprong. „Wat een rakkerd," klaagde Adno, het bloed opzuigdnd. De kat bleef kwaad zitten, al maar bla zend. En haar geelgroene oogen zagen er zoo leelijk uit en zoo belust op wraak, dat het akelig was om te zien. Ausien «keek op van den grond, waar hij de verf overheen smeerde. „Er woont een mensch in die kat," zei [hij-, „Dat kan best zijn," gaf zijn vrouw toe. Austen bleef naar de kat kijken. ,,'tls net of je zijn baas ziet, dezelfde duivelachtigheid (©eft dat beest in zijn oogen," zei hij met diepe stem', i „Nu [vraag ik je," riep Adnot trokkken tot Taza en Fez en komt halver wege Marakesj. 1 Iln 1912 en 1913 brachten de belastingen, oogst en kudden 2.424.800 pesetas op, in 1914 en 1915: 3.674.478 pesetas; zullen thans 15 millioen beloop©n. Op de scholen gingen in 1914 7305 leerlingen, thans tel len zij er ruim 13.000. Herbette wijst erop. dat Frankrijk zich terdege moet bewust zijn welke grootsche zaken onder zijn vaandels worden volbracht. BINNENLAND. Tu het hot H- M. de Koningin-Moeder jieeft gister avond in „Opening kweekt Kennis", prof. dr. P. J. Muller aangehoord over: Tolstoi H- M, woonde van het begin tot het einde de lezing bjj. AuiScatlw. De gewone audiëntie van den ministei van marine en van den minister van wa terstaat zal Vrijdag a.s. niet plaats Leb ben, PostpokkettM uit Rusland. Uit Petersburg ywOrdt aan de „Tel." ge meld j s Het hoofdbestuur der Russische poste rijen heeft (regelen vastgesteld voor het post pakketverkeer tusschen ^Rusland en Neder land. De pakketten uit Rusland kunnen naar Nederland worden gezonden, zonder dat de Waarde aangegeven behoeft te worden, tot een gewicht van vijf kilogram. Het ontslag Honnef. In de Vrijdagavond gehouden huishou delijke .vergadering van de afdoeling Rot terdam van den Algemoenen Nederland schen Ambtenaarshond, is, met één stem tegen, de volgende moüe aangenomen: De vergadering, vernomen hebbende, dal J. P. Honnef, schrijver ter secretarie, door het gemeentebestuur van Rotterdam isont slagen, wegens het presideeren van een openbare vergadering; van mecning, dat daardoor de bnrger- lijke rechten der ambtenaren al te zeer worden begrensd; van oordeel, dat zulk een maatregel kou worden toegepast door het ontbreken van een goed. geregelde rechtspositie voor de gemeente-ambtenaren te dezer stede, waar door een beroep op. een scheidsgerecht onmogelijk is; geert hiermede uiting aan haar geschokt rechtsgevoel spreekt de wenschelijkheid uit, dat spoe dig een ambtenaren-reglement wordt in het leven geroepen, en gaat over tot de orde .van den dag. K«derl. Barbiers* en Kipperibond Den 23en bestaat de „Nedeiiandsche Bar biers- en Kappersbond" een kwart eeuw. Begonnen met 130 leden en een contri butie van 65 gulden, telt de bond nu 1800 leden en heeft hij een contributie-opbrengst van f15,000. De secretaris van den bond, de heer Into Onsman, schreef een gedenkboek, waarin wij een economische studie over het bedrijf vinden en de voornaamste gebeurtenissen uit de organisatie-geschiedenis weergegeven En een rilling ging over haar rug. En zo nam haar bezem en joeg de kat het huis uit. i Maar toen poes la Ier zat te schreeuwen voor de deur liet ze haar weer binnen en gaf haar melk. i Maar noch Austen noch Adno hielden meer van de kaL Ze hadden er spijt van, dat ze dat zwarte beest mee' naar buiten hadden genomen op hun scheer. Adno waschte en schuurde en kookte en bakte en hield alles zoo netjes en schoon in het Meine huisje, dat alles er blonk als het zonlicht. En tegen dèn Zondag werd er gehakte brem en wit zand over den vloer gestrooid En dan rook het daarbinnen sterk naar de zeep en de bremtakken. Van den vroegsten morgen tot laat in den avond had ze iets om handen. Ze naaide en breide of kaarde of spon, be halve dat ze nog haar koffieketel en 'I (huishouden jmoest naloopen en de pap moest klaar maken. Een dag strekte bij haar lang. En de tijd vloog zoo om, dat do eene dag voorbij was en de andere begon nen voor ze 'tzoo recht wist. En onder al haar werk zong ze zachtjes gedeelten ,van kerkgezangen en lachte haai man vriendelijk toe. Ook was ze wel« eens bij Austen in de boot. Want het is aardig: wie voortvarend is, vindt altijd tijd voor alles, al is het werk menigvuldig. 'Ze hield de boot op dezelfde plaats als worden. Over de arbeidersresullaten geeft het boek belangrijke gegevens; van belang voor de leden is voorts, de historie van de 9-uursluiting, het vakonderwijs, enz. Aardig is het, wat de heer Onsman ver telt uit de dageu, toen het kappersbedrjjf nog niet zoo modern-georganiseerd was in gericht, als in den laatsten tijd. Rederhuid «d de eerier. Geldleening en Verdedigings,*- belastingen. Bij de Tweede Kamer zijn drie wetsont werpen ingediend kot hel aangaan van een geldleening ofdoeningen van f 125.000.000 en tol heffing \an buitengewone bealsitngen ter gedeeltelijke bestrijding der kosten van de voortduring .van den oorlogstoestand. In de laatste ontwerpen woxdt een een malige progressieve belasting von de groo- tere vermogens .voorgesteld, te Ireginnen met die van f 50.000, terwijl over één belasting jaar de .inkomsten- on de vermogensbelas ting tweemaal .worden geheven, met een afwijkend heffingstaricfveel verder door gevoerde progressie. ,De opbrengst van de heffingen voor éénmaal wordt geraamd op f8085 millioen. i Nederlandsciie .mail aan gehouden. De mail van het stoomschip „Nooidam" dat gisteren .uit New,-York te Rotterdam binnenkwam, is <te Falmouth op last van de Engelsche autoriteiten gelost. De post, welke zich aan boord bevond, van het-15 dezer uit Rotterdam naar New- York vertrokken stoomschip „Oostendijk" is te Deal ontscheept. Uit het .Engelsche Lagerhuis. De Londensche correspondent van de „N, R. CL" seint: Jn antwoord op de vraag van Joseph King, of de briefwisseling met de Neder- 1 andsciie regecring .inzake het aanhoudv n van d© Nederlandsche mails spoedig *.i.u worde)! «openbaar gemaakt, lieeft Cecil ge antwoord, dat .die briefwisseling nog voort duurde en dat openbaarmaking moest wach ten, tot die beëindigd was. Op een .tweede vraag, of de Britsche regeering bereid .zou zijn de quaes tie aan arbitrage te«onderwerpen, werd geantwoord, dat zulks zou worden overwogen met do bondgenooton. Majoor Hunt vroeg, of het departement van buitenlandschezaken ©enig bericht had over het aantal schepen met dubbelen bo dem, die Kip Rotterdam varen en voorname lijk voor rekening van Duitsche kooplieden en of goederen voor Duitschland bestemd met deze schepen vervoerd werden, onder den dubbelen .bodem verborgen, waardoor ,dc blokkade ontdoken wordt. Cecil ant woordde, van een zoodanigen handel geen bericht te hebben, maar als majoor Hunt eenige feilen te dier zake kon meedeelén, zou een .volledig onderzoek worden inge steld. De onderstaats-secretaris legde er den. nadruk op, .dat, wanneer zulke berichten gegeven konden worden, hei landsbelang beter gediend (zou zijn, wanneer zij aan het departement weiden gegeven dan wanneer zij in (den vorm van een vraag werden meegedeeld. t Buitengewone gassen. Men meldt, (dat de Duitsche militaire over heid aan (Belgische sigarenmakers uil Aren- do nek passen (zal geiten om te Reuzel op een de netten werden uitgezet of als er gej- vischt werd. Zij sneed de visch', en bracht lijnen en netten in orde en deed. aas aain de vischhoeken en was een handig© drom mel voor allerlei wat eigenlijk mans werk is. En als 'hel stormde en de zee wild was, inoeicte lis dap'pefr mee als de flinkstej kerel- i 1 En Austen werkte van dat de zbm opj- kwam .boven de kale rotsen, totdat de dui3r ternis .viel over het eilandenrijk, hij was voortdurend bezig met zijn netten en vischt- lijnen en (krabben manden en ajnder visdv- gerei. En nij hield! jh.et alles keurig in orde. En toen er'gezegd Werd, dat asch van. zeewier waarde had, begonnen Austen en Adno ook wier te branden. Dat bracht een kleinigheid op, die niet te verachten was. Visch ,ving Austen altijd in menigte. En de .menscben uit de naastbijgelegen buurt schappen .praatten er wel' eens over met een (tikje naijver, dat Austen zoo'a bijzon der goede vangst had. Hij moést, vonden ze, een .contract hebben met een boozon geest, of pvel heel goed beschermd worden door een hoogcre macht Want al was o© zee nog zoo barsch en woest voor iedereen en 'al moesten (de fcranigste kerels hun steven weer wenden naar land zonder een enkel vischje over de Teeling te hebben gelicht [„er is geen .visch jn zoo, kind" dan kon ije er oen vloek op zeggen, dat Austen en'zijn vtouw glunder op hun roeibanken zaten met een kaar vol1 glinsterende vangst, Hij sloeg Öidh overal doorheen. (Wjardf qgcsoljjibn J- 3 CHIEI1AMSCHE MUM HIT. t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1