Be oorlog. 68*" Jaargang, Woensdag 23 Februari 1916. No. 15072 Be wal viserug. Deze «raxant verschijnt dagelijks, met afzondering van Zen. en Peeató^gen. Prijs per Kwaitaal: Voor Schiedam an Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs pear week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent AfconderLijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vtióf een ttur aan het Bureau btezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond' verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen, "Intercommunale Telefoon No. J03. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Maart a. s., voor uit notens 3 manden op de iMiranf" ''bonneeren. dien riiiium verscbij nel de «uwuiers gratis. Lii d r iorin. OprocpingLandstormplich- tigen jaarklusse 1912. De Buigcmeester van. Schiedam brengt by deze ter algemeens kennis, da( door den heer Minister van Oorlog bepaald is, dat voor dit gewest de opkomst in wer- Icelijken dienst van het thans nog over schietende gedeelte der tot de jaarklasse 1912 hehoorende landstorm plekteen, vooi zoover zij tot opkomst in werkelijken dienst gdu uden zijn. hieronder begrepen hen, aan wie is bekend gemaakt, dat zij met het tweede of laatste gedeelte dier jaarklasse in werkelijken dienst moeten komen, za plaats hebben op Donderdag 9 Mairt 1916 te 's Gra- venhage in het Gebouw van "den R.-K, Volksbond, Stille Veerkade no. 37: des voornuddags te 9 uren voor de Land- sjormpbchügen toegewezen aan het Depot der Brigade Grenadiers en Jagers; op Donderdag 9 Maart 1916 te Leiden in het Gebouw „de Graanbeurs", in de Burgsteeg: des namiddags te 3 uur, voor de Land- slormphchtigen toegewezen aan het Dep|èt der 1 Vdo Infanterie Brigade en voor den Landslormhchtige dezer gemeente WIL LEM VAN DER ENT, toegewezen aan het De]( >t der X le lufantcrie-Brigade op Vrijdag 10 Maart 191G te Rotterdam in het Algemeen Verkooplokaal aan den Goudschcn Singel no. 33: des middags te 12 uur, de Landstorm plichtigen toegewezen aan het Depot der Vide Infanterie-Bngade. Aan eiken Landstormplichtige, die voor gemelde opkomst in aanmerking komt en wiens adres hekend is, zal alsnog een oproe pingsbrief worden bezorgd, uitgereikt of toegezonden. De Bvrqnmester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, Aanbesteding. 'BjUi gom oester en Wethouders van Schie dam. zijn voornemens op Donderdag, 2 Maar' a.s„ 's namiddags 2 uur, ten Raad huize aldaar, in het openhaar aan te besteden lint verf en glaswerk van de bureaux vooi gemeente administratie on woning Vooi eonri'rg'x Nieuwst raaf no 26. B---1 k vcrknjah.utr t 'gnn be alma va* f0.25 don het Bureau van Gemeentewerken, Korte llav n no. 33. Aanwijzing in het g bouw Nieuwstraa 26, nderen werkilaa des vm. 10 uur. Een verhaaltje uit ouden tijd van JOH AN C. IV. JIJUHL. Bit liet Noorreh vertaald door M. At Z. 5; - En altijd kreeg Au-den zijn visch boter betaald dan zij de hunne. Ze moesten op' die manier wel kunnen leven, die twee eenzame menschen, al deed die en gene er een eed op, dat ze daarbuiten op den naakten Walvischrug wel' gauw zouden doodhongeren. f Maar geen van hun benijders dacht er aan, dat Nusten de vischvangst op een an- dei-e manier behandelde dan de meeste andere .visschers aan den Westkant. Hij gaf zich voor dit en voor dat meer moeite dan zij. En hij hield zijn gereedschap beter in ,orde dan een van hen. En dan was hij bedacht op allerlei handgrepen, die hij al leen kende, om aan de zee zijn voedsel te onttrekken |in ongunstige tijden. En ,wat den omzet van visch betrof, dat was daaraan te danken dat Austen zijn visch netter en frisscher hield dan deze en gene, of hij ze nu krimp verkocht of gezouten. En daarin kan soms een kunst liggen, die noch het werk van den duivel is, noch van Onzen Lieven Heer, maar die ge regeld het geld in de beurs doet toenemen. Daar was de opkooper zoo langzamer- BUITENLAND. Va» het Westelijke front. Duitsch leger bericht. Hel Duitsche giuote hoofdkwartier meld de gistermorgen: Na vele niet heldere dag en Jeidde het gisteren opgeklaarde weèr op vele plaat sen van het fiont tol levend'ge werkzaam heid van de artillerie, o.a. tusschen het La-Bassée-kanaal en Atrecht, waar wij ten Oosten van Souchez in aansluiting op ons krachtdadig vuur den Franschen 800 M. van hun stellingen stormenderhand ontna men. Hierbij namen wij 7 officieren en 319 man gevangen. Ook tusschen de Sonime en Oise, aan het Aisne-front en op verscheidene plaat sen in Champagne werden de gevechten heviger. Ten N.W. van Tahure mislukte een hand granatenaanval van de Franschen. Eindelijk begonnen op de hoogte en aan weerskanten van de Maas, stroomopwaarts van Don, artillerie-gevechten, die op ver- scheidene plaatsen tot aanmerkelijke krach I aangroeiden en ook gedurende den afgeloo- pen nacht niet verstomden. Tusschen, aan weerskanten opgestegen, vliegers kwam het tot talrijke luchtgevech ten, vooral achter het vijandelijke front Een Duitsch luchtschip viel vannacht bij Révigny aan het vijandelijke vuur ten offer. Fransch legerbericht. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: In Artois hebben de Duitschers na de gWeren reeds vermelde hevige beschieting togen het eind vafti (den dag êen kraoh- tigcn aanval op de ,Fransche stellingen bij het bosch van Givendhy /ondernomen. Zij konden doordringen in de loopgraven der eerste Fransche linie, die wolkomen vernield waren over een front yan ongeveer 800 meter, en op verschillende plaatsen in de parallel-loopgraven. Een tegenaanval der Franschen heeft de Duitschers (daaruit ech ter verdreven, ze houden ,er nog slechts enkele gedeelten van bezet. ;De Duitschers wier sterkte op zeven bataljons wordt ge -chat, hebben aanzienlijke verliezen geleden loor het. afsluitingsvuur en bet Fransche geweer- en mitrailleurvuur. i Ten Zuidoosten van Roclincourt hebben de Duitschers een mijn doen springen, waarvan de krater door de Franschen i= bezet In de streek van Verdun duurt de strijd voort. De Duitschers hebben gisteren- namiddag laat een aanval gedaan op de Fransche stellingen ten Oosten van Dra- bant-sur-Meuse, tusschen het bosch van Harmont en lïerbebois. Zij kregen voet in ecn.ige voonu 'geschoven loopgraafgedeelten en drongen op enkele plaatsen tot de oainllel-loopgraven door. Fransche tegen lanvallen verdere en hen er uit. Do Fran schen maakten een. vijftigtal gevangenen. Vrij hevige ailillmegevechten aan he' ronl Chapelotte—B| m-de-Sant Een Zeppelin is gisterenavond over Lu- ueville gevlogen en heeft cenige hommen geworpen, die rijteen onSetengrijkc mate hand ook achter gekomen. En dus was hij er steeds op uit Austen, op te van gen, als die met zijn visch uil zee kwam aanroeren. En over den handel werden ze hel al tijd eöns, ofschoon Austen zich vol strek I niet door den opkooper liet bedriegen. Hij liet zich niets afdingen voor oen krans krakelingen of teen paar glaasjes jenever, zooals vaak gebeurde. Neen, behoorlijke munt en eerlijk geld wilde hij hebben voor zijn vangst, anders droef hij geen handel, daar was de opkooper - al aan gewend. En hij wist, dat hij tegenover Aasten niet moest probeeren hem op een of andere manier in den nok te zien. Maar hij kreeg dan ook boste waar, daar kon 'hij gerust op zijn. En dus vond de opkooper, als 't op stuk van zaken kwam, het voordeebger zich aan 'Austen te houden, al moest hij ook met 'geld en dikwijls met goed geld betalen. Het b'racht winst op. versche viscb op te koopen, die feefde in de kaar tot dat ze in Bergen op de markt kwam. of krimp gesneden visch, die neljes was he handeld en niet stonk of door wonnen half was opgegeten na een nacht in de boot te hebben overgelegen in ,den tijd van de heetste hondsdagen. En Austen was op zijn woord te ver trouwen. Ilij hield zich niet op met op lichterij of bedrog. Daar had de opkoo per mooie ondervinding san* rieele schade aanrichtten. Achtervolgd door Fransche vliegtuigen, zette de Zeppelin koers naar Metz. De bij Brabant-le-Roi neergekomen Zep pelin is de Z 77, die van nieuwe construc tie bleek. De ballon werd door een brand bom in brand gestoken. Toen de ballon den grond raakte, kwamen de meegevoerde bommen tot ontploffing. De naakte lijken van de inzittende officieren en soldaten werden in den gondel gevonden. Engelsch legerbericht. Het Britsehe hoofdkwartier in Frankrijk meldt d.d. gisteren; Hedennacht heeft de vijand ten Oosten van Givenchy een mijn doen springen. Wij hadden geen verliezen. De Duitschers hebben vannacht Pope ringhe beschoten. Vanochtend vroeg hebben wij bij de Ho henzollem-redoule een mijn laten springen en van den geslagen trechter den uiüoo- per aan onzen kant bezet. Ons geschut heeft de vijandelijke schan sen in de nabijheid van Maricourt, OviJliers en 't kanaal Yperen—Comines beschoten. De vijandelijke artillerie heeft onze stel lingen ten Z.W. van Yperen beschoten en daarbij gebruik gemaakt van veel granaten met traanverwekkende gassen. Ook zijn onze schansen ten Noorden van Yperen, tusschen dan weg naar Yperen en het kanaal be schoten. Een onzer vliegtuigen is door een granaat getroffen. Ofschoon een been van den be stuurder nagenoeg van zijn lichaam werd gescheiden, is hij er in geslaagd goed te landen. De waarnemer is ongedeerd ge bleven. Van het Oostelijke front. Geen nieuws. Het Duilsche en het Oostenrijksche hoofd kwartier melden beide, dat de toestand op het oostelijke oorlogstooneel gisteren on veranderd was. Aan de Strypa, Van hel Oostfront wordt aan het„Berl. Tageblatt" geseind, dat de Russische linie, noordwestelijk van Tarnopol, een boog be schrijft die van den Boven-Sereth tot aan de Boven-Strypa loopt, en aan de oostzijde open is; 17 kilometer ten westen der stad bevindt zich aan dezen hoog een sterk uit gebouwde stelling, gelegen aan het meer Mozuzka, en steunende op den heuvel bij het dorp Kozlow. Aangezien deze stelling ongeveer 20 meter hooger gelegen is dan de landschappen om het meer van Strypa, was zij voor de Russische veldwacht en ar tillerie een gunstig punt voor waarnemin gen. Om die reden werd de stelling gis teravond (21 Februari) door de Oosten- rijksch-Hoogaarsche jagers aangevallen. De ze" drongen in een vermetelen overval de Russische stelling binnen en verjoegen de bezetting, die op de vlucht ging, voor zoo ver zij niet in het handgemeen gedood of gevangen genomen werd. Van hot ZuUNijke front. Oostenrijksch legerbericht. liet, Oostenrijksche hoofdkwartier meldt d.d. gisteren: Aan het Isonzo-front hadden over het Maar trof het eens een enkele keer, dat. Austen niets had gevangen, dan be hoefde de „stadsvisscher", zoo noemde- men den opkooper, bij niemand anders moeite te doen. hi den winterdag, tegen dat de zwa re stormen kwamen en de vloed op 't hoogst, was, was het wel vervelend, dat de vloer van Austen's huis onderliep, als 't wêer op z'n ergst was. Austen en Adno lachten de eerste maal, toen dat voorkwam. Ze kropen in bed, zoolang het vlood was. Want zoo hoog als tot de onder lagen van het ledikant kwam het water nooit. „Hoe vind |e hel?" vroeg Austen. „0 'eerlijk", zei Adno. „Ja 'eerlijk," herhaalde Austen. De kat was echter nat geworden en zat met hoogen rug te blazen en het zou te water uit haar vel te schudden. Maar ze hadden geen medelijden met het zwarte beest. Eén ding was er waarmee Austen ge vaar liep voor den gek gehouden te woer den. Want niemand is zonder gebreken in deze wereld, en Aus' 1 was ook niet geheel zonder zwakheia, al was het ar een, die noch het lichaam noch de ziel schaadt Als de opkooper hem een bont stuk papier liet trien een etikel of een duit algemeen vrij levendige artillerie-gevechten plaats; vooral bij Plava. Een der Oosten rijksche jucht-escadrilles deed een aanval op fabrieken in Lombardije. Twee vliegtui gen vlogen daarbij ter verkenning door tot Milaan. Een ander luchtescadrille deed een aan val op het Italiaansche vliegkamp en de haveninrichdtingen van Desenzano aan het Garda-meer. Bij heide aanvallen werd be merkt dat verschillende bommen doel had den getroffen. Niettegenstaande het hevige artillerie vuur keerden alle vliegtuigen behouden terug. In den Kankasus. Deinneming van Erzeroem. De Turksche legatie te 'sGravenhage verstrekt het volgende officieele commu niqué van het Turksche hoofdkwartier, dd. 21 Februari, des avonds: Ons leger is uit militaire overwegingen zonder verliezen teruggetrokken naar stel lingen, gelegen ten westen van Erzeroem, na stellingen vernield te hebben, die zich op 15 K.Mj. ten oosten van de stad bevon den, benevens vijftig oude kanonnen, die niet konden worden vervoerd. 4 Het fantastisch bericht, door de Russen verspreid, volgens hetwelk zij te Erzeroem duizend kanonnen zouden hebben buitge maakt en tachtigduizend man gevangen genomen, is in strijd met de waarheid. In werkelijkheid heeft geen enkel gevechl plaats gehad in de omstreken van Erze roem, behalve de gevechten, die zich in bedoelde stellingen hebben ontwikkeld Eigenlijk gezegd was Erzeroem geen ves ting(maar was hot een open stad. i> oude forten, die zich in den omtrek bevonden, bezaten niet de minste militaire waarde. Om die reden kwam het behoud van de stad niet in aanmerking. Ter Zee. Japansche ylootliulp. Romeinsche bladen pielden, dat het aan gekondigde Japansche eskader zijn bestem ming in de Middellandsche Zee heeft be reikt. Het heeft ook vliegtuigen aanboord. Aan de Syrische kust. Naar Ilavas ineldt hebben 'Britsehe oor- logssschepen, gesteund door Fransche vlieg- tuigen, op 8 Februari de buitenste verde- -digingswerken van Smyrna en het hoofd- kwartier van 'de Syrische troepen beschoten. De duikboot- en mijnonoo'rlog. Reuter seint Uit, Londen, dat het Britsehe ss. „Dinglc" (groot 580 ton ia gezonken. Er is Waarschijnlijk slechts één overlevende. Lloyds bericht, dat de bemanningen van twee visschersschuiten, die in de Noordzee gezonken zijn, te Lowestoft aan wal zijn gebracht. Voor Durazzo is onlangs het Fransche stoomschip „Memphis" (2380 ton, van de Messageries Maritimes), doof een Oosten rijksche duikboot getorpedeerd en daarna op het strand gezet. Naar de „Temps" meldt, zijn de pogingen om het vlot te brengen, mislukt,. De „Memphis" heeft te SaloniM gevan gen genomen cons Ms eenigen tijd aan boord gehad. zegel, zooals die gewoonlijk op flesschen en doozen zitten, dan kon hot licht ge beuren dat er gang in den handel kwam. En dan gebeurde het ook wel, dat Aus ten zoo nauw niet meer keek en de visch to goedkoop verkocht en nog wol graag een vischje toegaf ook. Die gekleurde papieren waren Austen's schatten. t a Op stille avonden, als hij in zijn huis je zat en de tafel bedekte met dat bon te moois, genoot hij de eenige feesturen, die zijn Öagelijksch. leven na het werken en zwoegen hem opleverde. De storm rameide het kleine huis, zoo dat het soms trilde op zijn. grondvesten. Ito regen sloeg tegen de ruiten, doch daar binnen snorde de kachel. En het rook er naar turf en scherpe tabak. Maar Austen had het naar zijn zin. Dan kon 'het zijn, dat er gloed kwam in zijn oogien, terwijl hij do gebloemde eti ketten tusschen de door ner. water ge rimpelde, kromme vingers van zijn ver eelte handen 'hield. Hij streek iedere vouw en kreukel voorzichtig glad. En met zijn gezicht in de ernstigste plooi legde hij die bonte vodden uit over de tafel, als speel do hij* geduldspel met een pak kaarten „Zijn ze niet prachtig!" riep hij, ter wijl hij stralend van genoegen naar den rijkdom op de tafel keek. De papieren bedekten haar als een landkaart. En ze fonkelden in weelderige kleurenpracht, glan- ïn Engeland* Hetblokkadevraagstnk. In het Hoogerhuis heeft gisteren lord Sydenham een motie voorgesteld, waarin verklaard wordt, dat er, in overeenstem ming met het volkenrecht en de wettige leciifen der neutralen, een krachtdadig ge- biuik kon worden gemaakt van de vloot lier neutralen ter voorkoming, dat goede ren de vijandelijke landen bereiken. In de toelichting zei tie Sydenham: „Wij hebben tot dusveire toegelaten, dat groote hoeveel heden artikelen, die de Duitschers noodig hebben, dag op dag den vijand bereiken." Hij haaide opnieuw cijfers aan voor de bui tengewone invoeren door de neutralen en bracht daarbij te berde dcu invoer van vleesch door Nederland en Denemarken, terwijl deze landen zelf groote hoeveelheden vleesch produceeren. Minister Lansdownc verklaarde, dat Oe methode, om te beletten, dat voorraden Duitschland bereiken, nieedoogenloos be hoort te worden toegepast; hij wees echter met nadruk op het ingewikkelde van het probleem en de moeilijkheden, die ontstaan zijn door de ontwrichting van den handel. Een ander bemoeilijkend element is de opkomst van nieuwe industrieën, bijv. de fabricage van margarine. Lansdowne gaf oen statistiek, uit welke bleek, dal er geens zins een algemeene toeneming van den toe voer van goederen naar ncuualen viel op te merken. Belangrijker echter was, dat de ine voor van goederen aan den vijand doe bemiddeling der neutralen in plaais van le le nerrmn, ten gevolge van de voorzorg0 maatregelen der Engelschen, neiging vei toont om af te nemen. Terwijl de invoer van katoen in Scandinavië en Nederland in 1915 310000 ton bedroeg, werden in de laatste zes maanden ran dat jaar slechts 52.000 ion ingevoerd tegen 49.000 ton in dezelfde periode van 1913. Lord Lansdowne besloot zijn redevoering met de opmerking', dat hoe welgezind ae ncutiale regeeringen ook jegens Engeland mogen zijn, hoe oprecht en eerlijk de han delslieden, met wie Engeland overeen- komsten heeft aangegaan, ook mogen zijn, er toch altijd gewetenlooze lieden zullen zijn, volleerd in liet bedenken van middelen om Enge] and 's voorzorgsmaatregelen te ont duiken. De gTootste moeilijkheid ligt voor Enge land in de noodzakelijkheid om de neutra len eerlijk te behandelen. Het zou hoogst onrechtvaardig zijn, om de vertoogen der neutialcii minachtend ter zijde te leggen en het zou het toppunt van dwaasheid zijn, moedwillig de gevoelens der neutralen, die zjcii met volkomen rechtmatigen handel bezighouden, tot het uiterste te prikkelen. Minister Lansdowne gaf een uitvoerige opsomming der stappen, die Engeland heeft moeten doen om zich te verdedigen en. zei- de, dat hei geen verbazing 'behoefde te 'wekken, dat er veel moeilijkheden met de neutralen zijn voorgekomen; Engeland heeft hen er echter op gewezen, dat het strijdt oiu zijn bestaan en voor een zaak, die zoowel die der neutralen als die van Engeland zelf is. Minister Lansdowne deelde mede, dat een lid van hel Kabinet met de geheele ziger dan die van den regenboog. „Fijn!" zei Adno, die over zijn schou der gebogen stond. En haar hand streek zachtkens oVerAus- tens haar. En haar heldere oogen glin sterden van genot En dan ging zenaar bet hoekje van den haard en tejgon te spinnen. De lamp aan de zoldering gaf daar maar weinig licht Haar schijnsel viel meest op den man aan de tafel. En 'nbeel klein beetje walmde ze. Het blikken plaatje er boven was bijna geheel zwart er van geworden; pit en brander moesten reeds lang yer- nieuwd ziju. Maar dat had telkens niet gekund, 't Is zoo gék, dat yoor alles geld noodig is. Adno liet haar spinnewiel snorren, ter wijl ze met haar heldere stem een weinig beverig in de hooge lonen zong: „Loof, loof dan 'eer, mijn ziel! met olie krachten. Ver'ef zijn naam, zoo groot zoo 'eilig te achten, öcb, of nu al wat in mij is 'em prees! Die mooie pisalm vulde het kleine buis- io- v 1 En zoo kwam het, dat Austen en rijn vrouw do gelukkigste menschen waren o i« der de zon. Hun bestaan was soms kr, p genoeg al leden ze nooit echt honger en hun lapje grond scheen wel klein., i Maar Austen, was koning in zjjn rijk. QVordt tmvotedh SGH5EDAMSCHE COURANT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1