Diverse berichten. BINNENLAND. STAJÜSNIK UWS.' behandeling van het blokkade-vraagstuk zal Worden belast De ritting weid hierop verdaagd. De interparlementaire conferentie. Te Parijs is gistermorgen de Fransch- Engelsche interparlementaire conferentie, onder voorzitterschap van Clemenceau, met haar arbeid begonnen. Daarna bezochten de leden, het Palais bourbon (de Kanier van Afgevaardigden!, waar zij hartelijk, wer den begroet door president Dechanel. Lord Bryee verklaarde in een onderhoud over de interparlementaire commissie met de redactie van de „Petit Pansicn", dat de conferenties m verschillende opzichten voor de beide naties van nut zouden zijn. „In Engeland,'* zoo zeide liij, hebben wij on middellijk begrepen w ;u.x ne s.\i kunnen ïeidoi. Wij hebben er ie <1- lang naar va langd een duidelijker jn/»cht t.» krijgen m hetgeen in Frankrijk gebeurt Wij wensch ten niet alleen in persoonlijk!' rjaies t treden met hen. w.er streven en i crumb tingen dezelfde zijn als de o i/e w -vilden ook weten, waarheen de verlangt' - van on/e vrienden in Frankrijk uitzingen. Wij waren van meening. dat de denkbeelden, die zich zouden ontwikkelen bij de .wisseling van bezoeken tusschen de leden van het parlement van beide naties, van waarde moesten zijn en hetgeen wij reeds hebben gezien, heeft ons de overtuiging geschonken, dat wij veel zullen loeren omtrent de me thodes. die wij moeten aannemen en de ge meenschappelijke pogingen, die wij gedu rende en na den oorlog moeten doen Na afloop der vijandelijkheden zullen de geallieerden een ernstig probleem hebben op te lossen. Er moet iets op gevonden wor- den, dat voor altijd een herhaling van een ramp als deze, die Europa in ellende heeft gedompeld, wordt voorkomen. Wij hopen van harte, dat Fraukrijk ol zijn geest en al zijn krachten zal aanwen den voor de oplossing van dit probleem." Belasting op oorlogswinst. De Fransche Kamer heeft gisteren met algemeene stemmen een wetsvoorstel aan genomen, waarbij een belasting wordt in gesteld op buitengewone winsten, gemaakt gedurende den oorlog. De wet zal van kracht blijven tot de 12de maand na afloop der vijandelijkheden. Het Luxemburgsche ministerie. Na onderhandelingen, die wekenlang ge duurd hebben, is gisteren, op den giond slag van de door de groothertcm ue- wenschte coalitie der partijen, een mmi-te- rie in Luxemburg tot stand gekomen met Thom als staatsminister en president der regeering. Hij belast zich tevens met d" departementen van buitenlambehe zaken en justitie. D'e militaire kracht der Entente. De militaire medewerker van delimes" bespreekt in een artikel, wat er voor En geland, willen de bondgenooten den oor log winnen, nog te doen overblijft. De on besliste resultaten van den oorlog op dit oogenbiik zijn, zegt hij. voor een groot deel een gevolg van het ieit, dat. de strijdkrach ten in het veld aan weerskanten vrijwel gelijk staan. De bondgenooten hebben wel een numerieke meerderheid, maar de waar de daarvan wordt verminderd door bet gebruik van een deel onzer troepen op verafgelegen oorlogstooneelen, terwijl de Italianen ten gevolge van de groote topo grafische moeilijkheden, die zij te overwin nen hebben, door liet Oostenrijksche leger opgehouden worden. Het moet daarom de eerste zorg van de bondgenooten zijn, een nog grooter aantal manschappen te veikrij- gen. Wij hebben den vijand het hoofd ge boden, verslagen hebben wij hem nog niet. Wij moeten de Duitsche,veldlegers schatten op 3.600.000 man, de Oostenrijksdie op anderhalf lot twee millioen en de Turken en Bulgaren op ongeveer een millioen. Zon der onze cijfers bekend te maken, kunnen wij zeggen, dat de numerieke meeuieiheid, die wij te velde bezitten, nipt zoodanig is, dat daar van een uitsluitend numeriek standpunt uit, de overwinning mee behaald wordt. Daarentegen zijn onze reserves su perieur. Rekenen wij de reserve voor Duitschland op twee millioen, voor Oos tenrijk op één tot anderhalf millioen en de reserve, die Bulgarije en Turkije mogelijk nog in staat zijn op de been te brengen, eveneens op één tot anderhalf millioen man, dan is het zeker, dat de bondgenooten der entente veel meer kunnen doen. Engeland, Schotland en Ierland hebben bijna evenveel manschappen binnenslands als op het oor logsterrein, zoomede een derde leger van ongeveer dezelfde sterkte in de rekruten, die' volgens het Derby-stelsel beschikbaar zijn, zoodat de Engelsche reserves alleen dus bijna evengroot rijn als die van Duitschland en Oostenrijk samen en het is dit jaar de groote taak van Engeland, hen in het veld te brengen. Frankrijk heeft do lichtingen van 1916 en 1917 nog niet gebruikt aan het front, terwijl het nog man nen in de depóts beeft en nog oudere mannen zou kunnen oproepen. Italië heeft voor iederen man aan het front twee man in de depóts en een derden man, die nog niet opgeroepen is. Rusland heeft even veel geoefende reservemansclmppen als Duitschland en daarna nog een ontzaglijk aantal beschikbaar. Zoodat de bondgenoo ten, de Engelsche en andere overzeeschei bezittingen nog ter zijd© latende, over een veel grooter reserve beschikken dan de vijandDe uitslag van den ooi log zal voor een groot deel afhangen van de manier, -waarop er van deze manschappen in de maanden, die voor ons liggen, gebruik ge maakt wordt. J)e militaire medewerker van do „Times'' w-ijst dan de EngebcV ovvrzeesche bezit tingen en Afrika aan als bronnen, waaruit veel moer reserve-manschappen geput kun nen worden, dar tot dusver hot geval is geweest en dringt min op betere toe passing van het Derby-stelsel. Andlontlet. De gewone audiëntie van den minister van staat, minister van (binnenlandsche za ken. za! Zatoriag e. k. niet plaats hebben Personalia. Men seint d.d. gisteren uit Weenen: De echtgenoot© van den Xederlundsehcn gezant, vrouwe- Votkertine Adrienne van Woede van Beien* amp i- heler morgen in den !eo{ii|i \au 59 j.uen «verlenen. Volgens de 1 luier, \,m K tapsf.ul, zil graaf van Limburg tiürum, de nieuw©gou- erueur geneiaul van Nederlandsen Indie, van Kaapstad ovei Pretoria naar Durban en daar weer aan boord gaan Ds. B. de Ligt Men schrijft ons- Naar wij vernemen, heeft ds. R do Ligt, Ned. Heiv. Predikant te Nuenon c.a. aan den Kerke raad zijner gemeente medegedeeld, dat hij bij het Pro-'' vinciaal Kerkbestuur van Noord-Brabant en Limburg, met ingang '-an 6 Maart a.s. ontslag heeft gevraagd ah predikai t. De redenen die he n h et toe le d len, zijn niet van principieelen aard, maar van practi- «cben er. persoonlijken aard. Sedert zijn verbanning heeft hij in Holland zulk een uitschreiden werkkring m godsdienstig en maatschappelijk opzicht gevonden, dat dit zijn tijd de eerste jaren geheel in beslag neemt. Ook meent hij zijn roeping als predi ker voorloopig beter te kunnen vervullen door van zijn predikantschap afstand te doen. Ds. do Ligt, die thans in Zeist ver toeft, zal zich weldra metterwoon te Utrecht vestigen. Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft met 21 tegen 15 ■-temmen aangenomen het wetsontwerp tof ti'nlel.vb*- afv,iking var lo Kk--w©1. vvegmw ito hui leng wvo ne lijd-imriandiglieden Bevredieingscoininlssie. De Staatscommissie op onderwijsgebied Revrediqingscnnimi»sic), hield helen haar 1 ijoenkonifet. wa.itin n«i begin zou v orden ««maakt met de vaststelling van haar tap ort. De vergadering had plaats in het gebouw der Tweede Kamer. Lichamelijke opvoeding. De Minister van Marine ontving heden ochtend aan zijn Departement «enig-'leden dor dezer dagen hier te lande terugge keerde commissie, welke door den Minister was belast met de bestudeering van de in richting der lichamelijke opvoeding in de Scandinavische Rijken. Ba Eediwef üe Tweede Kamer heeft gisteren de Ecds- wet aangenomen, met 57 tegen 12 stemmen. De Kameroverzichtsclffijver van het „llbld." schrijft: t Wat „De Standaard" gisteravond, blij kens ra"a sputterende driestar, heimelijk vreesde, is gebeurd: de Eedswet is, gewij zigd door het amendement-De/Geer, door de Tweede Kamer aangenomen. Met 57 tegen 12 stemmen. Tegen stemden slechts drie Rooinschen 'de hoeren Van Wijnbergen, Vrls cvn (Citynrteej benevens ,het anti-ievo- ''itionnn© vendel dat „don Leider trouw* loef. Even te voren was, door aanneming van het amendement Lobman, do lijdehjk- id aan de regeling ontnomen dia er juist •i'.s een der concessies aan rechts was in gebracht. Concessie wel niet aan d«n heer Lobman maar aan vele anderen van recht- met name ook in -de Eerste Kamer waar de ti eer Kuyper steeds nadruk Jwd geiegd op oen tijdelijke noodregeling. Deneer Loh man vond dat, nu ,het Bestand toch voorbij was en men hier ruimschoots had. uitge i| raait, elke redelijkheid van het maken eoner slechts tijdelijke regeling was ver vallen (men zal zich .herinneren dat ook de heer Loeff dezer dagen weinig gesteld Heek op de tijdelijkheid). iEn rijn amende ment werd aangenomen met 53 tegen 15 stemmen, een stemming waarbij het 15-tal was samengesteld uit de anti-revolutionai '•en (den Lei der trouw), de unie liberalen l'erdmans en Borgesius en de socialisten Iv. en J. ter Laan, Kleerekoper en Mendels. Men kon daaruit nogmaals >zien, dat, tcrwij' deze regeling voor de anti-revolutionairen 'e ver gaat in de richting der facultatief stelling, ze voor een aantal leden links niet v r genoeg gaat. Weshalve enigen, hunnei 'b ze regeling dan toch imaar liever aan een termijn gebonden hadden gezien, i De' tijdelijkheid, waarop men hij de he handeling van het eerste ontwerp rechts gesteld scheen, is er .nu dus door rechtsch initiatief Weer uitgehaald. i En het toetsingsrecht van iden rechter u aartegen men rechts groot bezwaar h ld iet echter algemeen), is .nu m dit ont uerp, door aanneming van het aineudemml i 3 Geer, vervangen door een toetsings I I i c h t van den getuig-.,Natuurlijk in dozen \orm. dat een getuige, die bezwaar heeft i gen het aflegg-n van den e"d, een formu her mort. teefcmmn. waarin hij verklaart, gen het afl<*ge©n van iccden, ook wanneet i -nig wettelijk voorschrift dat [vordert, on o v e rk o m e 1 ij k c bezwaren te hebben o itleend aan zijne opvatting .omtrent den godsdienst. Ifet woord „onoverkomelijke" i-. in het amendement hl ij ven staan, hcvvel te beer G-rlimd heden terecht nog eens be toogde, dat nu degenen, die b.v. liet tocli wel ernstige bezwaar hebben 'dat ze liever gc.'iiP voor hen zinledige .woorden zeggen, nm-hlons den eed moeten afleggen, wan ne r hun dat bezwaar niet onoverkomelijk lijf t Xederlned *n 4e eerley. Het leven in gevangen- L kampen. Een in België wonend Hollander, die daar wed gevangen genomen en naar het ge vangenkamp bij JJolzwinden in Duitschland we.d gezonden, .waar bij 7 maanden ver tin .'de, heeft,in een biuthuie zijn ervaringen im Ingedeeld, die jeen treurig beeld gevén van het .verblijf in dut kamp. Aanleiding tot jzijn opzending was het op hem vinden ,van drie adressen van inwoners uit België, die nu in Engeland vertoeven, op grond waarvan hij tot 6 maanden gevan genisstraf werd veroordeeld. Dot boekje is in den handel en kan dus do. r elke belangstellende bij zijn boekhan- ili. mi- herteld .worden. Do Engelsche duikboot H 6. De bij Schiermonnikoog gestrande Engel- set onderzeeboot H 6 is, na herhaalde mi- tukte pogingen, gisteren vlot gebracht en heden onder geleide van oorlogsschepen na r Terschelling gesleept, van waar zij vei Ier naar Nieuwediep zal worden ge- br; -'ht. Nederlandseh schip op een mrjn geloop en. l'et Engelsch© stoomschip „Ousel", gis ter. vond van Liverpool te Rotterdam aan gek >men, had aan boord den tweeden ma- chi list en een matroos (van het Nederland scho tank-stoomschip „La Flandre", (dat °P reis van New-York naar Rotterdam bij het Galloper-vuurschip op ten inijn (is geloopen en gezonken. Naar men verneemt is jh-et onheil gister morgen gebeurd. Het schip (is. nadat het op de mijn was geloopen. (dadelijk gezonken. De bemanning bestond uit 30 man, van wie waarschijnlijk 28 zijn verdronken. De geredde machinist en matroos weten ten minste niets van de overige equipage. Het schip was met petroleum geladen. „La Flandre" was groot 2018 ton bruto en 1*278 ton netto, het eigendom van de American Petroleum Co. te Rotterdam en in 188S gebouwd door Armstrong Mitchell Co. te New-Castle. De namen van de opvarenden van het s.--. ,l.e Flandre", die naar alle waar- M'hiiiiliïkhcid zijn verdronken, zijn: v. d. Laan, gezagvoerder; de Jong, le stuur man v. Weijden, 2e stuurmanRenierse, 'n BHs. 3e stuurman: Meppelder, le machi nist; de Kn-der, 3e machinist, en Schippers, te machinist Dezen zijn uit Rotterdam of Uissmgen afkomstig. Voorts was er een Fin. iemand uit IJsland, een Belgische stoker en een Belgische tremmer, te New- York aan boord g-gaan. Bov ndien bevon den zich 6 Scheveningers aan boord. Verloven mi dienstplichtigen. A'Ui het Departement van Oorlog is bij het Inn eel VerIov«n aan dienstplichtigen" een inhei.tingen- en controledienst jngesteld met liet doel ook de beslissingen op ver zoeken om zg. z.ürenvetloven zooveel mo gelijk te bespoedigen. Onder de leiding van het hoofd van dit bureel, kapitein van Ginkel, is met de uit voering van dezen dienst belast de heer Van Deventer te Rotterdam, die daartoe als tijdelijk ambtenaar .aan het Departe ment van Oorlog is verbonden. Oir. bel., Inreerr. en lot. Bij Kon. besluit van 24 Januari zijn, in gevolge de Burgerlijke Pensioenwet, de bij de wet van 6 Juni .1900 (St.lil. no. 103), gewijzigli' wet van 28 Juni 1898 (St.bl. no. 152) en de Pensioenwet. ,voor Zijdelingschen Staatsdienst 1912, de navolgende pensio© nen verleend ate aan: M. Prteis, wed II. fropse, kommies 1ste td.is.--c Lij 's 11 ij les belastingen f340; A. M. lansen, wed. P. If. Bouwens, kommies 1ste klasse bij 's Rijks belastingen, f247; E. M F. J. Hoc her, wed. ff. J. van der Ent, veri ficateur der invoerrechten en accijnzen, f 735T. 'de Roer, wed. 0. M. Janssen, kom mies 1ste klasse bij 's Rijks belastingen, f 265. Biij Kon. besluit van 21 dezer zijn de nar volgende pensioenen verleend: t Krachtens de Weduwen wet voor (de amb tenaren 1890, als aan: IV. Bruins, rijksklerk 3de klasse brj de directe belastingen, invoerrechten en aö rijnzen, f213; J. J. Eyke, hoofdkotnmios der directe belastingen, invoerrechten ]en accijnzen, f878; J. Jansen, ,idem, £900. Financieel nieuws. De koers voor de postwissels naar Dene marken met IJsland en de Faroër, Noorwe gen, Zweden met Finland is met ingang van 22 dezer vastgesteld op kr. 100 f 69. VLAARD1NGEN, 23 Febr. Met deStct. (no. 45) zijn verzonden de wijzigingen in de statuten der Commissie v an. het R. K. Jongenspatronaat „St. Aloysius", gevestigd te VIaardingen. VLAARDINGEN, 23 Febr. Ten bate van de door den watersnood getroffenen, is bij Ds. Van Mastrigt in ,het geheel ingekomen f 360.60%, it" OVERBCHIE, 23 Febr. De veehouder Ja- i'b de Zeeuw1, wonende aan de Over- schieschen weg onder deze gemeente, ging Maandagavond omstreeks Gi/o uur naarde koeien kijken. Plotseling kreeg hij van een der dieren een trap tegen de buik. Niet tegenstaande spoedig geneeskundige hulp weid verieerjd, is de ongelukkige gister middag aan de gevolgen overleden. gemeenteraad. Openbare vergadering van den Gemeente raad van Schiedam op Dinsdag 29 Februari 1916, des n.m. 2 uur. Vaststelling van de notulen der verga dering van 18 Januari 1916 en verdaging van die van 8 Februari d. a. v. Mededeeüngen. j Ingekomen stukken. Agenda. i 1. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot benoeming ,van den heer A. Drop, tijdelijk opzichter bü de Gemeente werken, tot Hoofdopzichter bij dien tak van dienst 2. Voorstel van Burgemeester en Wet houders om aan dr. W. J. Steenhuis, over eenkomstig zijn verzoek, met ingang van l Setpemher a.s.. eervol ontslag te verlee- nen als 1-eeraar in Scheikunde en Natuur lijke Historie aan het Gymnasium en de Middelbare Scholen. 3. Wijziging der gemeente-begrooting, dienst 1915. 4. Wijziging der begrooting ivoor het Grondbedrijf, dienst 1915. 5. Vaststelling van kohier no. 6 der In komstenbelasting, dienst 19151916 6. Behandeling bezwaarschr.ften Inkom stenbelasting, dienst 19151916. 7. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot opheffing van de onbewoon baarverklaring van bet pand Zwaan steeg no. 5b 8. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot het verleenen van het tweede gedeelte van het crediet voor de voltooiing van den bosehaanleg op den porsput in liet Frankel.md. ten bedrage van f7500. 9. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot uitbreiding van klassen aan de scholen II en J en tot ingebruikneming van het gebouw van school A voor school J. 10. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot verkoop van een perceel bouwgrond aan de St Liduinastraat, hoek Brugmanstraat, aan J. Bokhorst, voor den prijs van £9 per MA 11. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot afwijzing van het verzoek van tiebr. de Lange om hun een perceel bouw grond te verkoopen aan de Verlengde Schoolstraat, bij gebrek aan overeenstem ming omtrent de bouwplannen. 12. Voorstellen van Burgemeester en Wethouders tot herziening van de trakte menten van den Rector van het Gymna sium, den Directeur der Hoogere Burger school en \,an de leeraren aan die scholen. 13. Voorstel van Burgemeester en Wet b inders om in te gaan op het voorstel van den minister wan financiën, betref- ft nde omzetting van de noodregeling in zake de werkloosheidsverzekering in een d finitieve regeling. 14. Behandeling reclames vergunnings recht 1915—1916. 15. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot wijziging van de verordening i «gelende het heffen van vergunningsrecht oor de uitoefening van den kleinhandel in sterken drank .(Gemeenteblad no. 3 van 1905), naar aanleiding van het voorstel der Commissie voor de Financiën en {Le Belastingen inzake de .schatting van de huurwaarden voor het vergunnmg-r 'diL 16. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot afwijzende beschikking ,op het verzoek van den Schiedamschen Bortviur- dershond om haar ten behoeve van $iet Bureau voor Arbeidsrecht, een subsidie van f100 te verleenen. En verdere voorstellen en mededeelingen.. De Burgemeester van Schiedam brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen: Dat het kohier van de Personeele Belas ting no. 1 dezer gemeente, over het be lastingjaar 1916, door den beer directeur der directe belastingen te Rotterdam op den 22en Februari 1916 executoir ver klaard, op heden aan den ontvanger der directe belastingen alhier, ter invordering is overgemaakt. Voorts wordt bij deze herinnerd, dat een ieder verplicht is, zijn aanslag opi den bij de wet bepaalden voet te voldoen, alsmede dat heden de termijn van zes weken in gaat, binnen welke bezwaarschriften tegen oen aanslag, op genoemd kohier voorko mende, behooren te worden ingediend. Bij Kon. besluit van 21 dezer is ingevolge de Wcduwenwet voor de gemeente ambtc naren 1913 een pensioen verleend aan 'A. M. C. Wputerlood, wed. A. J. van Velzen, ls te-keurmeester van vleesch te Schiedam f230. t__ Gemeentelijke Ttiohverkoop. Morgenavond zal aan het tentje aan d< Broersvest worden verkocht schol i 17 cent en kabeljauw ii 17 oent gier pond. De verkoop zal te (ongeveer 5 uur aan vangen. I Bazar. Hedenmiddag te 2 uur is de gisteren, door ons aangekondigde Bazar, waarvan de op brengst zal strekken ter versterking van het fonds voor de stichting van een gebouw voor wijkverpleging, in hef, gebouw der kerk van den Protestantenbond geopend. De heer A. Cool Mzn. heette de aan wezigen welkom en deelde in zijn o>penings- ivoord mede hoe deze Bazar tot stand was gekomen. De meisjesvereeniging „Arbeid adelt" had twee jaren getrouw gewerkt aan de vervaardiging van handwerken, en van die collectie wilden zij nu gaarne wel eens vruchten geplukt zien. Men meende, dat daarvopr het beste geschikt was een bazar, en om daaraan een algemeen menschlievend dool tc geven, werd besloten de opbrengst le doen strekken als boven is vermeld. Aan dit besluit werd bekendheid gege ven, met het gevolg, dat, eerst langzaam, maar in de laatste weken bij stroomen de cadeautjes inkwamen, 'bm zoodoende een keur van voorwerpen ten verkoop te kunnen aanbieden. t I Dit bewijst, zegt spr„ de warme sym pathie die voor het doel wordt gevoeld en deze sympathie geeft kracht om met het voor oogen gesteld doel door te gaan. Daarna brengt spr. dank aan mevr. v.d. Schalk!Pigeaud, die weer de taak had op zich genomen deze bazar in te richten, waarbij zij zou uitnern m 1 i j g i aan hare medewerkers, de hoeren Sluyl rs en Rook, de familie Driessen enandei n Voorts zegt spr. namens het fonds dank ,n de dames van „Arbeid adelt*en aan all n, die door het beschikbaar stellen i tn cadcaux de bazar tot een zoo wél vd r- ziene heeft gemaakt Met den wensch dat het succes der ha/ ir schitterend en de baten voor het for Is groot zullen zijn, opent spr. de biozar. Wie de Jiazar heelt gezien vóór dit de verkoop begonnen ,was, 'Zal erkennen dat daar een schitterende collectie ten verkc >p gereed lag. De dames van „Arbeid Adelt" en ook zij die liandwerken ten geschenke zonden, heb ben getoond, dat haar de vervaardiging daarvan ten volle is toevertrouwd; het is» een lust die te bekijken. Maar behalve deze fraaie collectie zag m wij daar geëtaleerd een fraaie sorteermg galanterie-artikelen, kistjes sigaren, kei b- schnit- en houtzaag-voorwerpen, boeken, t- sen, eenige schilderstukjes waaronder zt jr mooie en kostbare, zooals jdie van Weiss n- bruck en typische als .het gezicht op le Vlaardingerpoort. Voor iedere beurs en voor iederen sma ik dus voldoende keuze. De inrichting «it bazar verhoogt d n indruk daarvan. Langs de wanden is c n betimmering van uitte latten in ruitvoi n ';n versierd met groen, voor en achter ,n de zaal guirlandes van hetzelfde groen m boven do afdeeling theesalon hel porti et van ds. Ilaverschmidt. Voorts is er een limonade-afdeeling, een vischkom, en, in 't midden, een poppen- étalage, waarop bovenaan een pop als ver pleegster en een verbonden pop, een étalage die buitengewoon de aandacht trekt. Reeds dadelijk bij de'opening bleek groo'e belangstelling van <!e burgers te bestaan. Kerkctocerl KerK Nederl. Protestantenbond, Programma 1. Fuge (Q-Moil), J. ,S. Bach, (Orgel). -- 2. a. L'ange Gardien, ,b. La vierge a ia •rèche, (Duetten), C. Franck. -3. Chor.d init variationen, uit de ,Ge sonate, F. Men.- lelssohn Barllioldy, (Orgel). 4. Bist du bei mir, J. S. Bach, (Solozang). 5. a O Lilie r«in, b. O Stern nri Meere, M. Rog"', Duetten). 6. Air Ja^cia chio Pianqa F. Bost), Handel, (Orgel), 7. a. Jcsusli \J E. llildacJi, b. Le printernps, E. Grieq. i. Auf, auf zu Gotles Rob, J, Franck. C*-olr- zang). 8. Marche .triomphale (D-dui), J. Lemmet", (Orgelb i Ten bate van het Fonds voor Wijkvrw pleging, gaf de mgenist, ,de her J. .1. Th Penning, een co neen, waarbij de dam"-* Marie Bakker, sopraan en Anme Rokk 'i. alt, beiden te Den Haag, hare, zeker gc-Aictr deerde medewerking verleenden. Van Je Duetten v.m C. Franck en Regv, waren de taatsten wel het meest dankhaai m deze waien de heide stemmen elkaml t zeer aanpassend en was daoorrlrai.li! duidelijker dan in de meer gecomplu genie •n voor deze kiac'iten a«l vigende Fianck's muziek en welke, hoe hoog ook ,ils compositie te waardeeren, ,bij een eerst" auditie niet zoo toegankelijk .is. Uit nolo'-voordrachten bleek, dat mej. Bakker over oefa 'hoog en krachtig, sums te scherp klinkend geluid beschikt en dat reeds van geschooldheid getuigt, ,"t welk aan zorgzame leiding toevertrouwd zijnde, zeker tot in alle gewenschte hoedanigheden zich zal ontwikkelen. Van de voordrachten, in welke mej. Bakker het beste van haar zangkunst gaf, noemen we vooral „Auf zu Gottes Lob". De. heer Penning opende het concert met een flink in tempo gespeelde Fuga van Bachin de koraal.variatieen van Mendels sohn, met goed gekozen registratie gespeeld, bleek de gevorderde techniek en zeker zul len het Aria Van Handel en de Marche Triomphale van Lemmens, mede een dank baar gehoor ten deel gevallen zijn. Ook voor de begeleiding van de zangnummers heeft de organist uitstekend zorg gedragen. De belangstelling was maar matig, wat naar wc hopen niet tot ontmoediging aari leiding zal geven. Gisteravond omstreeks 4 uur zijn bij de firma J. A. J. Nolet van een 17-jarige ongen ,die zich bij (een ketel stond te dio- ;en, de kleeren in .brand geraakt. Door verkliedcn aldaar werd de jongen in den spoelbak geduwd, waardoor de vlammen weer spoedig gedoofd waren. Daarna is de jongen naar huis gegaan, [waar geneeskundi ge hujp werd ingeroepen, j Ook de 3e der drie ontvreemde, en daar na in do Lange Haven geworpen biljart ballen, is thans opgevischt. In ©en winkel aan do Lange Haven is gisteiavond de toonbanklade gelicht en een bedrag van f 4 daaruit ontvreemd. De polit)1 stelt een onderzoek in. AGENDA. Heden an volgende avonden. Casino, 8 uur. Haïti Hier blijven 1 Revue van Henri Ter Hall. Heden en volgende avonden. Circus' Schouw Imrg, 8 uur. Teun de Nachtwacht. i 23 Febr, Tivoli Schouwburg, 8 u. Ope rette-Gezelschap „Nap de la Mar" Tussclien 12 en 1 uur 's nachts. 23 Febr. Groote Schouwburg. 8 uur. Kon. Fr. Opera. Paillasse. Cavalcria Ituv ticana. j 24 Febr. Groote Schouwburg, S uur. liet TooneelrRoyaards. Bolle Hans. 24 Febr. Tivoli Schouwburg, 8 uur. TourntV de Comédie Frantjaise Les Sui- prises du jdivoree. 24 Febr. Doele Rotterdam, 8 uur. Utr. SteJ. Ork. Beethoven-avond. f.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2