t- Heerenhüis, DIERGAARDE. G. ZES LIEDJES De Rotterdamsche Bankvereeniging, Handelscredieten Acceptcredieten efa eerd Queen Anne Garnituur. Casino Variéfé. „HaltHier Blij ven" ■Srtèfr Prof. Dr. AUGUST FOREL. BALLOTAGE GEBR. BEAUSAR. Te Huur gevraagd r —m DELFT. in ons Magazijn Hoogstraat 99, Bij de Fa. CTEBBs. 6RAAUW te Amsterdam, Singel 192, Tel. 6460, is wederom verkrijgbaar FRANCO. Prijs f 6.90, gebonden in stevigen linnen band. Betaalbaar in maandclijkscbe termijnen van f 1.- FRANCO. r BESTELBÏLJET demented Nieuwe, Smokkelaar do^dg schoten. Door een militaire patrouille werden gis teren onder "Wouw (N.-L.) zes smokkelaars betrapt. Zij werden aangeroepen: vijf ble ven er siaau, doch de z<*sde ging er van door. Een schot werd licin nagezonden, dat hem direct doodde. Het bleek de 30- jarige P. van Gastel uit Roosendaal te zrjn, een berucht smokkelaar. Lijk ijev-mfien. Men meldt uit Anna IVinlowna dat ook het lijk van de dochter van den landbouwer Hoogvorst, die bij den jmgsten watervloed is omgekomen, thans is gevonden. Het werd opgcvischt bij het vijfde huis ia den Meer weg. AchPr Mr.c op de Leusderh ids», is door twee jachtopzieners in een bol aan getroffen de cep. O.-L militair D. Eenige dagen was bij daar zonder eten gewoest. Hij is in een woning ondergebracht. Smokkelen. In een speciale zitting van de Arrondis- sements-Rechtbank te Maastricht worden gis termorgen 103 zaken behandeld, uitsluitend wegens verboden uitvoer of poging daartoe Kolendamp. In de openbare school te Houtrijk en Polanen zijn acht kinderen bewusteloos ge raakt door inademing van kolendamp. 'Nadat de kinderen weer in de frissche lucht gebracht waren, kwamen zij weer bij. De yTimbertovm Follies". Alle voorstellingen van de „Timbertown Follies" zullen voorloopig geschorst moe ten worden, omdat de heeren 14 dagen de provoost zullen moeten betrekken. Er zijn slechts 4 cellen in de kazerne te Groningen. Zij zullen dus beurtelings de straf uitzit ten, hun toegeken 1 voor de gemelde we derrechtelijke toeëigening van eenige meu belen uit de tent van Volksweerbaarheid, die aan het kamp grenst. Daar niemand den schuldige wenschte te noemen, werd het geheele gezelschap"gelijkelijk disciplinair gestraft. („Hbl.") «rt *'vüTr;5t' HET WESTLAND, 21 Februari. De prijzen warenrabarber f 813, raap stelen fl.201.90, radijs 15.10 per 100 bos; spinazie fO.GO0.90, dunsel 6090 cL per benuien f 2.40- 2.50 per zakstoof peren f2.804.20. stoofappelen f2.40—4.50 per kin; spruitkool f 1.405.50, peen 11.20. kroten f0.400.60 per zak; roode kool f o per 100 stuks. Tarwe: NEW-YORK. 21 Febr. Febr. Mei - Ü325/8 Juli Faillissementen. Uitgesproken: M. A, Goedhart, koopman, te Arnhem. Rechter-commissaris jhr. mr. J. A. van der Does; curator: jhr. mr. H. Laman Trip. W. Mulder, smid, te Olst. Rechter-com missaris: mr. dr. Ridder van Rappard; curatormr. W:. H. Cost Budde, te De venter. J. B. Schoos, barbier te'Amsterdam. Rech ter-commissarismr. Joh. M. Jolles, cura tor: mr. F. Nagel. Geëindigd: G. M. Meijer, te Utrecht Hoogwater te Schiedam- Febr. 23 6.44 urn. vz 24 7.19 7.33 95 7 59 8.18 Hoogte van hot water op de rivieren- Berichten van 2 Febr KFUT.EN M KOOI,. - 6 T"»EK. .1 DUISBURG, LOBITH. »1 - GT4 Gew 0 06 V 6 00 Gew 0.10 4 00 Hev 0.30 592 Gew 0 04 - 15.11 Gew 0 21 Zon en Maan. Zon-ooz. Febr.24 7.0 ond.g.5129 nm 256.56 5 30 26 Febr. L. K 4 Maart N. M. APVEtt-TSSlVTIEN. Op DISTILLATEURSKANTOOR wordt ge vraagd i Kennis van moderne talen strekt tot aan beveling. -< Salaris naar bekwaamheid. Brieven onder Jett. V. V., Bureau van dit Blad. i - 9447 14 per .1 suf JiH, imerljjk 1 Augu 'rs, liefst inet TUIa. .Brieven onder opgeai van huurprijs en wanneer te «a vaarden, ODder le'-t S hei Bureau van dit blad. 9442 .13 Rotterd&msche •>p ttaandng a »a»rt 1916. De lijst van Cai.uidaten voor deze Ballo- 'i'.e .woi-dt Maandag 28 Februari e k. gesloten. 9453 16 De contributie voor Buitenleden en Buiten- it..natric-s is f 12.50 per jaar. I'ooraielttitgftforaiulleren zgn ver krijgbaar aan het Kantoor, Kruisstraat 21. J. F. DÜP0NT. A 3 arkt Teleiooa 153. Zuoeven verschenen in voorhanden-: met Pi inooegeieiding. Woorden en Muziek van J. P. J. H. CLINGE DOORENBOS (DE CANTER). 1. Het vogeltje op Nellie's hoed. 2. Arm Paatje. t 3. Brief van een iBakviscli aan een Bak- visch over de Inkwartiering. 4..Harten met Opschriften, j 5. Brief van een ouden Landweerman aan een jongen Landstormér. i G. Zijn Vaderiandsche Vlag. i Elk nummer met een sprekend titel blad, geteekend door WILLY SLUI TER. Prijs p. nummer Veertig. Gent. 8175 30 0 1 i i i i i i I r I I SCHIEDAM. Rotterdam Amsterdam VLAARDINGEN. 'sGravenhage Ka£itaaj _en_ j^eser ve O.OOO. BidKANTOOR SOHiEDAM. Tela^pon 114 195. Telegram-Adres: Robenko. verleent In loopende rekening tegen zekerheid van hypotheek, documenten, wissels, borgtocht of in blanco. door beschikbaarstelling van haar accept aan hare Commercieele relaties In binnen- en buitenland. 0 Zij. die wenschen te adverteeren te Delft en tn het Weitlnnd, worden opmerkzaam gemaakt op do Delftsche Courant, Uitgever W, GAADE, Firma Gebrs. KLeyn van Willigen. door welk dagblad daar de meest afdoende publiciteit wordt geboden. hoek Appelmarkt, een 9452 50 KM Uitgaaf van H A. M. ROELANTS te Schiedam. Verschenen is No. 2 van het Geïllustreerd Maandschrift Redactie: W. J. M. LINDEN, le Luit. der Inf., en Mr. W. NIERSTRASZ. Prijs per Jaar f 2.40. Groot 4". formaat. Op kunstdrukpapier. Het doel met deze Uitgave beoogd, is: Bij alle Boekhandelaren zijn proefnummers en prospectussen voorhanden. (Directie: SOESMAN). COOLN1CEL. g BOmUDASI. TELEF. 8400. 1202 30 saa Een natuurwetenschappelijke, psychologische, hygiënische en sociologische studie voor ontwikkelden, i i 1 DOOR i 9454 252 Met dit, werk wordt aan het ontwikkelde publiek de gelegenheid gebóden om niet ;al hetgeen rechtstreeks of zijdelings, van nabij of van verre, met het ge slachtsleven in betrekking staat, kennis te maken, dat ongeveer een kwart eeuw geleden töt groóto sclia.de van ons volk nog in zulk een diepe duisternis gehuld was,-, waarin, volgens de opvatting dier dagen, alleen de ontucht of'Let toeval .licht mocht verspreiden. Gbhroomvallig, slechts voetje voor voetje, is men er sedert toe overgegaan een tip -van- dien dichten sluieT op. te lichten 'en in het laatst zijn zij zelfs de angstvaliigsten, de achterlijksten tot de erkenning gekomen, dat hun „jongens en meisjes" er ook wel iets van behoren te weten. Alen bepaalde er. zich echter toe met van hel onderwerp, slechts de phys-iologische mechanische zijde toe te lichten en verloor daarbij het hooge belang uit het oog. dat, het ook op elk ander gebied voor ons heeft, dacht alleen aan "hot aangename en gevaarlijke ervan, waardoor zoo licht een ongezonde nieuws gierigheid bevredigd werd, en vergat^ dat volgens Prot Paolo Mantegazza, voortplanten leven is. El i [_j_ - ![-Ü i_f I J i I Dit begrepen te hebben, is de'.groote verdienste van den geleerden schrijven van dit werk. .UiaK!:ii Li j ENKELE HOOFDSTUKKEN UIT DE INHOUDSOPGAVE. t Li il! a i L! ill U i Hoofdstuk TV'.' De geslachtsdrift. 1. "De geslachtsdrift v:an den man. 2. De geslachtsdrift van de vrouw. 3. De flirt'.j »r j j.l-~j j j~i j Hoofdstuk V. De sexueele liefde en de overige verschijnselen van de geslachtsdrift in het zieleleven van den mensch. Algemeenheden. De-sexueele liefde, a. De psychische verschijnselen der sexueele liefde hij den man (moed, voortplantingsdrift, ijverzucht, sexueele snoeverij, pornogxaphische geest, sexueele" huiche larij, preutscbheid en schaamtegevoel, ongehuwde staat b. De physische verschijnselen van de sexueeleliefde bij de vrouw (oudé vrij step, passiviteit en verlan gen, zich overgeven én dwepen, pantof Cèlhuwèlijken, Zwangerschap en moederliefde, apenliefde, routine,vrouw'ijke jalouzie, coquetterie, - vrouwelijke preutschheid en schaamtegevoel), c. Fetischisme. d. Betrekkingen der liefde tot den godsdienst Voorbeelden uit het leven (127). Hoofdstuk-VI. Etnologie, oorsprong engeschiedenisvan het sexueele leven yan den mensch en van" het huwelijk-.. 1: Oorsprong van het huwelijk. 2. De oudheid der huwelijks-instellingen. 3. Critiek! der promiscuïteitsieer. '.5&' - 4. Huwelijk en ongebuwdzijn. 5.' Minnen, vrijen enz. 6. BekoririgjsrniilclelerL. 7. Vrij Herd der keus, 8. Ctelachtelijke teelt keus. 9. Wet der overeenkomst, .bastaarden, 10. Verbod van het huwelijk tussehen bloedverwanten. 11. De rol van het gevoel en de berekening bij de geslachtelijke teeltkeus. 12. Roofhuwelijk en koop huwelijk. 13. Teruggang van het koop huwelijk, huweljjksgo&d. 14. Huwelijksplechtigheden en verlovingsgcbruiken. 15. jB-ijdrage tot do geschiedenis van het hui-, ten-echtelijk' geslachtsverkeer. 18. Terugblik 19. (Bfrjlage. Invloed van het ras op hel geslachtsleven. -Hoofdstuk X. Het sexueele vraagstuk in zijn- verhouding Lot geld en bezit, geldhuwelijk, prostitutiën, koppelarij,, het wezen der cocotten en maïtressen. i Hoofdstuk XI. Invloed van dc uitwendige levensvoorwaarden op het geslachtsleven. Klimaat, landleven en sfads- léven, eenzaamheid^ gezelligheid en fabrieksleven. Landlooperij, familie Zero. Amerikanisme. Herberg en alcohol. Rijk dom-en armoede. Adél en stand. Individucele levenswijze. Internaten. 'Allerlei. Hoofdstuk XIV. Geneeskunde en geslachtsleven. Algemeenheden. Middelen voor'het regelen (eventueel verhinderen)- der bevruchtingen. Hygiëne van het huwelijk'Beroepsgeheim: van den arts. Behandeling van sexueele ziekten. Hoofdstuk XIX. de toekomst. Terugblik en perspectief van dé toekomst Utopistische gedachten' ovérihet' ideale huwelijk van i 1 ill is 13 Lsi il il lê' li le!" - ii Schied. Gt. I. Öndergpteekende wenscht van de Fa. GEBRs. GRAUW, le A'dam, Singel 192, fr«Mico. te ontvangen eii te betalen in ïnaandelijksche termijnen a f 1.— of a contant 1 Ex. Hef Sexueele Vraagstuk, door Prof. Dr. AUGUST FOREL, geb. in linnen band voorden prijs v. f 6.90. Woonplaats: Naam Doorhalen, wat niet verlangd wordt. Ro/7- wonrr. ■iMMnMMaaHHHHaMHMnMn f 8099 128 ONZE NEUTRALITEIT „Het opwekken van symptrtlue voor onze weermacht en vaii het besof, dat defensie- „vraagstukken geen politieke, dorl» nationale vraagstukken zijn." HET SEXUEELE VRAAGSTUK. H W f' a| 1.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4