Se oorlog. Donderdag 24 Februari 1916. 68"*Jaargang, No. 15073 SÖèwaïyisckiPiJ.0»' Bericht. Kennisgeving. Publicatie. J. M.' VAN DER SCHALK, JANSEN. J. P. iï. JANSEN. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Yan het Oostelijke front. Van het Zuidelijke front. In Albanië. Ter Zee. De Russische Docma. SCHIEDAMSCHE COURANT Des© courant verschijnt d&geljjfcs, met uitzondering van Zon- en Feestdagen- Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl, 1.25, franco per post fl. 1.65. Pqj3 per week: Voor Schiedam en Vlaardingen Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. 10 cent 'Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een aur. aan het bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Ha7en No. Ill (hoek Korte Haren). Zij, die zich met ingang van 1 Maart a.voor minstens 3 maanden op de „Rehiedamseh© Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis- Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien liet verzoek van DE SCHIEDAM SCHE HANDELSDRUKKERIJ, om vergun- ning tot het oprichten van een boek-, cou rant- en handelsdrukkerij, in het pandBraïi- derssteeg 3a en b, kadaster Sectie C no. 413, met diverse electromotoren van totaal 6 P.K., drijvende 1 snelpers en 2 degel- persen; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Doen te weten dat voormeld verzoek met de bijlagen op de secretarie der gemeente is ter visie gelegd; dat op' Donderdag, den 9en Maart a.s., des voormiddags ten 1.11/0 ure, ten raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van. dat ver zoek in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zak» mochten zijn- ingekomen, ken nis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op, een beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hun be zwaren mondeling toe te lichten. Schiedam, 24 Februari, 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JL L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, F. SJCKEWGA. ''.PROVINCIE OVERIJSSEL, Wet van 21 April 1810 (Bulletin des lois no. 285) en Koninklijk Besluit van 18 September 1818 (Staatsblad no. 3o), nuNEW. Aanvraag ,om concessie" tot het ontginnen vat> zout in de gemeenten HAAKSBERGEN en LONNEKER. De Gedeputeerde Staten van de provinei" Overijssel, Gelet op de bepatini-'n van bovenaangehaal de wet en Koninklijk besluit: Brengén ter kennis van belanghebbenden: - Een verhaaltje uit ouden tijd y»n i JOHAN 0. W, JUUJÏL. Uit het Noorsch vertaald dóór M. A. Z. 6) V. Do storm brulde in brieschende woede. Do storni zong een doodsbed en loeide .en gierde langs al het houtwerk wan de hut op den Walvisclirug, alsof alle dui- velen ivarea in 't meest wilde, spel. Soms deed hij op eens een krach taan val enruk- to en schudde aan, de hut, zoodat niet anders, to wachten stond dan dat het klei ne armzalige iiuisje ver over het water weggeslingerd zou worden. De sneeuw stoof in dichte vlokken. Het water achter de scheren was een grij ze nevelzee. En rondom de hut was niets te zien dan witwit. De sneeuwjacht en de vochtige mist benamen alle uitzicht En het zeewater rees nu en dan schui mend hoog op en danste klotsend - over dak 'en schoorsteen. Het sloeg1 met geweld tegen het vensterglas, zoodat zij1, die in de hut waren, ieder o ogenblik een. eilt- stortl ad konden krijgen midden in hun bed; Want in béd moesten zij liggenon der'hét. ergste weêr. De springvloed was 1. dat op dan 5en December 1915 bij hen is ontvangen en onder nr. 8 in het ter pro vinciale griffie van Overijssel gehoudeu bijzon der register is ingeschreven het volgende ver zoekschrift: Geven eerbiedig te kennen: 1. J, 51. van der Schalk, industrieel, 2. H. J. v .nsen, brander, distiiiatour en glas fabrikant, 3. J. P. H. Jansen, industrieel, allen wonende te Schiedamten deze domicilie kiezende ten huizo van den derden ondergetec- kende te Schiedam: Dat zij, gebruik makend van het recht, be doeld in art. IS der wet-van 21 April 1(810 (Bulletin des Lois nr, 285) concessie vrageji tot het ontginnen van zout over een. uitgestrekt heid van -ongeveer 3300 H.A. onder de ge meente Buurse, als aangegeven in een bij deze in triplo overgelegd plan op schaal 12000, be grensd als volgt: Deop de kaart aangegeven lijn, loopende van A, zijnde de grenspaal 831 langs de Rijks grens naar B, zijnde grenssteen 32. Van B in rechte lijn naar C, zijnde de as van den duiker der Bruningbeek, onder den weg - van Broekhege haar Smalbroek. Van C den linkeroever der Brunink- of Nieuwe Beek volgend tot D, zijnde de as van de brug en den weg van Rutbeek naar Usselo. Van D~naar E volgende de as van laatstge noemden weg. Van E, zijnde het snijpunt der assen van evengenoemden weg met den weg van Rutbeker- veld naar de Buursser- of Schipbeek, naar F, zijnde de as van de brug in e.vengenoemden weg .over deze beek. Van F in rechte lijn naar A, het uitgangs punt, terug; dat de aanwezigheid van zout in het door hen aangevraagde mijnenveld overtuigend is be wezen, zoowel door boringen op het mijnen veld als in de omgeving daarvan; dal zij vermeenen de noodige faculteit en. middelen, die de wet van 21 April 1810 vor dert. te bezitten. Redenen waarom zij Uw College eerbiedig verzoeken deze aanvraag overeenkomstig meer genoemde wet te willen doen inschrijven en afkondigen, waartoe zij do noodige gelden be schikbaar stellen. Schiedam, 3 December 1915. II. dat het grondplan van het betrokken terrein, hetwelk gelegen is in de gemeente Haaksbergen on Lonnekcr, opgemaakt op de schaal van 1 op 10.000, ter provinciale grif fie van Overijssel is, nedergelegd. Belanghebbenden worden mitsdien opgeroe pen hunne bezwaren, ,~oo die er zijn tegen hel verleenen der gevraagde concessie, of hunne aanvragen in concurrente, schriftelijk dan hun Collego in té leveren vóór den laatsten dag van de vierde maand na de dagteekeni&g, waar op deze bekendmaking voor het eerst zal zijn afgekondigd. Zwolle, den Mden December 1915. De Gedep. Staten van Overüssel, RECHTEREN, Voorzitter. HENRI VAN GRÖENENDAEL, Griffier. fransch Iegerbericht. Het officieelc Fransche- communiqué van gistermiddag luidt: ■In Artois hebben de ,Franschen eenige ge deelten van loopgraven hernomen, i Ten Noorden van Verdun beeft de beschic. ting door de Duilschers door ons kracht dadig beantwoord den Jieelen nacht ge duurd. De infanterie-gevechten hebben ,zich sterker dan ooit Die maakte nu zelfs hol stroo nat, "waarop Austen en Adno lagen. Maar die twee waren, toch niet bang al was er de laatste 24 uur in huis ook geen stukje eten meer. Wanneer het we der het onmogelijk maakte uit' te varen, hadden zij het in "dat opzicht een enkelen keer kwaad. De ingelegde haring in de ton was ook op, en de aardappelen even eens. Maar Austen troostte zich met de ver zekering dat het weêr den volgeftden mor gen over was. Het ergst zag het "eruit voor de netten, die hij ten westen van do scheren had uitstaan. Die gingen er licht bij xerloren. Het was ook zoO'n schrikkelijk weêr Maar dat stond in de 'and vun God, den Almachtige; en dikwijls 'ad de 'eer geholpen, alshet er even gevaarlijk bij stond.. Ilij trok het dek over Adno's schou ders. ,,'oe vind je 't 'ier?' vroeg hij. „0, 'eel goed", zei Addo op die vraag en glimlachte met vriendelijke óogen. Eb toch neep de honger in maag en inge wanden.. Austëa sloeg zijn sterke armen om haar heen. En- nadat ze zoo elkaar verwarmd hadden, snorkten zé spoedig allebei. Austcn kreeg gelijk wat het weêr be trof. Na middernacht was de grootste woe de van den storm bedaard.' Als Seen van heiden soms eens jvakker werd en luis- Prijs der Advertentiën: Fen 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaate die zgj innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden, Tarieven hien-an zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die. Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. ontwikkeld over een front ,ter gezamenlijke breedte van omstreeks 15 ,K.M. De strijd wordt verwoed voortgezet, van /ten rechter Maas-oever af tot een ,punt ten Z.O. van Herbebois. De Franschen hebben na een hardnekkig gevecht, waarbij den Duitschers zeer groote verliezen zrjn toegebracht, het dorp Haumont ontruimd, waarvan zij de zoomen nog bezet houden, j Ten oosten van Seppois zijn de Fran schen er door een tegenaanval in geslaagd het grootste deel van het Bois "Cau- rés, gelegen op het vooruitspringende ter rein ten noorden van Baumont, dat giste ren door de Duitschers is bezet, te herne men. Een krachtige aanval, door de Duit schers op Herbebois gericht, is door Fransch afsluitingsvuur prompt gestuit Vol gens zeggen van krijgsgevangene» zijn ze kere Duilsche eenheden ia den loop dezer gevechten volslagen vernietigd. De artillerie in de .streek van Hautes Chartières en Fromezy duurt voort. In de streek van Nomen y in Lotharingen, is de Fransche artillerie vrij bedrijvig ge weest. j Een Duitsche verkenning ten (Noorden van Le Trécourt heeft de Fransche linies niet kunnen bereiken. Engelsch legerberïcht. Het Britscbe hoofdkwartier in Frankrijk meldt d.d. gisteren: Ecnig geschutvuur in de nabijheid van iiet kanaal van La Bussée, Ten noorden en ten oosten van Yperen heeft ons geschutvuur de vijandelijke stel ling aanmerkelijk beschadigd. Op onzen uitersten linkervleugel hebben wij enkele werkploegen beschoten en in een mijntrechter een vijandelijke afdeeling grenadiers met handgranaten verstrooid.; O o s tenrijksch iegerbericht. Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldt d.d. gistermiddag Ten noordwesten van Tarnbpoü sloegen de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen aan vallen af op de reeds herhaaldelijk genoem de voorgeschoven veldwachtvcrsterkingeru Overigensniets bijzonders. Russisch Iegerbericht. De groote Russische generale stal meldt d.d. gisteren Boven de streek van Riga, Friedrich- stadt en Jacobstadt hebben verscheiden© Duitsche vliegtuigen bommen geworpen. In de streek van Ukskuul hebben de Duit schers een hevig vuur onderhouden. Twee Zeppelins zijn boven Dunab'urg .ge weest. Bij, Illoekst levendige beschieting over otfweer; de Duitschers hébben daar mijnen van groot kaliber geworpen. Vannacht -heeft de vijand onze linies ten westen van het Swenlen-meer tot het Ilsen- meer fel beschoten. In den Kaukasus duurt onze vervol ging voort 0ostonrjjkseh Iegerbericht De levendige artillerie-gevechten aan het kustfront duren voort. Achter de vijande lijke linies zijn groote branden waargeno men. Italiaanse-h Iegerbericht. Onze artillerie heeft de vijandelijke stel lingen aan de boven-Cordevole, in Bodte, doeltreffend beschoten. terde, konden ze booren, dat langzamer hand de kracht van den aanval afnam. En tegen den murgen was het geheel stil. Toen Austen op zijnbloote y.oetert over den natten grond naar 't raam liep om uit te kijken, lag het watervlak binnen de scheren effen blauw onder een roo- den gloed van de opgaande zon. En zacht spoelde het heldere nat 'ooi de lage eiland* jas. Maar over klippen en landpunten spat te het schuim nog hoog in vroolijken spring dans en er stond daar nog een zware deining na het storm weêr. Austen kleedde zich gauw aan en was weldra buiten op de stoep vóór zijn huisr je. - Er hoerschté zulk een plechtige vrede rondom I Dierust aan alle kanten gof eengevoel yan verlichting, alsof een wil de vechtersbaas na lawaaige drukte ein delijk was ingedommeld. Alleen uit zee klonk nog een gelijkmatig golfgeklots. De lucht was scherp en vrij koud, zoo als meestal hij overgang van wind. en nattigheid tot helder weer en harde vorst Austen ging naar zijn boot, die ste vig-aan Jhet huis was vastgelegd, opdat stroom- en stormgeweld haar nietzo.uweg- rukken. Met eenige -moeite kreeg hij haar los en liet haar in *t. water glijden, En toen trok; hij er" op uit, om; naar zijn netten te zoeken* v De vjjaad heeft een hardnekkigen aan val gedaan op den Moate Nero, doch is op het geheele front teruggeslagen, behalve in een 'loopgraaf, waar hij binnendrong, doch later weer is verdreven. Oostenrijkscli Iegerbericht. Ten zuiden van Durazzo werd de vijand uit een vóór-stelling verdreven. Oostenrijksch-Hongaarsche vliegers heb ben bommen geworpen op in de haven van Durazzo liggende Italiaansche schepen. Eén transportschip geraakte in brand en. zonk. „De j,Möwo in actie. Een Reutertelegram 'uit Madrid meldt d.d. gisteren: Te Santa Cruz op Teneriffe (Canarische eilanden) is het Engelsche stoomschip „Westburn" met averij binnengeloopen om herstellingen te ondergaan. Het voerde de Duitsche vlag en had pen bemanning be staande uit een officier en 7 man, waar van er één een pet droeg met „S, M. S. Möwe". De „Westbum" had 206 gevangenen aan boord, afkomstig van de Engelsche sche pen „Flamenco"" (groot 4540 ton), „IIo- race" (groot 3335 ton), „Clan Mactaviscli"» „Edinbuig", Cambridge" (groot 1259 ton), „EEfielgo" (mogelijk de „Belgian", gebouwd in 1900, metende 3657 ton) en „Luxem burg" (groot 1417 ton. Er waren ook 11 Spaansche matrozen aan boord. (Het torpedeeren van de „Clan Mac la vish" was al bekend.) De yloo tcommando s der Entente. In het Lagerhuis heeft gisteren minister IB|alfour meegedeeld, 'dat den Franschon op perbevelhebber admiraal Fournier hetal- ■gemeen commando over de vloot in de Middellandsche Zee is. opgedragen, terwijl de hertog der Abruzzen het bevel voert in de Adriatischo Zee en haar toegangen. De Engelsche officieren hebben andere plaatselijke commando's. De minister voegde daaraan toe, dat als bewijs voor het succes van dc vloot der geallieerden in de Middellandsche Zee kan gelden, dat een talrijke troepenmacht is overgebracht naar Saloniki en Valona, dat de ontruiming der Dardanellen zoo goed is 'geslaagd en dat het Servische leger van Albanië kon Nvorden overgebracht, D c h e r o p e n i n g. De Russische Doema is Dinsdag weer, na heel 'lang wachten, veer ,bijeen ge weest Vóór den aanvang der zitting sprak de tsaar do leden toe en wenschte haar succes van hun wérk. De opening der Doema is telkenmale een gebeurtenis van grcot politiek gewicht,Dit maal is zij ech>r bijzonder belangrijk', daar hot Russische parlement den lGen Septem ber 1915 onder zeer merkwaardige omstan digheden is uiteen gegaan. Het was inden tijd, dat de onlangs afgetreden minister- president nog zijn dictatoriale macht deed gelden en bij den tsaar de verdaging der Doema wist te bewerken, ten einde de toe nemende oppositie tegen te gaan. De Rus sische legers hadden kort te voren Polen Hij voer pen eind zee op en roeide naar do uiterste scheren om de merk- teekenen terug te vinden. Maar de Groote Vader daarboven had hem ditmaal zeker vergeten, dacht Aua ten. Want hoe hij' ook zocht en koek, van zijn netten was niets te zien. „Alles' weggeslagen", bromde Austen. „Ja, ja, dan moeten w© toch maar zien dat we 't redden. En aanstonds begon hij middelen to be denken, om zich nieuwe zoogenaamde „trold" netten te kunnen aanschaften. Terwijl hij daarover zit te peinzen ziet hjj op pens ©en zwart streepje rook, dat uit den naakten steengrond schijnt te ko men in do buurt van do uitmonding van den fjord. Eerst steeg jU© rook zoo heel langzaam en gelijkmatig .op, dat 't bijna niet was om pp te letten. Het was waarschijnlijk rook uit don schoorsteen van. den .oenof ander, die ,de morgenkoffie kookte. „Maar teen de dichtheid toenam en de rook op ,'t laatst als eon zwarte Wolk boven 't lage gesteente hing, vond Aus ten dat het or gek begon uit te zien. Hij liet de roeiriemen rusten. En tel kens als de boot op den rug van eèn golf omhoog werd getild tuurde hij' land waarts in. naar de plek, waar de rook oprees, a v :'i i 'ri 'j K f Keek pn keek En werd onhustig en yoeldo zich raar te moede, V-i: K IJ'!. Li l.1 en bijkans geheel Galicië moeten ontrui men en de reactionnaire regeering van Goremykin achtte het raadzaam de stem men der oppositie tijdig den mond te snoeren. iBiij het heengaan van Goremykin en het optreden vim den. nieuwen minister-presi dent Stunner, die den tsaar heeft ver zocht zijn Duitsch-kiïnkenden naam voor een meer llussischen te mogen venuilen werd aanstonds gemeld, dat de Doerna weldra zou worden heropend. Het was in middels gebleken, dat Stürmer, hoewel «een vriend van Goremykin en dus zijn poli- i lieke denkbeelden toegedaan, bereid was overleg te plegen met de oppositie, die ge-i durende de laatste maanden aanzienlijk in kracht toegenomen schijnt Met hel gevolg, dat de Doema, eergisteren opnieuw, is bij een gekomen, om naar de uiteenzetting te luisteren, welke minister S a s 0 n of vonden polïtieken toestand gegeven heeft. De minister heeft zich op handige wijze van deze moeilijke laak gekweten. Hij heeft veel gesproken zonder iets te zeggen, het geen toch zeker een eerste vereisebte voor vïen politieke redevoering is. Hij heeft niets nieuws medegedeeld omtrent den politieleen stand. liet ..was de vier Je maal sedert tiet uitbreken van den oorlog, datSasonof in de Doema zulk een uiteenzetting gaf; zijn rede .was dan ook ditmaal uit den aard der zaak wat uitvoeriger dan de drie vorige, daar er thans zooveel meer te memoreoren viel. Nadat de minister terloops had gewezen op de „•ontmaskering" van Duitschland, waar liet volk zich meer en meer bewust zou worden van de verantwoordelijkheid, die zijn regeering in het doen uitbreke.:. f van den oorlog draagt, legde bij den na druk op het vaste besluit van liet Rus sische keizerrijk oni den strijd voort te zetten, in samenwerking met Frankrijk én Engeland, waarmede bet niet alleen mili tair en politiek is vreenigd, doch waar mede het .weldra ook economisch verhon den zal zijn. En hij sprak met ©enigen na druk over de betrekkingen tot Roemenië, die vooral sedert do laatste weken weder- om zeer levendig zijn. Behalve Sasanof hebben ook ide ministers van oorlog en marine het woord gevoerd. Het meest de aandacht trok naluurlyk de iede van den. nieuwen minister-president Stürmer. Hij verzocht deD.oema zidh niet te verhelen, dat de jnoderlagen een gevolg zijn van de onvoldoende ^hulpm iddelen raaax tevens alle krachten te Afereenigen en sléchte oog te hebben voor «de toekomst, dio ontwij felbaar schitterend zal zijn-1 Hij wees op de -uijziging van het ©do«K%ó mische en politieke leven yan Rusland. Dé banden, gevormd door de gewoonten ten1) zeden van het land, jzijh vervangen door; banden, gevormd door economische «belan gen. Deze wijzigingen maken het noodig met nog grooter omzichtigheid on voou- zichtigheid te handelen. t Arbeid, matigheid en overwinning, |dat moeten thans de grondslagen iqjn voor d® nationale gedachte. i ln de eerst© plaats moet ter hand geno men worden de hervorming dor kerspelen, volgens de godsdienstig© en pooi al© b©r l hoefteu van het volk', jDaaropf moet volgen En dacht en berekende, waar hetvvd; zijn kon dat dio rook opsteeg. En sloeg toen in zijn boot tegen öenj grond. 'a I VI, V ri I 1 - - 7 Toen Austen bij zijn steiger aanlegde, zat zijn yrouw op oen, stuk; rotssteen te| schreien. Achter Jiaar hing nog de rook op de plaats yan het onheil en, er >v?te een sterke brandlucht. „Nu kan ,God alleen ons 'elpen,- man," zei ze. Haar gezicht was vaalbleek eri;) haar stem beefde. De tranen zaten haarA in de keel. „We moeten zelf ook onze 'anders uit-1 steken, denk ik", antwoorden Austen haarj)| terwijl hij in het puin begon te grarten^fr Toen liy dat een poos gedaan- had, liclifc- f' te hij zijn. 'hoofd op en yxoeg,: „Hoe kwam 't Zijn stom yraa schor en zijn oogenston-Ll den dof. „Ik weet het niet,"- zei 'Adno. „Ik g©*,>, loof, dat 'et de, schuld was van .de kat^S Toen ik wakker werd, brandde 't liéd-Jp Ik 'ad niaar net tijd een rok o;ver m'n^ 'oofd te schieten." - ,-Waar is 't beest?" vroeg Austen „Ik denk, dat 'et mee yerbraad is,"*, „Die 'elsche kat!" En Austen spuwde oen - straal -taba-te^ vocht laag uit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1