Be oorlog. 68M Jaargang, Vrijdag 25 Februari 1916, No. 15074 De walviseiiPug. Deze courant verschijnt dageli|Ï3, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post G. 1.65, Prijs per wee!:: Voor Schiedam en Vlaïirdlngen 10 cent Afzonderlijke nummora 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hook Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel mmr 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters, naar de plaats die zj| innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven biervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, Irj voorrn tVte'mg aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon Xo, 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Haart a. s., voor minstens 3 maanden op de „Scliiodamselie Courant" abonneeren. ontvangen do tot dien datum verschij nende nummers grafcis. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien het verzoek van DE GLASFA, BRIEK „DE SCHIE", om, onder intrek king van do haar bij besluit van Burge meester en Wethouders van Schiedam, resp. dd. 21 November 1912, 24 Juli 1913, 6 Maart 1914 en 22 October 1914 verleende vergunningen, haar een niemvc vergunning te verleenen voor het oprichten van een machinale Gesschenfabriek, met een stoom ketel van 90 M.2 venvamiingsoppcrvlak en 21 electromotoren van totaal 609 tys P.K., aan den Buitenhavenweg 146, Secti L no. 1914; Oveiwegende, dat het deskundig onder zoek met betrekking tot deze aanvraag nog niet is geëindigd; Geilet op do Hmdcrwet; Besluiten: de beslissing over genoemde aanvraag te verdagen. Schiedam, 24 Februari 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Ik h. HONNEBLAGE GRETE, De Secretaris, V„ SICKENGA. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schi-" dam; Gelet op de bepatingon der Hinderwet; Brengen ter algemeen» kennis, dat op den 24en Februari 1916 aan de FIRMA KRA MERS DE GROOf en hare rechtverkrij genden vergunning is verleend voor het uit breiden van hare koffiemalerij in het pand Dam 2, Sectie A no. 201, met een tabaks- kerverij en koffiebranderij, gedreven door den bestaanden gasmotor van U/s P.K. Schiedam, 24 Februari 1916. But gemeestor en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA. HUITEN LAND. Va.fi het Westelijke front, Fransch legerbericht. Het officieele Fransche communiqué van gisteravond luidt: Ten oosten van Souchez, in Artois, ge vecht met handgranaten. Een verhaaltje uit ouden tijd van J0HAN W, JUUHL. Uit het Noorsch vertaald door M. A. Z. 7) Den heeïen dag bleet hij graven in de asch. klaar hij vond niets wal hem van eenig nut luid -kunnen zijn. Toen het tegen den avond Hop en het schemerig werd, zei hij tegen zijn vrouw: „Wc moeten zien, dat we 'n dak bo ven ons 'cofd krijgen voor den nacht. „Dat zullen we wel moeten," was haar antwoord, en als met moeite gtond ze op. Toen ze den kleinen inham waren uit geroeid, die naar den aanlegplaats op de scheer leidde, en den hoek ombogen, waar ze naar het Eiland moesten oversteken, kreeg Adno ieen schok: „Al z'n leven 1" riep ze. Auslen wierp een blik naar land. Op do kale rotspunt stond hun kat met hoog opgetrokken rug. De geelgroene oogen in dien zwarten kattenkop glinsterden zoo valsch en zoo griezelig. En Austen, het beest ziende, schreeuwde hard: ,,'ale je de duivel, jou zwart monster 1" Bet klonk alsoE een berg instortte. Toch gtuurde Austen naar de punt, om de kat Ten Noorden van Verdun is de strijd den hoelen nacht met dezelfde hevigheid voortgezet van den rechter Maasoever af tot ten Zuiden van Omes (ten Z. van Asannes). Wegens de geduchtheid Jer be schieting, van de vooruitgeschoven stelling te Bmbant-sur-Meuse, hebben tie Fransche troepen dit dorp onder dekking van den nacht ontruimd, beschermd door fiankvuur uit de stellingen op den linker Maasoever Do aanval op Samogneux (ten Z.0. van Brabant) gericht, is afgeslagen. Bij een anderen aanval, ondernomen mei ten minste een brigade, op het Bois des Caures (tusschen Haumont en Horbebois), is den Franschen een gedeelte van dit bosch afgenomen De Franschen houden er thans den zuidelijken uitlooper van bezet Geen der aanvallen op Beaumont (ten Zuiden van het Bois des Caures), voor welke plaats de Franschen zich hebben genesteld, is hij machte geweest er hen uit to verjagen. Ten Oosten van hrt aanvalsfront hou den de Franschen vóór Ornes een (onder- aardschen) gang ten Zuiden van Ilerbe- bois bezet. De terugtrekkende bewegingen worden gelast ter vermijding van onnoodige ver liezen; zij zijn in volkomen samenhang uitgevoerd, zonder dat de Duitschers, die slechts ten koste van aanzienlijke verlie zen vooruit konden komen, het Fransche front ook maar op een enkel punt heb ben kunnen doorbreken. De langzame beschieting in de streek tusschen Ornes en Fromezy wordt voort gezet. In Lotharingen hebben de Duitschers vas ten* voet gekregen in een onzer vooruit geschoven posten in het Beis Cheminot, waaruit de Franschen hen onmiddellijk hebben verjaagd. Ten Oosten van Reillon hebben patrouil les eenig© voeling gehad. In den loop van den nacht heeft giste ren ©en Fransch vlieg-eskader 45 projec tieïen, •waaronder verscheidene van grool- kahber, op het station van Metz-Sablons geworpen. Kort daarna is een groote brand waargenomen in de nabijheid van de gas fabriek. Engelsch legerbericht Het Britsche hoofdkwartier in Frankrijk meldt dd. gisteren: Wij heten vannacht een mijn springen tegenover Hulluch en bezetten den krater. Heden artdierieducl bij Bac St Maur dat te onzen gunst© eindigde. Onze artillerie bombardeerde met succes de vijandelijke werken bij Frelighien, aan bet kanaal Ypercn.Commines, ten oosten van Roossinghe. De slag bü Verdun. Het offensief, dat de .Duitschers Dinsdag ten Noorden van Verdun -met groote kracht hebben ingezet, is nog gedurig in hevig hei. ©ogenomen, zoodat, voor 'teerst na vel' maanden, van een bepaalden veldslag kaï worden gewaagd. De Duitschers zijn ovc -en front van__tien KAL do Fransche stel ingen tot op een diepte van 3 KAL binnen godrongen en naar het jongste communiqu te oordeelen, is de aanval door de tegen danders nog niet tot staan gebracht. D in de hoot tenemen. Hot was immers een levend dier, en dat kon men niet cjpdie kale sleenen laten verhongeren. Maar toen hij de kat beetpakte, blies ze en sloeg haar klauw uij naar zijn hand. Maar later word zo kalm en kroop onder Adno's rok en vond om zich te warmen een plaafsje tusschen de voeten van de vrouw. Hier bleef ze liggen en begon te apinnen, alsof ze heel bijzon der tevreden ,was over wat ze had ge daan. Austen ging naar zijn vriend Lars „van den kalen berg." „Je moet me van nacht een onderdak geven, Lars." „WSl zeg je?" Lars sprong op. Hf zat met zijn vrouw en kinderen bij 't avondeten. „Mijn 'uis is afgebrand," zei Austen. Hij viel neer op de bank. ,,'t Is ,toch niet waar?" riep Lars* vrouw met een langen uithaal, ,,'t is toch niet waar?" En ze legde haar lepel neer. „Ach ja, mensch 't is maar al te waar." Austen zuchtte diep. „Neen, *oe js dat gekomen?" vroegde vrouw nieuwsgierig. Haar oogen schenen uit haar hoofd te willen springen. En de kinderen gaapten hem aan en vergaten de pap. Opeens ontdekte Lars' vrouw bij de deur een gestalte, die daar bleef staan mot een kat jn haar armen. Ze ging {dadelijk naar haar toe. Franschen melden, dat het gevedhts front zich uitstrekt van Etain tot Malmcourt Deze eerste plaats is op 20 KAL ten Oosten van Verdun gelegen, de frontlinie loopt van hieruit naar Azannes (op 15 KAL van Verdun) om vervolgens naar het Zuiden tot Malincourt om te buigen, dat weder om op 10 KAL ten Noord-Oosten van Ver dun gelegen is. Het front dat hier dus rondom de vesting Verdun een vooruitspringenden hoek vormt, is reeds herhaaldelijk als doel wit voor de offensieve bewegingen der Duit schers gebruikt. Thans schijnen zij (hoe wel hun legerberi cht slechts spreekt van een welgeslaagde poging om een bedreiging van hun verbindingen te verwijderen) nogmaals een poging Wagen om bier door den Franschen muur te braken, ten einde een aanval op Verdun te kunnen doen. De Duitschers namen 3000 man gevangen en bezetten de plaatsen Brabant-sur-Meuse en Haumont, beiden ten posten van de Maas. Ook ©en gedeelte van het Herbo- bosch is m handen der Duitschers ge raakt. j Het aan Duitsche zij-I© behaalde succes, wijst er wederom op, dat bet Fransche front, nog steeds met too- on wrikbaar is als maar al te vaak wordt voorgesteld. Belangrijk zal thans zijn, te vernemen of de Franschen er in zullen slagen het Duitsche offensief tot staan te brengen en het verloren terrein terug te winnen. Een gewichtig moment in de groote worsteling aan het .Westclip: front. Majoor Morath schrijft in het „Berl. Ta- geblatt" Het succes, dat onto operaties in den laatsten tijd. op het Westelijk front behaal den, wordt overtroffen door bet Dinsdag gemeld© succes noordelijk van Verdun. Reeds sedert de gevechten aan do Mame heeft in Duitschland dikwijls de hoop ba- staan om dit vooruitstekend .bolwerk der Fransche versterkingen te schokken, reeds go rui mem tijd. is het artillerievuur op de Maashoogten tot een groote .kracht opge voerd. Wij konden te -voren aannemen, dat verdediging en aanval in dit gebied zich zouden afspelen. Het succes is geheel aan onze zijde. Aangezien bij den laatsten aanval bet Duitsche front vast ,in Duitsch© handen is gebleven, heeft de Fransche verdediging wellicht van alle zijden ©en even groot ge vaar te duchten voor (Verdun. Onze doorbraak oostelijk van Souchez, blijft een met te (Onderschatten voordeel, alwaar wij op den ,23 en, 800 meter van de vijandelijk© stellingen stormenderhand nat men. i Van groote beteekenis is <ook het Indruk ken van het Britsche front noordelijk van Vperen op 19 Februari. Be militaire medewerker van de „Vossi- sische Zeitung" noemt Verdun de sterkste vesting van Frankrijk. Zij dekt de Maaslini© ui de lijn der laog« de Duitsche grens loo- pende Fransche sperforten tusschen ,Toul en de Belgische grens on js ©en doom in het vleesch der verbindingen tusschen Duitsch land en het front ,m Frankrijk. Voor d© Franschen is de vesting ©iet haar nog on gestoords spoorverbinding met Parijs e©n verzamelplaats en ©en punt ,van uitgang voor ©en offensief tegen ;hït Duitsche front. Ten oosten van -Verdun ligt de groote Woe- vro-vlakte. die zich tot .Conflans en de for en van Metz uitstrekt De hoofdweg er ioor loopt van Melz ©ver Conflans naar J tain ©n vandaar naar fDun ©n Sffenay aan Ie Maas. Dez© weg .werd voortdurend door „0 Adno, kom binnen.kom bin nen, kindi"Neen, wat is jullie ge beurd! 't is toch meer dan erg, kinderen. Ach ach ach!" Zoo klaagde ze op zangerigen toon, ter wijl ze Adno plaats deed nemen. „Jelui moet zien, dat je wat eet" Ze ma kte ruimte op tafel. „Jelui hebt zeker vandaag noch eten noch drinken gehad, denk ik." Auslen en zijn vrouw gingen aan de taiel zitten. En de kinderen lieten zich van de bank glijden en begonnen met de poes te spelen. Terwijl ze aten, zat Lars' vrouw al maar tc schudden en te jammeren. „Neen maar. dat was toch al to erg, kinderen." Toen zei Lars: ,,'t Is nog mooi, dat zc er zelf le vend afgekomen zij'n." „Voor Adno was 't op ©en 'aar nat© laat," zei Austen mot zijn mond volgTUt- tenpap „Dat geloof ik graag." In de oogen van Lars* vrouw stond de begeerte om' er meer van te hooren. "„Ze sliep", zei Austen. De gastvrouw bleef nog lang haar hoofd schudden. Maar Lars ging naar het voorraadska- mertje en kwam terug met een flesch en een bekertje. Hij dronk Austen's ge zondheid en reikte toen. zijn gast het be kertje boordevol toe. Austen ledigde het in één teug, kuchte, smakte en zei: d© Franschen bedreigd en daarom was het gewenscht hen daar terug te dringen Door het gelukte offensief zijn de Duit sche troepen thans in het bereik van het noordelijk front der fortenlime van Verdun gekomen. Van het Oostelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Het Oostonrijksche hoofdkwartier meldd» gisteren, dat er niets ran lielang t- rcor gevallen. Russisch legerbericht D© groote generale staf meldt dd. gis teren Boven de streek van Riga en den sectoi Dwina-Orger Prohshngshof vert tonden z eb Duitsche vliegtuigen, die bommen wierpen In de streek van do Oger onderhield d- do vijand een herig nachtelijk, vuur. Hij zond in de richting ran onze verschanste gen verkenners m witte kielen, die door ons Vuur verdreven werden. Aan de Dwina stelling, de streek van den spoorweg van Ponevatsj en ten noorden van Czartorysh drongen onze afdeelingen den vijand terug dringend vooruit In de streek van Pels], ten zuidwesten van Olysk, het de vijand op do meest aan het vpur blootgestelde plaatsen vrouwen, waarschijnlijk Russische, arbeiden. In Galicië, ten noordwesten van Tamp pol, lieten wij in de buurt van do dorpen Gliadki en Vorobievka een irujn springen en bezetten we den krater. De vijand bom bardeerde zonder resultaat de plaats dei ontploffing met behulp van mijnemverper- waarbij hij projectielen wierp die tijdens hel beschrijven van hun baan een geluid maak ten als van ©en schroef. Buj Mikhaltsj" wierp de vijand in een door ons bezetten krater bommen met prikkelende gassen Hij trachtte ©en aanval te doen op den krater, maar werd door ons vuur terug gedreven. In de Zwarte Zee bij den Bosporus werd tweemalen een vruchtelooze aan Val gedaan door twee vijandelijke vlieg tuigen op ©en onderzeeër van ons. De duik boot vernielde een zeilschip met kolen ge laden. In Albanië. Oostenrijksch legerberichi Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gistermiddag; t Onze troepen in Albanië hebben gisteren de Italianen en hun bondgenoot Essad pasja bjj Durazzo versla gen. 's Ochtends hebben onz© bataljons, waai- van kleine afdeelingen over de beneden- Arsjen waren getrokken, do laatste vijan delijke vooruitgeschoven stellingen ten wes ten van Sjok genomen, 's middags is do Italiaansche Savona-brigade ook uit de sterk verschanste hoofdstelling ton oosten van Sjak geworpen. Tegelijkertijd heeft oen an dere kolonne 10 KAÏ. ten Zi.0. van Do- razzo de verschansingen van Sasso Bianco stormenderhand genomen. De vijand beeft zijn schansen ten deele vluchtend ontruimd en is achter den binnensten verdedigings gordel teruggeweken. Hij wordt \ervolgd. ,.Lof en dankl" Lars plofte op de bank neer en zei bedrukt: „Ach ja, ©en ongeluk is zoo gauw ge beurd." Austen slaakte nog een diepen zucht. Maar toen zei hij „We moeten "t maar weer wagen." Bij en zijn vrouw bleven dien nacht In 't Jxuis van Lars. 1 m J J t t i 1 'De zon gloeide en stak. En de water spiegel was helder en blauw. Austen zat op ieen xotshoogtc met over elkaar gelegde handen dof en somber voor zich uit te staren. Het leek heelemaal niet op Austen zulk een houding aan. te nemen. Austen, die nooit zijn handen over elkaar had. gelegd en nooit suf gegeken had op pen werkdag. „Neen maar Austen tocli, je bent zoo terneergeslagen. Dat gaat Zoo pooit goed op den duur." Adno had gebogen en Jclein, lang stil achter faaaxs mans breeden rug gestaan en onder droevig hoofdschudden naar hem gekeken. Het was erg zooals zijn haar begon te grijzen. Nu waagde ge zich dichterbij. En troos tend lei ze haar hand op zijn opgetrok ken schouder. Maar Austen .verroerde zich niet. En hij' sloeg zijn oogen niet op naar zjjn yrouw en sprak geen woord. Bewoog J Ter Zee. De AIowe" in actie. Volgens oen Lloydsboricht uit Teneriffe is bet Engelsch© stoomschip „Westbum" door de Duitsche prijsbemanmng naar bui ten en tol zinken is gebracht. De „Westbum" was het stoomschip, dat te Santa Cru/, was binnengeloopen met 206 op\ arenden van door de geheimzinnige „Move" tot zinken gebrachte schepen.Het stoomschip had een mboud van 3300 ton en behoorde aan James Westoll te Sunder land. Met betrekking tot de officieele mede- dceling, dat weder zes Engelsche chepen aan do „Mowe" ten slachtoffer zijn geval len, schrijft de „Yossische Zeining: Al stond ook op den rand van de mutsen der matrozen van dit prijsmanschap niet de naam vernield van het geheimzinnige schip, zoo zou toclfhet bi nnenvaltea van de „Leslbum" m een baven van de Cana- rischo ei handen de herinnering aan de wa penfeiten opwekken van de „Mowe", die spottend met Engelsche heerschappij ter zee, de Duitsche oorlog.-.vlag m den Atlanti- schen Oceaan vertoont Gelijk de „Appam", die plotseling te Norfolk, aan de Westkust van Amerika verscheen, had de „West- burn" de bemanning van verschillendeEn- gelsclie handelsschepen aan boord. Slechts acht Duitsche zeelieden waren voldoend© om meer dan 200 Engelschen m een vciligp haven te brengen, terwijl mem Engelschen het met waagden om 20 Duitschers van.def „L 19" in hun boot op te nemen en voor ondergang te behoeden. De Duitsche, 3 schrikken voor de meerderheid hunner wjanden met terug, omdat zij den V V, hadden om mcnschlievend te zijn, M' trotsche voldoening begroet het Duitse! o volk de nieuwe wapenfeiten van het on bekende schip. Het moge „Mówe" heeten of een anderen naam dragen, het zal in do geschiedenis van de Duitsche vloot te zamen met de kruisers gelijk do „Em- den" en „Kaïlsruhe" voort blijven leven. g lHrerse foeriohteii. Duitsche schepen in Portugal opgevorderd. "5e" Portugeesche- Staatscourant bevat een besluit, waann in den vorm waarin de Portugeesche" .regeering de in P/ortu- geescbe havens geïnterneerde Duit sche schepen zal gebruiken, ge regeld wordt. Portugeesche bemanningen zijn gisteren aan boord gegaan van Duit sche schepen die in den Taag geankerd lagen, ©n hebben er de Portugeesche ylag gehe&chen. Het vredesdebat in het Lagerhuis. Do „Manchester Guardian" brengHn een hoofdartikel over het vredesdebat in het Lagerh'tis hulde aan de moedige mannen, die de zaak van den vrede thans in Enge-, land hebben bepleit, hoewel het blad met hen van meening verschilt. „Ontdaan van de rhetorica zegt het blad komt de verklaring van Asquith omtrent onz© oog merken in dezen oorlog, d. w. z. de voor waarden waarop vrede tot den minsten prijs. alleen maar zijn tabakspruim been en weer in zijn mond, spuwde het vocht uit en staarde dan weer zwaarmoedig over de watervlakte, waar een tipje yaa denWal- vischrug tusschen kaal grijs gesteente zich vertoonde, alles omsluierd door pen waas van warmte. En in zijn vermoeide, nu zoo geheel lustelooze oogen lag diepe heimwee, 't Was wel te zien, dat hij het niet goed had. t „Je moest 't ©en of ander bij de -'and' nemen, vind ik," gei Adno. Austen gaf eerst geen antwoord. Eindelijk kwam er langzaam uit: „Wat in 'emelscb naam kan ik doen?" Dat was de eerste keer, dat zoo jets over Austen's lippen kwam. „Zo vinden, dat je cr lui bij gaat neer zitten. Ze zeggen, dat je een 'outen. Klaas bent geworden. En sommigen zeggen ook, dat 'Je zoo suf doet,"- waagde zpt vrouw. l t I - „Wie zegt dat?"- riep A'usten. „De anderen."- r „O ja, er is reden genoeg om suf teri worden en erger, zooals het nu gesteld/'" ls,'i I LiS im Jfij spuwdo en bleef somber zitten, waan M hij zat. Ik vindt, dat ze 't je 'eel Tg©/'" makkelijk maken, zoowel Thomas en Grim-' sen als Lars en allemaal. Je mag doen alsof je t'uis was." (TFFonïf streciigiia^d^. lm A f fr>sr 4- jxla-21 ■StK V if r jwi ipm#? v '1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1