tf I# Rechtzaken. I If -5^" is to krijgen, op doze drio dingen neer: le. ©en volledige ontruiming van België en Servië, met schadeloosstelling: 2e. een bevredigend© schikldng ten aan zien van Elzas-Lotharingen en ten aanzien van de Fransche republiek; 3e. de beslissende nederlaag voor Dnitschland. „Deze laatst© voorwaarde spreekt haast vanzelf, want, tenzij Dintschland "Vslts send is verslagen, zal er geert kans zijn op vervulling van de andere voorwaarden. „Dit is een eerzuchtig program Het heeft echter geen nut ie beweren, dat onze vredesvoorwaarden niet zijn hekend ge maakt. Dat zijn ze wel. Op het oogenbhk zijn het onmogelijke voorwaarden waar mee w© willen zeggen, dat ze in de gege ven omstandigheden geheel buiten ons be reik liegen. „Indien we het met de door Asquith gestelde voorwaarden niet eens waren behoorden wij dit vrij.uit te zeggen. Zijr> wij het er wel mee eens, dan behnoren wr het gepraat over vrede te staken en der oorlog voort te zetten. Het is natuurlijk ook mogelijk het eens te zijn met de oog merken, die Asquith heeft aangegeven er ze te verwerpen als onbereikbaar doch dit is niet het derde alternatief. Wanneer wr van vrede spreken, moe'en wij de voor waarden gesteld in Asqnith's rede te Du blin in 't begin van den oorlog, verwer p"n, daar deze volstrekt onvereem'ghaar zijn met vrede, nu of later, zooa1s thane met zokerhe:d kan worden nagegaan. Wan neer w daarentegen daze voorwaarden* aanvaarden niet louter a's i<ten,nl f'och a's iets dat we zoeken te bereiken dan dom we beter den oorlog voort t© zetten en al'e bloedverlies en ellende ie verduren. Op het oogenblik kan men moei'ijk zeggen, dat er ©en bepaald po'itiek Begin sel hieromtrent bestaat De meeningen zijn verdeeld, minder omtrent de oorlogspolitiek dan wel omtrent de oorlogskansen Wan neer men werkelijk meent dat de mVïi.aire toestand op oen dood punt is gekomen waarover men niet heen kan raken dan ware het de plicht van een iege'ük die rim vaderland liefheeft pogingen jn jt werk te stelten om een eind fee maken aan e«m marteling die tot niets kan leidma Wü wilden wel. dat het mogelijk ware zich er ©en duidelijker voorstelling van te maken hoe de mgeering zich den weg naar de ■overwinning 'denkt. Vo< wver wij kun nen nagaan, is haar eermm plan fotdusver geweest door te breken aan het westeliik front 'doch wif zijn'nog steeds geneigd te denken, gelijk we ook een jaar geleden al deden, dat onze mee=t belovende kansen oo een beslissende overwinning niet in het Westen, doch in het^Oostcn zijn te zoeken." Het meerendeel der Engelsche bladen begroet echter met instemming de door Asquith opnieuw pfgelegde verklaring, dat het land .vastbesloten is den oorlog voort t© zetten tot de overwinning is bevochten De .Daily Telegraph" zegt. dat het geen kwaad ding is door het debat in het La gerhuis aan de wereld bekend te maken wie do vredesadvnkaten zijn en wat zij waard zijn. Zij zijn in waarheid een arm zalige, vo'slngen machteloozo kliek excen trieke politieke menschen, die door hun eigen partijen met verachting zijn losgela ten. Een onbeteekenende "handvol vizioe- nairen en dwazen, die steeds het denk beeld van een oorlog gehaat hebben, zijn "met Sevo"gd een oordeel te vormen over de miïifairo vooruitzichten en zij be'ee* digen het verstand van het land, wanneer zij zich honden alsof ze dat wel doen. De „Daily News" zegt: Het strekt het Lagerhuis tot eer, dat het geduldig naar de vmles-advokaten geluister:! heeft. Ove rigens is er niemand in dit land niet van meening, dat het Pruisianisme voorgoed verpletterd moet worden. BITNENLANP. Conciliaire dienst. Met verwijzing naar het bericht, voor-' komende in de Nederlandsche Staatscourant van 16 Januari, brengt de minister van buitenlandsche zaken ter algemeene ken nis, dat de heer B. Rapaport, consul der Nederlanden te Belgrado, weder belast is met dé waarneming Fan het consulaat gene raal aldaar. Het verdient aanbeveling voor dien amb tenaar bestemde briefwisseling niet naar Belgrado, maar naar het daartegenover ge legen Semlin te adresseeren. Aan den heer Rapaport kan in het Fransch en in het Duitsch worden geschre ven. Personalia. Nader vernemen wij, dat de gezant van Oostenrijk-Hongaxije bij ons hof, baron De Giskra, gisteren naar Weenen is vertrok ken, ter bijwoning van de begrafenis van mevrouw van Weede, de echtgenoote van den Nederlandschen gezant aldaar. Het St.bl. no. 81 bevat de wet van den 24sten Februari 1916, tot tijdelijke afwij king van de Kieswet. Eerste Kamer. In de Eerste Kamer verklaarde Minister Cort van der Linden, dat spoedig een uit stel-wet van de verzekeringswetten-Tabna zal worden ingediend, opdat verwerping der ouderdomsrente-wet geen moeilijkheid of verwarring zal veroorzaken. Zijn bekende verklaring in de Tweede Kamer bespre kende, verklaarde de minister dat, zelfs als de Eerste Kamer de grondwetsherzie ning zou verwerpen, hij in de huidige om standigheden kracht zou vinden zijn taak voort te zetten. Minister Van Gijn .sprak zich uit voor vrijhandel en tabaksbelasting en tegen 'Staatsmonopolie. De Pensioenbelasting zal gewijzigd worden. „Re ontmoeting" In een driestal onder dit opsclmtt deeit ..De Standaard" mee. dat aanstaanden Za terdag ten huize van dr. Kuyper de sa- mensprehtniï gehouden zal worden met de „vijf heeren van liet vlugschrift over het leiderschap" (dr. Bavinck, inr. Heemskeik. nr. Diepenhorst, mr Anema en mr. S. de Vries Cz „Het zal, met het oog op de Provinciale Stembus merkbare winste zijn, zoo die saanisproking aan haar doel mag beant woorden", oordeelt „De Standaard" Een dnldelljk antwoord. Bc „Te!." d^ejf mede. dat de heer Hol- lert 17 dezer om een onderhoud vroeg an den heer Laman de Vnes, hoofddirec- 'eur van de belastingen aan het Departe ment van Financiën, en als antwoord hel olgende duidelijke telegram ontving: „Ter besparing vergeefsche reis, deel ik i mede, dat ik u niet zal ontvangen. De Vries, hoofddirecteur van de belastin ;cn." Gemeenteraad t<«ii Rotterdam. Men meldt ons uit Rotteidam. De Raad heeft een deel van den mid dag en den gan^ehen 'avond gedebatteerd over het voorstel van R. en \V. otn over lo gaan tot verhooeing van het ptroon- tage der inkomstenbelasting van 4 op 5 E'- was name'ijk een molic ingekomen van een aantal Raadsleden, met 't verzoek aan B. en W. om ten spoedigste praead vies uit te brengen over de vraag, of som mige heffingen op het havenbedrijf ook konden verhoogd worden. Het lag intus- schen eenigermate voor de hand dat een dergelijke onschuldige interpellatie de be doeling der ontwerpers niet kon zijn, dat men er integendeel uit moest lezen dat volgens hen onmiddellijk tot veihooging moest worden overgegaan, natuurlijk ook met de bedoeling, dat de aldus te veria jj- gen opbrengst dermate verlichting m liet budget zou biengen, dat de verhooging der inkomstenbelastingoverbodig zon zijn, minst genomen voor een doet. En werke lijk wees de toelichting van den heer Die- mer hier op, zij het ook een volkomen faliekante toelichting, omdat liet welvaren der reedenj, waar de heer Diemer het over had, slechts een der factoren van het ha venbedrijf is, terwijl, om de inkomsten daaruit te verheugen, natuurjrjk rekening moet worden gehouden met de scheep vaartbeweging, die tot op een kwart is ge reduceerd en dus bijna geen object tot belastingoplegging met eemg resultaat kan zijn. Het is wel de verdienste der gehouden discussies, dat de motie werd losgemaakt vdh. de toelichting, zoodat de moue een onschuldig karakter kreeg. Zoodoende had de aanneming bijna geen beteekenis meer. Dit bleek ook hieruit, dat men daarnaast het voorstel van B. en W. met algemeene stemmen aannam. Toekomstplannen en tegenspraken Terwijl België grootendeels nog in- han den der Duitsche veroveraars is, beginnen enkele persorganen, in Belgie, of onder invloed van Belgische journalisten, reeds plannen te maken voor na den vrede; plannen voor een vergioot België, waarvan ook gebieden die thans tot Nederland be- hooren, deel zouden moeten uitmaken. „La Nouvelle Belgique", te Parijs ver schijnende, wil België niet alleen vergroo ten met het groothertogdom Luxemburg, een deel van het Duitsche Rijngebied, maar ook met de befde Schelde-oevers, Walche ren, Zuid-Beveland, Tholgn, geheel Noord- Brabant, ja, wellicht alles wat bezuiden den Rijn ligt. De „Gazette de Lausanne", een nieuwe verdeeling van Europa makend, wil Luxem burg en Limburg (de Nederlandsche pro vincie) aan België toewijzen, en zegt dan: het bloed, door de Belgen vergoten, beeft hun een zeker recht gegeven; Nederland, blij dat bet aan dit lot. ontsnapt is, zal een gunstig oor moeten hebben voor het af staan van grondgebied aan België en voor een regeling van de Scheldekwestie. De „Belgique Independente", te Genève verschijnende, protesteert gelukkig tegen dergelijke droombeelden, die alleen verwij denng ten gevolge kunnen hebben, waar saamgaan, nu en 'in de toekomst, zoo drin gend noodig is. De tweede hrmc over liet Holland-ch diep Naar wij vernemen heeft het Tweede Kamer-lid voor Oostburg, de civiel-inge- nieur Jbr. de Muralt, te 's-Gravenhuge, „en plan opgemaakt tot het maken van een tweede brug over het Hollandseh Dief). Deze brug is niet ontworpen naast de bestaande, maar over do bestaande brug, op de pijlers van de bestaande brug. De bedoeling van den ontvreiper is, het goe derenvervoer over de nieuwe brug boven de oude brug te doen plaats nebben. De aansluitende banen zijn op afdoende wijze geprojecteerd. De ontwerper is van meening dat de be staande pijlers de beide bruggen kunnen dragen. Bovendien geeft hij ook een ver sterking van deze laitsten aan. De heer Muralt is niet van 'plan zijn ont werp te publiceeren vóórdat de kosten be kend zijn van een aanleg van een nieuwe brug naast de oude brug, zooals die door anderen reeds is voorgesteld. 2000 buitengewone kommiezen. Ingediend is een snppletoire Financiën- begrooting voor 1916. Daarbij wordt o. a, aangevraagd ©en 1 verhooging met een bedrag van f270.000. Ter toelichting hiervan merkt de minister van Financiën o. a. op, dat voor de toe passing van de wet van 31 December j.l., h 'udendo bepalingen betreffende het ver- i er 'en de nederlage van goederen een he la ngrijke uitbreiding van het personeel der invoerrechten in het grensgebied aan de landzijde noodzakelijk is. Deze uitbreiding, z<gt de minister, zal op korten termijn al leen verkregen kunnen worden door mili tairen, die daarvoor naar aanleg en ge schiktheid in aanmerking komen, tijdelijk n aanstelling te geven als buitengewoon kommies, onder genot eener toelage van 50 ct. daags. Do minister van oorlog heeft voor deze oplossing zijn medewerking toe gezegd. Getekend wordt, dat er 2000 hui ten gd wane kommiezen zullen noodig zijn, zwdat de toe te kennen toelage per maand een uitgave van ongeveer f30.000 zal vorde ren. Daar het voornemen bestaat de voor schriften tot uitvoering van bovengenoemde wet op 1 April ede. in werking te brengen, wordt daarom voor het loopende jaar een bedrag van f270.000 aangevraagd. Toorts wordt bij het ingediend wetsont werp voorgesteld den post betreffende pre- miên in zake het toezicht op den uitvoer met f46 000 te verhoogen en daardoor te brengen op f50.000. Ter toelichting hiervan wordt door den minister o. a. opgemerkt, dat, nu blijkt dat de pogingen tot fraude bij den uitvoer voortduren, hij den tijd gekomen acht, door het toekennen in bijzondere gevallen van hoon ere premiën den prikkel tot het weren daarvan to verscherpen De b'lÜjkheideischt z. i. dat, indien, zich kommiezeii bijzonder verdienstelijk maken, ook voor hen in deze zeer bijzondere omstandigheden het uit zicht op een premie geopend wordt. Nederland en de oorlog. Melkvoorziening. In de lergudering van de afdeehng Melk- verzorging van de Nederlandsche Melkhy- giemsche Yerecniging, waar vijftig direc- teuien van melk-inrichtingen aanwezigwa ren, werd de vraag der melkvoorziening van dezen zomer besproken en was de meening unaniem, dat men de circulaire van den minister van 28 October jl. de melkioorziening dezen zomer niet, zoo als dezen winter, alleen in Amsterdam, maar vrijwel over geheel Nederland spaak zou loopen. De algemeene meening was, dat. Wanneer zij met in staat werden ge steld meer te betalen dan volgens deze circulaire mogelijk was, er onvoldoende melk voor consumptie beschikbaar zou zijn, terwijl het instituut- van regeeringsmelk spaak moet loopen, le omdat de regee- ring niet kan zorgen voor voldoende melk; 2e omdat de melk door de regeering aan te voeren in de zomermaanden voor con- stimptiemelk onvoldoende van kwaliteit is Een commissie bestaande uit voorzitter, secretaris en één bestuurslid zijn afgevaar digd voor een conferentie met den minister. Aan deu burgemeester van Utrecht werd een telegram gezonden, mededeelende, dat naar <le meening der vergadering het ver lagen van melkprijzen in deze tijden ver keerd is. R'ub ber-sirtokkelarrij. Reuter seint uit Londen, dat 1265 piketten ruwe rubber uit de briefpostzak ken aan boord van het stoomschip „Rol- landia" en 1390 uit die van het stoom schip „Gelria." op haar laatste thuisreis zijn gehaald. De beide stoomschepen, van Bueno- Ayres naar Amsterdam onederweg, zijn hel eigendom van de Kon. Holl. Stoomboot maatschappij. i Arbeiders-legi tim atie- k'aarten. Nederlandsche arbeiders in Duitschland warea tot dusver gedwongen tot het be komen eener Arbeiter-legitimatiekarte hun paspoorten of n ational i tei tsbewijzen aan de Duitsche autoriteiten af te geven. Zij kregen deze legitimatiepapieren, zonder welke zij niet reizen konden, eerst na 6 weken ol nog later terug, hetgeen hun groote moei lijkheden bezorgde. Ten einde deze bezwaren te voorkomen heeft de minister van buitenlandsche zaken blijkens aan de commissarissen der Koningin in de provinciën gerichten brief besprekingen gevoerd met de Duitsche regeering, welke thans tot overeenstemming hebben geleid. Een regeling is getroffen op dezen grond slag, dat voortaan voor het opmaken van de Arbeiter-legitimationskarte niet. meer af gifte Jeian het paspoort Wordt vereischt, maar dat genoegen wordt genomen met eendoor den betrokken Ned. consulairen ambtenaar srrcina! voor dit du tl af te geven ver klaring De afgifte eener zoodanige ver klaring zal 'door den consulairen ambte naar op het paspoort worden aangeteekend. De minister heeft in dezen de tusschen- komst der commissarissen der Koningin in geroepen en er op gewezen, dat de be- trokkkenen uitdrukkelijk kunnen worden ge waarschuwd hun paspoorten niet uit han den te geven, aangezien thans, nu voor het opmakeu der arbeiders-legïtimatiekaar- len de inlevering der passen niet meer wordt vereischt, de Duitsche autoriteiten ook kunnen vorderen, dat gte paspoorten steeds op verlangen worden getoond Dir. bel.* lnvoerr. en nee. Bij Kon. besluit van 23 dezer: is met ingang van 1 Mei: opgeheven het ontvangkantoor der dir. bel. en ace. te Dalfsen, omvattende de ge meente van dien naam; de gemeente Dalfsen, voor de ontvangst der dir. belast., gevoegd bij het ontvang kantoor dier middelen te 'Zwolle; de gemeente Dalfsen, voor de ontvangst der acc„ gevoegd bij het ontvangkantoor der invoerr. en acc. te Zwolle; opgeheven het ontvangkantoor der dir. belast, en acc. te Dussen, omvattende de gemeenten Dussen, Almkerk, Drongclen en Meeuwen1 zijn, met ingang van dien datum: de gemeenten Dussen en Almkerk ge voegd bij het ontvangkantoor der dir. bel. en acc. te Woudrichem; de gemeenten Drongelen en Meeuwen ge voegd bij het ontvangkantoor der dir. bel. en acc. te Waalwijk; de gemeenten Laren, Blaricum en Hui zen afgescheiden van het ontvangkantoor der dir. belast, en acc. te Bussum; is, met ingang van dien datum, inge steld een ontvangkantoor der dir. belast, en acc. te Laren, voor de gemeenten La ren, Blaricum en Huizen. STADSNIEUWS» Gemeenteraftdmtuliken. ■Wijziging Verordening -heffing vergunningsrecht. In verband met het hierbijgaande voorstel van de Commissie voor de Financiën en de Belastingen, naar aanleiding van het adres van de Aldeeling Schiedam ,van den Neder- iandschen Bond van Koffiehuis-Restaurant houders en Slijters, betreffende de schatting van de huurwaarde voor het vergunnings recht, met welk voorstel avij ons volkomen kunnen vereenigen, hebben wij de eer Uwe vergadering eene wijziging van de verorde ning op de heffing van jat recht voor te Iragen, overeenkomstig het ontwerp, dat U hierbij ter vaststelling wordt aangeboden Het rapport der Commissie voor de finan cien en de belastingen luidt: Met terugzending van het adres van de \fdeeling Schiedam van den Nederland schen Elond van Koffiehuis-, Rcitauranthon- ders en Slijters betreffende do schatting der huurwaarde voor het vergunningsrecht, hebben wij de eer te berichten, dat, hoezeer do adressanten zich vergissen wanneer zij de juiste huurwaarde willen bepalen door van de huurwaarde voor de personeel© belasting af te trekken ook b.v. bergplaat sen die voor de personeele belasting, althans in vele gevallen, reeds zijn afge trokken in het algemeen hun denkbeeld de aandacht verdient en ver de voorkeur heeft boven den leiddraad waarnaar onze schatters zich richten. De schatting voor de personeele belasting zooa,ls die op de scha.ttingslijsten voor komt zou in de meeste gevallen kunnen dienen, in alle gevallen ter verificatie van eigen opvatting kunnen strekken, doch tegen het inzage geven van de schattingsiijsten wordt bezwaar gemaakt door de Admini stratie der Belastingen. Daarom te meer zal het wenschelijk zijn dat de schatting niet alleen geschiedt door bouwkundigen door personen du over de waarde van het pand kunnen oordeelen maar dat bij de schatters ook is iemand, die <*p de hoogte is van de verschillende bedrijven, die geschat moeten worden. Dit is te meer noodig, omdat de opgaaf van het gedistilleerd zelfs niet bij benade ring een idee geeft van. den omvang der bedrijven, zelfs niet van de onderlinge ver houding er van. Eenige tappers toch leggen bij de pei ling alle inslagbiljetton over die zij hebben ontvangen, terwijl het grootste deel niet meer biljetten geeft, dan zij tot dekking van den voorraad behoeven te toonen. En de opgaaf Van den heer Ontvanger is ge baseerd op de peilingen, waarbij n.b. in slagen beneden 2 liter geheel niet tot hun recht komen. Het denkbeeld om de huurwaarde van het lokaal te splitsen in verband met den omzet van het gedistilleerd is binnen zekere grenzen goed. Wij zéggen binnen zekere grenzen, omdat zich bijzondere ge vallen kunnen voordoen, waarin de formule 'ot absurditeiten" zou voeren. Een schatting is geen eenvoudig reken sommetje. Men dient kennis van de zaken te heb ben en vrijheid om die zakenkennis tot zijn recht te doen komen. Een schatting in aangegeven richting door de schatters, waaronder een onaf hankelijke deskundige een plaats heeft ge kregen, bevelen wij tér overweging aan. De Rotterdamsche rechtbank heeft ge eindigd verklaard het faillissement van do handelsvennootschap onder de firma M. M Kloos en Co., tinnner- en kistenfabriek, te Schiedam, en van haar vennooten M. M Kloos, te Schiedam, en N. Komen, te Rot terdam. Door de afd. Schiedam .van den Ned R. K. Volksbond is- naar aanleiding van een bespreking, gehouüen in een der al ii eelings verg aderingen over de belangrijke stijging van zeer vele noodzakelijke levens behoeften, een adres aan den gemeenteraad gericht met verzoek, waar vooral onder de huidige omstandigheden meer dan ooit, ile som van aftrek der pi dir. bel. Van ho! inkomen voor noodzakelijk levensonderhou© bedoeld, te laag genoemd moet worden, hei daarheen te leiden, dat nog voor het nieuwe belastingjaar de aftrek vau 400 te brengen op f500. i De Sdiiedamséhb Bes tuuiders bond ken nis genomen hebbende van flit verzoek, heeft mtede een adres idea gementeraaddoen toekomen, tot adhaiesicwbetuiging aan dit verzoek, i 11 r ,i Bal imuqaé. In hot gebouw Odéon (zal Zondagavond, 27 Februari een bal masqué plaats hébben ter gelegenheid van h«t 10-jirte butaan van het Muziekgezelschap „Oefening baart kunst" Wij verwijzen n;, «r de betreff© d^ advertentie in dit blad. t Gistermiddag ontstond een vechtpartij lus- schen bezoekers van een café aan de Oude Sluis. Toen de vrouw ,van den kastelein d© vechtenden wilde scheiden, werd zjj en een der bezoekers zoodanig door ©en hond in den bovenarm gebeten, dat zij zicli onder geneeskundige behandeling moesten slelim. AGENDA. Vrijdag tot en met Dinsdag, 8 uur. Flora Bioscoop. Hoofdnummer: De twee de Moeder. Variété-nummer Har- in ony-duo. [joden an volgende avonden. Casino, 8 uur. Henri Ter Hall. Heden en volgende avonden. Circus Schouwburg, 8 uur. Teun do Nachtwacht. i 25 Febr. Groote Schouwburg, 8 uur. Dj© Haghe Spelers Maar 'n droom. 26 Febr. Lokaal K. Kerkstraat 3, 8 uur. N. C. G. O. |Y. Gezellige Samen komst. 26 Febr. Groote Schouwburg, 8 uur. Opera I tali ana. La Favorita. 26 Febr. Tivoli Schouwburg, 8 uur. Die Haghe Spelers. Contanten. Het dienslweigeringsrnanifpst. Gisteren stonden voor de Rechtbank te 's Gravenhagc terecht ter zake van bet op richten van en deelneming aan een ver- Doden vereemgmg, „De Vereeniging Dienst weigering", het verspreiden van het be kende dienstwcigeringsmanifest, en terzake van het veispreiden van een opruiend ge schrift, waarbij militairen tot insubordina tie werden opgeruid, C J Borrendam, 27 jaai, kantoorbediende; J. Ch. L. Timmer, huisvrouw van II. A Koomans, 39 jaar; S. Colthof, fotograaf, 32 jaar, en C Bom- meljé, boekbinder, 25 jaar, allen wonende te 's Gravenhage. De eerste bekl. erkent persoonlijk het manifest onderteekend te hebben en per soonlijk verspreid te hebben. De overige bekl. leggen een gelijkluidende bekent© nis af. Vervolgens deelt de eerste bekl. op ver zoek van den President uitvoerig mede hoe de aldus genaamde verboden vereeniging tot stand is gekomen, met het doel de idee van individuccle en massale dienst weigering ingang te doen vinden en eiken vorm van militairisme met alle geoor loofde middelen te bestrijden. De overige bekl. beamen dit ten volle. Het 0, M. vorderde veroordeeling van alle beklaagden tot 1 maand gevangenis straf ieder. De eerste bekl. leest daarna een uitvoe rige verdediging voor, waarin hij het so cialisme verheerlijkt, bet kapitalisme ver foeit en tot slot de justitie dank zegt voor de ongevraagde propaganda, die zij ge maakt heeft voor de beginselen der dienst weigering. De tweede bekl. leest eveneens een lange verdediging voor, waarin zij uitvoe rig uiteen zet waarom zij het noodig vond het militairisme te bestrijden en waarin zij haar beginselen als christen-socialist© verheerlijkt en zegt geen vrijspraak te ver langen'. Een vrijspraak als de rechtbank gewoonlijk geeft, ,zou haar beieedigen. Zij vraagt een straf, een zware straf zelfs, omdat deze haai nog meer volgelingen zal brengen. De derde bekl. leest eveneens een ver dediging voor, waarin hij betoogt niet schul dig Je zijn en ontslag van rechtsvervo- ging vraagt. Dok de aderde en vijfde bekl. lezen epn uitvoerige verdediging voor, waarin zij hun beginselen verheerlijken. Uitspraak 2 Maart a.s. De Rotterdamsche rechtbank heeft gis termiddag uitspraak gedaan in de zaak van mej. A. van der Vlies, publiciste te Schie dam, en van de heeren J. P. Ilonnef, ont slagen schrijver ter gemeente-secretarie te Rotterdam, en J. Raas, electricien te Al- blasserdam, die terecht hebben gestaan we gens opruiing door het teekenen van het manifest der dienstweigeraars. De rechtbank veroordeelde ieder' hunner lot f 20 boete subs. 10 dagen hechtenis. De eisch was tegen ieder een maand ge vangenisstraf. Moord on mmhandeling. Do krijgsraad te 'sGiavenhngc veroor deelde den milicien huzaar van de Etap- penziekenstal te Rotterdam. A. V„ af komstig" uit Kollumerland, ter zake van mishandeling mei dtod lijken afloop, ge pleegd in den avond vau 25 December j.l., in of nabij de Banketstraat, te Rotter dam, op juffr. van Duijzen, tot 5 jaren gevangenisstraf, met vervallen verklaring van den militairen stand, ingaande 15 Jan., en den milicien-trompetter der huzaren, S. H. B. van dezelfde ziekenstal, afkom stig uit Maasmei, wegens mishandeling ge pleegd denzelfden avond, terzelfde plaatse, door K. Th. de Vaal met een mes in den arm te steken, tot 4 maanden gevange nisstraf, ingaande 15 Januari. De eisch was voor beide beklaagden res pectievelijk 10 jaren gevangenisstraf en 6 maanden gevangenisstraf. Verboden uitvoer. Overeenkomstig den eisch van het O. M. veroordeelde de Rechtbank te Tiel gisteren den grossier M. J. van der Heijden, aldaar^ 'f, "b ii-" 15». ■jjrt, if r U $Ft St Kieswet. Haïti Hier hlmren I Remc ffcrl tóï" *>5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2